Як допомогти дитині стати творчою особистістю
Скачати 56.99 Kb.
НазваЯк допомогти дитині стати творчою особистістю
Дата конвертації26.03.2013
Розмір56.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Як допомогти дитині стати творчою особистістю

Інтелектуальний потенціал суспільства загалом, і кожної людини зокрема, розвиток творчих здібностей особистості безпосередньо залежить від стану освіти, тому формування творчої особиситості є пріорітетним напрямком навчально-виховної роботи школи.

Під творчістю найчастіше розуміють створення нових матеріальних або духовних цінностей. Творча діяльність є антиподом наслідування, копіювання, діяльності за шаблоном, готовим узірцем, правилом.

Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за кордоном, свідчать, що завжди народжується однакова кількість творчо обдарованих, геніальних дітей. Якщо виявити такі здібності у дитини та сприяти їх розвитку, то згодом вона стане повноцінною творчою особистістю.

Творчість можна розпізнати за такими ознаками:

 1. У процесі діяльності відбувається перетворення явищ, речей, процесів діяльності або їх зразків, чуттєвих чи розумових.

 2. Продукти творчості, нові ідеї, системи дій, невідомих закономірностей містять у собі новизну, оригінальність.

Американський професор Керол Текекс вважає, що творчість багатогранна у своїх виявах. Насамперед такі діти дуже допитливі, вони, як правило, створюють альтернативні моделі, вміють робити відповідні висновки.

В творчо обдарованих дітей чудова пам’ять, вони класифікують інформацію, досвід, їхнім хобі часто є колекціонування, однак тримати колекцію в порядку вони не вміють.Такі діти мають підвищену концентрацію уваги на будь-чому, наполегливі у розв’язанні тих завдань, які їм цікаві. Вони можуть займатися кількома справами одразу.

У психологічній сфері творчим дітям властиве почуття справедливості, у них сформована система власних цінностей, їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі.

Прагнення вирішувати ті проблеми, які їм складні часто ставить не тільки їх, а й батьків у незручне становище.

Інтелектуально більш розвинена дитина схильна командувати ровесниками, часто дратує ровесників звичкою виправляти інших і вважають себе завжди правою.

Однією з характерних особливостей творчо обдарованих дітей є незвичайно високий рівень експресивної діяльності, вираження назовні сприйнятої та опрацьованої інформації. Дитина трансформує сприйняту інформацію відповідно до свого індивідуального досвіду. Її поведінка є вибірковою - вона підпорядковується певним схильностям.

Творча діяльність, як правило, починається із поблеми, запитання, суперечності. Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті аналізу яких формулюється проблема. В цей момент процес творчості посилюється в умовах відсутності критики, оцінок, елементу обов’язку, стресових ситуацій. Саме це потребує подальшого вивчення питання застосування методів навчання, які забезпечують набуття учнями творчих умінь, розвиток їхньої пізнавальної самостійності, індивідуальних здібностей.

Фахівці, які займаються проблемами навчання творчих дітей вважають, що успішному формуванню в учнів досвіду творчої діяльності сприятимуть методи навчання з:

 • практичною спрямованістю методів на основі нових підходів до визначення складності творчих завдань, їх систематизації;

 • оптимальним поєднанням методів;

 • забезпеченням необхідних педагогічних умов для їх реалізації.

Форми роботи з даною категорією учнів - групові та індивідуальні заняття на уроках, в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватися науковими відомостями, які вони можуть отримати в процесі виконання додаткових завдань за той самий час, що й інші учні, але за рахунок прискореного темпу обробки навчальної інформації.

У методах навчання цих учнів мають переважати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання для таких учнів мають бути творчими.

Слід також проводити позакласну та позашкільну роботу, залучати дитину до відвідувань занять гуртка, участі у масових тематичних заходах: вечорах, конкурсах.

Існує принцип інформованості, який полягає в особистій значущості для учня інформації, її генералізації.

Генералізація інформації потребує дотримання таких правил:

 1. Логіка навчально-творчої діяльності залежить від змісту навчального матеріалу, інформації, що отримує учень; стану її ведення. Вікових та індивідуальних особливостей учнів.

 2. Застосування такої інфомації. Яка спирається на головне, основне, те, що зумовлює систему знань.

 3. Оволодіння знаннями має бути системним, складеним із наукових понять, законів, теорій.

 4. Особлива увага звертається на інформацію, що має пошуковий характер.

Розвиток творчих здібностей може бути ефективним, якщо в організації творчої діяльності враховувати сукупність взаємопов’язаних між собою чинників:

  • можливості змісту навчальних предметів у творчому розвитку особистості;

  • наявність системи творчих завдань, яка відповідає специфічним особливостям певних предметів та враховує вікові особливості учнів;

  • специфічна організація навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає використання творчих завдань на різних етапах навчального пізнання;

  • створення специфічних взаємин між учасниками творчого процесу на основі творчої співпраці.

Для повноцінного розвитку творчих здібностей необхідне раціональне поєднання репродуктивних, частково-пошукових та творчих завдань. Репродуктивні завдання спрямовані на відтворення учнями знань та способів діяльності.

У процесі виконання частково-пошукових завдань в учнів виявляються та розвиваються гіпотетичність мисленя, здібність переносити знання та вміння в нову ситуацію, незалежність суджень, критичність мислення.

Під творчим завданням розуміємо таке завдання, у процесі якого учень створює певний творчий продукт.

Отже, у процесі розвитку творчих здібностей шляхом використання творчих завдань необхідно враховувати такі аспекти:

 • наявність особливого типу спілкування вчителя та учня, коли зберігається рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках;

 • створення такої ситуації, коли творчі завдання розробляються не зовні, а в самому учнівському колективі;

 • розвиток творчих здібностей можливий лише за високого рівня творчої активності й творчої освіти вчительського клективу.

Однією з основних умов розвитку творчого мислення є створення атмосфери, яка сприяє появі нових ідей і думок. Перший ступінь на шляху створеня такої атмосфери – розвиток почуття психологічної захищеності в дітей. Критичні висловлювання на адресу дітей і створення в них відчуття, що їхні пропозиції неприйнятні або дурні – це найперший засіб пригнітити творчі здібності. Учитель фактично повинен стати консультантом і помічником дітей.

Педагоги, що ставлять за мету розвинути в дітей творчі здібності, зобов’язані приділяти особливу увагу дивергентному мисленню. Дивергентне мислення характеризують чотири основних якості: швидкість, гнучкість, оригінальність, точність. Під швидкістю в даному випадку розуміється здатність висловлювати максимальну кількість ідей, при чому важлива не їх якість, а кількість. Учитель може стимулювати дитину до демонстрації швидкості мислення такою, приміром, фразою: “Давай-но подивимось, скільки відповідей ти можеш запропонувати”.

Гнучкість – це здатність висловлювати широке різноманіття ідей. Здатність створювати нові нестандартні ідеї – це оригінальність, вона може також виявлятись у відповідях, що не збігаються із загальноприйнятими. Точність, або закінченість – це здатність удосконалювати або додавати завершений вигляд свооєму результату праці.

Для розвитку в учнів творчого мислення можна вдатися до деяких спеціальних методів, виділивши для цього кілька хвилин уроку. Одним з таких методів є фантазія. Щоб прбудити дитячу фантазію, можна запропонувати учням назвати речі, які б вони взяли з собою в подорож.

Можливе також застосування методу “мозкового штурму” учитель може запропонувати дітям свою допомогу у виробленні критеріїїв для оцінювання висунутих пропозицій.

Отже, особливої актуальності на сучасному етапі набувають проблеми формування творчої особистості і це потребує розробки і впровадження нових активних навчальних технологій, зокрема подальшого вивченя питання застосування методів навчання, які забезпечують набуття учнями творчих умінь, розвиток їхньої пізнавальної самостійності та індивідуальних здібностей.

Схожі:

Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЯк виховати добру дитину
Вона здатна принести дитині щастя. Не тиском І владою, не покаранням І страхом, а доброзичливою увагою до дитини та її проблем можна...
Як допомогти дитині стати творчою особистістю icon2012 н р Чи можна стати творчою особистістю чи це «даність від Бога?»
Проте таке взаємопроникнення «Я» І «світу» можливе лише через інтуїтивне «вживання» індивіда у світ, а до такого «вживання» спроможна...
Як допомогти дитині стати творчою особистістю icon5. Діти виховуються не лише на добрих прикладах, а й на прикладі...
Вона здатна принести дитині щастя. Не тиском І владою, не покаранням І страхом, а доброзичливою увагою до дитини та її проблем можна...
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconКонсультація для батьків Як допомогти дитині в навчанні
На першому етапі – слухання українського мовлення – один з найважливіших факторів
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЯк допомогти дитині подолати комп'ютерну залежність
Будьте уважними до того, які теми є цікавими для Вашої дитини в інформаційному просторі
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЩо робити, щоб допомогти дитині адаптуватися?
Одним із найбільш істотних факторів, які мають значний вплив на працездатність дитини, є режим дня
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЗвертаючись до серця дитини
Дитина не може стати особистістю І громадянином без засвоєння сучасних цивілізованих форм взаємодії, без уміння співпереживати, без...
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЯк допомогти дитині швидко звикнути
Шановні батьки, будьте готові до того, що не зовсім обов’язково Ваша дитина щодня радісно ходитиме у дитячий садок
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЗакон України «Про освіту»
Школа повинна допомогти дитині задовольнити свої навчальні потреби, свою людську гідність, виробити позитивну систему світогляду
Як допомогти дитині стати творчою особистістю iconЯк допомогти дитині вчитися
«Допомагати чи не допомагати? Сидіти поруч чи не сидіти?» — такі запитання неодмінно ставлять учителю на батьківських зборах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка