1 Основні риси соціальної політики сучасної України
Скачати 499.07 Kb.
Назва1 Основні риси соціальної політики сучасної України
Сторінка1/5
Дата конвертації11.01.2014
Розмір499.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5


ЗМІСТ

Вступ

І РОЗДІЛ

1.1. Основні риси соціальної політики сучасної України…………………….

1.2. Соціальна незахищеність верств населення………………………………

1.3. Соціальна політика стосовно дітей та молоді…………………………….

1.4. Соціальна політика і соціальна робота……………………………………


ВСТУП

Розглядаючи питання про виникнення політики, необхідно відразу ж уточнити, про що саме йдеться — про походження політики як реального явища людської життєдіяльності чи про запровадження терміна «політика» й виникнення галузі знань про політику.

Термін «політика» — дуже давнього походження. Як уже зазначалося раніше, його запровадив, очевидно, ще давньогрецький філософ Аристо­тель у четвертому столітті до нашої ери. Одна з його праць так і називається — «Політика», що в перекладі з давньогрецької означає те, що стосується полісу, тобто — держави. Нагадаємо, що полісом у Старо­давній Греції називали відносно невеликі міста-держави, які існували у так званий класичний період її історії.

Втім, заради справедливості не можна забувати про те, що можливо, у цей же період у Стародавній Індії було написано трактат «Артхашастра», назва якого ще точніше позначає відповідну галузь людського пізнання, оскільки перекладається як «Наука про політику».

Щоправда, час написання «Артхашастри» датується досить невизна-чено. Чимало дослідників, насамперед індійських, приписують авторство даного трактату мислителю на ймення Каутілья, міністрові імперії Чандрагупти з династії Маур'я (IV століття до н. е.).

Однак дехто з учених вважає, що «Артхашастра» була написана дещо пізніше, відносячи подекуди період її створення аж до четвертого століття вже нашої ери.

Але у будь-якому разі, на відміну від терміна «політика», сама, реальна політика — як конкретно-історичне явище суспільного життя людей виникає значно раніше. У деяких суспільствах — наприклад, Шумері, Вавилоні, Стародавньому Єгипті тощо — більше, ніж на тисячу років.

Соціальна політика держави викликає підвищений інтерес у суспільства, перебуваючи в епіцентрі парламентських дискусій. Це є цілком виправданим. Труднощі формування і реалізації соціальної політики, її недоліки приховують реальну небезпеку для стабільності соціальних відносин, загрозу граничної майнової поляризації громадян, поширення бідності. Якщо не запобігати цим негативним процесам, спостерігатимемо посилення таких явищ як розпад сімей, депопуляція населення, що зрештою створить непереборну перешкоду економічним реформам і соціальному прогресу.

Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально благополучного суспільства. Поєд­нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо­ви для економічного оздоровлення, стабільного станови­ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Зрештою, економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси.

Соціальна сфера і економіка поєднані як причина і наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку.

В умовах розвитку ринкової економіки з приватною власністю, розвитку конкуренції й підприємництва гостро постає проблема соціального захисту населення, особливо при розшаруванні суспільства за матеріальним і соціальним статусами. Перед державою постає проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.

Актуальність досліджуваної теми пояснюється тим, що соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам гарантовані Конституцією України права: на життя, безпечні умови праці, винагороду за працю, захист сім’ї, відпочинок, освіту, житло, охорону здоров’я та медичну допомогу, соціальне забезпечення та сприятливе навколишнє середовище. Відтак очевидно, що визначальним пріоритетом державної економічної (зокрема соціальної) політики має стати забезпечення прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом II Конституції України. Серед таких положень, зокрема:

  • кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (стаття 43);

  • громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (стаття 46);

  • кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48);

  • Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя (стаття 49);

На основі визначеної Президентом України соціальної стратегії урядом ухвалено Програму 2010, яка містить головні параметри соціального розвитку країни. Державна політика в соціальній сфері спрямовується на підвищення рівня життя населення, створення умов і реальних можливостей для забезпечення власного добробуту.

^ Об'єктом дослідження є соціальна політика держави, її структура, цілі стратегічного та поточного характеру, об'єкти, суб'єкти та інструменти державного втручання в соціальні процеси.

^ Метою роботи є дослідження сучасної структури соціальної політики держави, аналіз її стану, впливу органів державної влади на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці, а також шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення.


І РОЗДІЛ

1.1.Основні риси соціальної політики сучасної України

Для визначення вірного місця соціальної політики держави в економіці зростання слід, насамперед, зауважити, що соціальна політика активно впливає на економічне зростання через:

• збільшення сукупного попиту;

• підвищення продуктивності людського капіталу;

• зміцнення соціальної стабільності та поліпшення підприємницького та інвестиційного клімату;

• забезпечення легітимності (суспільної та корпоративної підтримки) інших заходів, спрямованих на активізацію зростання.

У конституції України зазначено, що національна економіка розвивається на основі соціально-орієнтованої моделі. Це означає, що головним завданням на шляху соціально-економічного прогресу в державі має стати забезпечення передумов реалізації прав та свобод громадян, утвердження середнього класу та подолання бідності населення.

Основні об’єкти соціальної політики Рис. 1.

Основні об’єкти соціальної політикиОплата праці та доходи населення

Система соціального забезпечення

Ринок праці та зайнятість населенняЕлементи соціальної інфраструктуриГромадяни як споживачі


Суб’єкти соціальної політики України Рис. 2.


Суб’єкт соціальної політики України
Держава в особі відповідальних за вироблення і здійснення такої політики органів законодавчої і виконавчої владиМіністерство культури і мистецтв

Міністерство освіти і науки

Органи міністерства самоврядування

Інші міністерства, комітети, відомства

Міністерство охорони здоров’я

Міністерство праці та соціальної політики

Верховна Рада України

УрядАктивна роль у здійсненні соціальної політики відіграютьАсоціації громадян

Фонди

Профспілки

Партії

Громадські, політичні організаціїСоціальна політика держави включає:

1. регулювання соціальних відносин у державі, регламентацію умов взаємодії суб’єктів економіки в соціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і найманою робочою силою);

2. вирішення проблем безробіття та забезпечення ефективної зайнятості;

3. розподіл і перерозподіл доходів населення;

4. формування стимулів до високопродуктивної праці й надання соціальних гарантій економічно активній частині населення;

5. створення системи соціального захисту населення;

6. забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров`я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.);

7. захист навколишнього середовища з метою підвищення соціо-екологічного добробуту населення.

Системотворчий характер соціальної політики обумовлюється тим, що соціальна політика виступає елементом:

- життєздатності суспільства;

- стабілізації та розвитку суспільства;

- консолідації суспільства.

Соціальна політика в національній економіці базується на симбіозі лібералізації та соціальної спрямованості.

Особливої актуальності набуває проблема створення повноцінного громадського суспільства та його інститутів. Це дасть можливість покращити соціальну ситуацію і через контроль громадських організацій.

Місце соціального захисту населення в соціальній політиці

Соціальний захист населення в Україні здійснюється з допомогою реалізації таких програм:

1. програма допомоги сім’ям із дітьми;

2. державні програми дотацій і житлових субсидій;

3. допомога на похованню;

4. державна система охорони здоров`я;

5. державна система освіти;

У зв’язку зі статусом пост чорнобильської держав, в Україні є також система соціального захисту осіб, котрі постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.

1. цільові допомоги (грошові, натуральні, безготівкова, тобто пільги по оплаті);

2. соціальне забезпечення (система інтернат них установ та територіальних центрів);

3. соціальний захист через недержавні організації;

4. соціальна допомога з фондів підприємств.

Відіграючи активні роль у проведенні соціальної політики, держава у ринковій економіці не перетворюється у відділ соціального забезпечення. Організація системи захисту забезпечує зворотний зв'язок рівнем соціальних послуг та інтенсивністю і результатами праці окремого працівника, загальними економічними результатами виробництва та комерційно-фінансової діяльності господарських організацій.

Соціалізація національної економіки передбачає:

- наповнення усіх реформ соціальним змістом;

- розвиток демократії, забезпечення прав та свобод, формування громадського суспільства;

- активізацію соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;

- забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян, в тому числі екологічного.

У зв’язку з цим важлива роль відводиться соціальній політиці, яка трактується як:

- діяльність держави щодо створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в Україні:

- система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання;

Це соціально-економічні заходи держави, підприємств, місцевих органів влади, які спрямовані на захист населення від безробіття, інфляції, знецінення трудових заощаджень.

Ринкова трансформація економіки України неможлива без створення надійної соціальної бази її здійснення.

У широкому розумінні опорою реформування є середній клас.

Його ключовими характеристиками є: особиста свобода, самостійна економічна діяльність, наявність власності, рівень доходів, професія, спосіб і якісь життя, роль у суспільстві.

У національній економіці пенсійна система відіграє дві функції:

- соціальну (сприяє соціальному захисту працездатного населення, запобігає бідності населення);

- економічну (фінансує матеріальне забезпечення громадян з настанням пенсійного віку, формує та використовує резервні грошові фонди, стимулює до збільшення заощаджень).
  1   2   3   4   5

Схожі:

1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconМіністерство соціальної політики україни
Міністерство соціальної політики розглянуло лист Національного банку України та повідомляє
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30. 08....
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Міністр праці та соціальної політики україни І. Я. Сахань Міністр фінансів України І. О. Юшко
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconПро внутрішнє 1 зовнішнє становище україни у 2005 році
Трансформація соціальної політики держави та забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconЛекція з елементами досліджень. Особистість та її риси
Продовжувати вивчати основні особистісні риси людини та навчати розумінню безкінечного вдосконалення основних рис
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconРозділ ІІ. Аналіз сучасного стану соціальної політики організації
Розділ І. Теоретичні аспекти соціальної політики в організації
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconУповноваженому Президента України з прав дитини Міністерство соціальної політики України
До нас, як до народних депутатів України, під час здійснення повноважень, надішли пропозиції громадськості стосовно проблематики...
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та Положення про Міністерство праці та соціальної політикиУкраїни, затвердженого...
1 Основні риси соціальної політики сучасної України iconПро затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних...
З метою вдосконалення організації харчування громадян, які проживають в інтернатних установах, навчаються у навчальних закладах та...
1 Основні риси соціальної політики сучасної України icon1 Зміст та мета соціальної політики Вищевикладений розгляд перебігу...
Вищевикладений розгляд перебігу соціальних відносин вимагають з'ясування поняття соціальної політики, її змісту та мети
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка