Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка
НазваПрограми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка
Сторінка1/10
Дата конвертації15.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/П-6611 від 23.12.2004)

ПРОГРАМИ

для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів

Фізична культура 1— 4 класи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


«Фізична культура» вивчається в початкових класах як окре­мий предмет. Основна його мета — збереження й зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, соціальних, психічних, духовних якостей та рухових здібностей особистості; підвищення рівня фізичної підго­товленості учнів до повноцінного життя у постійно змінюваному навколишньому середовищі.

У процесі вивчення предмета «Фізична культура» враховують­ся найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвит­ку організму молодших школярів; розкривається значення занять фізичними вправами для здоров'я учнів; розвиваються основні фі­зичні якості та рухові здібності; формуються вміння і навички здо­рового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку; формуються знання, вміння і навички дотримання осо­бистої гігієни, загартування організму, профілактики захворювань, запобігання травматизму, дотримання правил техніки безпеки; роз­виваються вміння і навички використання фізичних вправ для за­побігання порушення постави та зняття втоми учнів.

Під час вивчення предмета «Фізична культура» реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і на­родних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, ос­нов техніки виконання організовуючих, загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, художньої й ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника, туриста, кросмена та плавця; в отриманні еле­ментарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, правил техніки безпеки, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів ос­новних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок вико­ристання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров'я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні й спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атле­тику, художню й ритмічну гімнастику, танцювальні вправи, туризм, плавання, кросову підготовку, ковзанярський і лижний спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, плавання, основи здоров'я та здорового способу життя; в ознайом­ленні з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до українських народних ігор, національних, народних і олімпійських видів спорту; бережливого ставлення до власного здоров'я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров'я; формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихо­ванні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Завданнями предмета «Фізична культура» є:

— набуття елементарних знань у галузі фізичної культури;

— формування основ здорового способу життя, особистої гігієни;

— виховання бережливого ставлення до свого здоров'я як найви­щої соціальної цінності та вивчення правил техніки безпеки;

— розширення рухового досвіду, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

— розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;

— формування усвідомленої індивідуальної установки на необхід­ність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;

— виховання морально-вольових і психологічних якостей особис­тості;

— виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами. Зміст предмета «Фізична культура» інтегрований з хореогра­фією та іншими предметами. У процесі його вивчення здійснюються між предметні зв'язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, біологією, теорією і методикою фізичного виховання, історією фі­зичної культури і спорту, музикою та ін.

Основним організаційно-педагогічним принципом програми є диференційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості. Програма складається з таких розділів: І. Навчальний пріоритетний матеріал. II. Матеріал для обов'язкового повторення.

III. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості (далі — орієнтовні комплексні тести). Матеріал програми розрахований на три й більше обов'язкових

уроків на тиждень.

Основними темами для учнів початкової школи є рухливі й народ­ні ігри та забави, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плаван­ня, туризм, кросова та лижна (ковзанярська) підготовка, орієнтовні комплексні тести; теоретико-методичні знання з фізичної культури, основ здорового способу життя, гігієни та техніки безпеки.

Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури ма­ють бути: вироблення інструктивних навичок і умінь самостійно займатися фізичними вправами, розвиток пізнавальних інтересів, здійснення між предметних зв'язків, виконання системи домаш­ніх завдань. Уроки фізичної культури провадяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного обладнання, так і в спортив­них приміщеннях з обов'язковим дотриманням установлених сані­тарно-гігієнічних вимог та заходів щодо запобігання травматизму. Спортивний одяг і взуття мають відповідати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких вивчаються на уроках (з дозволу вчите­ля у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися зміни).

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподі­ляються на основну, підготовчу й спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов'язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й корегувальні вправи з різним фізичним навантаженням, та ті, які їм не протипоказані. Крім цього, для учнів спеціальної ме­дичної групи організуються додаткові заняття за спеціальною про­грамою, які провадить відповідно підготовлений учитель.

Протягом навчального року школярі виконують вправи орієн­товних комплексних тестів оцінювання фізичної підготовленос­ті (6 вправ упродовж року в 6 — наприкінці). Вони складаються з вправ, які визначають рівень розвитку фізичних якостей: швидкості — біг ЗО м;

витривалості — біг від 200 до 1500 м (залежно від віку); гнучкості — нахил тулуба вперед з положення сидячи (відстань між ступнями ніг — 20—25 см, коліна не згинаються, долонями рук дістають якомога далі, положення максимального нахилу утри­мується 2 секунди);

сили — підтягування на високій перекладині (дівчатка — на

низькій);

спритності — «човниковий» біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;

швидкісно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.

У зв'язку з тим, що в учнів початкових класів відбувається інтен­сивний розвиток більшості рухових якостей, формування різних сис­тем організму, учителю необхідно знати, що в цьому віці найкраще розвиваються такі фізичні якості, як швидкість, спритність, гнуч­кість, і помірно — сила та витривалість. Тому уроки фізичної культу­ри з учнями початкових класів має провадити спеціаліст з фізичної культури і спорту або відповідно підготовлений учитель початкової школи. Матеріал навчальної програми для 1 класу можна викорис­товувати в підготовчих групах дитячих дошкільних закладів.

У початковій школі, починаючи з першого класу, в школярів формуються основні життєво необхідні рухові дії. Тому важливою особливістю змісту є вивчення рухливих і народних ігор, формуван­ня навичок самостійної їх організації і проведення. В міру зростан­ня учнів поступово у змісті навчання акцент має зміщуватися на засвоєння ними основних рухових дій, фізичних вправ підвищеної координаційної складності з базових видів спорту, що входять до навчальної програми. На завершальному етапі початкової освіти засвоєння нового матеріалу має зосереджуватися уже на фрагмен­тах рухової діяльності, цілісних комбінаціях та спортивних іграх за спрощеними правилами.

Засвоєння учнями початкових класів практичного матеріалу має поєднуватися з фізкультурною освітою. Теоретичний матеріал тісно пов'язується з практичним. Школярі мають опановувати осно­ви знань, пов'язані з особистою гігієною, значенням фізичних вправ для збереження та зміцнення здоров'я, організацією найпростіших форм самостійних занять.

У кінці початкової школи учень набуває певних предметних та ключових компетенцій. Він має володіти основними життєво важливими навичками і вмінням ходити, бігати, стрибати, лази­ти, метати, плавати; вміти виконувати основні рухові дії з базових видів спорту, що входять до навчальної програми; мати елементарні навички здорового способу життя.

Навчальна програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для проходження тих чи інших розділів, але під час плану­вання зобов'язує вчителя більшу частину часу приділяти навчан­ню й засвоєнню пріоритетного матеріалу, враховуючи місцеві умо­ви проведення уроків та найсприятливіші вікові періоди розвитку фізичних якостей учнів. Учитель повинен домагатися виконання школярами навчальних контрольних нормативів, вимог і показни­ків комплексних тестів.

Згідно зі схемою розподілу програмового матеріалу, кількість годин, відведених для його вивчення — мінімально три уроки на тиждень. Умовна кількість часу, відведеного для засвоєння тих чи інших елементів програми, — показник пріоритетності їх вико­ристання під час вивчення цих рухових дій та розвитку необхідних фізичних якостей. Учитель, залежно від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та інвентарю, фізичної підготов­леності учнів кожного класу, враховуючи вказану пріоритетність елементів програми, може змінювати кількість навчальних годин, відведених для їх вивчення в обсязі не більше ніж 20 % від загаль­ної кількості годин.

Учитель фізичної культури проводить раз на півріччя за поло­женням, затвердженим радою школи, фізкультурно-спортивні захо­ди і змагання з вправ комплексних тестів та елементів видів спорту, які входять до навчальної програми; організовує роботу спортивної секції з обраного учнями або традиційного для даної школи виду спорту; організовує підготовку та забезпечує участь команд школи у різних спортивних змаганнях.

Виконання учнями 1 класів контрольних навчальних норма­тивів і вимог не оцінюється, вони подані для визначення рівня фізичного розвитку учнів, дають змогу вчителеві побачити, які необхідно внести корективи відносно окремого учня у навчально-виховний процес, якщо показники фізичного розвитку будуть ни­жче від зазначених. Облік (фіксація) результатів контролю у формі оцінок у балах ведеться вчителем в особистому журналі.

При тематичному оцінюванні стану фізичної підготовленості за виконання комплексних (орієнтовних та обов'язкових) тестів у клас­ний журнал учню виставляється єдиний бал, який складається із суми балів, отриманих ним за виконання шести вправ.

Якщо учень показав кращий результат (згідно з таблицею по­казників), то отримує 2 бали, гірший — 1 бал, а ще нижчий резуль­тат не оцінюється. Отже, максимальний бал, який за сумою балів може набрати учень, становить 12. Таким чином можна встановлювати рівень навчальних досягнень кожного учня (від початкового до

високого).

Поточне оцінювання протягом зазначеного тестування учнів не

здійснюється.

Тематичний бал за комплексні (орієнтовні та обов'язкові) тести оцінювання стану фізичної підготовленості є домінуючим при оці­нюванні навчальних досягнень учнів за другий семестр.

Результати, показані учнями протягом навчального року за ок­ремі види комплексних тестів, які не оцінюються, є орієнтирами для подальшої корекції роботи учнів щодо вдосконалення рівня особистої фізичної підготовленості та дають учителю можливість вносити корективи щодо ефективного використання різних форм

і методів навчання Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів є комплексне оцінювання знань, техніки вико­нання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нор­мативним показником визначають рівень навчальних досягнень, а потім — за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточний бал. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оці­нювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами та елементами програмового матеріалуТеми та елементи

Класи

1

2

3

4

1

Теорєтико-методичні знання

6

6

6

6

2

Рухливі й народні ігри, забави, естафети

31

27

19*

8*

3

Гімнастика

18

18

18

18

4

Спортивні ігри: футбол; баскетбол; гандбол

16

16 6

16 6

16

5

Легка атлетика

10

10

10

10

6

Плавання

12

10

10*

10*

7

Кросова та лижна (ковзанярська) підготовка

8

8*
8

Туризм5

9

Вправи комплексних тестів оціню­вання стану фізичної підготовле­ності

12

12

12

12

Примітка. Теми та елементи, що включені до розділу обов'язкового повторення і потребують закріплення, позначені значком

1 КЛАС (105 ГОД)

І. НАВЧАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТНИЙ МАТЕРІАЛ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних...
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconМіністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М. Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї І виховання...
Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична культура 1- 4 класи пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Високорозвинені цивілізації ставили І продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка