Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Скачати 228.53 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Дата конвертації05.03.2013
Розмір228.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы


ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

10-11класи

Академічний рівень

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (10 клас)ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (11 клас)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними різноманіття сучасних культур.

Розробка змісту навчальної програми з художньої культури (10-11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”.

Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Курс художньої культури покликаний вирішити такі головні завдання:

  • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

  • опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

  • розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

  • виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів (“людина в культурі  культура в людині”).

Матеріал структуровано за вертикально-горизонтальними координатами: у 10-му класі опановується українська художня культура, а в 11-му класі –– зарубіжна художня культура. Виділення української художньої культури, як окремої частини курсу (10-й клас), зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання. У 11-му класі зміст систематизовано за культурними регіонами світу на матеріалах взірців, що не вивчались на предметах гуманітарного циклу у попередніх класах.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, а також комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. Учитель може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається.

Особливостями організації навчально-виховного процесу є такі позиції:

  1. Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер. Саме “діалог культур” дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, удосконалюючи насамперед власний духовний світ.

  2. На уроці має панувати атмосфера гармонії й доброзичливості, яка сприяла б передачі аури творів мистецтв.

  3. Педагог має бути комунікативно виразним, аби учні не тільки розуміли, а й позитивно сприймали як мовлення учителя, так і паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо) та елементарно володіли цим мистецтвом самі.

  4. Уроки художньої культури мають розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.
^

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо.


Тематична структура курсуНазва розділу

^ К-ть годин
10 клас
1

Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХУІ ст.

3

2

Художня культура ХVІІ – ХVІІІ ст.

3

3

Українська художня культура ХІХ – початку ХХ ст.

4

4

Українська художня культура ХХ ст.

6

5

Узагальнення

1
Разом:

17
11 клас
1

Європейська художня культура

9

2

Арабська художня культура

1

3

Художня культура народів Африки

1

4

Художня культура Індії

1

5

Художня культура Далекого Сходу

1

6

Художня культура Америки

2

7

Простір культури і зустрічі в ньому

1

8

Узагальнення

1
Разом:

17
^

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

10 клас


(17 год. (0,5 год. на тиждень), 1 год.  резервний час)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

3


2

1

3
2


1^ РОЗДІЛ І. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІ СТ.

Тема І. Образотворче мистецтво

Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.

Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), іконопис, книжкова мініатюра.

Художня культура польсько-литовської доби.

Орієнтовні практичні завдання:

Виготовлення фрагментів діорами Київ  духовний центр України-Русі” (робота в групах).

^ Тема 2. Музична і театральна культура

Первісні музичні інструменти. Музична культура античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура Київської держави. Стародавня народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні.

Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята). Мистецтво скоморохів.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання українських народних пісень, народних ігор та обрядів (за вибором).
^ РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві (архітектура, іконопис, портретний живопис, гравюра). Народна картина «Козак Мамай».

Орієнтовні практичні завдання:

Замальовки архітектурних споруд  зразків українського бароко.

Порівняння різних репродукцій народної картини “Козак Мамай”.

^ Тема 2. Музична і театральна культура

Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики. Вертеп.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих дум або кантів Г.Сковороди.

Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі “шкільного театру”.

^ Учень (учениця):

називає основні періоди

розвитку, художньої культури України, її найхарактерніші явища;

характеризує національну специфіку українського мистецтва;

порівнює українську художню культуру минулого і сучасності;

класифікує складові української художньої культури;

аналізує та інтерпретує художній зміст творів українського мистецтва;

оцінює значущість українського мистецтва в розвитку національної культури, у власному житті;

аргументує судження щодо значущості стародавнього мистецтва у розвитку української культури;

використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує на карті місцезнаходження культурно-історичних пам’яток України;

уміє вести дискусію з питань розвитку української художньої культури, самостійно знаходити джерела для збагачення знань у цій царині.

4
2

1

1

6
2


1

2


1

^ РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Архітектура та скульптура (І.Мартос, Л.Позен та ін.). Палацово-паркові комплекси. Живопис і графіка; творчість Т. Шевченка та ін. Декоративно-прикладне мистецтво.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).

^ Тема 2. Музична культура

Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». М.Лисенко основоположник національної композиторської школи в Україні.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення фотоальбому (стенду): “Видатні діячі української музичної культури”, (робота в групах).

^ Тема 3. Театральна культура (1 год )

Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення кросворду “Театр корифеїв”
^ РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Український авангард. Архітектура і скульптура. Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів.

Орієнтовні практичні завдання:

Розробка дизайну сучасного інтер’єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

^ Тема 2. Музична культура (1 год.)

Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка позакласного заходу “Пісенний вернісаж” з творів сучасних українських композиторів.

^ Тема 3. Театральна культура

Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).

^ Тема 4. Кіномистецтво

Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка. “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації (“козацький” серіал та ін.)

Орієнтовні практичні завдання:

Упорядкування картотеки ”Українське кіномистецтво” (робота в групах).

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.
Узагальнення.

Учень (учениця):

називає найвидатніших представників української художньої культури  народної і професійної;

характеризує національну специфіку українського мистецтва, діяльність його представників;

наводить приклади художніх музеїв, театрів, провідних мистецьких колективів України;

формулює власне ставлення до української художньої культури;

порівнює зразки творів різних епох і стилів мистецтва, факти та явища української художньої культури;

класифікує види і жанри українського мистецтва;

аналізує та інтерпретує зміст та художньо-мовні особливості творів українського мистецтва;

оцінює роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури;

аргументує судження щодо значущості української художньої спадщини в житті суспільства, у власній життєдіяльності;

використовує спеціальну термінологію, знання з української художньої культури у процесі художньої самоосвіти;

показує на карті центри українських художніх промислів;

уміє виконувати українські народні та авторські пісні, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національної художньої культури, самостійно знаходити джерела щодо її розвитку;

пропагує національну культурно-мистецьку спадщину.^ ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

11 клас

(17год. (0,5 год. на тиждень ), 1 год.–– резервний час)

К–

сть год.Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

9
1


1


1

1

1


1

1

1


1

1

1

1
1

1

1


1
1

2

1


1

1
1


1

^ Розділ І. ЄВРОПЕЙСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Тема 1. Греція

Роль Стародавнього Єгипту у

виникненні європейської культури

Греція – колиска мистецтв.

Видатні скульптори.

Зародження театру.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а)виготовлення елементів театральних костюмів до шкільної вистави за п’єсами античних авторів (на вибір) або уривків з неї;

б)складання кросвордів з використанням термінів давньогрецького лексикону культури.

^ Тема 2. Італія

Епоха Відродження. Головний зміст мистецтва цієї доби – образ прекрасної, сильної духом людини.

Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм втілення всеосяжної геніальної натури митця.

Мікеланджело – втілене почуття форми.

Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а)урок – дослідження на тему: „Чому Мікеланджело називали водночас „учнем давніх” і „порушником традицій? ”

б) урок – портрет: Леонардо да Вінчі – титан епохи Відродження.

^ Тема 3. Франція

Імпресіонізм – нове бачення світу.

Франція – батьківщина мистецтва кіно.

Видатні шансоньє Франції.

Орієнтовні практичні завдання:

а) малюнки у техніці пуантилізму або дивізіонізму;

б) конкурс фотопроб на виконання ролей у екранізації творів французької літератури, що вивчається за програмою „Зарубіжна література”.

^ Тема 4. Іспанія

Асиміляція східної і західної культур - підґрунтя мистецтва Іспанії.

Ель Греко –поєднання візантійських та готичних тенденцій у творчості.

Франсиско Гойя – найвизначніший, неперевершений живописець і графік ХІХ ст.

Сальвадор Далі – яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ ст.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а) малюнки у стилі сюрреалізму;

б) проведення музичного вечора: „Гітара – національний музичний інструмент Іспанії”.

^ Тема 5. Англія

Англійський сад – нове слово в європейській парковій культурі. Утвердження природного початку в плануванні саду; врахування законів гармонії.

«Beatles» – внесок у розвиток музичної культури.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а) зробити проект або макет куточку „англійського саду” для шкільного подвір’я;

б) спів під караоке (або інший музичний супровід) шлягерів «Beatles»;

в) підготовка до уроку – подорожі у часі на тему: „Іронія над шаблонами мислення в казкових повістях Л.Керролла „Аліса в країні чудес” та „Аліса в Задзеркаллі””.

^ Тема 6. Німеччина

Німецький модерн (югендстиль). Орієнтовні практичні завдання:

а) ескіз оформлення куточка школи у стилі модерн;

б) творча майстерня: підготувати казковий ранок для учнів молодшої і основної школи „Внесок братів Грімм до світової спадщини казок”.

^ Тема 7. Нідерланди

Амстердам, Дельфт - осередки культури Нідерландів.

Голландський живопис ХVІІ ст. «Великі голландці».

Орієнтовні практичні завдання:

а) урок – портрет: Г.ван Р.Рембрандт – творець глибоких людських образів;

б) творча майстерня: створення „живих сценок” за сюжетами картин.

^ Тема 8. Австрія

Австрія: мистецтво повсякденного життя.

Віденська музична школа. Орієнтовні практичні завдання:

а) підготовка і проведення вечора „Віденський вальс”;

б) урок – дослідження: Мистецтво рідної домівки в Австрії.

^ Тема 9. Росія

Російський живопис ХІХ – ХХ століття.

Російський балет.

Орієнтовні практичні завдання:

а) написання оповідань за сюжетами картин, придумування обставин, у яких би могли діяти персонажі;

б) урок – екскурсія до музею образотворчого мистецтва, де зберігаються зразки російського живопису ХІХ-ХХ ст.;

в) відвідування балетних вистав професійних театрів.
^ Розділ ІІ. АРАБСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Тема 1. Декоративно-прикладне мистецтво

Головні риси мусульманського декоративного мистецтва. Збагачення арабськими фантастичними декоративними елементами всього мистецтва Середньовіччя.

Східні мотиви в українській орнаментиці.

Пам'ятки архітектури.

Мечеть, її розташування; мінарет; мавзолеї.

^ Орієнтовні практичні завданн:

а) урок – творча майстерня: малювання орнаменту за східними мотивами (ескіз килима, тканини, книжкової мініатюри, гончарного витвору);

б) урок – екскурсія до музею, де зберігаються зразки арабо-мусульманського мистецтва;

в) урок – творча майстерня: малюнок фрагменту споруди арабо-мусульманської архітектури;

г) підготувати виставу для молодших школярів за мотивами арабських казок.
^ Розділ ІІІ. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА НАРОДІВ АФРИКИ

Тема 1. Значення художньої культури африканського континенту

Примітивна культура народів Африки.

Мистецтво Північної Африки.^ Орієнтовні практичні завданн:

а) урок – дослідження: Римський спадок Африці;

б) підготовка і проведення конкурсу на виготовлення масок тропічної Африки.
^ Розділ ІV. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ІНДІЇ

Тема 1. Місце художньої культури Індії у світі

Індуїзм та буддизм – основні релігії Індійського регіону. Їх відбиток у мистецтві.

^ Орієнтовні практичні завданн:

а)малюнки божеств Індії;

б) малювання архітектурних фрагментів індійських храмів.
Розділ V. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАЛЕКОГО СХОДУ

Тема 1. Значення художньої культури Далекого Сходу

Могутня самобутність китайської культури. Два видатних віровчителя в культурній історії Китаю – Конфуцій і Лаоцзи.

Китайська порцеляна.
^

Японський ландшафтний сад.


Символіка японського мистецтва садоустрою – духовне начало. Типи японських садів.

Філософія ікебани та чайної церемонії.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а) підготувати для молодших школярів свято китайських ліхтарів;

б) урок – творча майстерня: зробити ескіз малої пластики в китайському стилі;

в) урок – екскурсія до музею, де зберігаються зразки китайської порцеляни;

г) проведення вечора з однокласниками та вчителями за чаюванням у японському стилі;

д) прикрашення церемонії ікебаною, аранжованою власноруч (груповий метод роботи).
^ Розділ VI. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА АМЕРИКИ

Тема 1. Значення художньої культури Латинської Америки

Мистецтво доколумбової Америки.

Процес «змішування культур».

^ Орієнтовні практичні завданн:

а) підготовка та проведення „Карнавалу в Ріо”;

б) урок – творча майстерня: зробити ескізи ювелірних прикрас у стилі інків.

^ Тема 2. Значення художньої культури Північної Америки

Історія і сучасність в культурі.

Митці, які здобули славу Америці ХХ століття.

Основні жанри американського кіно.

Музична культура

Блюз, джаз (видатні музиканти і співаки), рок-н-ролл – жанри сучасної популярної музики.

Мюзикли.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а) організувати шкільний Інтернет – вернісаж „Абстрактне мистецтво США”.

б) підготувати відеовечір „Зоряний небосхил Голівуду”;

в) урок – концерт: спів під караоке (чи будь який музичний супровід) пісень видатних американських співаків (Е.Преслі, Л.Мінеллі, Ф.Сінатра та ін.).
^ Розділ VIІ. ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І ЗУСТРІЧІ В НЬОМУ

Тема 1. Мистецтво – посередник між культурами Сходу і Заходу

Смисл будь-якої культури – її «провідність» щодо інших культур.

Зарубіжні митці в Україні.

^ Орієнтовні практичні завдання:

а) підготувати фотосесію або відеоролик „Українські міста, засновані греками”.

б) урок – пошук : „Сліди зарубіжних майстрів у моєму рідному місті, районі(пам’ятки культури ,матеріальні об’єкти тощо);

Узагальнення.


Учень (учениця):

називає:

– основні твори митців живопису і скульптури ( в межах програми);

наводить приклади:

– архітектурних пам’яток Європи ( в межах програми);

характеризує:

– видатні твори мистецтва( в межах програми);

пояснює:

- тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям людини;

описує:

- власні почуття від сприйнятого;

оцінює:

  • садово-паркове мистецтво як явище, створене за законами гармонії;

засвоює:

  • пріоритетні образи європейського мистецтва;

розв’язує:

– творчі завдання, пов’язані з виявленням оригінальності, асоціативного мислення тощо;

використовує:

– особистий емоційний досвід у самостійні творчій діяльності.

^ Учень (учениця):

розпізнає:

– елементи арабо-мусульманської архітектури;

аналізує:

– особливості мистецтва ісламу;

використовує і пояснює терміни: „арабеска”, „мечеть”, „мінарет”.

розпізнає:

– культові споруди регіону: мечеть, мінарет, мавзолей;

знає їх призначення.


^ Учень (учениця):

порівнює:

– культури народів Африки примітиву та часів римського володарювання;

розпізнає:

– декоративно-ужиткове мистецтво регіону (маски, дерев’яна скульптура).

^ Учень (учениця):

пояснює:

– духовні традиції регіону;

характеризує основні риси буддизму та індуїзму.
наводить приклади:

– основних пам’яток індійського мистецтва: ступа, печерний храм, мечеть Тадж-Махал;

характеризує:

– танцювальну драму як синтез поезії, музики і хореографії.

^ Учень (учениця):

наводить приклади

пам’яток доколумбової Америки: храми, піраміди, фрески, скульптура;

називає:

– основні твори М.Твена, Е.По, Е.Хемінгуея, М.Мітчелл;

називає та характеризує:

– основні жанри американського кіно;

характеризує:

– основні види сучасної популярної музики;

знає:

–найвидатніших виконавців джазу, блюзу, рок-н-ролу.

Учень (учениця):

пояснює:

– роль мистецьких зв’язків в полікультурному просторі;

характеризує:

– спадщину видатних діячів зарубіжжя в Україні;

порівнює:

– культурно-мистецькі факти та явища, аргументує власну позицію щодо культурної значущості творів мистецтва;

дотримується правил шанобливого ставлення до духовного світу інших народів.Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних...
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка