З розвитку мовлення: "Весняні звичаї І обряди українців"
Скачати 272.18 Kb.
НазваЗ розвитку мовлення: "Весняні звичаї І обряди українців"
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2013
Розмір272.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3
5 клас

І - ІІ відділення

/134 години, 4 години на тиждень/

Повторення /5 год./

Повторення вивченого у початкових класах. Правопис дзвінких і глухих приголосних. Подвоєння приголосних у словах. Вживання апострофа після б,п,в,м,ф перед я,ю,є,ї. Спільнокореневі слова. Ненаголошені голосні в коренях слів. Вживання великої букви.

Культура мовлення. Правильна вимова слів з ненаголошеними голосними, з апострофом. Вживання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей. Велика буква в назві Батьківщини, назвах міст, сіл, вулиць.
^ ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

82 години

Лексикологія /10 год./

*Однозначні і багатозначні слова. *Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми. Добір слів у тематичні групи на певну тему.

Культура мовлення. Уміння вживати слова відповідно до їх значення. Уміння вживати синоніми для уникнення невиправданого повторення слів.

^ Слово /52 год./

Будова слова /20 год./ Корінь, закінчення, префікс, суфікс - значущі частини слова. Корінь слова. *Спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови. Закінчення слів. Визначення префікса у словах. Розрізнення префіксів і прийменників /практично/. *Визначення суфіксів у словах /практично/.

Культура мовлення. Уміння використовувати спільнокореневі слова як засіб зв'язку речень у тексті. Запобігання помилок, пов'язаних з невиправданим вживанням спільнокореневих слів.

^ Частини мови /2 год./ Роль частин мови у реченні. Основні способи розрізнення частин мови.

Іменник /28 год./ Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот. Власні і загальні іменники. Вживання великої літери у власних іменниках. Число іменників. Уміння визначати число іменників /практично/. *Іменники, що вживаються тільки в однині. *Іменники, що вживаються тільки у множині. Рід іменників. Відмінки іменників. Змінювання іменників за відмінками /практично/.

Культура мовлення. Правильне вживання у мовленні іменників, що мають лише однину чи множину. Вживання в мовленні іменників у різних відмінках. Вживання великої букви у власних іменниках /в письмових роботах/.

Речення /20 год./

Головні члени речення - підмет і присудок. Другорядні члени речення /практично/, без вживання термінології. Побудова речень за даними словами /підметом, присудком, другорядними членами речення/ з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів.

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки в кінці речень. Складання різних за метою висловлювання речень на дану тему.

Культура мовлення. Етика спілкування. Український народний етикет. *Уміння інтонувати розповідні, питальні та окличні речення.

Тема з розвитку мовлення: "Весняні звичаї і обряди українців".

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння визначати мету завдання, складати план його виконання.
^ КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

45 год.

Відомості про мову і мовлення. Значення мовлення у житті і діяльності людей. Українська мова - державна мова України.

Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Мовлення - основний засіб спілкування людей. Основні правила спілкування /практично/. Діалогічне й монологічне мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення: правильність, логічна послідовність, змістовність. Тема висловлювання.

Тема з розвитку мовлення: "Ти" і "Ви" у звертанні".

Культура мовлення. Український народний етикет. Традиційна повага до старших в Україні. Вживання слів ввічливості під час різних ситуацій спілкування.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності: уміння аналізувати зразок виконання завдання, користуватися інструкцією щодо виконання завдання.

Текст. Заголовок тексту. Поділ тексту на абзаци. *Відновлення деформованого тексту. Складання тексту з поданих частин: *на основі заголовку і зачину; зачину і основної частини; заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

Типи мовлення: розповідь, опис, *роздум /практично/. Особливості побудови розповіді про ту чи ту подію з власного життя.

Види робіт.

^ Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання.

Читання, прослуховування запропонованого учителем тексту.

Говоріння.

Відтворення готового тексту.

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру. Переказ /усний/ тексту за даним планом. Вибірковий /усний/ переказ художнього тексту. *Переказ /письмовий/ з допомогою учителя невеличких художніх текстів за простим планом /тексти розповідного характеру/.

^ Створення власних висловлювань:

Діалог. Створення діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної із життєвим досвідом учнів: у магазині, в гостях.

Ділове мовлення. Підпис листівки. Написання листа рідним.

Теми з розвитку мовлення: "У аптеці", "Вулиця, на якій знаходиться наша школа".

Культура мовлення. Вживання слів ввічливості під час різних ситуацій спілкування. Уміння вступати в діалог відповідно до ситуації спілкування. Дотримання лексичної сполучуваності слів під час висловлювання.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння оцінювати результат власної діяльності та діяльності товариша /практично/; *уміння визначати мету завдання, *складати план його виконання.

^ Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:

знати: українська мова - державна мова України; слово вживають у прямому й переносному значенні; вживання /правило/ великої літери у власних іменниках; значущі частини слова: корінь, суфікс, префікс, закінчення; граматичні ознаки іменника; види речень за метою висловлювання; основні правила спілкування;

уміти: добирати тематичні групи слів за значенням: антоніми, синоніми; добирати слова до тематичних груп на певну тему; визначати префікс у словах; розрізняти префікси і прийменники; виділяти іменник як частину мови; розрізняти власні й загальні іменники, іменники, що означають назви істот і неістот; уміти визначати число і рід іменників; виділяти й розрізняти головні члени речення - підмет, присудок; розрізняти /практично/ головні і другорядні члени речення; складати простий план готового тексту; переказувати текст за поданим планом; створювати діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

ІІ відділення:

знати: види речень за метою висловлювання; правила вживання великої літери у власних іменниках; основні правила спілкування;

уміти: визначати головні і другорядні члени речення; розрізняти префікси і прийменники; власні і загальні іменники; виділяти іменник як частину мови, розрізняти число іменника, рід; вступати в діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування; правильно записувати речення і вживати розділові знаки в кінці речень; відділяти закінчення слів від основи; уважно слухати, орієнтуватися в ситуації спілкування; переказувати /усно/ текст за простим планом; відновлювати деформований текст; записувати слова, речення після їх аналізу під диктовку учителя; складати різні за метою висловлювання речення на дану тему.

6 клас

І - ІІ відділення

/102 години, 3 години на тиждень/

^ ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

71 година

Повторення /3 год./

Повторення вивченого про будову слова. Види речень за метою висловлювання.

Лексикологія /10 год./

Однозначні і багатозначні слова. *Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Групи слів за значенням: антоніми, синоніми. Добір *синонімів, антонімів до певної тематичної групи.

Культура мовлення. Доречне вживання в усному мовленні слів з професійної лексики столяра, маляра, городника, шевця.

^ Слово /40 год./

Будова слова /10 год./ Корінь слова. *Чергування голосних і приголосних в коренях слів. Розрізнення префіксів і прийменників. Вживання апострофа після префіксів. Правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-.

Культура мовлення. Правильна вимова слів з апострофом після префіксів, з префіксами роз-, без-, воз-, з-, с-.

Тема з розвитку мовлення: "Осінь - прояв краси природи України”.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння виконувати мисленнєві дії /робити висновки, аналізувати, порівнювати, *класифікувати/.

Іменник /14 год./ Систематизація і розширення знань про іменник. Основні граматичні категорії іменника: число, рід, відмінок. Змінювання іменників за відмінками /практично/. Клична форма відмінка. Правопис іменників чоловічого і жіночого роду. Правопис чоловічих і жіночих імен та по батькові.

Культура мовлення. Правила мовленнєвого етикету під час звертання до дорослих. Правильне вживання під час висловлювання іменників у однині і множині. Використання під час звертання іменників, що мають кличну форму відмінка (протягом року).

Прикметник /16 год./ Роль прикметників у мовленні. *Якісні, відносні та присвійні прикметники. Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника /практично/. Правопис прикметників з суфіксами -ський, -зький, -цьк, -зьк, -еньк, -есеньк /практично/. *Прикметники - синоніми. Прикметники – антоніми.

Теми з розвитку мовлення: "Зима - прояв краси природи України", “Українські народні зимові свята."

Культура мовлення. Уміння використовувати прикметники у різних типах мовлення, особливо у текстах описового характеру. Використання прикметників-антонімів.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння аналізувати зразок виконання завдання. Уміння визначати мету завдання, план його досягнення.

Речення /18 год./

Розрізнення словосполучення і речення. Речення поширене і непоширене. Поширення речень за допомогою запитань. *Перетворення поширених речень у непоширені. Граматична основа речення /підмет і присудок/. Другорядні члени речення /без вживання термінології/. *Поширення речень другорядними членами речення. Однорідні члени речення. Однорідні підмети, присудки і *другорядні члени речення /практично/. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Зв'язок між однорідними членами речення без сполучника та за допомогою сполучника “і”.

Тема з розвитку мовлення: "Родина. Взаємини між батьками і дітьми, онуками і дідусем та бабусею".

Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації у реченнях з однорідними членами. Вживання простих і поширених речень в усному і писемному мовлення /практично/.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння виконувати мисленнєві дії *класифікації, аналізу, синтезу, узагальнення, *порівняння.

^ КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

29 год.

Текст. Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин-основна частина-кінцівка. Види зв'язку речень у тексті /практично/. Особливості побудови розповіді /зачин-основна частина-кінцівка/. Простий план власного висловлювання. Основні джерела матеріалу до усної розповіді /практично/.

Види робіт.

^ Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання. Слухання - розуміння невеличких текстів різних типів, жанрів, стилів мовлення.

Говоріння. Виразне читання текстів.

^ Відтворення готового тексту:

Переказ текстів /усний/ за даним простим планом; *повний і вибірковий /усний/ переказ художніх текстів розповідного характеру, що містять елементи опису. *Відновлення деформованого тексту-розповіді і тексту-опису. Уміння порівнювати тексти описового і розповідного характеру.

^ Створення власних висловлювань:

Усний і письмовий твір-розповідь, усний твір-опис за даним планом, опорними словами і ілюстрацією. Складання усного і письмового /з допомогою учителя/ твору-опису окремих предметів, тварин, за малюнками. Усний і письмовий твір-опис /після опрацювання з учителем/ на основі особистих вражень, за жанровою картиною. Складання простого плану власного висловлювання розповідного типу.

Діалог. Уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить або пише - адресант мовлення; той, хто слухав або читав - адресат мовлення. Мета мовлення. Формування умінь створювати діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної зі спостереженням учнів, їх життєвим досвідом. *Побудова діалогу за даною ситуацією спілкування. Використання в діалозі різних за метою висловлювання речень. *Формування умінь вести діалог з використанням різних за метою висловлювання речень /практично/.

Тема з розвитку мовлення: "Весна, літо - прояви краси природи України".

Культура спілкування. Вживання слів ввічливості під час спілкування. Уміння брати участь в діалозі.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння аналізувати зразок виконання завдання, *хід здійснення плану, уміння оцінити результат власної діяльності /практично/.

^ Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:

знати: слова, що відносяться до професійної лексики городника, маляра, столяра, шевця; будову слова; правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-; основні граматичні категорії прикметника; є текст-опис, текст-розповідь;

уміти: аналізувати слова за будовою; добирати антоніми, синоніми до певної тематичної групи слів; визначати число, рід, відмінок прикметника; вибірково переказувати невеличкі художні тексти; створювати діалоги відповідно до ситуації спілкування; відрізняти префікси від прийменників, правильно записувати їх зі словами; розрізняти текст-розповідь і текст-опис; утворювати просте і складне речення з однорідними членами; поширювати речення за допомогою запитань, усно складати твір-опис окремих предметів.

ІІ відділення:

знати: будову слова; основні граматичні категорії іменника, прикметника; мати уявлення про однорідні члени речення, розділові знаки в реченнях з однорідними членами /правило вживання/; правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-;

уміти: аналізувати слово за будовою; добирати антоніми до певної тематичної групи; відрізняти префікси від прийменників; визначати число, рід, відмінок іменників і прикметників; вибірково /усно/ переказувати невеличкі художні тексти розповідного характеру; розрізняти поширені й непоширені речення; поширювати речення за допомогою запитань; мати уявлення про однорідні члени речення; вживати слова ввічливості під час спілкування; відповідати на репліки в процесі діалогу.

7 клас

І - ІІ відділення

/102 години, З години на тиждень/

^ ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

80 годин
Вступ /І год./ Краса і багатство української мови.

Повторення /3 год./

Правопис іменників і прикметників з іншими частинами мови. Граматичні категорії іменника. Види речень за метою висловлювання.

Лексикологія /5 год./

Походження слів: власне українські і запозичені слова. Використання слів: загальновживані, професійні слова і терміни. *Поняття про фразеологізми. *Прислів'я як різновид фразеологізмів. Формування умінь добирати прислів'я.

Культура мовлення. Доречне вживання в усному і писемному мовленні професійних слів, термінів, прислів'їв.

^ Слово /48 год./

Повторення знань про будову слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення.

Основа слова /2 год./

Складні слова /3 год./ Утворення складних слів. Сполучні голосні "е", "о" у складних словах.

Культура мовлення. Правильна вимова у словах наголошених і ненаголошених голосних, вимова складних слів зі сполучними голосними.

Іменник /8 год./ Вживання кличної форми відмінка іменника при звертанні: батьку, Тарасе Григоровичу, Маріє Іванівно. Повторення про іменник. Граматичні категорії іменника: число, рід, відмінок.

Культура мовлення. Вживання кличної форми відмінка іменника при звертанні. Вживання великої букви у власних назвах /на письмі/.

Прикметник /10 год./ Повторення граматичних категорій прикметника: число, рід, відмінок. Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника. Узгодження в усному і писемному мовленні прикметників з іменниками /дотримання лексичної та граматичної сполучуваності/. Роль іменників та прикметників у художньому стилі мовлення.

Культура мовлення. Доречне використання прикметників у висловлюваннях, у текстах-описах.

Дієслово /1З год./ Загальне значення, *синтаксична роль. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами /практично/. Число дієслова. Визначення числа дієслова за числом іменника. Дієвідміни. Дієслова першої і другої дієвідміни, їх закінчення. *Неозначена форма дієслова. Правопис не- з дієсловами.

Культура мовлення. Використання у мовленні дієслів-антонімів і дієслів-синонімів. Правила наголошування дієслів. *Практичне вживання різних форм дієслів у майбутньому часі. *Вживання форми теперішнього і майбутнього часу замість минулого.

Займенник /4 год./ Поняття про займенник. Роль займенника у мові. Особові займенники. *Розподіл особових займенників за трьома особами. Правопис займенників з іменниками і прикметниками.

Культура мовлення. *Правильне вживання займенників для зв'язку речень у тексті. Вживання особових займенників відповідно до змісту попереднього речення. Написання займенників "ви", "вас; "вам" з великої літери у пошанному значенні.

^ Службові слова /3 год./ Прийменники, сполучники. Вживання їх у мовленні для зв'язку речень. Вживання сполучників для зв'язку однорідних членів речення.

Звертання /3 год./ Місце звертання в реченні: на початку, в середині, в кінці. Вживання звертання за межами речення. Розділові знаки при звертанні: кома, знак оклику. *Звертання непоширене й поширене.

Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями, в діалогах. Вживання прийменників і сполучників в усному і писемному мовленні.

Речення /12 год./

Підмет і присудок як головні члени речення. Другорядні члени речення. Поширення речень за допомогою запитань другорядними членами речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки в кінці речень різного виду. Речення, ускладнені звертанням. Вживання простих і *ускладнених речень в усному і *писемному мовленні. Речення з однорідними членами /без сполучників, *зі сполучниками і,й,та,а,але/. Кома між однорідними членами речення.

Культура мовлення. Дотримання правильного інтонування розповідних, питальних і окличних речень. Дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами. Дотримання правил вживання розділових знаків /на письмі/ в реченнях з однорідними членами.

Теми з розвитку мовлення: "Ввічливе звертання до дорослих в Україні: Ви, Вас, Вам, Ваші", "Охорона природи в Україні", "Улюблені українцями рослини-символи: калина, верба, мальви, барвінок".

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння визначати мету діяльності, хід виконання завдання, план досягнення мети. Уміння виконувати мисленнєві дії аналізу, синтезу, порівняння.
^ КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення
20 год.

Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин-основна частина-кінцівка.

Назва і тема висловлювання. Вимоги до зв'язного висловлювання /відповідність змісту заголовку, темі, послідовність, правильність/.

Формування умінь складати простий план власного висловлювання.

Типи мовлення: розповідь, опис, *роздум. *Уточнення знань про роздум /міркування/.

Види робіт.

^ Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання

Виразне читання текстів різних типів і жанрів мовлення, слухання-розуміння їх. Аналіз змісту твору за запитаннями вчителя. *Виділення незрозумілих слів, пояснення їх значення. *Добір до них слів, протилежних і близьких за значенням. *Пояснення значення вжитих у переносному значенні слів.

^ Відтворення готового тексту:

Говоріння.

*Відновлення деформованих текстів різних типів. Поєднання в одному тексті різних стилів мовлення /спостереження готових текстів/.

*Повний і вибірковий /усний/ переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису. Усний переказ окремих епізодів тексту в особах. Формування умінь замінювати діалог розповіддю від третьої особи.

^ Створення власних висловлювань:

Прийоми добору матеріалу до твору /практично/. Систематизація матеріалу до твору /практично/. Практичне складання з допомогою учителя елементарних розповідей на дану тему, пов'язану із життям і навчальною працею учнів /праця у шкільній майстерні, на пришкільній ділянці, догляд за класним приміщенням/. *Складання невеликих творів за поданим планом на основі спостережень під час екскурсій /у аптеці, на пошті, про сільськогосподарську працю/. *Складання невеликих творів за серією сюжетних малюнків, за ілюстрацією і планом. Продовження розповіді за даним початком. *Письмовий переказ за даним планом і опорними словами твору-розповіді та твору-опису на основі власних спостережень за природою, про вчинки людей /після опрацювання з учителем/. Складання /усно/ твору-мініатюри за поданим сюжетом на дану тему /з допомогою учителя, *під керівництвом учителя/.

Теми з розвитку мовлення: "Праця на заводі, на фабриці", "Сільськогосподарська праця людей".

Культура мовлення. Дотримання основних вимог висловлювання: виразність, правильність, змістовність, відповідність темі.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння практично оцінювати результат власної діяльності та діяльності товаришів.

^ Повторення вивченого протягом року /5 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:

  1   2   3

Схожі:

З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconТренінг з елементами гри для учнів 2-3 класів
Мета та завдання: поглибити знання учнів про традиційні свята, звичаї, обряди, народні ігри та забави українців, які сприяють зміцненню,...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconКонкурс та виставка малюнків «Зимові свята»
Розповідь учителя про народні звичаї та обряди свят: Свято Василя Великого – 14. 01 та Водохреща. – 18. 01
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconУрок №3 Тема проекту: Народні
Кожен народ має свої звичаї, традиції, обряди, свята, що вироблялися протягом століть І освячені віками
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconСтарша група: сімейні традиції важливий засіб виховання
В якості традицій виступають норми поведінки, звичаї та обряди, тобто певні дії, пов’язані з виконанням традицій. Прогресивні традиції,...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconШкільний конкурс
Мета : Поглиблювати знання про звичаї та обряди українського народу, виховувати любов до народних традицій, розвивати господарські,...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconТема: Зимові свята в Україні: традиції, звичаї, обряди
«Народний календар»; різдвяна зірка для колядувальників; витинанки у вигляді янголят, ялиночок І т д., діти вдягнуті в українські...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconТерпкий
Художньо-автобіографічний роман «Терпкий кетяг калини» написав Григорій Михайлович Полтар, вихователь санаторної школи-інтернату,...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconІнгулецької районної у місті ради
Мета. Розширити знання учнів про святкування великодніх свят. Розкрити зміст свят. Вербна неділя. Чистий четвер. Відроджувати звичаї...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconКраєзнавство в освіті як фактор формування громадянської свідомості українців
Коли зміцнюється українська державність, зростає роль «провінції», посилюється інтерес українців, молоді до свого історичного минулого,...
З розвитку мовлення: \"Весняні звичаї І обряди українців\" iconПальчикова гімнастика розвиток мовлення
У розділі "Пальчикова гімнастика" до кожного руху мається маленький віршик. Скористайтеся ним! Це буде корисно І для розвитку дрібної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка