Тема заняття
НазваТема заняття
Дата конвертації25.03.2013
Розмір61.2 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 5

Група:

21, 21д БЕБС

Тема заняття:

Модуль 4. Однозначність і багатозначність термінів. З.08.ЗП.Р.01.04

Терміни. Однозначність і багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З.08.ЗП.Р.01.04.01

Мета заняття:Навчальна -


навчити студентів укладати документи – контракт, трудову угоду, використовуючи термінологію будівельників, однозначні та багатозначні слова

Виховна -

Виховувати грамотного спеціаліста

Розвиваюча -

Розвивати уміння укладати документи за ЄДСД

Вид заняття:

практичне

Форма проведення заняття:укладання документів

Міжпредметні зв’язки:Забезпечуючі


етика, психологія

Забезпечувані

українська мова

Методичне забезпечення:

зразки документів

Література

Основна:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,1998

 2. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/ Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.- Чернівці, 1996

 3. Ділова українська мова: Тестові завдання./ С.В. Шевчук, О.Л.Доценко та ін.; За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 216 с.

 4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. - 3-тє вид. -К., 1992

 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992

 6. Російсько-український словник ділової мови /Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Редакція журналу “”Український світ”, 1992

 7. Український правопис. - 4-е видання. - К., 1993

Додаткова:

Антоненко - Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь,1991
Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник.-К., 1992
Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.-К.: Вища шк.,1995

Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Ярмоленко. - К.,1989

Технічні засоби навчання

комп’ютер

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

 • Терміни.

 • Однозначність і багатозначність термінів.

 • Контракт.

 • Трудова угода.

3. Мотивація навчання

Необхідність у знанні лексики документів


4. Актуалізація опорних знань.

Перевірка знань про терміни, їх однозначність і багатозначність шляхом фронтальної бесіди.


5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Закріплення знань студентів

Контракт – це правовий документ, що засвідчує повну домовленість між підприємством, організацією чи установою і працівником про умови спільної виробничої і творчої діяльності. Згідно із Законами України “Про підприємство”, “Про власність” громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Реквізити контракту:

 1. Назва виду документу із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов’язків, на управління підприємством)

 2. Дата й місце підписання

 3. Орган, що наймає працівника

 4. Посада, прізвище, ім’я, по-батькові того, кого наймають

 5. Текст

 6. Підписи сторін – укладачів контракту

 7. Печатка. Що засвідчує підпис наймача.

Структура тексту:

 1. Загальні положення

 2. Функції та обов’язки керівника (фахівця)

 3. Компетенція і права керівника (фахівця)

 4. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця

 5. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

 6. Зміна і розірвання контракту

 7. Адреси сторін та інші відомості

Контракт складається у двох примірниках – по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту

^ ТРУДОВА УГОДА

Трудові угоди – це документи, що укладаються між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.

Р е к в і з и т и:

 • назва документа (трудова угода),

 • дата і місце складання,

 • перелік сторін, що уклали угоду,

 • зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника,

 • юридичні адреси сторін,

 • підписи сторін,

 • печатка підприємства або організації.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються у справах організації-замовника.


7. Підсумок заняття

контракт

підряду на __________ № _________

місто____________ "______" __________ 200__р.

Підприємство __________________, назване надалі Замовник, в особі ___________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі __________________, з однієї сторони, ___________________, який далі називається Підрядник, в особі ___________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________, з іншої сторони, далі поіменовані Сторони, уклали цей контракт про подане нижче на роботи в 200__р.


 1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання робіт ____________________________________________________________

(види робіт)

згідно із затвердженими проектами, кошторисами, а також робочими кресленнями на ці об’єкти.

 1. Підрядник зобов’язується виконати передбачені контрактом роботи та здати їх у закінченому вигляді в обумовлені контрактом терміни, що передбачені "Правилами про підрядні договори будівництва".

 2. Вартість усіх доручених Підрядникові за цим контрактом робіт визначається в _________ грн.

 3. При виконанні контракту Сторони керуються Правилами про договори підряду на капітальне будівництво і особливими умовами до цього контракту.

 4. При виконанні контракту усі функції й обов’язки генерального підрядчика, передбачені контрактом, покладаються на _____________.

 5. Суперечки, що виникають при виконанні контракту, розв’язуються у встановленому порядку.

 6. Юридичні адреси сторін:


Замовник ___________________ Підрядник ______________________

розрахунковий рахунок________ розрахунковий рахунок____________

у____відділенні банку_________ у____відділенні банку_____________

Замовник Підрядник

(підпис) ПІБ (підпис) ПІБ
Т Р У Д О В А У Г О Д А

місто Ясинувата 23 січня 2009р.

Підприємство "Аваль" в особі Іванова Івана Миколайовича, що діє на підставі Статуту Підприємства, названа надалі Замовник, з однієї сторони, і гр.Іванчук Іван Іванович, що мешкає за адресою: м.Ясинувата , вул. Некрасова, 6, далі названий Виконавець, з іншої сторони, далі поіменовані Сторони, уклали цю угоду про таке.

І. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи заміна тепломережі

терміном до 1 березня 2002 року.

1.2. Робота повинна відповідати таким вимогам ГОСТ 2001, Держякість, Статуту Підприємства.

1.3. Замовник забезпечує Виконавцям усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цією Угодою.

1.4. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 256 тис грн. (двісті п’ятдесят шість)

2.2. Оплата виконується не пізніше п’ятого числа кожного місяця.

3. Відповідальність Сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією із Сторін зобов’язань за Угодою інша Сторона має право розірвати її в односторонньому порядку

Суперечки зцієї Угоди розглядаються у порядку, передбаченому законом.

5. Юридичні адреси Сторін:

Замовник м.Ясинувата, вул. Кірова, буд. 56

Виконавець м.Ясинувата, вул. Некрасова, буд. 6


8. Домашнє завдання

дописати документи


Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Тема заняття iconТема заняття
Навчити грамотно писати, використовувати правила на практиці, аналізувати орфограми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка