Тема заняття
Скачати 116.61 Kb.
НазваТема заняття
Дата конвертації04.04.2013
Розмір116.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 9


Група:

21, 21д БЕБС

Тема заняття:

Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад текстів. З.08.ЗП.Р.01.06.03

Мета заняття:Навчальна -


навчити перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники, комп’ютерні програми

Виховна -

виховувати почуття відповідальності за грамотний переклад текстів професійного спрямування

Розвиваюча -

розвивати мислення, творчі здібності студентів

Вид заняття:

практичне

Форма проведення заняття:практична робота зі словниками

Міжпредметні зв’язки:Забезпечуючі


спецпредмети

Забезпечувані

Українська професійна мова

Методичне забезпечення:

тексти, словники

Література

Основна:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,1998

 2. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/ Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.- Чернівці, 1996

 3. Ділова українська мова: Тестові завдання./ С.В. Шевчук, О.Л.Доценко та ін.; За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 216 с.

 4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. - 3-тє вид. -К., 1992

 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992

 6. Російсько-український словник ділової мови /Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Редакція журналу “”Український світ”, 1992

 7. Український правопис. - 4-е видання. - К., 1993

Додаткова:

Антоненко - Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь,1991
Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник.-К., 1992
Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.-К.: Вища шк.,1995

Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Ярмоленко. - К.,1989

Технічні засоби навчання

комп’ютер

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент
1.1 Привітання студентів
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
^ Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад текстів.

3. Мотивація навчання
Необхідність у знанні лексики документів

Вказується значущість теми у майбутній професійній діяльності

4. Актуалізація опорних знань. Мовленнєва практика.
Перевірка знань про правопис слів іншомовного походження шляхом фронтальної бесіди. студенти повинні навчитися користуватися комп’ютерними програмами-перекладачами

5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Закріплення знань студентів
1. Знайомство з програмами-перекладачами. Труднощі перекладу процесових понять

Pragma, Ruta-Play.

Найбільші труднощі виникають під час перекладу з росій­ської мови віддієслівних похідників: іменників, прикметників та дієприкметників. Слід уникати вживання однакового суфік­са для творення слів, що означають різні або протилежні (супро­тивні) за змістом поняття, наприклад здатність до активної чи до пасивної дії.

Дія

Процес, у загальному розумінні, — це дія або сукупність дій, пов'язаних між собою. Поділяючись на два види: доконаний і недоконаний, дія має певну межу тривання — доконана, коли вона одноразова (розігнути, зірвати) або багаторазова, але завер­шена на певному етапі (порозгинати, позривати) і недоконана, коли вона триває (гнути, рвати) або повторюється неодноразово (розгинати, зривати). Українська мова, на відміну від росій­ської, поняття доконаної та недоконаної дії здатна розрізняти одним дієсловом або віддієслівним іменником: дезактивувати, дезактивування — недок. дія здезактивувати, здезактивування —док. дія

Перехідною називається дія, у якій беруть участь активний і пасивний учасники (суб'єкт і об'єкт) — змінювати, згинати.

Неперехідною є дія, у якій бере участь тільки один викона­вець і спрямовує її лише на самого себе — змінюватися, зги­натися, або ні на кого взагалі — тліти, коротшати.

Назва дії

Дія (процес) в українській мові позначається переважно дієсловами, порівняйте: требует осмисленим — потребує осмислити, але сучасний науковий та офіційно-діловий стилі потребують уживати віддієслівних іменників із закінченнями на -нн(я) та -тт(я) добування, миття.

Слід пам'ятати, що лише від дієслів недоконаного виду мож­на утворити віддієслівні іменники на означення недоконаної дії, а від дієслів доконаного виду, як правило, із заміненням -ати, -яти, -ути, -йти, -іти на -ання, -ення, -іння, -иття, -іття, -уття: змінювати - змінювання змінити — змінення.

Наслідок дії

Іменники на позначення наслідку дії утворюють від дієслів недоконаного виду (здебільшого від тих, які означають багато­разову дію, або ж від префіксальних варіантів).

Спочатку відкидають суфікси, а натомість:

а) не додають нічого гнути, згинати згин гріти, нагрівати нагрів ламати, зламувати злам

б) додають -а, -ина, -ок міняти, змінювати зміна колоти, розколювати розколина лити, виливати — виливок

в) додають -овання для дієслів, що закінчуються на -овувати групувати, угруповувати — угруповання прямувати, спрямовувати — спрямовання.

Дійові властивості об'єктів і суб'єктів

На означення дійових властивостей об'єктів і суб'єктів ро­сійська мова використовує дієприкметники, а українська — зав­жди віддієслівні прикметники.

Призначеність виконувати активну дію

Віддієслівний прикметник, що означає здатність суб'єкта виконувати активну дію, утворюють від недоконаного виду дієслова:

а) відкидаючи суфікс -ти й додаючи натомість -льн (ий) змінювати — змінювальний розтягати — розтягальний

б) за допомогою суфікса -ч(ий) виконувати — виконавчий відбудовувати —відбудовчий

Отже, змінювальний — призначений змінювати, виконавчий — виконувати і так само й ін.

Здатність виконувати активну дію

Віддієслівний прикметник на означення здатності виконува­ти певну дію, хоча він необов'язково для цього призначений, утворюють від недоконаного виду дієслова, відкидаючи суфік­си й додаючи натомість -івн(ий):

гальмувати — гальмівний

гамувати гамівний

збирати збирний

рятувати — рятівний

Здатність виконувати пасивну дію

Віддієслівний прикметник на означення здатності об'єкта , піддаватися дії суб'єкта й тим виявляти наслідок дії, утворю­ють подібно до іменників, що означають наслідок дії, переважно від дієслів, які означають недоконану багаторазову дію, або від тих форм, що мають префікс:

а) за допомогою суфікса -н(ий):

б) за допомогою суфікса -овн(ий) від дієслів, що закінчують­ся на -овувати:

в) за допомогою суфіксів -енн(ий), -анн(ий):

Здатність виконувати неперехідну дію

Відповідні прикметники на означення здатності виконувати спрямовану на себе або не спрямовану ні на що дію утворюють від недоконаної форми дієслів (переважно безпрефіксальних) за допомогою суфіксів:

-уч(ий), -к(ий) липнути липучий, липкий

-лив(ий) рухати рухливий

-ав(ий) тиснути — тиснявий

-ив(ий) світитися — світовий

Оскільки для сучасної української літературної мови дієприк­метникові форми на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) є нехарак­терними, тому російські активні дієприкметники теперішнього часу на -щмй можна передавати віддієслівними прикметника­ми на -альний (-яльннй), -ильний, -увальний (-ювальний) або на -ний, залежно від конкретного значення та змісту тексту.

2.Основні помилки під час перекладу

Важливою для визначення слова в лексичній системі мови є сполучуваність його з іншими словами в тексті.

Лексичні недоліки перекладу:

 1. Неправильне або неточне слововживання, тобто вживання слова без урахування властивого йому в літературній мові значення в контексті: Спортсмени різних країн вели гострі дуелі за олімпійські медалі (треба гостра боротьба);

 2. Змішування однозначних і багатозначних слів: Іван Мазепа був правдивим патріотом України (треба справжнім);

 3. Змішування багатозначних слів і омонімів: термін виконання і науковий термін, взяв високу ноту і уряд надіслав ноту;

 4. Невміння використовувати синоніми: На картині намальовані картини чудової карпатської природи (треба зображені);

 5. Неправильне вживання слів іншомовного походження: Цей дефект мотоцикла Іван Семенович купив у магазині.

 6. Недоліки, викликані змішуванням різних за значенням, але близьких за звуковим оформленням слів (паронімів): ^ Я виконав своє громадянське доручення (треба громадське, тобто не службове, а добровільне, доручення громади);

 7. Зайві в мовленні, беззмістовні слова (слова-паразити): значить, ну, так би мовити, ось, скажімо, словом, отже, виходить, власне кажучи, ну як його, це саме, звичайно та ін.

 8. Невиправдане калькування російських слів і стійких словосполучень, тобто дослівний переклад їх українською мовою: приймати участь (замість брати участь), міроприємство (замість захід), слідуючий (замість наступний), фонар (замість ліхтар), воротник (замість комір) та ін.

 9. Змішування українських і російських слів: ^ Шевченко являється (треба є) основоположником рідної літературної мови. Директор школи об’явив подяку учасникам спортивних змагань (треба оголосив).

класифікація помилок

Класифікаційні типи помилок

Види й сутність помилок

Сигнальні позначення помилок
В усному мовленні

В писемному мовленні
Орфоепічні помилки

Неправильна вимова звуків, звукосполучень, слів, їх форм; неправильне виділення наголосом відповідного складу


Помилки в змісті

Нерозуміння ідеї висловлювання; неправильне чи неповне розкриття теми; невідповідність матеріалу темі висловлювання; перекручування фактів чи подій; неконкретність викладу; неаргументований виклад основної думки; невідповідність плану; порушення послідовності й логічності викладу

З
Мовленнєві помилки (лексичні, фразеологічні, стилістичні)

Уживання слова в невластивому йому значенні; невиправдане повторення слів; використання зайвих слів (плеоназм); спотворення слів; неправильна сполучуваність слів; уживання фразеологізмів у невластивому значенні; перекручення фразеологізмів; уживання мовних засобів, що не відповідають задуму і стилю висловлювання

М
Граматичні помилки: 1)морфологічні,

2)синтаксичні

Неправильне утворення слова, граматичної форми; вживання слів не в тій формі; неправильна побудова словосполучення, речення; порушення норм узгодження, керування

Г
Орфографічні помилки

Неправильне


написання слів

І
Пунктуаційні помилки
^

Неправильне вживання розділових знаків


Y
7. Підсумок заняття
переклад запропонованого тексту

Добавки -это жидкие или порошкообразные вещества или элементы, которые добавляются в бетон. Они, благодаря химическому и/или физическому воздействию, влияют на свойства бетона. В зависимости от вида используемой добавки могут целенаправленно изменяться как свойства свежего бетона, например, характеристика застывания и наносимость, так и свойства застывшего бетона, например, прочность и долговечность.

^ Какие же конкретные проблемы позволяет решить применение добавок?

Первой проблемой, с которой столкнулись строители при переходе на монолитное домостроение, стала проблема доставки бетона от изготовителя до потребителя с сохранением необходимых качеств. Прежде всего, это сохранение подвижности, позволяющей насосом закачать бетон на второй, третий, а то и на четвертый этаж.

Для подъёма бетона на такую высоту стали применять высокопроизводительные бетононасосы. А это уже вторая проблема.

^ Третья проблема - чтобы через сутки - двое после того, как Вы бетон уложили, уже можно было снимать опалубку. Если же бетон твердеет медленно, то количество используемой опалубки приходится увеличивать пропорционально удлинению времени отвердения бетона, что значительно удорожает строительство. Естественно, за такой короткий срок, бетон окончательно застыть физически не может, но он должен успевать набрать необходимый уровень прочности.

^ Четвертая проблема-это то, что бетон, который идет на монолитное домостроение, должен укладываться по безвибрационной технологии. Потому что в большинстве случаев его физически невозможно обработать вибратором, т.к. некуда этот самый вибратор поместить.

Так вот, все перечисленные проблемы решаются введением в бетон специальных добавок. Кроме уже перечисленных проблем добавки позволяют решать еще целый ряд вопросов, часто возникающих у строителей. Например, проблему зимнего строительства (ведь строят сейчас и зимой, и летом). Необходимо довести бетон до стройки, уложить его, и чтобы он при этом не замерз. А бетон зимой стынет просто на глазах. Уже в миксере температура бетона падает на 6-7°C и если его загружают с температурой +15°C, то на стройку он приходит с температурой +7-8°C. А дальше после выгрузки он поступает к месту укладки по холодному лотку и затем ложится на холодное основание. Задача в том, чтобы в момент контакта и дальше при затвердевании он не замерз. На этот случай создана специальная добавка на основе солей органических кислот, снижающая температуру замерзания воды до -30°C. Конечно, при отрицательной температуре скорость реакции гидратации в бетоне уменьшается, и он не набирает прочность так быстро, как в теплую погоду, но 30% марочной прочности он, как и положено по ГОСТу, через 28 дней наберет. И значит, добавка со своей задачей полностью справляется.

Еще одна задача-улучшение свойств кладочных растворов для кирпича. Цементный кладочный раствор не должен замерзать и впоследствии на поверхности кирпича не должно появляться высолов. Использовать для предотвращения замерзания раствора специальную добавку - идея далеко не новая. Например, добавки нитрита натрия и хлористый кальций используются уже довольно давно. Сейчас разработана новая серия добавок, принцип действия которых основан на снижении температуры замерзания воды. Эти добавки отличаются тем, что их надо в 2,5 раза меньше, чем того же нитрита натрия, и, кроме того, они препятствуют появлению высолов на поверхности кирпича.

Современная бетонная технология в сильной степени ориентирована на использование бетонных добавок. Так, многочисленные свойства бетона не могут быть достигнуты без бетонных добавок, а многие строительные задачи могут решаться только при их использовании. В соответствии с этим в мире в 80-90% всех изготавливаемых в промышленности типов бетона применяются добавки.

Студенти здають виконані переклади, аналізуємо питання, які виникли під час перекладу

8. Домашнє завдання

Робота зі словником: виписати 20 словосполучень професійного спрямування


Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка