Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Скачати 65.43 Kb.
НазваПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Дата конвертації02.04.2013
Розмір65.43 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Працюємо за новим Типовим положенням

про атестацію педагогічних працівників
Ми живемо у час динамічних змін. Зміни відбуваються в усіх сферах життя, і те що ще вчора було новим, сьогодні є застарілим. Це стосується і галузі освіти. Зокрема виникла необхідність розро­бити нове Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (далі — по­переднє Типове положення) проіснувало 17 років і давно вже втра­тило свою актуальність.

Проведення атестації педагогічних працівників за новим Типо­вим положенням спонукатиме їх до безперервного підвищення ква­ліфікації, а також забезпечить проведення атестації на засадах демо­кратизму, відкритості та колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об'єктивного вивчення їх педагогічної діяльності.

У новому Типовому положенні врегульовано порядок проведен­ня атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних установ і закладів післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогіч­них працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального за­хисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівни­ки. У цьому документі також визначено:

* критерії відповідності педагогічних працівників посадам, які вони обіймають;

* вимоги до рівня освіти педагогічних працівників;

* вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації пе­дагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань;

* основні принципи атестації педагогічних працівників;

* порядок створення атестаційних комісій та їх повнова­ження;

* строки проведення атестації;

* умови збереження кваліфікаційних категорій та педагогіч­них звань при переході педагогічних працівників на роботу з одних навчальних закладів до інших;

* порядок оскарження рішень атестаційних комісій.
^ НОВЕ У ТИПОВОМУ ПОЛОЖЕННІ

У новому Типовому положенні передбачено позиції, які істотно відрізняють його від переднього. Зокрема такі:

* запровадження норм, спрямованих на захист трудових та соціальних прав педагогічних працівників;

* заохочення педагогічних працівників до професійного зрос­тання,

підвищення своєї кваліфікації;

* диференціація рівня оплати праці педагогічних праців­ників;

* введення норм, відповідно до яких за педагогічними пра­цівниками зберігаються присвоєні їм кваліфікаційні ка­тегорії.

Також у новому Типовому положенні скасовано норму, яка да­вала можливість педагогічному працівнику відмовитися від прохо­дження чергової атестації, оскільки статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про до­шкільну освіту» визначено, що атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється, як правило, раз на п'ять років. Скасо­вано також «протокольну атестацію», яка давала змогу атестаційним комісіям атестувати педагогічних працівників за спрощеною проце­дурою — без вивчення їх професійної діяльності у міжатестаційний період, а інколи навіть уникаючи проведення засідання атестаційних комісій.

Новим Типовим положенням передбачено присвоєння педаго­гічного звання «вихователь-методист» музичним керівникам та ін­структорам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.

Нововведенням є також норма, відповідно до якої присвоєне педагогічне звання не втрачає своєї чинності протягом усього пе­ріоду роботи педагогічного працівника, оскільки педагогічне звання присвоюється за багаторічну працю, досягнення значних результа­тів у роботі.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Порівняно з попереднім Типовим положенням кардинально змінено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, зо­крема введено нові вимоги до визначення рівня їх кваліфікації. Якщо раніше присвоєння кваліфікаційної категорії у більшості ви­падків залежало від стажу роботи працівника на педагогічній поса­ді, то нині — від якості його роботи, яка визначається за результа­тами ґрунтовного аналізу професійної діяльності цих педагогічних працівників.

У новому Типовому положенні чітко визначено вимоги до педа­гогічних працівників для присвоєння їм певної кваліфікаційної кате­горії. Наприклад, для присвоєння вищої кваліфікаційної категорії пе­дагогічний працівник має:

* відповідати вимогам встановленим для працівників з квалі­фікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»;

* володіти інноваційними освітніми методиками й технологі­ями, активно їх використовувати та поширювати у профе­сійному середовищі;

* володіти широким спектром стратегій навчання;

* вміти продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосову­вати нестандартні форми проведення уроку;

* активно впроваджувати форми та методи організації на­вчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів;

* вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-вихов­ного процесу в навчальному закладі.


^ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
У попередньому Типовому положенні присвоєння кваліфікацій­них категорій часто здійснювалося непослідовно: наприклад, праців­ник, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії», міг атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ви­щої категорії», минаючи кваліфікаційну категорію «спеціаліст І кате­горії». При цьому, кваліфікаційна категорія присвоювалася зазвичай працівнику, педагогічна діяльність якого неповною мірою відповіда­ла встановленим нормам. У новому Типовому положенні визначено, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Також передбачено, що позачергова атестація може проводи­тися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої ква­ліфікаційної категорії. Водночас нове Типове положення передба­чає і деякі винятки з цієї норми. Зокрема педагогічні працівники, які у міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїн­ських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базо­вих навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських кон­курсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних на­вчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту на­уково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами кон­курсів фахової майстерності, що проводяться центральними органа­ми виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні зван­ня, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку про­ведення позачергової атестації.
^ ПОРЯДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

І ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

У новому Типовому положенні також урегульовано питання збереження кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) при переході педагогічних працівників на роботу з одного до іншо­го навчального закладу системи загальної середньої та системи дошкільної освіти за наявності у працівників відповідної фахової освіти. Ця норма також поширюється на педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, які не входять до системи загаль­ної середньої освіти.

Урегульовано також порядок збереження кваліфікаційних кате­горій, присвоєних за результатами попередньої атестації, за педаго­гічними працівниками, які переходять на посади методистів. Атес­тація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки. У по­передньому Типовому положенні це питання не було унормовано.

Необхідно зауважити, що кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), присвоєні за результатами попередніх атестацій, зберігаються протягом строку, на який вони були присвоєні, а педагогічні звання, присвоєні раніше, вважаються такими, що присвоєні безстроково.

Схожі:

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconАлгоритм дій голови атестаційної комісії
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconНаказ
Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconАтестація педагогічних працівників: основні зміни Роз’яснення юридичної...
Січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін...
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconПам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу Вимоги...
Складено відповідно до пунктів 1 7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства...
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconПро застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних...
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників iconЗасідання атестаційної комісії
Розгляд заяв педагогічних працівників та подань про позачергову атестацію працівників (доповідач — )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка