1. пам’ятки архітектури дністра та стрия
Скачати 397.78 Kb.
Назва1. пам’ятки архітектури дністра та стрия
Сторінка1/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір397.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3

1.ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ДНІСТРА ТА СТРИЯ


Микола ЖАРКИХ
На протязі 10 сезонів роботи експедиції “Дністер” (1988 – 1997 рр.) я збирав матеріали про пам’­ятки архітектури цієї території. Метою роботи було виявлення та зовнішня фотографічна фіксація пам’­яток. В даній статті представлені підсумки проведеної роботи. В ній розглядатимуться пам’ятки, роз­та­шо­вані на Стрию (від витоку до гирла) та на Дністрі (від витоку до греблі Дністровського во­до­схо­ви­ща).

Всього на цій території є 284 населених пункти1, з них 225 на Дністрі і 59 на Стрию. На Стрию роз­ташовані три міста (Турка, Стрий, Жидачів) і 56 сіл; на Дністрі – 6 міст (Старий Самбір, Самбір, Га­лич, Заліщики, Хотин, Новодністровськ) і 219 сіл. Всього в них я налічую 324 пам’яток ар­хі­тек­ту­ри. Во­ни лише незначною мірою відбиті в основному каталозі пам’яток архітектури України2 : лише для 35 пам’­яток знайшлося місце у казьонному довіднику (таблиця 11:1). Деякі з цих пам’яток відомі мені ли­ше за літературними джерелами; їхнє існування в натурі в нинішній час не підтверджене (в ос­нов­но­му це цер­кви на території Хмельницької області, тобто на території, де церкви масово нищилися ко­му­ні­стами у 1920-1930-х роках). Тим не менше я включив їх до списку як орієнтири для подальших по­шу­ків.

Таблиця 11:1. Розподіл пам’яток архітектури по районах

Назва району

Число пам’яток архітектури

З них описано в ПГА

Доля пам’яток, описаних в ПГА

Борщівський

13

2

15.4 %

Бучацький

9

0

0.0 %

Галицький

18

3

16.7 %

Городенківський

16

1

6.3 %

Городоцький_Льв

3

0

0.0 %

Дрогобицький

3

1

33.3 %

Жидачівський

19

0

0.0 %

Заліщицький

19

1

5.3 %

Заставнівський

17

6

35.3 %

Калуський

4

0

0.0 %

Кам'янецький

18

1

5.6 %

Кельменецький

12

0

0.0 %

Миколаївський

13

1

7.7 %

Монастириський

9

0

0.0 %

Мурованокуриловецький

1

0

0.0 %

Новоушицький

2

0

0.0 %

Рогатинський

2

0

0.0 %

Самбірський

20

4

20.0 %

Сколівський

13

2

15.4 %

Сокирянський

2

0

0.0 %

Старосамбірський

26

1

3.8 %

Стрийський

18

1

5.6 %

Тисменицький

4

0

0.0 %

Тлумацький

12

0

0.0 %

Турківський

41

9

22.0 %

Хотинський

10

2

20.0 %

Всього

324

35

10.8 %

З таблиці видно, що найбільше пам’яток описано в ПГА в Турківському та Заставнівському рай­о­нах, але й там вони складають лише невелику частину всіх пам’яток; більшість же районів, через які про­тікають Дністер та Стрий, на думку укладачів каталогу, становить пустелю, ще не освоєну людьми.

Аналізуючи насиченість населених пунктів пам’ятками (малюнок 11:1), слід звернути увагу на те, що лише невелика частина населених пунктів зовсім не має пам’яток. Можливо, це число – 49 сіл – ще зменшиться при більш ретельному виявленні пам’яток. Біля двох третин населених пунктів мають ли­ше по одній пам’ятці, і порівняно невелика кількість пунктів має 2 та більше пам’яток. Це говорить нам, що насиченість даної території пам’ятками не є дуже великою. Найбільше пам’яток зафіксовано у Тур­ці – 6; далі у Самборі – 5, по 4 – у Головецьку, Жванці, Ільнику, Созані, Яворі та Хотині. Зви­чай­но, така картина не може повністю відповідати дійсності; наприклад, не може бути, щоб у чудово збе­реженому центрі Самбору не знайшлося залишків стародавніх житлових будинків. Але виявити такі пам’ятки зов­ніш­нім оглядом неможливо.Малюнок 11:1. Розподіл населених пунктів за числом пам’яток

159 пам’яток не датовано; 165 більш-менш датованих пам’яток розподіляються за датами за­сну­ван­ня, як показано на наступній діаграмі (малюнок 11:2). Як видно з діаграми, половина пам’яток (точ­ні­ше, 55 %) заснована в 19 – 20 ст., і лише 12 % пам’яток засновано до початку 18 ст. Така си­ту­ація ціл­ком знаходить своє пояснення в історичній долі краю : більша його частина була сильно спу­сто­шена під час турецько-українсько-польських війн за Поділля, які тривали в 1672 – 1699 роках; біль­шість людей за­гинули або повтікали з цих теренів, міста й села були сплюндровані, а споруди, що в них були – зруй­новані. Після турецьких війн край заселявся заново, і це знайшло відбиття у появі пам’яток, за­сно­ва­них у 18 ст.

Що ж стосується пам’яток, дати яких невідомі ані з літератури, ані з написів на самих пам’ятках, то вони у своїй масі датуються за архітектурними ознаками 19 і 1 половиною 20 ст. (за деякими важ­ли­ви­ми винятками, окремо розглянутими далі). Окрім того, слід пам’ятати, що наведені в літературі дати заснування пам’яток часто є набагато ранішими, ніж дати споруд, які нині існують в натурі. На­при­клад, ко­стел у Самборі має традиційну дату заснування – 1370 рік3, і це при тому, що заснування міс­та з на­дан­ням йому магдебурзького права відбулося 1390 року (отже, й костел не міг бути за­сно­ваним ра­ні­ше).Малюнок 11:2. Розподіл пам’яток за датами заснування

Дані згруповано по періодах в 25 років.

Найчисленніший тип пам’яток – церкви (малюнок 11:3). В порівняні з ними всі інші типи пам’­я­ток ста­новлять незначний відсоток. Досить рідкісними є “інші пам’ятки” (оборонні споруди, житлові бу­дин­ки чи палаци, громадські споруди нецерковного призначення, виробничі споруди). Отже, го­лов­ною і час­то єдиною монументальною спорудою в селі є церква. Костели в обстеженому регіоні є в 29 на­се­ле­них пун­ктах, але лише в 4 із них вони не супроводжуються церквами. Тому можна сказати, що костели на Дні­стрі є додатковим типом пам’яток.
Малюнок 11:3. Розподіл пам’яток за типами
Порівняння дат заснування пам’яток двох основних ти­пів (церков та костелів) показує (таблиця 11:2), що кос­те­ли є закономірно давнішими від церков (остання колонка таб­лиці показує, що різниця в се­редніх датах заснування не є випадковою). Така ситуація є характерною не тільки для пам’­яток Дні­ст­ра та Стрия, але й для ширших регіонів Ук­ра­їни. Для порівняння в таблиці наведено більш пред­став­ни­цькі дані по Поділлю (території Подільського та Брац­лав­ського воєводств, за винятком пам’яток, що увій­шли до гру­пи розташованих на Дністрі). Це знаходить цілком доб­ре пояснення у становищі ка­то­ли­ц­тва як віри панів : кос­те­ли частіше будувались з каменю, а не з дерева, як церкви; вони частіше бу­ду­ва­лись професійними архітекторами та бу­дів­ничими, а не сільськими самоуками; нарешті, будівництво ка­толицьких храмів набагато краще відбилося у документах, ніж будівництво церков.

Таблиця 11:2. Дати заснування костелів та церков

Регіон

Костели

Церкви

Імовірність4
Число пам’яток

Середня дата заснування

Число пам’яток

Середня дата заснування
Дністер та Стрий

7

1612 р.

128

1835 р.

410-8

Поділля

129

1743 р.

1714

1771 р.

110-7

Розглянемо найбільш визначні пам’ятки, які не включено до ПГА. Спочатку я хотів би звернути ува­гу на три цінних пам’ятки, про які я ніде не бачив жодної згадки.

1. На першому місці тут, безперечно, слід поставити маленький костелик чи навіть каплицю у Жни­бородах (Бучацький район Тернопільської області). Це однонефна кам’яна споруда, перекрита дво­схилим дахом. План її прямокутний, без виразної зовнішньої апсиди. До північної стіни прибудована ма­ленька паламарня (?), до південної – ще менший тамбур перед входом. Фасади обрамлені на­ріж­ни­ми пі­лястрами без будь-яких прикрас. В північній та південній стінах зроблено по три прямокутних вік­на; в за­хідній стіні над головним входом зроблено півциркульне вікно, уміщене у нішу з півциркульним вер­хом. Трикутний фронтон на західній стіні прикрашено плоским реьєфом : серце, на якому утверджено чо­тирираменний хрест. Головний вхід до храму прикрашений білокам’яним одвірком, який скла­дається з трьох блоків – верхнього та двох бічних. Нижні кінці бічних блоків спираються на різь­б­лені камені. Ко­жен блок має просте трьохуступчасте профілювання, причому на нижніх кінцях бічних бло­ків про­фі­лю­вання завертає всередину входу (неначе двері сильно розтесані або взагалі ці блоки пер­ві­сно при­зна­ча­лись для якогось ´зимсу, а не одвірку). На головній осі споруди стоїть кам’яна дзвіниця, в якій зро­б­ле­но браму для входу на подвір’я. Над цією брамою зроблено глуху нішу, по боках – чо­ти­ри відкритих про­лети для дзвонів. Дзвіниця перекрита плоским двосхилим дахом.

Село Жнибороди вперше згадується в 1436 р., коли дідич Язлівця Теодорик з Бучача записав це село костелові у Язлівці5. Отже, на той час власного костелу в Жнибородах не було. Пізніший власник Яз­лівця Юрій Язловецький перейшов на протестанство і обернув язловецький костел на каль­ві­ні­стський збір (1549 р.). Він помер в 1575 р., а його син Микола Язловецький (1575 – 1595 рр.) по­вер­нув­ся до ка­толицтва і відновив костел у Язлівці.

Підставою для датування цієї споруди можуть бути різьблені камені порталу. Аналогічні за роз­мі­ра­ми, технікою різьблення, сюжетом та способом розміщення камені є в замку в сусідньому Язлівці, са­ме в тій його частині, яка датується 1550 – 1560 рр.6, також у вірменській церкві у Язлівці (1551 р.), у ко­с­телах в Язлівці (1589 – 1590 рр.) та у Бережанах (1600 р.).

Співставляючи ці відомості, можна прийти до висновку, що спорудження кос­те­ли­ку в часи за­хоп­лен­ня Юрія Язловецького кальвінізмом малоімовірне; скоріше його можна датувати тим же часом, що й костел у Язлівці.

Малюнок 11:4. Костел в с.Жнибороди. Загальний виглядМалюнок 11:5. Костел в с.Жнибороди. ПорталМалюнок 11:6. Костел в с.Жнибороди. Різь­б­ле­ний камінь порталуМалюнок 11:7 Костел в с.Жнибороди. Вікно го­лов­ного фасадуМалюнок 11:8. Костел в с.Жнибороди. ДзвіницяМалюнок 11:9. Замок у с.Язлівець. Портал го­лов­ної брамиМалюнок 11:10. Вірменська церква в с.Язлівець. ПорталМалюнок 11:11. Костел в с.Язлівець. Південний пор­талМалюнок 11:12. Костел в м.Бережани. Західний портал

2. Каплиця св.Лазаря в селі Ластівка (Турківський район Львівської області). Вона стоїть на цвин­тарі на околиці села, на головній вулиці; місцеві жителі кажуть, що їй 600 (чи 640) років. Вона скла­дається з двох мурованих відділень : прямокутної нави та прямокутного вівтаря, ширина якого до­рів­нює ширині нави. До нави у 1989 р. прибудовано дерев’яний бабинець. Дах зроблено з бляхи, на вів­тарі він трисхилий, увінчаний глухим ліхтариком, на наві – двосхилий. Над середньою частиною на­ви спо­руджено низенький прямокутний постамент, а на ньому – невисокий восьмикутний дерев’яний ба­ра­бан з двома великими вікнами. Барабан перекрито низьким грушовидним бляшаним куполом з по­рож­нім ліх­тариком. У вівтарній частині є два квадратних вікна і прямокутні зовнішні двері; у наві – два пря­мо­кут­них вікна.

Ця каплиця не має ніяких виразних ознак для датування, але може виявитись дуже стародавньою. За цим промовляють невеликі розміри споруди, мала висота, товсті стіни, відсутність кам’яних склепінь, не­великі вікна. Хоча не можна прямо брати на віру оповідання місцевих жителів, не слід і нехтувати їх­нім переконанням, що ця споруда дуже давня. Аналогами тут можуть слугувати церква в с.Збручанське [Борщівський район, 14 ст. – ПГА, т. 4, с. 47] та вірменська церква св.Миколи у Кам’янці-По­діль­сь­ко­му7. Загально її можна датувати 15..17 століттями.

3.
  1   2   3

Схожі:

1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconПам'ятки архітектури долини дністра
Товариства Лева працював в експедиції "Дністер-94" у своїй тра­ди­цій­ній ролі обстеження пам'яток архітектури. Пригадуючи, що експедиція...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия icon1. 1пам’ятки архітектури долини дністра
В 1995 р я перебував в експедиції з 29. 07 по 12. 08, на ділянці від с. Велика Слобідка до с. Стара Ушиця Хмельницької області
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconПам ’ ятки архітектури київської русі
На жаль, древні дерев'яні будівлі не збереглися до наших днів, але архітектурний стиль народу дійшов до нас у пізніших дерев'яних...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconІсторичні пам’ятки України. Історико-культурний заповідник “Буша”
Буша”, що на Вінниччині. Саме тут досі зберігаються як історичні пам’ятки, датовані різними століттями, починаючи від трипільської,...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconПечерні пам’ятки на території Криму
Вступ
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconДовгі вали середньої течії дністра
З технічних причин малюнки до тексту не подаються. Більшість з насипних валів середнього Дністра є загадковими. Невідомі докладно...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconЛегендарні села України
Видання призначене для збереження реліктів, унікальних пам'яток архітектури та історії цікавих сіл України, що сприяє формуванню...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconУрок №9
Які події на вашу думку могли б відбуватись на території цієї культурної пам’ятки?
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconМалашівецька група палеолітичних пам’яток історична довідка
Молодове V, Липа VІ, Мізин. У 1968 р місцезнаходження обстежив В. Савич,2 а в 1981–1983 рр. — автор. 3 Були зібрані нові матеріали,...
1. пам’ятки архітектури дністра та стрия iconМетодичні рекомендації вшанування учасників ліквідації наслідків...
Пам’яті мужності І слави, що відкрилася 1987року у приміщенні Управління пожежної охорони Київської області у першу річницю чорнобильської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка