3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка




Скачати 131.26 Kb.
Назва3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Дата конвертації01.04.2013
Розмір131.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы






«Я у світі»
3-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.

Поступове нагромадження ставлень школярів до себе, до найближчого і віддаленого соціального середовища сприятиме розвитку їхньої самосвідомості і самовизначення у довкіллі, і на цій основі прагнення до самовдосконалення.

Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молодших школярів у їх ставленні до природи, суспільства, інших людей і самих себе, а також найважливіших людських якостей, необхідних у власному житті, в різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими істотами;

виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усвідомлювати преваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми;

формування основ споживчої культури, вміння самостійно прийняти рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;

випробування соціальних ролей, де можна виявити навички соціально бажаної поведінки як громадянина, члена громади, дитячого колективу, як споживача, як учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій тощо.

Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають міждисциплінарний характер, інтегруються через усі освітні галузі, і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил. Вони реалізуються через комплекс компетенцій, які мають специфіку залежно від конкретної галузі, предмета, вікових можливостей учнів.

У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу. Він враховує наступно-перспективні зв’язки між довкіллям і основною ланкою школи.

Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам’яті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсуб’єктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.

Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, розвитку загальнонавчальних (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь; оволодінні узагальненими способами дій; моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях; розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального оточення; пізнанні школярами своїх можливостей.

Найважливішим виховним спрямуванням змісту є формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, природолюбство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного „Я”, віри у свої сили, талант, здібності; вихованні гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності.

Предмет „Я у світі” за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”, що сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства.

У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливого значення надається зв’язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень − цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Це ж стосується принципу поєднання методів і прийомів навчання − він передбачає активне й свідоме нагромадження, а відтак − і узагальнення вражень із різних джерел, доцільну організацію самостійної й пошукової діяльності учнів. Це сприятиме пізнанню самими учням свого довкілля і самовизначенню у ньому, дасть можливість формувати у них елементарні навички дослідницької роботи, співпраці з іншим людьми і виробляти зацікавлене практичне ставлення до пізнаваних об’єктів.

Курс об’єктивно має міжпредметний характер, тому в його конструюванні забезпечено самостійне значення, оригінальний зміст, який не дублює соціального й науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів. Водночас він є ядром виховного впливу на особистість дитини і органічно пов’язаний з системою знань, які передбачені іншими предметами, програмою позакласної діяльності, що забезпечить різнобічність та перспективність навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

Проектування змісту курсу «Я у світі» ґрунтується на реалізації принципів, які уточнюють теоретичні вихідні для відбору змісту в зв’язку з віковими можливостями молодших школярів. Це, передусім, принципи світоглядної освіти: людиноцентризму, системності й цілісності, синтетичності, відкритості, плюралізму думок і свободи вибору, поєднання локального і глобального, гармонізації взаємин, стимулювання розвитку й саморозвитку особистості.

А також дидактичні:

принцип відповідності цінностей українського суспільства особистісній формі їх існування (до курсу включено не лише елементи знань про навколишній світ і місце в ньому людини, певні способи діяльності, а й досвід особистісного ставлення до навколишнього світу);

 • принцип взаємодії змістової та процесуальної сторін навчання− врахування специфіки діяльності молодших школярів шляхом забезпечення чуттєвого сприйняття, організації активного спілкування дітей із природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до навколишнього середовища;

 • принцип наступності й перспективності в межах предмета та його зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання;

 • принцип концентризму − створення можливостей для того, щоб пов’язати відоме й невідоме , поступово ускладнювати матеріал, розвивати, розширювати, систематизувати уявлення про взаємодію людини з навколишнім світом, формувати досвід стосунків, вправляти в певних уміннях і навичках;

 • принцип здійснення зв’язку з реальністю, якому надається особливе значення, оскільки обмеженість життєвого досвіду дітей потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень.

За результатами теоретичного пошуку й аналізу педагогічного досвіду визначено критерії відбору змісту предмета «Я у світі»:

 • включення в зміст курсу знань, які відображають усі види соціального досвіду;

 • мінімізація змісту, тобто обґрунтований вибір необхідного і достатнього матеріалу для реалізації мети;

 • досягнення цілісності змісту відповідно до поставлених цілей;

 • надання змісту особистісно ціннісного спрямування;

 • значення знань, дій, досвіду для розуміння дітьми навколишньої дійсності на доступному їм рівні;

 • можливість реалізації принципу наступності й перспективності.

Важливою умовою дієвості визначених критеріїв є їх урахування в комплексі, оскільки тільки в сукупності ці критерії відбивають об’єктивні передумови оптимального відбору змісту.

Визначення змістового наповнення інтегрованого курсу „Я у світі” вимагало розв’язання загальної проблеми конструювання змісту початкової ланки освіти, взаємозв’язків його елементів, що дало змогу запобігти дублюванню матеріалу, орієнтуватися на перспективи навчання, виховання й розвиток молодших школярів.

У процесі конкретизації зміст зазначених тем орієнтовано на розвиток особистості кожної дитини, що передбачає:

 • включення її в активну пізнавальну діяльність, оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо;

 • застосування практичних методів навчання, що в навчальному процесі створюють умови, за яких дитина виступає суб’єктом соціальної практики;

 • використання набутих дитиною знань про способи громадянської активності у знайомих, змінених, нових педагогічних ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності;

 • створення умов для самовираження, організації комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей.


Програма

3 клас (35 год)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Людина

Людина – як частина природи і суспільства.

Розвиток людини протягом життя.

Вчимося вчитися.

Людське «Я».

Зовнішність людини.

Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьо-витість).

Прагнення до самостійності.

Навчання як складова життєвого успіху.

Учень:

знає, що відрізняє людину від тварини (мислення, мова, праця);

має уявлення про:

 • умови росту й розвитку дитини;

 • залежність наполегливості, старанності у досягненні цілей;

володіє прийомами (планування робочого часу, тренування уваги, зосередженості, досягнення успіху, запам’ятовування);

виявляє інтерес до своєї зовнішності;

прагне до акуратності; до самовиховання;

розпізнає вчинки;

дає оцінку виявам характеру;

наводить приклади залежності успіху людини від її поведінки.

^ Людина серед людей

Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.

Поштиве ставлення до старших та інших членів сім’ї.

Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій.

Правила поведінки в громадських місцях.

Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, навчання в групах, у класі.

Людські чесноти.

Учень:

має уявлення про обов’язки в сім’ї, уміє розповісти про них у класі, продемонструвати раціональні прийоми виконання домашніх справ;

виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій школи;

бере участь у колективних справах;

дотримується правил поведінки в громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці;

наводить приклади ввічливого поводження, подільчивості, доброти, працьовитості;

прагне до вироблення цих якостей;

наводить оцінні судження, аргументує переваги добрих вчинків; розбір і моделювання конкретних ситуацій.


^ Людина в суспільстві

Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність. Відносини людей у суспільстві.

Україна – незалежна держава.

Символи держави: герб, прапор, гімн, їх значення.

Громадяни України. Права й обов’язки громадян.

^ Практична робота.

Розробка проекту «Славетні українці».

Правопорушення, поширені серед дітей, відповідальність за них.

Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо …»

Учень:

усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхід-ність толерантного ставлення між людьми;

^ Має уявлення:

- про державну символіку України; природні багатства країни;

- свою приналежність до України;

виявляє інтерес до:

- пізнання минулого і сучасного України; участі у відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят; накопичення матеріалів з теми, оформлення їх в альбом, портфоліо тощо;

виявляє патріотичні почуття,

- шанобливе ставлення до символів держави;

володіє найпростішими навичками:

- поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях;

- розуміє сутність правопорушень як порушення прав інших людей, міркує на цю тему, наводить приклади;

обґрунтовує необхідність відпові-дати за свої вчинки;

- встановлює основні взаємозв’язки в соціальному житті (між вчинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю).


^ Людина і світ

Україна на карті світу.

Україна – європейська держава.
Різноманітність народів у світі.

Винаходи людства.

Славетні українці, їхній внесок у світову науку, культуру.

Учень:

- має уявлення про різноманітність народів у світі, їхніх культур і звичаїв;

- наводить приклади звичаїв інших народів, винаходів українців.




4 клас (35 год)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Людина

Неповторність кожної людини.

Життя людини – найвища цінність.

Людське «Я».

Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві (на вибір вчителя й учнів).

Обговорення можливостей досягнення успіху.

Учень:

- має уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер);

- неприпустимість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим;

- можливості людини; значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні успіхів;

- наводить приклади досягнень людей.

^ Людина серед людей

Роль спілкування в житті людини.

Культура поведінки.

Обговорення різноманітних ситуацій.

Правила поведінки в гостях.

Уникнення конфліктів з іншими людьми.

Людські чесноти.

Учень:

- має уявлення про культуру взаємин людей в сім’ї, школі, на вулиці;

- вживає доречно слова етикету;

встановлює зв’язки між конкретними вчинками і ставленням людей, наводить конкретні приклади;

- уміє поводитись в гостях;

- знає правила гостинності;

- розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над конфліктами, сутність дружелюбності, милосердя, поступ-ливості, наполегливості, відпові-дальності;

- наводить приклади такої поведінки, де виявляються ці чесноти;

- прагне до вироблення цих якостей.

^ Людина в суспільстві

Ознайомлення з громадянськими правами й обов’язками.

Основні символи держави.

Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину.
Основні правопорушення серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи-продавець-екскурсовод-водій-міліціонер і т.д.)

Учень:

має уявлення про права й обов’язки людини: право на життя; рівноправність людей; право кожного на захист, любов і піклування; право на працю, захист, відпочинок; право на освіту; взаємні обов’язки батьків і дітей;

- знає зміст основних символів держави (гімн, прапор, герб, мова);

- має уявлення і виявляє в поведінці турботу про довкілля, культурну спадщину;

- наводить і оцінює приклади позитивного й негативного ставлення до старших і молодших;

Учень:

- знає про можливі правопорушення серед дітей, наводить приклади;

аргументує значення дотримання правил співжиття в суспільстві; невідворотність відповідальності за скоєнні правопорушення;

уміє розкривати соціальні взаємозв’язки між людьми в процесі виконання соціальних ролей

^ Людина і світ

Земля – спільний дім для всіх людей.

Україна на карті світу. Уявні подорожі в інші країни (проект). Найближчі сусіди України.

Співробітництво людей з проблем збереження природи і життя.

Внесок кожної людини в збереження різних культур і природних багатств.

Внесок українців у винаходи людства, інші досягнення (науці, культурі, спорті).


Учень:

- має уявлення про Землю як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; Україну як одну із країн на карті світу, суверенну державу; про країни-сусіди;

- наводить приклади співробітництва України з іншими країнами з проблем збереження природи, енергозбереження, безпечного життя, боротьби зі стихіями;

- виявляє патріотичні почуття і прагнення знати більше про досягнення українців в різних галузях (у науці, культурі, спорті).




^ Автори програми:

Бібік Н.М. , керівник творчого колективу; головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор;

Арцишевський Р.А., професор кафедри філософії і релігієзнавства Волинського національного університету імені Лесі Українки; доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

Пушкарьова Т.Е., директор Скандинавської гімназії м. Києва, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист;

Майорський В.В., заступник директора з науково-методичної та експериментальної роботи гімназії № 1, м. Іллічевська, Одеської області.


Схожі:

3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї І виховання...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх...
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/П-6611 від 23. 12. 2004)
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «я І українаі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка