Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Скачати 399.83 Kb.
НазваПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Сторінка1/4
Дата конвертації07.01.2014
Розмір399.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4


Додаток № 11

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 03.12.2013 р. № 1689

Програма зовнішнього незалежного оцінювання

з всесвітньої історії
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії (далі програмам ЗНО)складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41теми.

Програма ЗНО передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість в учнів загальнопредметних умінь з історії.

Програма ЗНО укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.


^ Зміст навчального матеріалу

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Факти:

періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела.

^ Поняття і терміни:

«стародавній світ»; «цивілізація»; «духовна культура», «мистецтво», «релігія», «матеріальна культура», «археологічна культура»; «історичне джерело».

Визначати:

хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

^ Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти:

походження людини.

Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

Духовна культура і вірування людей за первісних часів.

^ Поняття і терміни:

«кам’яний вік», «залізний вік»; «збиральництво», «полювання», «рільництво», «скотарство», «ремесло»; «рід», «плем’я»; «родова община», «сусідська община»; «вождь»; «анімізм», «тотемізм», «фетишизм», «магія»; «наскальний живопис».

Знати:

етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам’ятки первісного мистецтва.


^ Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти:

утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств.

Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво.

^ Дати:

IV тис. до н.е. об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту;

ХІ ст. до н.е. – завершення періоду Нового царства.

Персоналії:

Ехнатон IV, Тутмос ІІІ.

^ Поняття і терміни:

«бюрократичний апарат», «держава» «ієрогліф», «папірус»; «іригаційне землеробство».

Знати:

природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури.

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.


^ Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти:

Вавилон за часів Хаммурапі.

Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство.

Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е.

Перська держава Ахеменідів.

^ Дати:

1794 - 1750 рр. до н.е. царювання Хаммурапі;

ХІ ст. до н.е. утворення Ізраїльсько-Іудейського царства.

VІІ ст. до н.е. - утворення Нововавілонського (Халдейське царство)

550 р. до н.е. - виникнення Перської держави.

Персоналії:

Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ.

^ Поняття і терміни:

«Біблія», «епос», «клинопис», «місто-держава», «імперія», «іудаїзм», «колонізація».

Знати:

наслідки походів Дарія І; найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру.

Пояснювати:

вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

^ Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти:

давня Індія.

Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії.

^ Давній Китай.

Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю.

Дати:

сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії;

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь.

Персоналії:

Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді.

^ Поняття і терміни:

«Веди», «варни», «касти», «індуїзм», «буддизм», «легізм», «конфуціанство».


Знати:

час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури

Пояснювати:

особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

^ Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти:

мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е.

Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського.

Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.

^ Дати:

ІІ тис. до н.е. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація;

VIII-VІ ст. до н.е. - Велика грецька колонізація;

500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни.

Персоналії:

Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель.

^ Поняття і терміни:

«античність», «еллінізм»; «поліс», «тиранія», «аристократія», «олігархія», «демократія», «метрополія та колонії», «акрополь», «філософія».Знати:

основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти;

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.^ Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти:

Рим царської доби.

Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії.

Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії.

Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).

Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки.

^ Дати:

753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму;

509-30 рр. до н.е. Римська республіка;

450 р. до н.е. «Закони ХІІ таблиць» – початок кодифікації римського права;

49-30 рр. до н.е. громадянські війни в Римі;

30 р. до н.е. – 476 р. н.е. Римська імперія;

1 р. н.е. з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери.

^ 313 р. - Міланський едикт;

325 р. - Нікейський собор;

395 р. - поділ Римської імперії;

476 р. - падіння Західної Римської імперії.

Персоналії:

Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин.

^ Поняття і терміни:

«республіка», «вето», «патриції», «плебеї», «сенат», «форум», «тріумф», «провінція», «християнство», «церква».

Знати:

зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії.

Пояснювати:

причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.

^ Факти:

поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.

Дати:

V – ІХ ст. – раннє Середньовіччя;

Х – ХІІІ ст. – зріле або високе Середньовіччя;

ХІV – ХV ст. – пізнє Середньовіччя.

Знати:

хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.

Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого та її поділ.

Франція.

Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об’єднання Франції.

^ Англія.

Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту.

Священна Римська імперія.

Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Закріплення територіальної роздробленості.

^ Країни Середземномор’я.

Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства.

Дати:

ІV – VІІ – Велике переселення народів;

800 р. – утворення Франкської імперії;

843 р. – укладення Верденського договору.

^ Х ст. – утворення Священної Римської імперії;

1215 р. – підписання «Великої хартії вольностей»;

1265 р. – скликання англійського парламенту;

1302 р. – скликання Генеральних штатів у Франції;

1337 – 1453 – Столітня війна.

Персоналії:

Карл Великий, Вільгельм Завойовник, Жанна Д’Арк, Генріх ІІ Плантагенет, Оттон І, Фердинанд, Ізабелла.

Поняття:

«парламент», «Реконкіста».

Знати:

держави, що утворилися після поділу Франкської імперії.

Пояснювати:

характерні риси розвитку європейських держав; значення виникнення станово-представницьких органів.

^ Тема 8 СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

Факти:

структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії.

Середньовічне місто. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля.

Поняття:

«феодал», «стани», «станово-представницька монархія», «ремесло», «цех», «гільдія».

Знати:

структуру середньовічного суспільства.

Характеризувати:

середньовічне місто; взаємодію людини і природи в Середні віки; особливості світогляду середньовічних городян.

^ Тема 9. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками.

Дати:

ХІ – ХІІІ ст. – час Хрестових походів;

1054 р. – церковний розкол.

Поняття:

«єретик», «інквізиція».

^ Знати:

Перший і Четвертий Хрестові походи; боротьбу церкви з єретиками.

Пояснювати:

причини і наслідки християнізації Європи, Хрестових походів.

  1   2   3   4

Схожі:

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconБіологія програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка icon1. Створити робочу групу з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (Додаток 1)
Хоіппо щодо підготовки до проведення в області в 2009 році зовнішнього незалежного оцінювання та з метою належної організації проведення...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПро порядок проведення реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році
України від 13. 07. 2007р. № 607 Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка