План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка
НазваПлан Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка
Сторінка1/7
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Модуль 2

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

План

 1. Заява. її реквізити та оформлення.

 2. Характеристика.

 3. Резюме.

 4. Автобіографія.

 5. Особовий листок з обліку кадрів.

 6. Трудова книжка.

 7. Накази щодо особового складу.

78

Дидактична мета:

 • формування умінь і навичок складання та оформлення документації щодо особового складу;

 • дотримання вимог культури писемного мовлення під час складання документації щодо особового складу;

 • закріплення знань з орфографії та пунктуації.

Учні повинні знати:

 • призначення заяви, характеристики, автобіографії, ре­зюме, трудової книжки, наказів та вимоги щодо їх оформлення;

 • типи заяв за походженням і місцем виникнення;

 • реквізити документації щодо особового складу і поря­док їх розташування;

 • вживання апострофа, м'якого знака, тире між підме­том і присудком, правопис власних назв, прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

Учні повинні вміти:

 • складати і редагувати заяву, автобіографію, резюме, характеристику, накази, особовий листок з обліку кадрів;

 • дотримуватись стилістичних норм під час оформлення цих документів;

 • правильно записувати слова з апострофом, м'яким знаком, власні назви та прізвища й географічні назви іншомовного походження.

79

Список рекомендованої літератури

 1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. — С. 45—105.

 2. Глущик С. В.,Дияк О. В,, Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ, та серед, спец. закл. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А.С.К., 2002. — С. 65—79.

 3. Шевчук С. В,, Кабиш О. О. Практикум з українського діло­вого мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера ЛТД, 2002. — С. 13— 29.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. — 2-ге вид., допов. — X.: Торсінг, 2002. — С. 118—126.

 5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. — Ч. 1.: Ведення загальної документації. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — С. 227—230.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. — С. 55—68.

80

^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

2.1. Заява. її реквізити та оформлення

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зов­нішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазнача­ється повна домашня адреса, а в службовій — повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов'язковими викладені вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідов­ності:

 1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.

 2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

 3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово «заява» з великої літери й не ставиться крапка.

 4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуван­ням.

 5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а право­руч — підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомір-

81

ності висловленого в ній прохання (документи перелічу­ються після основного тексту перед підписом). Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Ш Зразки заяв:

Директорові Київської загальноосвітньої школи № 26 Якушку В. Д. учня 9-В класу Возного Петра

Заява
Прошу видати мені свідоцтво про неповну середню освіту.
22.06.2003 Власноручний підпис

Директорові Київського

професійно-технічного

училища № 8

Петренку В. О.

Харченка Олега Васильовича,

що проживає за адресою:

03071, Київ-71,

вул. Прорізна, 4, кв. 17

Заява Прошу зарахувати мене на І курс за спеціальністю опе­ратор електронно-обчислювальних машин.

Додаток:

 1. свідоцтво про закінчення 9 класів;

 2. свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

 3. довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

02.07.2003 Власноручний підпис

82

Міністрові освіти і науки України

Кременю В. Г.

Корнієнка Павла Григоровича,

що проживає за адресою:

327025, м. Ялта-25,

вул. Павленка, 12

Заява

Під час вступних випробувань до Таврійського національ­ного університету на спеціальність економічна кібернетика я набрав 10 балів, а в списках зарахованих мене немає. Відпо­відно до чинного законодавства України діти-сироти зарахо­вуються поза конкурсом.

Прошу розібратися і допомогти мені.

До заяви додаю:

 1. довідку про місце проживання;

 2. довідку про склад сім'ї;

 3. копію екзаменаційного листка.

01.08.2002 Власноручний підпис

2.2. Характеристика

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами пред­ставників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пи­шуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Текст викладають від третьої особи.

Основні реквізити характеристики:

 1. Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається характеристика.

 1. Рік народження, освіта.

 1. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов'яз­ків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.

 1. Дата складання.

83

5. Підпис відповідальної службової особи й гербова пе­чатка організації, яка видала характеристику.

Ш Зразки характеристик:

Характеристика

Шмельова Віктора Петровича, учня 11 класу

Прилуцької середньої школи Чернігівської області, 1986 року народження

Віктор Шмельов протягом навчання в середній школі заре­комендував себе здібним учнем.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес виявляє до теат­рального мистецтва, очолює шкільний драматичний гурток і дуже цим захоплюється.

Як член учнівської лекторської групи, Віктор виступав, перед учнями з доповіддю «Сучасна музика».

Протягом навчання в школі виявляв активність у громад­ській та суспільно корисній роботі. Під час літніх канікул В. Шмельов керував ланкою учнівської виробничої бригади, особисто показував приклад сумлінного ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки това­ришів і відверто про це говорить.

За відмінне навчання, зразкову поведінку та активну участь у громадській роботі педрада просить облвно наго­родити Віктора Шмельова золотою медаллю.

Директор школи (підпис) О. І. Алексєєв

Класний керівник (підпис) К. П. Гур'їн

84

Характеристика

Ткаченко Галини Володимирівни учениці профтехучилища, 1985 року народження, освіта середня

Ткаченко Г. В. вчиться на кондитера у Київському профе­сійно-технічному училищі № 12. До навчання ставиться сум­лінно, постійно підвищує свою професійну майстерність. За час навчання організувала виставку кондитерських виробів учнів профтехучилища. Брала участь у виставці-продажу «Кондитер-2002», на якій зайняла II місце.

Ткаченко Г. В. сумлінно виконує громадські доручення, є старостою групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою товаришів і викладачів училища.

Характеристика видана для ...

Директор профтехучилища А. Б. Кононенко

2.3. Резюме

Резюме — це документ, в якому подаються короткі відо­мості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо роз­ташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:

 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає ре­зюме.

 3. Мета складання резюме.

 4. Досвід роботи.

 5. Освіта.

 6. Знання мов.

 7. Контактний телефон.

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів: спо­чатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному хронологічному порядку перераховуються поса­ди, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта.

85

Основна вимога до такого документа — вичерпність по­трібних відомостей і лаконізм викладу.

У фірмах, інституціях, агенціях, установах зазвичай здій­снюється комп'ютерне вивчення резюме, що полягає у ви­діленні головних (стрижневих) слів: назв компаній, фірм, посад, стажу роботи, здобутої освіти. Комп'ютер «перегля­дає» резюме кожного із претендентів на вакантну посаду й відповідно до кількості знайдених стрижневих слів надає йому певний порядковий номер. Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких пра­вил:

-ф- Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо. ■Ф- Намагайтеся вжити якомога більше фахових слів, що від­повідають посаді, яку ви хочете обійняти. Під час комп'ю­терного вивчення дієслова не читаються, а враховуються іменники, що є назвами посад, та професійні терміни.

- Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме ре­зюме.

- Намагайтеся не вживати такі слова, як «я», «ми». Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: орга­нізовував, створив, керував, вивчав, обізнаний з.

- Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

- Не вказуйте розмір заробітної плати й особисті відомості.

- Для передруку резюме використовуйте якісний папір стандартного розміру (ні в якому разі не крейдяний).

- Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому до­свіді роботи й набутих навичках.

Пам'ятайте!

Із тексту резюме має вимальовуватися образ автора — досвідченого, надійного, чесного працівника.

86

Зразки резюме:

РЕЗЮМЕ Шевченко Оксани Олексіївни

^ Мета: заміщення вакантної посади асистента у відділі маркетингу, менеджера з реклами та маркетингу.

Досвід роботи: упродовж 1994 року працювала на посаді помічника менеджера з питань реклами та маркетингу у концерні «Укравтохолдинг».

Маю досвід: 1) вивчення та аналізу ринку продажу авто­мобілів в Україні загалом та в Києві зокрема; 2) вивчення та аналізу попиту на автомобілі вітчизняного та закордонного виробництва (Київ і регіони); 3) розроблення та подальшої реалізації комплексних рекламних кампаній.

Набула досвіду співробітництва з газетами та журналами (розроблення макетів, визначення найефективніших для роз­міщення рекламних оголошень ЗМІ), радіо (написання рек­ламних текстів, визначення найефективніших для розміщен­ня рекламних оголошень радіоканалів), телебаченням. Упро­довж цього року вдалося досягти високих рівнів продажу.

З початку 1995 року переведена на посаду менеджера з питань реклами та маркетингу концерну «Укравтохол­динг» (обслуговування кафе-бару «Корона», нотаріальної контори). Працювала над: 1) дослідженням та аналізом сфе­ри відпочинку й розваг у м. Києві; 2) виготовленням полігра­фічної продукції (представницька продукція, меню, рекламні листівки, проспекти тощо); 3) реалізацією комплексних рек­ламних кампаній — окремо для кожної з гілок концерну (реклама у газетах та журналах, у тому числі й у регіональній пресі, реклама на радіо, у метрополітені, а також зовнішня реклама); 4) написанням рекламних текстів для реклами на радіо (маю досвід співробітництва із МІІ5ІС РАйЮ, Гала радіо, радіо ЮТАР, Просто радіо, УР-1 та УР-2).

З початку 1996 року переведена на посаду директора відділу реклами концерну «Укравтохолдинг» (обслуговуван­ня кафе-бару «Корона», нотаріальної контори, охоронної фір­ми «Ангели», фірми з продажу автомобільних фарб «Риріі-Соїог», розважального комплексу «Динамо-ШХ»). Обізнана з: 1) дослідженням та аналізом ринку продажу автомобілів, ринку продажу автомобільних фарб, сфери відпочинку та

87

розваг, сфери послуг (охоронні та нотаріальні послуги); 2) розробкою комплексних рекламних кампаній з урахуван­ням специфіки діяльності кожної з перелічених фірм (рек­лама у газетах, журналах, у тому числі іміджева реклама, на радіо, у метрополітені, зовнішня реклама); 3) розробкою та втіленням іміджу кожної з фірм (логотипи, представницька продукція, зокрема для розважального комплексу «Динамо-ШХ»). Маю досвід співпраці з рекламними агенціями та виробничими фірмами.

З жовтня 1998 року працювала на посаді прес-секре-таря Української спілки підприємців малого та середнього бізнесу. Обізнана з: 1) підготовкою тематичних прес-конфе­ренцій (написання прес-релізів, запрошення журналістів); 2) написанням щоденних повідомлень для преси; 3) нала­годженням співпраці з відомими газетами («День», «Україна молода», «Київські Відомості», «Діло», «Галицькі Контракти», «Вечірній Київ», «Україна Бізнес. Фінансовий тижневик»); 4) виготовленням поліграфічної продукції; 5) написанням ділової кореспонденції.

З квітня 1998 року працюю на посаді літературного ре­дактора газети «Київські Відомості». Маю досвід: 1) редагу­вання авторських і перекладних текстів російською та укра­їнською мовами; 2) редагування наукових текстів; 3) редагу­вання текстів, що пов'язані зі сферою економіки та банків­ської діяльності. За час роботи у газеті оволоділа технікою формування газетних шпальт.

^ Працюю на комп'ютері.

Освіта:

1992-1997 — навчання на факультеті української філо­логії Київського університету імені Тараса Шевченка. Ква­ліфікація: філолог, викладач української мови та літератури;

1992-1997 — навчання на факультеті іноземної філології Київського університету імені Тараса Шевченка (англійська філологія). Кваліфікація: перекладач;

1997 — розпочала навчання в аспірантурі Інституту укра­їнознавства Київського університету імені Тараса Шевченка (філологія).

Знання мов: вільно володію англійською, українською та російською мовами.

Контактний телефон: 218-38-40.

88

РЕЗЮМЕ Федорової Антоніни Петрівни

^ Мета: заміщення вакантної посади секретаря керівника.

Досвід роботи: з квітня 2002 року працюю оператором комп'ютерного набору тижневика «Київські відомості».

^ Маю досвід: 1) набору авторських і перекладних текстів українською мовою; 2) набору текстів, що пов'язані зі сферою економіки та банківської діяльності.

Умію працювати з Мого", Ехсе!.

За час роботи у тижневику оволоділа технікою форму­вання газетних шпальт.

Оволоділа культурою усного спілкування.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconМісце основної работи, де зберігається трудова книжка (повне найменування...

План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconПлан Вступ Особливості процесу нафтодобування І характеристика об’єктів...
Нафтодобувна промисловість являється провідною світовою промисловою галуззю протягом уже багатьох років, це галузь яка об’єднає підприємства,...
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconТема заняття
Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З. 08. Зп. Р. 01. 06. 02
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconПедагогічна характеристика дитини, підлітка
Оформлення здійснювати відповідно до вимог ведення ділових паперів, спираючись на наданий план-схему, але не використовувати його...
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconЗаява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconКонспект відкритого уроку із світової літератури у 7 класі О. Генрі «Останній листок»
О. Генрі «Останній листок». Взаємопорозуміння та прагнення зробити добро іншим як засіб подолання життєвих негараздів
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconІі етап Всеукраїнської (районної) олімпіади з біології
Жоден рослинний орган, писав К. А. Тімірязєв, не зазнав на собі людської несправедливості такою мірою, як листок… До кінця минулого...
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconДержавної кваліфікаційної атестації
Колеснікова Н. В. – начальник відділу обліку, підготовки, аналізу та руху кадрів дд «Укрпошта»
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconАнкета Заява
Видача дублікату контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання
План Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка iconЗвіт-щоденник
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка