Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства
Скачати 94.57 Kb.
НазваСучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства
Дата конвертації03.02.2014
Розмір94.57 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы


Міська науково-практична конференція

«Виховна діяльність педагога як фактор гуманізації простору дитинства»

м. Київ, 21 листопада 2011 року

Світлана Миколаївна Мартиненко,

завідувач кафедри початкової освіти та

методик гуманітарних дисциплін,

доктор педагогічних наук, професор

Київського університету імені Бориса Грінченка


СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливими складовими розвитку Української держави. Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення всієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на засадах гуманізації життєдіяльності, створення оптимальних умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Процес становлення сучасного суспільства потребує розвитку української національної системи виховання, в основу якої буде покладені провідні принципи гуманізму та демократизації. У Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти саме ці принципи розвитку освіти є пріоритетними [2; 3; 6]. Аналіз наукових джерел засвідчив, що дослідженням окресленої проблеми займались відомі вчені, психологи, педагоги. Так, загальнотеоретичні засади гуманізації виховного процесу викладено у працях Я. Коменського, А. Макаренка, В. Сухомлинського; психологічні аспекти гуманістичного виховання розкрито у наукових розвідках І. Беха, О. Бодальова, М. Боришевського, О. Киричука, Г. Костюка, Е. Помиткіна. Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей учнів сформовано Н. Ганнусенко, К. Чорною. Дослідження сучасного стану розробленості проблеми щодо організації виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах гуманізації суспільства дозволило констатувати, що вона потребує ґрунтовного наукового дослідження.

З урахуванням зазначеного мета статті полягає в характеристиці сучасних аспектів організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах України в умовах гуманізації суспільства.

Сучасні аспекти організації виховного процесу в умовах гуманізації суспільства викладено в Програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2005), яка є важливою та дієвою науковою основою реалізації державної політики у сфері освіти, що визначає стратегію виховання підростаючого покоління в умовах становлення та розвитку громадянського суспільства. Для визначення особливостей організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах звернемось до змісту програми.

У Програмі розкрито особливості сучасної соціокультурної ситуації виховання дітей та учнівської молоді в Україні, визначено передумови для оновлення змісту та технологій виховання, формування гуманістичних цінностей та зразків громадянської позиції, виконання освітою своєї виховної, культурологічної місії (стабілізація суспільного життя та соціально-економічного положення громадян, модернізація освіти, гуманізація навчального процесу, посилення його виховного потенціалу). Зазначено, що існують також сприятливі передумови для розвитку виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, для підвищення її статусу та потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, громадянському, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні. Водночас, відзначено, що соціальний фон виховання продовжує залишатися недостатньо сприятливим, що зумовлено як негативними тенденціями розвитку цивілізації загалом, так і станом українського соціуму (поглиблення кризи сім’ї, інтенсивна інформатизація суспільства, глобальні екологічні проблеми, міжнаціональні конфлікти, загострення протиріч на релігійному ґрунті, хвиля тероризму).

Цілком очевидно, що мета і завдання виховання визначаються потребою сучасного суспільно-економічного розвитку нашої країни. З огляду на зазначене, метою виховання є «становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, орієнтуватися у своїх обов’язках і правах, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентноспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури» [7, с.10]. Очікуваним результатом є ідеал виховання, що полягає у формуванні різнобічно та гармонійно розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

Варто наголосити також, що пріоритетною умовою повноцінного становлення особистості є доцільно організований навчально-виховний процес. Загальновідомо, що виховання і навчання є двома взаємопов’язаними компонентами єдиного педагогічного процесу. Єдність виховання і навчання зумовлена спрямованістю обох процесів на формування соціальної зрілості, реалізацію творчих здібностей особистості. Доцільно організоване за змістом і формою навчання містить у собі потужний виховний потенціал, «вводить особистість у світ світоглядних ідей, формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації, розвиває гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби: знайомить із зразками моральної поведінки, з формами спільної діяльності та спілкування особистості з колективом» [7, с.13]. Освітній процес має організовуватись таким чином, щоб питома вага навчальної інформації про навколишній світ гармонійно поєднувалася з інформацію, пов’язаною з особистісним становленням, з процесом вдосконалення моральної свідомості й поведінки дітей та учнівської молоді.

Таким чином, стає цілком очевидно, що особистісно орієнтований і гуманістично спрямований виховний процес сприяє реалізації навчальних завдань – формуванню цілісної картини світу, збагаченню морального досвіду дитини, уявлень про зв’язок навколишнього світу і внутрішнього життя особистості. Діяльність учасників навчально-виховного процесу спрямованого на забезпечення сприятливих умов для різнобічного та гармонійного розвитку особистості, її соціально-педагогічної підтримки, зміцнення фізичного й психологічного здоров’я, реалізації творчого потенціалу, формування ціннісного ставлення до світу та самої себе.

Наступне, на чому варто звернути увагу, це сучасний зміст виховання в Україні, що складає «науково обґрунтовану систему загальнокультурних і національних цінностей та відповідну сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва» [7, с.15]. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється шляхом власного ставлення. Цей процес передбачає поєднання інтересів особистості – вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства – саморозвиток особистості має здійснюватися на моральній основі; держави, нації – діти мають зростати стали національно свідомими громадянами, патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.

Звертає на себе увагу також той факт, що технологія виховного процесу є послідовним розгортанням педагогічної діяльності та спілкування, спрямованих на досягнення конкретної виховної мети у педагогічній системі та її підструктурах. Педагогічний процес формує зростаючу особистість в міру того, як спрямовує її власну діяльність, а не підміняє її. Педагог створює умови, за яких моральна цінність зачіпає вихованця “за живе”, продукує рефлексивний процес, надає цінності високої значущості, особистісного смислу. Складовими виховних технологій є форми організації (індивідуальні, групові, колективні), методи як способи впливу на дітей та учнівську молодь, прийоми та засоби виховання. Виховні технології ґрунтуються не на механізми зовнішнього підкріплення (заохочення й покарання), а на рефлексивно-вольових механізмах, співпереживанні та позитивному емоційному оцінюванні, які апелюють, насамперед, до самосвідомості та творчого ставлення вихованців до суспільних норм і цінностей.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив визначити також сутність і зміст виховного процесу як складної динамічної системи, що охоплює такі складові, як: мету і завдання виховання; закономірності виховного процесу, форми, методи, прийоми та засоби виховання, технології виховання; моделі виховання; результат виховання.

Вважаємо за необхідне, розглянути основні етапи виховного процесу, до яких віднесено:

^ 1. Опанування норм і правил поведінки. На цьому етапі учні мають не лише глибоко засвоїти правила, а й зрозуміти їхню сутність, зумовленість правил і норм поведінки потребами економічного розвитку суверенної України. Джерела здобуття знань про норми і правила поведінки різноманітні: слово вихователя, його особистий приклад, приклади інших людей, цікава книжка, стаття в газеті, журналі тощо.

^ 2. Формування переконань. У процесі формування переконань вихователь має застосовувати різноманітні методи і прийоми, які дають змогу домогтися глибокого усвідомлення вихованцем суспільних норм і правил поведінки. Шляхом формування переконань є організація досвіду правильної поведінки, створення ситуацій, які потребують визначення позиції у дії, тренування з метою здійснення правильних дій.

^ 3. Формування почуттів учня полягає в тому, що замість байдужого ставлення до важливих явищ життя виникає адекватне позитивне емоційне ставлення. Необхідно, щоб виховний вплив на вихованця мав емоційне забарвлення, вміщував переживання певних положень, правил та норм поведінки.

^ 4. Вироблення вмінь і навичок у поведінці. Цей етап передбачає опанування учнями вміннями й навичками діяти у процесі суспільних відносин відповідно до чинних норм і правил поведінки, позанавчальній діяльності.

^ 5. Самовиховання особистості учня, під час якого учень спирається на розвиток творчих здібностей та власних інтересів.

Кожен із виокремлених нами етапів впливає на формування особистості.

Без знання закономірностей, принципів і етапів виховання, виховна діяльність школи ніколи не стане ефективною. Варто, на нашу думку, зупинитися також детальніше на принципах виховання.

^ Принципи виховання в умовах гуманізації суспільства – це вихідні положення, основні правила ефективної організації виховного процесу. Принципи виховання охоплюють:

^ Поєднання педагогічного керівництва з розвитком ініціативи та самодіяльності вихованця. Важливою умовою розвитку ініціативи і самостійності школярів розвиток учнівського самоврядування. Учнів важливо ставити перед необхідністю робити вибір, приймати самостійні рішення, брати активну участь у їх виконанні. Вчитель має поступово зменшувати втручання у поведінку дітей, розвивати їхню відповідальність та саморегуляцію. Кінцевою метою виховання є формування самостійної особистості, здатної керувати своєю поведінкою на підставі засвоєних моральних норм і цінностей. Таким чином, у вихованні слід рухатись від зовнішньої мотивації і контролю поведінки дітей до розвитку в них самоорганізації і самоконтролю.

^ Безумовне позитивне ставлення до особистості. Цей принцип вимагає від учителя позитивно ставитись повагою, доброзичливістю до всіх вихованців, поважати їх індивідуальність, своєрідність, неповторність. Без цього неможливий повноцінний психологічний контакт, а, отже, й ефективне виховання.

^ Опора на позитивне у дитинстві. Цей принцип передбачає виявлення у кожного учня позитивних якостей і, спираючись на них, розвиток інших, недостатньо сформованих рис.

^ Поєднання поваги до особистості дитини з розумною вимогливістю до неї. «Якомога більше вимогливості до вихованця і якомога більше поваги до нього», –неодноразово повторював А. Макаренко. Розкриваючи сутність цієї вимоги, він зазначав, що мірою поваги до особистості має бути міра вимогливості: чим більше я тебе поважаю, тим більше від тебе вимагаю (оскільки вірю в тебе, у твої сили і можливості).

^ Прихованість виховних впливів. Виховання – це партнерська педагогічна взаємодія. Успіх виховного процесу залежить не стільки від змісту, який вкладає у нього вихователь, скільки від того, як сприймають його вихованці. Якщо учні сприймають спілкування педагога з ними як соціально організований процес, призначений лише для того, щоб змінити їхні переконання і ціннісні орієнтації, то ефективність виховного впливу значно зменшується.

^ Єдність і послідовність вимог до виховання. Цей принцип вимагає, щоб уся громадськість, суспільні інститути, причетні до виховання, діяли спільно, ставили перед вихованцями погоджені вимоги, доповнюючи і підсилюючи виховний вплив. Єдність і цілісність виховного процесу забезпечуються тісною взаємодією всіх його учасників. Якщо виховні впливи не узгоджуються на успіх розраховувати марно.

^ Врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованця Ефективність виховання значною мірою залежить від знання педагогом своїх вихованців, їхніх вікових та індивідуальних особливостей, потенційних можливостей і потреб. Учень розглядається не просто як об’єкт, а, насамперед, як суб’єкт гуманістичного розвитку, формування гуманістичної свідомості та гуманістичної поведінки.

Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне зазначити, що до сучасних аспектів організації виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу варто віднести мету, завдання, оптимізацію виховної діяльності, оновлення змісту, принципів, форм і методів виховання, які забезпечуть гуманізацію навчального середовища.

Література

  1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

  2. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – №44–46. – 62 с.

  3. Закон України «Про освіту»: За станом на 8 груд. 2006 р. / Верховна Рада України. – офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 40 с. – (Сер. "Закони України").

  4. Мартиненко С.М. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності / С.М. Мартиненко // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 61–63.

  5. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О.В. Матвієнко. – К. : ВД «Стилос», 2006. – 543 с.

  6. Національна доктрина розвитку освіти : затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№ 33). – С. 4– 6.

  7. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2004. – № 4 (5). – С. 6 – 31.


Схожі:

Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу І оснащення...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства icon1. Теоретичні аспекти реалізації виховної мети сучасного уроку
Світ постійно змінюється, набуває нової якості; реформи відбуваються у всіх сферах життя українського суспільства, у тому числі в...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу І оснащення...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconПро затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу й оснащення...
Сучасні аспекти організації виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів в умовах гуманізації суспільства iconТехнологій навчання загальноосвітніх
Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу І оснащення навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка