Урок як основна форма організації навчання мови
Скачати 114.17 Kb.
НазваУрок як основна форма організації навчання мови
Дата конвертації09.03.2013
Розмір114.17 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Історія > Урок

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з курсу МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


1. Предмет, завдання, наукові основи і джерела розвитку методики викладання української мови в школі. Методика викладання української мови як наука і як навчальна дисципліна. Основні розділи, зміст і обсяг знань з курсу методики викладання української мови в школі. Методика наукового дослідження. Спостереження за навчально-виховним процесом вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Зв'язок методики викладання із суміжними дисциплінами: мовознавством, психологією, педагогікою, логікою. Основні напрямки сучасної методичної науки.

^ 2. Програми й підручники з української мови. Зміст і побудова діючих програм з української мови. Пояснювальна записка, (основні завдання української мови в школі, принципи побудови програми, основні розділи, засоби реалізації програми).

^ 3. Психологічні та дидактичні принципи навчання української мови. Мова і мовлення (усне й писемне, зовнішнє внутрішнє, рецептивне й продуктивне). Слухання й читання як вид мовленнєвої діяльності. Говоріння, писання. Мовленнєві уміння і навички. Загальнодидактичні принципи навчання мови (принцип активності, свідомості, міцності знань; принципи науковості, системності й послідовності, принцип наступності; зв'язок теорії з практикою, навчання – з життям, навчання – вихованням).

^ 4. Методи й прийоми навчання української мови. Поняття про методи і прийоми. Класифікація методів: за джерелами знань, рівнем пізнавальної діяльності учнів, способом взаємодії учителя й учнів на уроці. Основні методи навчання: усний виклад учителя, бесіда, спостереження над мовними явищами, робота з підручником, метод вправ, програмоване навчання.

^ 5. Прийом як елемент методу. Прийоми мислительної діяльності (аналіз, порівняння, узагальнення, зіставлення). Специфічні прийоми навчання мови /мовний розбір, моделювання структури речення, лінгвістичний і стилістичний експерименти, алгоритмізація).
^ УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВИ

    1. Урок як основна форма організації навчання.

    2. Основні вимоги до уроку української мови на сучасному етапі.

    3. Мета і зміст уроку: правильне співвідношення між теорією і практикою на уроці мови,

    4. Організація навчальної діяльності учнів на уроці мови.

    5. Значення системи завдань і вправ для вироблення комунікативних умінь.

    6. Виховна спрямованість уроків мови.

    7. Проблеми типології уроків: загальнодидактична типологія і типи уроків з мови з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення.

    8. Структура уроку мови, основні її компоненти. Методичні вимоги до окремих компонентів уроків різних типів.

    9. Особливості технології основних типів уроків.

    10. Нестандартні форми проведення уроку.

    11. Модульна система уроків, її значення для вивчення теми (розділу).

    12. Аналіз уроку мови.

    13. Планування програмного матеріалу з української мови. Види планування.

    14. Нестандартні уроки (урок-семінар, конференція, урок творчості, бінарний урок, урок-рольова гра тощо).


^ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

       1. Зміст і завдання шкільного курсу фонетики та його значення.

       2. Зв’язок занять з фонетики з вивчення графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення.

       3. Завдання вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати звуки.

       4. Розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам’яті; чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності між вимовою і написанням.

       5. Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції й розвитку умінь володіти голосом.

       6. Методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії.

       7. Помилки інтерферуючого характеру та шляхи їх попередження і виправлення.

       8. Особливості вивчення фонетики й орфоепії української мови в школах з російською (національною) мовою навчання.

       9. Роль орфоепічних словників у навчанні української мови.^
Методика навчання лексики і фразеології

 1. Зміст і завдання шкільного курсу лексикології.

 2. Значення, місце й принципи вивчення лексики.

 3. Труднощі у засвоєнні учнями лексичних понять.

 4. Методика вивчення фразеології української мови, шляхи засвоєння фразеологізмів.

 5. Система тренувальних вправ з лексики і фразеології.

 6. Словникова робота у зв’язку з вивченням інших розділів шкільного курсу мови.

 7. Лексична робота в системі занять з розвитку мовлення.

 8. Наочні посібники з лексики і фразеології, методика їх використання.

 9. Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фразеологізмів, іншомовних слів та ін.

 10. Особливості вивчення лексики і фразеології у школах з російською (національною) мовою навчання.

 11. Лексичний аналіз тексту.^

Методика будови слова і словотвору


 1. Значення й завдання будови слова.

 2. Методика поглиблення знань про значущі частини мови (морфеми).

 3. Наступність і перспективність у вивченні матеріалу.

 4. Шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної і непохідної), кореня, префікса, суфікса.

 5. Розкриття значення морфем.

 6. Уточнення й збагачення лексичного запасу учнів у процесі вивчення морфологічної будови слова і вироблення орфографічних навичок.

 7. Прийоми вивчення морфемної будови: морфемний аналіз, розбір слів з однаковими морфемами (коренем, префіксом, суфіксом).

 8. Етимологічний аналіз слова.

 9. Методика словотвору: значення, зміст, завдання і принцип вивчення словотвору в школі.

 10. Зв’язок словотвору з будовою слова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією.

 11. Ознайомлення учнів із способами словотвору: труднощі у засвоєнні словотворчих понять.

 12. Система вправ та їх роль у навчанні будови слова і словотвору.

 13. Словотворчий аналіз, методика його проведення.

 14. Лексична робота, робота із словниками.

 15. Попередження і виправлення помилок інтерферуючого характеру в мовленні учнів.

 16. Використання наочності й ТЗН під час вивчення будови слова, словотвору.


Загальні питання методики вивчення граматики

 1. Місце граматики в шкільному курсі української мови.

 2. Пізнавальне і практичне значення граматики, її роль у формуванні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, навчально-мовленнєвих, орфографічних, пунктуаційних).

 3. Попередження та подолання граматичних помилок у мовленні учнів.

 4. Методи і прийоми вивчення граматики.

 5. Короткий огляд основних напрямків методики викладання граматики в школі:

 6. а) вивчення граматичних значень, категорій, форм у тісному зв’язку із значенням слова;

 7. б) свідоме засвоєння граматичних понять, визначень, правил, і граматичної термінології;

 8. в) взаємозв’язок у вивченні морфології й синтаксису, фонетики й морфології, зв’язок вивчення граматики з формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок, роботою над розвитком мовлення, міжпредметні зв’язки при вивченні граматики.


^ Методика вивчення частин мови

 1. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в шкільному курсі.

 2. Зв’язок вивчення частин мови з фонетикою, лексикою, словотвором, синтаксисом, орфографією і розвитком мовлення.

 3. Вивчення частин мови на синтаксичній основі.

 4. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових, середніх та старших класах.

 5. Методи й прийоми теоретично-практичного вивчення частин мови.

 6. Програмування, алгоритмізація на уроках морфології.

 7. Особливості вивчення морфології в школах з російською мовою навчання.

 8. Формування поняття про частини мови на основі їх лексичного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі й особливостей словотвору.

 9. Вивчення системи відмінювання і словотвору частин мови у зв’язку з орфографією та розвитком мовлення.

 10. Наочність і ТЗН, методика використання їх у процесі вивчення частин мови.

 11. Проблемний підхід до вивчення частин мови.


Методика вивчення синтаксису

       1. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення синтаксису в школі.

       2. Етапи вивчення синтаксису: практичне засвоєння синтаксису.

       3. Поновлення знань з синтаксису при опрацюванні морфології; систематичне вивчення синтаксису.

       4. Методика ознайомлення з поняттями словосполучення і речення, зв’язок слів у словосполученні і реченні, типи речень.

       5. Характер умінь і навичок з синтаксису.

       6. Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і другорядних членів речення, відокремлених та однорідних членів речення.

       7. Методи і прийоми теоретично-практичного вивчення синтаксису.

       8. Зв’язок синтаксису з лексикою, морфологією і розвитком мовлення учнів.

       9. Особливості вивчення синтаксису в школах з російською мовою навчання.

       10. Використання наочності й ТЗН у процесі вивчення синтаксису.^

Методика навчання орфографії


 1. Значення орфографії та її місце в шкільному курсі української мови.

 2. Завдання навчання орфографії.

 3. Природа орфографічних навичок та психологічні основи їх формування.

 4. Основні принципи навчання орфографії: зв’язок навчання орфографії з граматикою і розвитком мовлення.

 5. Роль свідомості й автоматизму у навчанні орфографії.

 6. Поняття про орфограму. Класифікація орфограм.

 7. Залежність навчання орфографії від принципів українського правопису, характеру орфограм, етапів навчання, діалектних особливостей мовлення учнів.

 8. Методика вивчення орфографічних правил.

 9. Основні прийоми навчання орфографії.

 10. Види орфографічних вправ, методика їх проведення.

 11. Робота з орфографічним словником.

 12. Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання.

 13. Короткий огляд історії й методики навчання орфографії.

 14. Методика виправлення, обліку й класифікації помилок.

 15. Опрацювати норми й критерії оцінювання орфографічних навичок учнів.

 16. Аналіз орфографічних помилок.

 17. Причини виникнення орфографічних помилок, способи їх запобігання.

 18. Подолання помилок інтерферуючого характеру.

 19. Наочні й технічні засоби при вивченні орфографії, методика їх використання й доцільність.


Методика навчання пунктуації

1. Значення, завдання пунктуації та її основи. Місце пунктуації в шкільному курсі мови.

 1. Питання про етапи (рівні) у навчання пунктуації.

 2. Короткий огляд історії методики вивчення пунктуації.

 3. Найважливіші принципи навчання пунктуації.

 4. Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх класифікація, методика вивчення пунктуаційних правил.

 5. Основні методичні прийоми навчання пунктуації.

 6. Види вправ з пунктуації, методика їх проведення.

 7. Типи пунктуаційних помилок. Методика виправлення, обліку й класифікації пунктуаційних помилок.

 8. Короткий огляд історії методики вивчення пунктуації.

 9. Залежність навчання пунктуації від основ пунктуації, характеру пунктограм, етапів навчання.

 10. Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації та шляхи їх подолання.

 11. Система роботи над пунктуаційними помилками.

 12. Зв’язок у навчанні пунктуації з синтаксисом та розвитком мовлення й мислення.
^

Методика РОБОТИ НАД зв’язним мовленняМ


1. Зв’язне мовлення як методичне поняття.

 1. Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писемного зв’язного мовлення.

 2. Місце занять з розвитку зв’язного мовлення у шкільному курсі мови.

 3. Основні принципи методики розвитку мовлення.

 4. Розвиток усного мовлення учнів:

1) основні форми роботи, методика їх проведення;

2) формування в учнів навичок різних видів читання в процесі вивчення шкільного курсу мови.

 1. Види робіт з розвитку зв’язного писемного мовлення, їх значення й методика проведення.

 2. Питання розвитку зв’язного мовлення в історії методичної науки.

 3. Критерії й норми оцінювання знань умінь і навичок учнів.

 4. Методика написання переказів.

 5. Види переказів, передбачених програмою з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

 6. Методика проведення основних видів переказів: докладного, стислого, вибірко­вого, творчого, переказу-перекладу.

 7. Методика написання творів.

 8. Норми оцінювання переказів.


Методика роботи зі стилістики та риторики

 1. Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики та риторики у 5-12 класах.

 2. Ознайомлення учнів з функціональними стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, морфології, синтаксису.

 3. Методи й прийоми вивчення стилістики та риторики.

 4. Вимоги до конструювання речень і зв’язних текстів різних типів

 5. Систематизація й узагальнення знань зі стилістики, одержаних у процесі вивчення різних розділів шкільного курсу мови.

 6. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мови.

 7. Основні стилістичні уміння, якими повинні оволодіти учні.

 8. Звукові повтори як засіб стилістичного увиразнення; робота над стилістичною сполучуваністю слів; стилістичною диференціацією слів. Стилістична співвіднесеність слів; стилістичні функції самостійних і службових частин мови.

 9. Стильова розбіжність синтаксичних одиниць; стилістична співвіднесеність синтаксичних конструкцій. Основні стилістичні вправи: розпізнавання і оцінювання стилістичного значення мовних засобів і співвіднесення їх із сферою використання; добирання лексичних синонімів, визначення значеннєвих та емоційних відтінків і співвіднесення їх з метою мовлення; стилістичний аналіз тексту; побудова тексту у відповідному стилі мовлення; удосконалення стилю написаного.

 10. Розкрити суть застосування елементів риторики та методики їх опрацювання під час вивчення стилістики.


Методика вивчення загальних відомостей про мову

1. Особливості вивчення загальних відомостей про мову у шкільному курсі.

 1. Зміст і структура вступних уроків у середніх класах.

 2. Ознайомлення учнів із суспільним значенням мови, її походженням, історичним розвитком.

 3. Теоретична основа вступних уроків.

 4. Використання дидактичного матеріалу, внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків.

 5. Особливості технології вступних уроків.

 6. Найважливіші завдання вступних уроків у школі?


Методика удосконалення мовних умінь і навичок та культури мовлення старшокласників

 1. Основні форми занять з мови в 10-11 класах. Розширення загальних відомостей про мову.

 2. Особливості уроків української мови в старших класах.

 3. Удосконалення вмінь та навичок складання тез, конспектів, рецензій, анотацій, рефератів тощо.

 4. Лексико-стилістичний аналіз тексту.

 5. Аналіз творів і робота над піднесенням стилістичної, орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

 6. Організація індивідуальної роботи з учнями, спрямованої на повторення і поглиблення знань та удосконалення комунікативних умінь та навичок.


Позакласна робота з української мови

1. Значення і завдання позакласної роботи.

       1. Взаємозв’язок позакласної роботи з класними заняттями.

       2. Зміст позакласної роботи.

       3. Основні форми організації позакласної роботи.

       4. Мовні ігри, вікторини, конкурси, олімпіади.

       5. Елементи дослідницького характеру в позакласній роботі з мови.

       6. Основні принципи організації позакласної роботи.

       7. Організація й методика роботи мовного гуртка.

       8. Робота в МАН.


^

Спецкурси та факультативні заняття з української мови


 1. Завдання спецкурсів та факультативних занять, їх значення для поглиблення теоретичної і практичної підготовки учнів, розвитку їхніх здібностей і профорієнтаційного спрямування.

 2. Особливості організації й планування роботи факультативних груп.

 3. Програми спеціальних та факультативних курсів з мови, зв’язок з основним курсом.

 4. Система вправ і завдань до факультативних занять, спецкурсу.

 5. Критерії відбору теоретичного матеріалу для спецкурсів і факультативних занять з урахуванням принципів науковості й доступності.
^

Методична робота вчителя-словесника


1. Значення й форми методичної роботи.

2. Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів

 1. Роль методичних кабінетів у вдосконаленні роботи вчителів.

 2. Завдання інститутів післядипломної освіти, їх роль в організації та поліпшенні методичної роботи в школах.

 3. Шкільний курс української мови та його завдання; матеріально-методична база кабінету, його обладнання.

 4. Роль навчальних кабінетів в організації навчально-методичної та навчально-виховної роботи, у проведенні позакласної роботи та факультативних занять.

 5. Планування роботи навчальних кабінетів.

Схожі:

Урок як основна форма організації навчання мови iconПлан урок основна форма навчання іноземної мови. Бесіда за Круглим...
Урок – основна форма навчання іноземної мови. Бесіда за Круглим столом. (План І матеріали виступів вчителів прикладається)
Урок як основна форма організації навчання мови iconУрок основна форма навчання
Посада: учитель початкових класів Ладижинської зош І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області
Урок як основна форма організації навчання мови iconНа уроках інформатики
Поняття «форми» використовується щодо навчання в двох варіантах як форма навчання І як форма організації навчальної діяльності
Урок як основна форма організації навчання мови icon1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов
Педагогічна наука розглядає урок як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя та учнів
Урок як основна форма організації навчання мови iconУрок, як форма організації навчання. Структура уроку
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
Урок як основна форма організації навчання мови iconСоціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства...
Ноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості...
Урок як основна форма організації навчання мови icon«Сучасний урок інформатики»
Уро́к — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку...
Урок як основна форма організації навчання мови iconУрок як основа форма організації навчання. Підготовка вчителя до...
Виникнення І розвиток професії вчителя. Основні функції та професіограма вчителя
Урок як основна форма організації навчання мови iconМетодичні рекомендації з організації та проведення Всеукраїнського...
Класне керівництво основна форма організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. У «Положенні про класного...
Урок як основна форма організації навчання мови iconМотиваційний момент як етап закладання
Заняття — основна форма навчання в позашкільному навчальному закладі. Через нього проходять усі діти. І треба, щоб він обов’язково...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка