Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи
НазваКласний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи
Дата конвертації25.03.2013
Розмір75.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Класний керівник.

Зміст, форма і структура плану виховної роботи
При плануванні виховної діяльності класний керівник поряд із визначенням цілей, форм і способів виховання учнів намагається знайти оптимальний варіант змісту, форми та структури створюваного документа - плану роботи на навчальний рік чи півріччя


Вибір того чи іншого варіанта плану багато в чому залежить від теоретичних уявлень учителя про сутність, закономірності й роль виховання в розвитку особистості дитини, від сформованих у педагогічному колективі школи традицій планування й організації виховної діяльності, від особистого педагогічного досвіду класного наставника.
Структура публікації:
1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.
1.1. Зразок програми аналізу виховного процесу у класі.
2. Цілі та задачі виховної діяльності.
3. Основні напрями та справи класної спільноти.
4. Індивідуальна роботи з учнями.
Щороку вчитель планує виховну роботу і щороку він міркує про правильність вибору змісту, форми та структури свого плану. Виходячи із пропонованих вимог до плану роботи класного керівника, можна рекомендувати скласти цей документ із шести розділів:
1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.
2. Цілі й задачі виховної діяльності.
3. Основні напрями та справи класного співтовариства.
4. Індивідуальна робота з учнями.
5. Робота з батьками.
6. Вивчення стану й ефективності виховного процесу у класі.
Яку інформацію містить кожний з названих розділів? Як краще систематизувати й оформити свої уявлення про майбутню діяльність у класі?
Перший розділ плану традиційно називається «Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік». Без аналізу пережитого досвіду спільної діяльності та спілкування, визначення досягнень і з'ясування слабких місць виховного процесу у класі, без розуміння соціальних процесів, що йдуть у класному співтоваристві, й виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів неможливо правильно намітити цільові орієнтири, визначити пріоритетні напрями виховної діяльності на майбутній навчальний рік, вибрати оптимальні форми, методи та прийоми побудови виховної роботи.
Нерідко класний керівник випробовує ускладнення у складанні даного розділу плану, тому пропонуємо один з варіантів програми аналізу виховної роботи у класі. Ця програма рекомендується насамперед класному керівнику-початківцю, оскільки в ній є підказки про те, що може бути предметом аналізу. На наступних етапах професійного росту, коли в педагога складеться своя оригінальна система виховної роботи у класі та визначаться науково-методичні принципи здійснення педагогічного аналізу цієї роботи, потреба в цій програмі відпаде, тому що класний керівник буде аналізувати стан і результати виховного процесу у відповідності зі своєю авторською концепцією. А поки можна скористатись варіантом, який ми публікуємо.
Зразок програми аналізу виховного процесу у класі
1. Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу у класі торік.
1.1. Результати рішення виховних задач минулого року, доцільність їх постановки, дієвість ідей, що висувались при плануванні.
1.2. Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів включення учнів у діяльність і спілкування.
2. Аналіз розвитку учнів класу.
2.1. Вихованість учнів, їх морально-естетичний, інтелектуальний і фізичний розвиток (указати, які фактори вплинули на це в більшій мірі).
2.2. Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей, що виявляються учнями в інтелектуальному, художньо-естетичному, трудовому й інших видах діяльності.
2.3. Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їх успішність (бажано порівняти з результатами попередніх років).
2.4. Зміни в мотиваційно-потребнісній сфері (динаміка навчальних мотивів, мотивів участі в тих чи інших видах життєдіяльності класу, школи, прояви «нових» потреб школярів тощо).
2.5. Сформованість в учнів потреби займатися самовихованням.
2.6. Зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної й інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних відносин, економічної культури та культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в підсумку - розвиток культури життєвого самовизначення).
2.7. Успіхи й досягнення учнів класу, ріст особистісних досягнень, найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу.
2.8. Групи ризику учнів (їх індивідуальні провідні особливості, потреби, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш діючі прийоми роботи з ними; задачі виховання й корекції поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації цих учнів).
3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів.
3.1. Особливості відносин учнів класу з оточуючим їх соціумом, найбільш помітні зміни в цих відносинах, що відбулися за минулий навчальний рік. Які фактори (умови) особливо вплинули на ці зміни?
3.2. Основні ціннісні орієнтації учнів класу, особливості ставлення учнів класу до людей, до праці, навчання, школи, класу тощо.
3.3. Зміни кола найбільш значущих людей (референтного оточення) учнів класу. Хто для них є (стає) найбільш значущим? Яка статистика впливу найближчого соціального оточення (батьків, однолітків), занять у гуртках, секціях та інших об'єднаннях на процес і результат соціалізації школярів?
3.4. Хто і що впливає в більшій мірі на розвиток особистості учнів, на формування їхніх особистісних якостей, творчих (емоційних, інтелектуальних, фізичних, організаторських і т. д.) талантів і здібностей?
3.5. Яку роль у соціальному розвитку школярів відіграє класне співтовариство?
4. Аналіз розвитку колективу класу.
4.1. Соціально-психологічна атмосфера у класі. Які фактори (люди, умови) впливають на формування цієї атмосфери? Особливості морально-психологічної атмосфери у класі: характер взаємин учнів (тактовність, увічливість, увага й повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, відносини взаємної відповідальності, піклування тощо); переважне ставлення учнів до вчителів і школи, домінуюче емоційне налаштування учнів класу, особливості спілкування у класному колективі.
4.2. Соціометрична, рольова й комунікативна структура класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому, ступінь включеності учнів у життєдіяльність класу, у процес планування, організації й аналізу спільної діяльності.
4.3. Розвиток громадської активності учнів (їх ініціативність, творчість, організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу).
4.4. Зміни складу класу, що відбулися протягом року, індивідуальні особливості «нових» учнів, їх адаптація й інтеграція у класний колектив.
4.5. Особливості громадської думки класу та її вплив на інтереси та поведінку учнів. Хто (що) впливає на громадську думку класу?
5. Аналіз організації виховного процесу у класі й ефективності виховної роботи класного керівника.
5.1. Що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких виявили себе активними організаторами? А до яких залишились байдужими? В яких пасивними? Чому?
5.2. Наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?
5.3. Яка діяльність позитивно впливала на формування свідомої дисципліни та відповідального ставлення до навчання та праці?
5.4. Які спільні справи, проведені в минулому році, сприяли згуртуванню класного колективу?
5.5. Які методи виховного впливу, форми роботи та засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на розвиток учнів?
6. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи.
6.1. Основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь їх зацікавленості та залучення в життєдіяльність школи, активність і результативність (для розвитку особистості та забезпечення життєдіяльності школи) участі членів класного колективу у шкільних справах.
6.2. Участь учнів класу у шкільному самоврядуванні, організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів та інших об'єднань; вплив цієї діяльності на виховання й розвиток особистості учнів.
7. Аналіз педагогічної взаємодії з родинами учнів класу та батьківським активом.
7.1. Частота та характер контактів з родинами учнів.
7.2. Зміна ставлення батьків до школи за навчальний рік.
7.3. Вплив батьків учнів на виховну діяльність класу (у формулюванні соціального замовлення, пред'явленні вимог до змісту й організації педагогічного процесу, у плануванні й організації класних справ і заходів).
7.4. Результативність педагогічної освіти батьків та інформування їх про хід і результати навчально-виховного процесу у класі (у залежності від змісту й форм, які застосовувались для цього).
7.5. Результативність організації батьківських зборів у класі.
7.6. Ефективність індивідуальної роботи з батьками.
7.7. Особливості взаємодії з батьківським активом (батьківським комітетом школи, радою батьків класу).
7.8. Результати педагогічних спостережень за вихованням у родинах учнів класу, участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя.
7.9. Взаємодія з «проблемними» родинами, що вимагають особливої уваги педагогів школи.
8. Аналіз організації педагогічної взаємодії дорослих, працюючих з учнями класу.
8.1. З ким з педагогічних, медичних, соціальних працівників і представників інших сфер здійснювався виховний вплив?
8.2. Хто з дорослих, працюючих з учнями класу, значно впливає на виховання й розвиток особистості учнів?
8.3. Якою мірою класному керівнику вдалось організувати взаємодію педагогів, які навчають і виховують учнів класу?
8.4. Які методи педагогічної взаємодії дорослих були найбільш ефективними?
9. Висновки:

про удачі та знахідки, про накопичений позитивний досвід;

про негативні моменти в організації життя класу й вихованні учнів;

про нереалізовані можливості та невикористані резерви;

про перспективні цілі та першочергові задачі на найближче майбутнє.
10. Додаток може містити наступне:
10.1. Результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетувань, опитувань тощо.
10.2. Відомості про проведення й результати окремих заходів, акцій чи окремих періодів життя класного колективу.
«Цілі та задачі виховної діяльності» - так називається другий розділ плану роботи класного керівника. У ньому знаходять висвітлення цільові орієнтири виховної діяльності педагога.
Виховання без мети не буває, тому що сутнісними характеристиками цього процесу є доцільність досягнення мети, цілеспрямованість. Класний керівник повинен про це пам'ятати та приділяти більш пильну увагу цілепокладанню. Під метою прийнято розуміти передбачений у думках, очікуваний результат здійснюваної діяльності. У теорії та практиці виховання розрізняють три основних види мети:
1) ідеальна - це певний ідеал, до якого прагне суспільство, школа, педагог;
2) результатна - це прогнозований результат, часто виражений у бажаному образі учня (випускника) та спланований для досягнення за певний проміжок часу;

Схожі:

Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconПлан роботи класного керівника структура плану
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconСтруктура виховного плану классного кер І вника
Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconФорми виховної роботи в початкових класах сучасної школи
Використовуючи різні форми виховної роботи, класний керівник повинен вчити дітей жити в колективі, вміти визначати їхні спільні інтереси...
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconУчнями професійних проб, які дозволяють співвіднести свої індивідуальні...
Класний керівник: спираючись на цільовий проект, освітню програму І план виховної роботи школи
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconПлан заходів щодо відзначення
Учителі української мови та літератури Шаповал І.І. (класний керівник 6-а класу), Закутна В. М. (класний керівник 8-а класу)
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconМіжрегіональне вище професійне училище зв'язку наказ
Кондратюк В. С., класний керівник Ткачова В. Л.), 23-2 (майстер в/н Цимбаленко Д. Л.), 19-1 (майстер в/н Плис К. Я., класний керівник...
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconПро підсумки участі учителів школи в ІІ – ІІІ етапах конкурсів «учитель...
«Учитель року» та класний керівник року. Учителі Сквирської зош І-ІІІ ступенів №2 беруть у них активну участь про що свідчать результати,...
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconМетодичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних...
Та повірте, І для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про...
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconУкладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя
Відповідно до чинної Інструкції з ведення класного журналу розподіл кількості сторінок для навчального предмета «Основи здоров’я»...
Класний керівник. Зміст, форма І структура плану виховної роботи iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників
Аналіз результатів виховної роботи у 2009-2010 н р. Визначення основних напрямків методичної та виховної ро-боти на 2010-2011 н р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка