Тема заняття
Скачати 132.21 Kb.
НазваТема заняття
Дата конвертації15.04.2013
Розмір132.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 8

Група:

21, 21д БЕБС

Тема заняття:

Основні правила оформлювання реквізитів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки. Резюме. З.08.ЗП.Р.01.06.02

Мета заняття:Навчальна -


навчити студентів укладати резюме, використовуючи термінологію будівельників познайомити з основними особливостями текстів документа

Виховна -

Виховувати грамотного спеціаліста

Розвиваюча -

Розвивати уміння укладати документи за ЄДСД

Вид заняття:

практичне

Форма проведення заняття:укладання документів

Міжпредметні зв’язки:Забезпечуючі


етика, психологія

Забезпечувані

українська мова

Методичне забезпечення:

зразки документів

Література

Основна:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,1998

 2. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/ Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.- Чернівці, 1996

 3. Ділова українська мова: Тестові завдання./ С.В. Шевчук, О.Л.Доценко та ін.; За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 216 с.

 4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. - 3-тє вид. -К., 1992

 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992

 6. Російсько-український словник ділової мови /Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Редакція журналу “”Український світ”, 1992

 7. Український правопис. - 4-е видання. - К., 1993

Додаткова:

Антоненко - Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь,1991
Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник.-К., 1992
Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.-К.: Вища шк.,1995

Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Ярмоленко. - К.,1989

Технічні засоби навчання

комп’ютер^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент
1.1 Привітання студентів
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
 • Основні правила оформлення реквізитів.

 • Вимоги до тексту документа.

 • Оформлення сторінки.

 • Резюме.
3. Мотивація навчання
Необхідність у знанні оформлення текстів документів

Резюме

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укла­дають резюме — документ, де у стислій формі (не більше 1с.) претендент викладає такі основні відомості:

1. Назва документа.

2. Ім'я, ім'я по батькові та прізвище.

3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

4. Домашня адреса та номер телефону. 5.Родинний стан.

6. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

7.Науковий ступінь.

8. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує канди­дат, зазначається окремо).

9. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спе­ціальністю, на яку претендує кандидат).

10. Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні пози­тивні якості, працездатність, знання, навички роботи, воло­діння суміжними спеціальностями тощо).

11.Дата.

12. Підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.

4. Актуалізація опорних знань. Мовленнєва практика.
^ Реквізити документів та їх оформлення.

Державний герб - розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації.

Емблема організації чи підприємства - розміщується поряд з назвою орга­нізації. Як емблему можна викорис­товувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку.

Зображення держав­них нагород - розташовується у верхньому лівому кутку або посередині документа.

Код підприємства, установи, організації - розташовується у верхньому правому кутку.

Код форми докумен­та - розташовується у верхньому правому кутку під кодом підприємства, органі­зації, установи.

Назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа - розташовується у верхньому лівому кутку або посередині сторінки.

Повна назва устано­ви, організації або підприємства — автора документа - розташовується у верхньому лівому кутку. Може наноситися за допомогою штампа або друкарським способом.

Назва структурного підрозділу - розташовується у верхньому лівому кутку. Дозволяється друкувати маши­нописним способом.

Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпу, но­мер телефону, факсу, номер рахунку в банку - розташовується у верхньому лівому кутку, оформляється відповідно до поштових правил: 252030; м.Київ, вул.Пирогова,9, т.22 1-99-33. На бланку для листів вказується номер розрахункового рахунку у відділенні банку: розрахунковий рахунок № 11632516 в Укрінбанку м. Києва МФО №321 518.

Назва виду документа - розташовується зліва або посередині сторінки. В усіх документах, крім лис­тів, наводиться назва його виду. Залежно від цієї назви встановлюється формуляр, структура тексту, особли­вості викладу.

Дата - документ датується днем його під­писання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складений не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. Вона записується словесно-цифровим способом (24 серпня 1996 р.) або цифровим — трьома парами араб­ських цифр у такій послідовності: день, місяць, рік — 17.06.96 (тобто 17 червня 1996 року). У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно-цифровим способом.

Індекс - розташовується у верхній частині сто­рінки зліва. Цей реквізит дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук документа, контроль виконання. Індекс документа включає в себе три пари арабських цифр, де перша пара — індекс струк­турного підрозділу, друга — номер справи за номенклатурою для під­розділу, третя — порядковий номер за журналом обліку. Наприклад: № 02-10/36, де 02 — шифр структур­ного підрозділу; 10 — номер справи, документа; 36 — реєстраційний номер документа за журналом обліку вхідних документів та канцелярії.

Посилання на індекс та дату вхідного документа - розташовується у верхній частині сто­рінки зліва. Містить дату та індекс, вказані у документі організацією, яка уклала чи видала документ. Наприк­лад: на 02-10/135 від 01.03.96, де 02 — індекс структурного підрозділу; 10 — номер справи за номенклатурою; 1 35 — порядковий номер.

Місце укладання чи видання - розташовується у верхній частині сто­рінки зліва. Містить назву міста чи населеного пункту, де видається доку­мент.

Гриф обмеження до­ступу до документа - розташовується з правого боку під ко­дом - форми. Записується з середини рядка "для службового користування", "секретно", "цілком секретно".

Адресат - розташовується з правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент — назва установи, підрозділу, посада, прізвище та ініціали особи, поштова адреса — пишеться з середини нового рядка з великої літери. Якщо документ адресовано до установи, то поштова адреса вказується після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи; коли приватній особі — тоді перед її прізвищем.

Наприклад:

Друкарня "Преса 252030, м.Київ,

України" вул.Пирогова,

Головному ре- 12, кв. 6

дакторові Никонову М.П.

Романову В.О.

Гриф затвердження - розташовується у верхній правій частині документа. Затвердження — спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб. Елементи грифу затвердження:

— слово ЗАТВЕРДЖУЮ;

— назва посади;

— особистий підпис;

— ініціали та прізвище особи, що затвердила документ,

— дата затвердження.

Наприклад: ЗАТВЕРДЖУЮ

директор школи

(підпис) JLC. Семенова.

07.10.96

Резолюція - розміщується у правому верхньому кутку. Якщо це місце зайняте іншим реквізитом, то резолюцію вміщують на будь-якій вільній площі лицьового боку сторінки документа, крім полів. Складається з таких елементів: — прізвище та ініціали виконавця, якому відправлений документ; — вказівка про порядок у характері виконання документа; — термін виконання документа; — особистий підпис керівника; — дата. Як виконавці у резолюції зазнача­ються службові особи, а не структурні, підрозділи. Відповідальною за вико­нання документа є особа, наведена в резолюції першою.

Заголовок до тексту - друкується малими літерами, роз­міщується під назвою виду документа, відображає головну ідею документа і, як правило, починається з приймен­ника "про", має бути лаконічним і точним, з максимальною повнотою розкривати зміст документа.

Відмітка про контроль - розташовується з лівого боку у верх­ній частині поля першої сторінки документа, її проставляють за формою "К" або "Контроль".

Текст - складається з таких логічних елемен­тів: — вступу; — доказу; — закінчення. Розташовується по всій ширині сторін­ки (від поля до поля).

Відмітка про наявність додатка - розташовується ліворуч у верхній половині сторінки. Є два способи оформлення додатків:!) якщо документ має додатки, згадувані в тексті, або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку про це оформляють так:

Додаток: на 2 стор. у 3 прим.:

2) якщо документ має додатки, не зазначені в тексті, то їх потрібно перелічити із зазначенням кількості сторінок у кожному додатку й кількість їх примірників:

Додаток: "Проект реконструкції ділянки" на 5 стор. у 2 прим.

Якщо додаток залишається у справі, то зазначається:

Додаток: на 2 стор. лише адресатові.

При великій кількості додатків окремо складається їх список, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до списку на 7 стор.

Підпис - Підписують, як правило, перший примірник документа. До складу підпису входять:

— зазначення посади (з лівого боку);

— підпис (з правого боку);

— ініціали й прізвище особи, що

підписала документ (праворуч).

Підписи кількох службових осіб на документах розташовуються одна під одною у послідовності, що відповідає займаній посаді. Якщо документ підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, їх підписи розташовуються на одному рівні:

Директор Директор

с/ш №277 с/ш№282

/підпис/ /підпис/

Л.С.Семенова Ю.Ю.Некрасов

Розшифрування підпису в дужки не береться.

Гриф узгодження - Розрізняють дві форми узгодження документів — внутрішнє (з підрозділами та службовими особами установи) і зовнішнє (з підвідомчими та непідвідомчими організаціями). Гриф узгодження ставиться на зовнішній формі. Цей реквізит складається із:

— слова "УЗГОДЖЕНО";

— назви посади службової особи (включаючи назву установи), з якою узгоджується документ;

— особистого підпису;

— його розшифрування;

— дати.

Грифи узгодження розташовуються нижче від реквізиту "ПІДПИС" або на окремій сторінці.

Наприклад:

УЗГОДЖЕНО:

Директор с/ш № 246

/підпис/ К.С. Кущаєва

01.09.96

Віза - Внутрішнє узгодження проекту документа — це його візування. Віза складається з:

— особистого підпису особи, що візує,

— дати.

У разі потреби зазначається посада особи, що візує, і розшифровується її підпис (зазначаються ініціали і прізвище):

Завідувач кафедри (підпис) Б.М.Сайко

28.08.96

Невеликі зауваження (1 — 2 рядки) розташовуються перед візою. При внутрішньому узгодженні візи ставляться на першому примірнику документа, а листи чи інші вихідні документи візуються на примірнику, який лишається в установі.

Печатка - печатка прикладається до документів, що вимагають особливого засвідчення. Печатки є гербові та прості. Гербова печатка прикладається до документів, що засвідчують юридичні або фізичні права осіб; до статутів, положень, які вимагають відбитка печатки, та інших. Прості печатки мають різну форму: круглу, квадратну, трикутну. Герб на них не зображується. Просту печатку прикладають до документів, що вихо­дять за межі організації, до розмно­жених примірників розпорядчих документів при їх розсиланні, до до­відок з місця роботи і т.д.

Відмітка про засвід­чення копій - у правому верхньому кутку пишеться слово "копія"; під реквізитом "підпис" слово "правильно"; дата; посада виконавця; підпис і його розшифрування. При потребі підпис завіряється печаткою.

Прізвище виконавця та номер його теле­фону - цей реквізит обов'язковий на вихід­них документах (листах, довідках, висновках). Складається з: — прізвища виконавця; — номера його службового телефону. Вони ставляться в нижньому лівому кутку зворотнього або лицьового боку останньої сторінки документа.

Відмітка про вико­нання документа й направлення його до справи - цей реквізит розміщується в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа і містить у собі такі дані: — стислу довідку про виконання; — слова "ДО СПРАВИ" та номер справи, до якої має бути підшитий до­кумент, — дату скерування документа до справи; — підпис керівника структурного під­розділу або виконавця.

Відмітка про перенесення даних на машинний носій - розміщується після тексту в нижній частині документа. Містить:

— запис "Інформація перенесена на машинний носій";

— підпис особи, відповідальної за перенесення даних;

— дату перенесення.

Відмітка про надходження - містить:

— скорочену назву організації, що отримала документ,

— дату його надходження.

Ця відмітка робиться від руки чи за допомогою гумового штемпеля організації (реєстраційного штампа). Відбиток штампа містить:

— назву організації;

— дату надходження;

— індекс документа.

Відмітка про надходження розташовується праворуч на нижньому полі лівої сторінки документа.

5. Коментар відповідей та робіт студентів6. Закріплення знань студентів^

Вимоги до тексту документів


Текст — головний елемент документа. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повно­та інформації та максимальна стислість.

Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей.

^ Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів.

Повним називається такий текст документа, зміст якого ви­черпує всі обставини справи.

Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи.

Переконливим є такий текст, який веде до прийняття адреса­том пропозиції або виконання прохань, викладених у документі.

Текст складається з таких логічних елементів:

1) вступу (зазначається привід, що призвів до укладення до­кумента, викладається історія питання та ін.);

2) доказу (викладається суть питання: докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, по­силаннями на законодавчі акти й інші матеріали);

3) закінчення (формулюється мета, заради якої складено до­кумент).

Текст документа, що складається з самого закінчення, нази­вається простим, а той, що містить також інші логічні елементи, — складним.

Залежно від змісту документів застосовується прямий (після вступу іде доказ і закінчення) або зворотній (спочатку викла­дається закінчення, потім доказ, вступ відсутній) порядок розта­шування логічних елементів.

7. Підсумок заняття


р е з ю м е

Софронова Наталія Іванівна

Домашня адреса: вул. Сніжна, буд 11, кв. 72

м. Донецьк - 80001

Телефон: 8(062)356-89-45

Електронна пошта (e-mail): не маю

Дата і місце народження: 12 грудня 1985 року, м. Донецьк.

Сімейний стан: незаміжня

ОСВІТА: вища базова – Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва, спеціальність «Виготовлення деталей та залізобетонних конструкцій»

трудова діяльність: домогосподарка

громадська діяльність: у технікумі виконувала обов’язки старости групи протягом усього періоду навчання

особисті якості: порядна, комунікабельна, уважна, доброзичлива

додаткові відомості: знаю три мови: російською та українською володію вільно, англійською – зі словником.

(дата) (підпис)

р е з ю м е

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Домашня адреса:____________________________________________

____________________________________________

Телефон: ____________________________________________

Електронна пошта (e-mail):____________________________________

Дата і місце народження:______________________________________

Сімейний стан:_______________________________________________

ОСВІТА:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

трудова діяльність:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

громадська діяльність:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

особисті якості:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

додаткові відомості:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ (дата)

8. Домашнє завдання

дописати документ

Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка