«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові»
Скачати 61.17 Kb.
Назва«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір61.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Історія > Документы


Київський Славістичний Університет

Інститут Славістики та міжнародних відносин

Кафедра іноземної філології


Курсова робота на тему:

« Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові»

Виконала:

Студентка 3 курсу

Групи 01.-Б.07Ф(НА) д

Петренко Юлія Петрівна

Науковий керівник:

Викладач Свиридюк В.П.

Київ 2010р.

Зміст:

1. Вступ.

2. Англонеологізми у сучасній німецькій мові: шляхи запозичення та основні сфери вжитку.

3. Граматична інтеграція англонеологізмів у сучасну німецьку мову.

4.Соціолінгвістичний аспект вживання англонеологізмів.

5. Висновок.

6. Список використаної літератури.

ВСТУП

Найбільш важливими і характерними рисами будь-якої мови і її словникового складу є рухливість, мінливість, прагнення до удосконалення і розвитку за рахунок різних засобів і ресурсів. Одним зі шляхів збагачення словникового складу мови є запозичення слів іншомовного походження. Сучасні публіцистичні матеріали, що використовуються при вивченні німецької мови, містять ряд нових іншомовних слів. Статистична обробка фактичних даних за останнє десятиліття показує, що основним джерелом запозичення лексичних одиниць у німецькій мові виступає англійська мова, причому найбільш активно процес запозичення протікає в сфері іменника. Легке вживання англо-американізмів у лексичній системі німецької мови пояснюється тим, що англійська і німецька мови є генетично родинними і використовують один алфавит.

В умовах міжнародних зв'язків і контактів , що постійно розвиваються у різних областях поповнення словникового складу німецької мови в результаті включення нових іншомовних слів носить інтенсивний характер. Слід зазначити, що група неологізмів-запозичень неоднорідна. Це виявляється в різних ознаках: у ступені актуальності для носіїв мови, що запозичує; у вживаності, поширеності; у характері контексту вживання; у рівномірності розподілу за різними джерелами ; у характері взаємодії з іншими лексичними одиницями словникового складу сучасної німецької мови; у наявності словотворчих і структурних зв'язків і в деяких інших . Названі ознаки визначають статус нових запозичень у словниковому складі сучасної німецької мови. Вивчення особливостей і закономірностей реального функціонування нових іншомовних слів показує, що під впливом мовних і позамовних факторів ряд нових іншомовних слів виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі.

Це все призводить до висновку про те, що тема даної курсової роботи на сьогодні досить актуальна. Актуальність даної теми полягає в тім, що процес запозичення з іноземних мов не припиняється в будь-який час і в будь-якій мові, тобто завжди з'являються нові запозичення, нові слова, що і розглядаються лінгвістами і вченими. До того ж, в даний час процес запозичення відбувається настільки швидко, що нові слова стають всесвітньо відомими й вживаними , але дотепер можуть бути не внесені в словники або не достатньо систематизовані в уяві будь-кого, хто займається вивченням мови. Тому вивчення й опис запозичених слів стає необхідним і актуальним.

Темою даної курсової роботи є проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові. Виходячи з теми курсової роботи об'єктом дослідження роботи є іншомовні запозичення в сучасній німецькій мові, а предметом - безпосередньо соціальний аспект даних запозичень, їхня новизна та подальші перспективи інтеграції у сучасну німецьку мову.

Ціль даної роботи можна визначити як необхідність дослідження і виявлення слів-запозичень на прикладі лексики сучасної німецької мови та розкриття сутності проблематики їх подальшого використання. Отже, завданнями роботи є: вивчити і пояснити феномен запозичень, їх причини; виявити нові запозичення в сучасній німецькій мові; визначити сферу їхнього застосування, денотативні і конотативні значення; проаналізувати неоднозначний характер використання запозичень у сучасній німецькій мові. При проведенні дослідження використовувалися методи семантичного, етимологічного, стилістичного і структурного аналізу.

Теоретичне значення роботи полягає в створенні систематизованого теоретичного матеріалу, що стосується проблемного характеру запозичень сучасної німецької мови , якій може бути в подальшому використаний при вивченні німецької мови в навчальних закладах.

…В даній курсовій роботі нас цікавлять, зокрема запозичення, як один з можливих варіантів появи неологізмів у сучасній німецькій мові. Загалом, запозичення ( в тому числі з англійської мови), поділяють у німецькому мовознавстві наступним чином:

Wortentlehnungen: захоплення лексем англійської, адаптація до неї тою чи іншою мірою, щоб звуки, написання і граматична схема не конфліктували з аналогічними категоріями приймаючої мови (німецька множина "Killer" (адаптована) - Множина "Fans” або"Chips"(без адаптації)). Здебільшого немає різких відмінностей між адаптованими запозиченнями та неадаптованими.

Lehnubersetzungen(Калькування): переклади «один-до-одного» елементів іноземного слова на мову-реціпієнт, наприклад, переклад brainwashing («промивка мізків») - Gehirnwäsche ("промивання мізків"), або іноземна ( нехарактерна для німецької) конструкція речення (Lehnsyntax).

Lehnübertragungen(Перенесення): Переклад ідеї формування іноземного слова, наприклад, skyscraper (хмарочос) - Wolkenkratzer (а не Himmelskratzer - "небо скребок" як слід було б очікувати для калькування).

Lehnbedeutungen: Це вкладення у запозичене слово іншого змісту, відповідного до вимог та потреб мови-отримувача. При цьому саме слово як форма передачі змісту, залишається незмінною, наприклад слово «Akademiker» німецькою позначає людину з повною вищою освітою, а не носія певного вченого ступеню.

Scheinanglizismen (Затвердженні англіцизми): неологізми в німецькій мовній спільності, що цілком складаються з англійських мовних елементів, такі, як Handy, Talkmaster, Service Point, Oldtimer (мобільний телефон, ведучий ток-шоу, сервісний центр, класичний (старої моделі) автомобіль).

  Англіци́зм (англі́зм) — різновид мовного запозичення: слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. Різновидом англіцизму є американізм — запозичення з американського варіанта англійської мови. Англіцизми найчастіше виокремлюють у німецькій мові на лексичному рівні за зовнішнім виглядом.

Поряд з цими означеннями у німецькомовних джерелах досить часто зустрічається інший термін – Denglisch. Це слово є контамінацією понять "німецька" і "англійська мова". Паралельно з цим, але рідше, існує вираз Engleutsch та (англійською мовою) Germish. Як правило, цей термін вживається на позначення німецької, яка була утворена під сильним впливом англійської мови в останні десятиліття. По-перше, це включення англійських слів та фрази у німецьку мову, а по-друге - придбання «англізованих» граматичних структур. Термін "Denglisch" в основному використовується принизливо і стосується явища надмірного та невиправданого засмічення мови німецького носія англійськими словами та фразами.

Тож, зробивши загальний огляд термінів та понять, що стосуються обраної нами теми, розглянемо процес збагачення словникового складу німецької мови англонеологізмами на більш детальних прикладах.

Англо-американізми відіграють велику роль в процесі кількісного зростання вокабуляра сучасної німецької мови. Інтенсивне використання англійських слів американського походження відрізняється у всіх європейських мовах. Та і в українській ми звертаємо увагу на використання невідомих раніше англо-американізмів, наприклад, „брифінг”(das Briefing) – коротка інформаційна прес-конференція, калька „слухання” (das Hearing), аеробіка (die Aerobik)…
Список використаної літератури:

1. Розен Е.В. Лексика немецкого языка сегодня.- М., 1996.- 211с.

2. Савицкий И.П. Неологизмы второго порядка в системе лексики современного немецкого языка.- Калинин, 1993.- 89с.

3. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка / Под руков. М.Д. Степановой.- М., 1985.- 208с.

4. Стеранова М. Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка.- М., 1986.-226 - 272с.                                                             

5.Heinemann M. Wie modern sind Modewörter// Sprachpflege, 1984.-110с.

6. Johann E. Deutsch, wie es nicht im Wörterbuch steht. – Frankfurt am Main,1982.- 154c.

7. MannK. Der Wendepunft. EinLebensbericht.- 1953.- 90c.

8. Strahl R. Auf Happy-End ist kein Verlaß.- Berlin,1987.- 100c.
9. Buschmann M. Zur militärischen Onomastik und Terminologie // Muttersprache. — 1995. — Nr. — 210-214s.
10. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. — М.: Наука, 1988. — 242 с.
11. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. — М.: БРЭ, 1998. — 685с.

12. 1000 Stichworte zur Bundeswehr. — Hamburg: Mittler, 1997. — 238 s.
13. Розен Е.В. Немецкая лексика: история и современность. — М.: Высш. шк., 1991. — 96 с.
14. Сидоров О.В. Прагматический статус заимствований в современном немецком языке // Взаємодія одиниць різних рівнів германських, романських і слов’янських мов. — К.: КДПІІМ, 1991. - 10-14с.
15. Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретичні основи словотворення в німецькій мові / М. Д. Степанова, В. Фляйшер .- М.: Вища школа, 1984. - 264 с.
16. bDuden. Die deutsche Rechtschreibung. - Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2000. - 1152 s.
17. DUW3 = Deutsches Universalwörterbuch AZ. - 4. Auflage. - Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2001. - 1848 s.
18. NW = Neuer Wortschatz Neologismen der 90-er Jahre im Deutschen / [Hg.: Herberg dua]. - Berlin: Walter de Gruyter, 2004. - 393 s.

19.Hoberg, Rudolf. Kleines Lexikon der Sprache. Von Albanisch bis Zulu.- Munchen, 2001, - 137-142s.

20.Eisenberg, Peter. Die Grammatische Integration von Fremdwortern. Was fangt das Deutsche mit seinen Latinismen und Anglizismen an? – Berlin/New York, 2001 – 183-209s.


Схожі:

«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconУ сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими правилами
Яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л передаємо у словах: аероплан...
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconНавчально-методичний посібник «Корупція та відповідальність за корупційні...

«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconВступ
Розділ функціонально-семантичні особливості модальних дієслів у сучасній англійській мові
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» icon«Фразеологізми-зооніми у сучасній англійській мові» Зміст
Розділ І. Визначення фразеологічної одиниці. Вузьке та широке розуміння фразеологізмів 8
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconДипломна робота на тему комунікативно-функціональні типи
Розділ комунікативно – функціональні типи безспо-лучникових складних речень в сучасній французькій мові. 35
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconТема: Розробка програм з використанням класів
Ціль роботи: вивчити синтаксичні конструкції для оголошення, визначення І використання класів. Розібратися з особливостями використання...
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconРеферат на тему Стан української мови в сучасній Україні
Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою...
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconПроблема цивільного шлюбу в сучасній україні план
Соціологічні дослідження підтверджують думку про те, що до 60-80% молодих людей 16-21 літнього віку абсолютно пасивні, байдужі до...
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconПроблема, над якою працювала протягом багатьох років І продовжую...
Та проблема, над якою почала працювати: «Технологія критичного мислення та технологія створення ситуації успіху у навчанні І вихованні...
«Проблема використання англонеологізмів у сучасній німецькій мові» iconУрок №12 -13 Тема: циклічні алгоритми. Види та запис циклів на мові Паскаль
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка