Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Сторінка1/13
Дата конвертації01.03.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Культура > Анкета
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей »


Портфоліо
вихователя гуртожитку №1
Рилової Ірини Вікторівни


Путивль 2011

Анкета

Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна

Число, місяць, рік народження: 6 квітня 1962

Домашня адреса: 41500 м. Путивль, вул. Свердлова,1

Паспортні дані: МА 875527

Стаж роботи: 5 місяців на посаді вихователя гуртожитку

Категорія: спеціаліст

Місце роботи, телефон: ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» т. 5-16-03

Термін роботи у цьому навчальному закладі: 5 місяців

Методична проблема:

Шляхи формування в учнів стійкої життєвої позиції через ствердження пріоритету здорового способу життя.

«Здоров’я – мудрих гонорар »

П.Б. Беранже
Потреба бути здоровими – основа для людини, тому необхідно створювати такі умови, щоб така потреба була реалізована на 100 %. Учень, який утратив здоров’я, - це людина з комплексом проблем, тому на шляху його самореалізації виникає нездоланна перешкода, хвороба. Першочерговим завданням поряд з формуванням позитивних рис особистості, патріотичних рис, професійних навичок учнів набуває своєї актуальності завдання по формуванню навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, формування відповідальної поведінки і свідомого визначення пріоритетів. Формування здорового способу життя є за своєю сутністю системоут­ворюючою моделлю.

Системність полягає у взаємопогоджених знаннях, уміннях та навич­ках, сформованих у дітей та молоді, які забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати основні по­ложення фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних дисци­плін, які в сукупності дозволять реалізувати необхідні здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і проявлятися у відповідних позитивних вчинках і діях.

Поняття «здоров'я» з давнього часу не мало конкретного наукового ви­значення. Тільки зараз, із виділенням такої науки, як валеологія (науки про здоров'я), стало можливим якісно й кількісно визначити це поняття. «Здоровою може вважатися людина, - писав ще у 1941 році американський теоретик медицини Г. Сігерист, - яка відзначається гармонійним фізичним та розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого її фізичного та соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні і розумові здібності, може пристосовуватися до змін в оточуючому середовищі, якщо вони не виходять за межі норми, і внести свій вклад у добробут суспільства, відповідно до її здібностей. Здоров'я тому не означає просто відсутність хвороб: це дещо позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов'язків, які життя покладає на людину».

Більш детально:

- здоров'я - це здатність: пристосовуватися до середовища і своїх особистих можливостей; ( протистояти зовнішнім і внутрішнім хворобам; зберігати себе, природне та штучне середовище проживання);

- розширювати свої можливості, умови і ареал проживання, об'єм і розмаї­ття доступного екологічного, інтелектуального і морально-етичного сере­довища проживання;

- збільшувати тривалість повноцінної життєдіяльності; покращувати можливості, якості і здібності свого організму, якість життя і середовища проживання;

- виробляти, підтримувати і зберігати культурні, духовні і матеріальні цін­ності;

- створювати адекватну самосвідомість, етико-естетичне ставлення до себе, близьких, людини, людства, добра та зла.

Здоров'я людини - феномен, що інтегрує чотири основні складові здо­ров'я:

Фізичне здоров'я визначається такими чинниками, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах довкілля, під час спокою та руху, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров'я відносять індивідуальні характеристики психічних процесів і властивостей людини - особливості мислення, характе­ру, психоемоційного типу (зокрема, збудженість, емоційність, чутливість), які зумовлюють силу і швидкість реакцій на подразники та життєві ситуації, рівень стресу, вірогідність афектів, уяви, почуття тощо. Психічне здоров'я також значною мірою зумовлює потреби людини, мотивацію, психологічні
установки, життєві цілі тощо.

Духовне здоров'я тісно пов'язане із багатством духовного світу особистості, знанням і сприйняттям духовної культури (цінностей освіти, науки,
мистецтва, релігії, моралі, етики тощо), включає рівень свідомості, особливості світогляду, життєвої самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку
власних здібностей і можливостей їх реалізації відповідно до усвідомлених
ідеалів, особливості життєвих цілей.

Соціальне здоров'я характеризується рівнем соціалізації особистості,
ставленням до норм і правил, прийнятих у суспільстві, соціальними
зв'язками з людьми і соціальними інститутами, набутим соціальним статусом
та прагненням до його підвищення у межах діючих законів і моральних традицій, джерелами і рівнем доходів і витрат тощо.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації.

Тому, перед усім, метою роботи стосовно ствердження пріоритету здорового способу життя в учнів є:

  • виховання культури здоров’я як складової культури людини;

  • - орієнтація на протистояння шкідливим звичкам (Виховання негативного ставлення до вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнових виробів);

  • згуртування колективу.

При цьому необхідно виконувати наступні завдання:

  • формувати навички здорової фізичної культури й особистої гігієни;

  • формування дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

  • орієнтування учнів на здоровий спосіб життя, стійке бажання бути здоровим;

  • формування позитивної мотивації здорового способу життя.

Обов'язковим компонентом виховної системи мають бути знання про
формування, збереження і зміцнення здоров'я людини.

Пріоритетні напрямки виховної роботи.
Виховання є найважливішою функцією суспільства з найдавніших часів. Без передачі суспільно – історичного досвіду від одного покоління іншому, без залучення молоді до соціальних і виробничих відносин неможливий розвиток суспільства і забезпечення культури, існування людської цивілізації. З розвитком суспільства змінюється і виховання: його мета, зміст, засоби.

Основними напрямками освіти в Україні сьогодні є забезпечення формування соціально-компетентної, всебічно розвиненої особистості учня, з сформованими лідерськими якостями, а також нерозривної єдності інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості, неперервність освітнього професійного вдосконалення людини, виховання в ній загальнолюдських духовних цінностей. Значна роль у розв’язанні цих проблем належить професійно-технічній освіті, як невід’ємній частині системи неперервної освіти.

Прислів’я каже: «Сад не дасть врожаю, якщо добре не подбає працівник». Без виховання і настанови людина наче земля, яка   хоча і найкраща, але   родитиме тільки бур’ян, якщо на ній не працювати. Крім сім’ї, сіяти в душу дитини «добре й вічне» покликані вихователі, педагоги,майстри в/навчання, ліцей. Зазначимо, що навчання не всім учням під силу, а от цікаво організоване дозвілля у позаурочний час учням з різними інтелектуальними можливостями, індивідуальністю не тільки під силу, а й до душі.

Система виховної роботи у професійно – технічному навчальному закладі дає змогу вихователю розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо – естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Специфікою системи виховної роботи професійно – технічного навчального закладу є те, що певна частина учнів проживає в гуртожитку, відірвана від сім’ї, і тому саме напрям роботи - створення для мешканців комфортних житлово–побутових, культурних умов, є одним із пріоритетних.

Пріоритетними напрямками виховної роботи ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» - це насамперед:

- Громадянське виховання. Виховання здорового способу життя.

- Превентивне виховання.

- Трудове виховання

- Моральне виховання.

- Родинно-сімейне виховання.

- Художньо-естетичне виховання.

- Сприяння творчому розвитку особистості.

- Екологічне виховання.

- Військово-патріотичне виховання.

У ліцеї впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка базується на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та ліцею, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись. Вона простежується як і в навчально-виробничому так і зокрема у виховному процесі в гуртожитку.

Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, соціальної компетенції, соціально корисної життєвої перспективи, професійної свідомості, надання допомоги та підтримки дітям - сиротам, організація дозвілля учнів, проведення роботи, спрямованої на профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, – таку роботу в начальному закладі на сьогоднішній день виконує вихователь.

^ Основні завдання та пріоритетні напрямки

роботи вихователя гуртожитку №1

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей »

- формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя,    з високою національною свідомістю;

- виховання громадянина з гуманістичним   світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та   власних інтересів;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, ствердження стійкого позитивного відношення до здорового способу життя, формування навичок відповідальної поведінки, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

- здійснення превентивного виховання, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, СНІДу );

-забезпечення розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації виховного процесу, розвитку громадянської активності в учнівської молоді;

- попередження та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;

- робота з правопорушниками, учнями схильними до девіантної поведінки, правове виховання учнів;

- вивчення соціально-психологічних особливостей особистості шляхом спостереження, бесід, аналізу документів;

- робота з категорією учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах, учнів з особливими потребами, категорії соціально-незахищених учнів;

- здійснення морального, громадянського, правового, трудового, політичного, екологічного, естетичного виховання.

^ Форми виховної роботи вихователя:

- відеолекторії;

- круглі столи за участі видатних людей, представників правоохоронних органів, лікарів, службовців ССД і просто цікавих людей;

- диспути з питань етики, політики тощо;

- усні журнали;

- відвідування концертів, музеїв, виставок;

- проведення КВК;

- проведення екскурсій як до власного Музею Партизанської слави, Музею історії створення навчального закладу так і музеїв міста, історичних пам’яток Путивльщини ;

- бесіди про історію ліцею, професії, бесіди з питань етики, естетичного та фізичного виховання, про державну символіку тощо;

- робота гуртків, засідання гуртків;

- проведення свят.

Слід зазначити, що одним із завдань вихователя гуртожитку на всіх етапах становлення учня є допомога у розкритті свого Я, свого покликання. Виявленні своїх талантів, нахилів, набуття соціальної компетенції, професійної зацікавленості. Саме йому необхідно допомогти кожному учню адаптуватися до педагогічного процесу у навчальному закладі. Період соціально-педагогічної адаптації для учня – це засвоєння молодою людиною норм учнівського життя, включення в систему міжособистісних стосунків групи, а, передусім, - це адаптація до умов життя в гуртожитку, бо учні більшу частину часу проводять в гуртожитку. І саме від вихователя залежить, що ж буде з учнями, як пройде їх процес адаптації до нових умов життя.

Гуртожиток повинен бути привабливим і затишним для учнів, у ньому необхідно створити умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, занятті улюбленою справою, в фізичному розвитку, корисному та змістовному відпочинку. Організація життєдіяльності учнів у гуртожитку має величезний виховний потенціал, а допомога вихованцям раціонально використовувати його з метою розвитку, вдосконалення моральних, естетичних і фізичних якостей особистості, а також відпочинку, культурних розваг, занять улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни – одне з найважливіших завдань, які постають перед педагогічним колективом ПТНЗ.

^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОЛЕКТИВУ ГУРТОЖИТКУ
Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її системоутворюючі види, основні традиційні форми, в центрі уваги слід поставити особистість учня з її складною біосоціальною природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів, створити найсприятливіші умови для її розвитку.

Знання особливостей колективу гуртожитку ПТНЗ має виключно важливе значення у вихованні. Одною з особливостей колективу є вікова, соціальна і загальноосвітня однорідність складу. Учні мають одну загальну мету – оволодіння обраною професією. Вік учнів 16-19 років – це період значних психологічних і фізичних змін, юнацького максималізму, прагнення до самовизначення, утвердження власної індивідуальності. У цьому віці багато юнаків та дівчат намагаються затвердити власне „Я” в очах однолітків. Не вміючи виділитись у позитивному плані, вони нерідко виділяються в негативному, тільки б не бути непомітним, „сірим”.

Як показує багатолітній досвід колективу вихователів гуртожитків ПТНЗ, юнакам у більшій мірі притаманні такі властивості, як наполегливість, врівноваженість, стійкість емоцій. У дівчат емоційний світ більш крихкий, дещо інша направленість інтересів, ціннісних орієнтацій. У колективі дівчат частіше, ніж у хлопців, виникають конфліктні ситуації, сварки. Дівчина, як правило, більш різко висловлює невдоволеність сусідками по кімнаті, вихователем, комендантом. У той же час вони в більшій мірі, ніж юнаки, схильні до самообслуговування в побуті. При організації дозвілля слід враховувати, що у дівчат більшою популярністю користуються гуртки і об’єднання за інтересами ( в’язання, крою та шиття, вишивання, кулінарії та ін.), а юнаки захоплюються спортом, туризмом, технічною творчістю.

Потрапивши до гуртожитку, учні вперше потрапляють у ситуацію, коли вони надовго відірвані від сім’ї. Вплив батьків значно знижується, різко зростає незалежність і самостійність, з’являються перші зароблені гроші. Далеко не всі до цього готові. При невмінні розпорядитись своїм вільним часом, грошима нерідко виникають ситуації невдоволеності або прагнення до вживання алкоголю, наркотичних речовин, захоплення ігровими автоматами. Тому велике значення в цей період має вплив на юнаків та дівчат друзів, однокурсників, колективу гуртожитку.

Особливу складність при адаптації в гуртожитку зазнають учні, які приїхали на навчання із сільської місцевості (їх відрізняє характер спілкування, розвиток сусідських і родинних зв’язків, традиційна регламентація поведінки, відношення між дорослими і дітьми, чоловіками і жінками), випускники шкіл –інтернатів для дітей –сиріт (схильність до бродяжництва, недостатнє володіння навичками самообслуговування, споживацькі настрої).

Юнаки та дівчата, потрапивши в незвичайне для них середовище, нерідко стають на шлях асоціальної поведінки. Відсутність достатнього рівня соціальної зрілості, який характеризується першочергово розвинутим почуттям внутрішнього самоконтролю, на перших етапах адаптації повинна компенсуватись посиленням контролю і наданням допомоги в формуванні зрілої самосвідомості. Молоді люди втрачають звичне середовище, яке оточувало їх з дитинства. З оточення особистих речей вони потрапляють до оточення загального майна, яке призначене для їх користування. Відбувається трансформація затверджених з дитинства понять „моє” і „не моє”. Загальні предмети обігу, передані в особисте користування, сприймаються як чужі, не свої, і учні нерідко відносяться до них недбало.

При формальній загальноосвітній однорідності в колективі гуртожитку обов’язково виділяються так звані „інтелектуали” –найбільш підготовлені учні. Дуже важливо, яке місце в гуртожитку займають ці учні, та яка навколо них складається атмосфера –поваги і бажання бути схожими на них чи навпаки.

Нерідко громадська думка, деформуючись, визначає в якості „героїв” порушників дисципліни, учнів, які вступають у конфлікти з дорослими. Дуже важливо створити атмосферу адекватного ставлення до таких „ героїв” в учнівському колективі.

Часто тон у гуртожитку задають так звані „модниці” – дівчата, які краще слідкують і встигають за модою. Умілий вплив на них з боку вихователів сприяє розвитку естетичних смаків, підвищенню загальної культури учнів.

Значну частину мешканців гуртожитку становлять сироти та учні, які залишились без батьківського піклування, юнаки та дівчата з сімей, які опинились у кризових ситуаціях (неблагонадійні, малозабезпечені), вихованці дитячих будинків та інтернатів. Робота з цією категорією учнів потребує особливого підходу, тактовності, чуйності, уважності, знань індивідуальних особливостей.

Знання соціально – психологічних особливостей підлітків дозволяє ефективніше здійснювати виховний процес, який в умовах гуртожитку передбачає втручання у вільний час, побут, особисте життя юнаків та дівчат і тому потребує максимально вмілого і тонкого підходу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний психолог, 2010р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, і'мя та по батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка