Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти




Скачати 122.98 Kb.
НазваРішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти
Дата конвертації03.04.2013
Розмір122.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти

школи Корюківської РДА

№ від «__» 2007р. ______________В.Г.Іваненко

Директор школи «___»________________2007р.

________________О.І.Шевчик


КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Холминської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Корюківської районної ради Чернігівської області
І. Вихідні положення

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв язання проблем , прагне змінити на кращу своє життя і життя своєї країни.

ХХЇ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства , у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.

Холминська ЗОШ І-ІІІ ступенів в цій освітній ситуації вбачає своєю пергочерговою задачею розвиток творчих здібностей школярів на уроці через впровадження інноваційних технологій і формування творчої особистості учителя та учня в сучасній школі.

Вважаючи урок основною формою навчально-виховної роботи, педагогічний коллектив школи приділяє велику увагу, по – перше, оновленню його форми і змісту, а по – друге розвитку різних видів позаурочної роботи, що органічно доповнює классно-урочну діяльність.

Основні напрямки удосконалення уроку - використання комп ютерних технологій при вивченні предметів, використання передових педагогічних технологій з провідною ролю стратегій критичного мислення не тільки в початковій , а і в основній школі.

Дати можливість дитині різнобічно розвиватись, підняти не тільки освітній, а й культурний рівень, покликані різні форми позаурочної роботи: гуртки, клуби, спортивні секції. Особлива роль в позакласній роботі школи відводиться участь в різноманітних конкурсах, що є більш привабливою для дітей формою позаурочної роботи з навчальних предметів, ніж традиційні олімпіади, а також діяльність мистецького і спортивного характеру, яким школа традиційно приділяє велику увагу.

В якості головного вектора розвитку школа обирає особистісно зорієнтований підхід до кожного учня.

ІІ. Освітня модель навчального закладу
Школа містить в собі одночасно школи всіх трьох ступенів: початкову, основну і старшу. Навчальні плани ступенів будуються на основі багатокомпонентного, варіативного змісту освіти.

Початкова школа до базового навчального плану додає за рахунок варіативної складової години індивідуальної роботи з окремими учнями та додаткові години з окремих предметів. Основна школа має елементи допрофільної підготовки,певний спектр варіативних годин, покликаних сприяти всебічному розвитку дітей.

Старша школа – двопрофільна . Профілі визначаються анкетуванням для кожного випуску 9-х класів, що сприяє задоволенню освітніх потреб учнів. Години варіативної частини в с таршій школі в основному визначаються профілем класу.

ІІІ. Мета, завдання і засади діяльності школи
Загальна середня освіта має забезпечити умови для морального,інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина лемократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

Школа є тим соціальним інститутом, що реалізує мету загальної середньої освіти, робить вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості нації, забезпечення її фізичного і духовного здоров я.

Школа має здійснити прорив до якісно нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно учитися, критично мислити, користуватись компю- тером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності , вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

Основними завданнями школи є:

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров я вихованців;

виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загалькокультурної, технологічної, комунікаційної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

виховання школяра як людини моральної, відповідальної людини культури з розвиненим естетичним і етичним становленням до навколишнього світу і самої себе.

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як, творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною, грунтуючись на ідеї самоцінності дитинства. Діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

Взаємодія школи,сім ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища здійснюється в ході соціально-педагогічного патронажу.
ІУ. Структура школи
Школа має три ступені: початкову, основну і старшу, які функціонують разом. Обовязковість повної загальної середньої освіти, збільшення терміну навчання вимагають уточнення функцій і пріоритетних завдань кожного ступеня школи і водночас забезпечення її цілісності.

^ Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 вересня ,як правило, випонилося 6 років і які за результатами медичного і психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за вимогами Базового компонента дошккільної освіти у дошкільних навчальних закладах, при школі чи в сім ї.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний,соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загальнонавчальні, розвиальні, виховні, оздоровчі функції. Характерним для початкової школи

Є практична спрямованість змісту,інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів – цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінними уміннями й навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні,фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв язках і залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам ять,сенсорні уміння,здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Враховуючи широкий діапазон вікових особливостей молодших школярів, у структурі початкової школи необхідну розрязняти мікроетапи: І-ІІ класи, у яких навчаються діти 6-7 річного віку, і ІІІ-ІV класи.

Для дітей з особливими потребами організована система корекційної допомоги без відриву від класного колективу. Доцільним є забезпечення є забезпечення в паралелях вивчення цими учнями окремих предметів у сприятливіших умовах ізх урахуванням типу і темпу їх психічного розвитку.

В початковій школі працює група продовженого дня.

^ Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре володіти українською мовою, однією іноземною мовою, вміти користуватися комп ютером.

Зміна умов навчання (нові предмети і вчителі, нерідко зміна учнівського колективу і режиму навчання) збігаються із складним підлітковим періодом переходу учнів від дитинства до дорослості. Відповідно до психофізіололгічних особливостей учнів (молодші, старші підлітки, рання юність) у структурі основної школи слід враховувати специфічні роль 5-6 і 7-9 класів. У 5-6 класах переважає пропедевтичний характер вивчення більшості предметів. Тут мають ширше запроваджуватися інтегровані курси, інтенсивне вивчення іноземних мов.

У 7-9 класах пізнавальні інтереси учнів стають стійкішими, з являються нові, досить сильні мотиви навчання, змінюються критерії самооцінки й оцінки навколишнього, досягаються якісні зміни у способах навчальної діяльності, зміцнюється воля і характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства.Саме тут поступово розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів.

^ Старша школа (10-12 класи) є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати знання. Старша школа функціонує переважно як профільна. Це створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей. Тут доцільним є поглиблене вивчення окремих предметів, широке використання курсів за вибором,факультативів.

Незалежно від профілю навчання реалізується спільна,єдина для всієї школи частина навчального змісту, для чого відводиться не менше 65 відсотків сумарного загальнорічного навантаження.

Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи. Профільне вивчення ряду предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у вищі навчальні заклади.

Залежно від умов роботи школи профільність навчання може бути реалізована як у межах всього навчального закладу, так і в окремих класах .
V. Зміст загальної середньої освіти
Модернізація змісту шкільної освіти грунтується на врахуванні позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку.

Зміст освіти у 12- річній школі оновлюється цілісно з урахуванням таких пріоритетів:

створення передумов для рінобічного розвитку оcобистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно орієнтовних педагогічних технологій;

виховання особистісних якостей громадянина – патріота України;

формування життєвої,соціальної, комунікативної і комп ютерної компетентностей учнів;

посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

гуманізація та гуманітаризації змісту навчання;

комплексної реалізації оздоровчої функції шкільної освіти приведення обсягу і складності змісту у відповідність до вікових можливостей дітей, перспективами їх розвитку;

забезпечення у старшій школі профільності навчання, генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій;

перерозподілу навчального змісту між ступенями школи;

забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між дошкільною освітою і початковою школою; початковою і основною школою; основною і старшою школою; загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно-технічної і вищої освіти.
VІ. Навчально-виховний процес
Моделі навчально-виховного процесу у 12-річній школі будуються на основі багатокомпонентного , варіативного змісту освіти, вікових індивідуально особистісних норм розвитку учнів , застосування особистісно орієнтовних педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, комп ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм контролю і оцінювання досягнень учнів у різнихї видах навчальної діяльності, турботи про фізичне і психічне здоров я дітей.

Початкова і основна школа, працюють у режимі 5-денного робочого тижня. Структура навчального року, режим навчальних занять визначаються школою з урахуванням вимог Закону України «Про загальну середню освіту».

На всіх ступенях школи використовуються спеціальні методики вивчення та індивідуального розвитку дітей, які виявляють їхні здібності в інтелектуальній, мистецькій, спортивній, технологічній сферах.

Шкільне життя - лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. На кожному ступені школи слід сповна реалізувати такі фактори навчання і виховання як навколишнє соціокультерне середовище, засоби масової інформації, сучасна техніка, створювати умови для повноцінної життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів,образів, які переживають учні у навчально-виховному процесі, - необхідна умова розквіту їхньої індивідуальності.

Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Сутнісними ознаками цих змін є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації,створення умов для саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.

Особистісно орієнтована шкільна освіта вимагає всеохоплюючої психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу. Сучасна школа має використовувати діагностику не селективну, а стимулюючу, супроводжуючи, яка с підгрунтям для прийняття і реалізації педагогічно доцільних рішень.
VІI Школа в системі безперервної освіти

Загальна середня освіта є невід ємною органічною складовою неперервної освіти.. Вона є основою соціалізації молодої людини в суспільстві, фундаментом для подальшої її освіти чи трудової діяльності і забезпечує наступність у становленні людини в процесі її переходу від дитинства до дорослого життя. Тому загальноосвітня школа дотримується, з одного боку, наступності з дошкільною освітою, зокрема, в питаннях базового компонента її змісту з іншого боку, створює підгрунтя для загальнонаукової,загальнокультурної і допрофесійної підготовки фахівця до майбутнього суспільства життя (співпраця з вузами в питаннях довузівської підготовки старшокласників).
VIII . Підвищення професійної майстерності і вчителів.
Замовником підвищення своєї професійної кваліфікації стає сам учитель ,якому держава надає необхідні для цього можливості і стимули.

Щодо форм післядипломної освіти, то вчителі мають можливість проходити курси в очній, очно-заочній і дистанційній формах.

Школа широко і плідно співпрацює з ЧОІППО в питанні організації дистанційних курсів для вчителів .
ІХ.Управління загальноосвітньою школою.
Управління Холминською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. є державно- громадським. Загальне управління закладом здійснює державний орган - відділ освіти Корюківської РДА, а безпосередньо – директор та загальні збори.

В школі створено колегіальний орган управління - педагогічна рада.

Раз на рік в школі проводиться конференція батьківської громадськості,в період між конференціями інтереси батьків представляє батьківський комітет, обраний зборами.

В школі діє учнівське самоврядування- рада лідерів.

Школа ставить задачу широкого залучення громадськості не тільки до управління школою, а й до її фінансування.
Х. Умови реалізації концепції
Передумова виконання Конценпції – це підвищення соціального статусу вчителя, приведення його заробітної плати у відповідність із суспільною вагою педагогічної праці; зміцнення матеріальної бази школи, переобладнання шкільних кабінетів, спортивного залу, оснащення комп ютерами, методичними посібниками, перетворення шкільної бібліотеки в інформаційно-бібліографічний центр.

Розвиток школи згідно до концепції стане можливим при умові беззастережного виконання Конституції України, Закону про освіту, Закону про загальну середню освіту, Концепції реалізації державної політики в галузі освіти та створення сприятливих умов для розвитку з боку сільської громади і органів місцевого самоврядування.

ПАСПОРТ

Холминської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рік заснування

Кількість класів

Директор школи

1.Заступник директора з навчально-виховної роботи

2. Заступник директора з виховної роботи.

Кількість учнів

Школу закінчили

Випуксники 9-х класів

В тому числі зі свідоцтвом з відзнакою

Випускники 11-х класів

В тому числі з золотою медаллю

Зі срібною медаллю

Працює вчителів

В тому числі мають вищу освіту

Середню спеціальну освіту –

Мають педагогічне звання:

Учитель – методист

Старший учитель

Мають вищу кваліфікаційну категорію

Мають першу кваліфікаційну категорію

Другу кваліфікаційну категорію

Спеціаліст

Обслуговуючого персоналу

Кількість навчальних кабінетів

В тому числі: математики

Фізики

Хімії

Біології

Української мови та літератури

Зарубіжної літератури

Іноземної мови

Основ інформатики та обчислювальної техніки

Історії

Географії

Музики

Основ захисту Вітчизни

Кількість навчальних майстерень

В тому числі:

Спортивних залів, актових залів

В тому числі: актовий

Спортивний

12. Наявність шкільної їдальні

в

Схожі:

Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconІV. Програма, вік, кількісний склад, строки проведення спартакіади
Начальник відділу освіти Начальник відділу сім ї, молоді Директор дюсш відділу освіти райдержадміністрації та спорту райдержадміністрації...
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconТериторіальний інспектор Начальник відділу освіти
Служба охорони праці створюється наказом начальника відділу освіти у кількості семи чоловік. Керівником служби охорони праці призначається...
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconВ умовах ступеневої освіти
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол №12 від 27. 11. 2012 р.)
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Октябрський навчально-виховний комплекс №1 «школа гімназія» красногвардійської районної ради автономної республіки крим далі
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconГолова профкому відділу освіти Начальник відділу освіти
Відділ освіти Уманської райдержадміністрації розташований у будинку по вулиці Залізняка 2а. Це чотирьохповерхова споруда, обладнана...
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconЗатверджую погоджено начальник відділу освіти Заступник голови Балаклійської...
Організація роботи відділу освіти та графік прийому відвідувачів
Рішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти iconПосадова інструкція начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (гіп)
Начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (далі гіп) відноситься до категорії керівників та є керівником проектного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка