Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 192.27 Kb.
НазваПентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації21.04.2013
Розмір192.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Українська мова

8 клас (70 год, 2 год на тиждень)

Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. –К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с.

Підручник:

Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

І семестр (16 тиж.)

ІІ семестр (18 тиж.)

Рік (34 тиж.)

год.

год.

70 год.

^ Фронтальні види контрольних робіт:


Форми контролю

І семестр


ІІ семестр

Дата
Дата

^ Перевірка мовної теми (тестові завдання)

2

1)____

2)____

2

3)____

4)____

Письмо:

переказ

1

1)

1

2)

твір

1

1)

1

2)

Правопис: диктант

1

1)

1

2)

Аудіювання

-
1
^ Читання мовчки

1

1)

-


Індивідуальні види контрольних робіт(виставл.без дати)
Форма контролю

К-ть год

Дата провед.

І семестр

Діалог

1Усний твір

1ІІ семестр

Усний переказ

1Читання вголос

1


^ Розвиток мовлення (РМ)

І сем.

ІІ сем.

Рік

10

15

25


п/п

Дата^ Мовна

змістова

лінія


Мовленнєва змістова лінія


Соціокультур-на змістова лінія

^ Діяльнісна змістова лінія
Прим.


І семестр

1


1

1. Вступ

(1 год) Мова — най- важливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
1.Мова — найажливіший засіб спілку- вання, пізнання і впливу

1. Удоскона-

лення вміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності^ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ(2 год)

2

3

4

5


6

1

1

1

1


1


^ 3. Словосполу-

чення й речення; члени речення (у тому числі однорідні); звертання; вставні слова. Просте і складне речення
4. Пряма мова й діалог

6. Правопис. Розділові знаки у простому і складному реченнях, а також у реченнях з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, прямою мовою, при діалозі

2. РМ № 1. Відомості про мовлення. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично)

5. РМ № 2. Навчальне аудіювання. Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов'язаної з життєвим досвідом учнів. Підготовка до контрольної здачі діалогів


2.Мова — най- важливіший засіб спілку- вання, пізнання і впливу, єднання гро-

мадян України в самобутню культурну спільноту


3. Українська мова – велике

духовне

надбання нашого

народу


4. Роль народних традицій, вірувань у формуванні світогляду українців

5. А в серці тільки ти,

єдиний мій, коханий рідний краю!


6.Роль народних традицій у формуванні світогляду українців


2.Удосконалення робити висновки на основі спосте-

режень

3.Удосконалення вміння порівнювати, системати-

зувати, уза- гальнювати, конкретизувати мовні явища

5.Удоскона-

лення вміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати
5.Удосконалення вміння

помічати й

цінувати красу у творах

мистецтва

6.Удосконалення вміння

робити висновки на основі спостережень
^ СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ (4 год)

7

8
9


10

11
1

1


1

1


1


7. Словосполу-

чення і речення. ^ Лексикологія і фразеологія. Засвоєння нових слів і фразеоло-

гізмів та крилатих висловів

8. Словосполу-

чення. Будова і види словоспо-

лучень за способа

ми вираження головного слова

10. Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Правопис. Розділові знаки в кінці речення (повторення)
^ 11. Контрольна робота № 1 „Повторення. Словосполучення й речення” (тестування).


9. РМ № 3. Відомості про мовлення. Особливості побудови опису місцевості. Стислий усний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

^ 11. РМ № 4 Читання мовчки публіцистичного тексту


7-8.Роль народних традицій, вірувань у формуванні світогляду українців
9. Архітектур-

ні скарби України

10. Я — кровинка твоя, Україно


11.Пам’ятник

Богдану

Хмельницькому
7-8.

Удосконалення вміння

робити при-

пущення щодо

розв’язання певної проблеми

9Удосконалення вміння

помічати красу у

творах

мистецтва, у

вчинках

людей і ре-

зультатах їхньої

діяльності

10.Удосконалення моделювати

мовні та

позамовні

поняття, явища, закономірності

11. Удоскона-

лення вміння аналізувати, систематизу-вати, оцінювати; здійснювати самоконтроль^ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (10 год)

12

13

14

15

16

17

18


19

20

21
22

23


1

1


1


1
1


1
1


1
1
1

1
1


12. Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета

13. Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок

14. Правопис. Тире між підметом і присудком
15. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)

17. Прикладка як різновид означення

18. Правопис. Написання непоширених прикладок через дефіс.

19.Прикладки, що беруться в лапки
20. Види обставин (за значенням)

21. Порівняльний зворот

22. Правопис. Виділення порівняльних зворотів комами^ 16. РМ № 5. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

17. РМ № 6 Аналіз контрольного переказу


23. РМ № 7. Особливості побудови опису пам'яток історії й культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі

12-13.Роль, християнської моралі у формуванні світогляду українців
14. Я – України!


15. Роль фольклор

ної творчості у формуванні

світогляду

українців
16.Визначні люди України


17-18. Роль релігії у

формуванні

світогляду

українців

19-22.Роль міфології

у формуванні

світогляду

українців

22. Краса

українства, що

виражається

в рукотворній

красі

12-13.Удоскона-

лення вміння

уявляти сло-

весно описа-

ні предмети і

явища, фанта-зувати на

основі

сприйнятого

14.Удоскона-

лення вміння добирати аргументи для доведення власної думки

15.Удосконалення вміння

помічати красу у явищах

природи
16.Удоскона-

лення вміння

докладно пере- казувати почуте, поєднуючи типи мовлення.

Грамотно писати
Роздум над

проблемою ролі видатних

особистостей
19-22.Удоскона-

лення вміння

спростовувати

хибні припущення і твердження
23.Удоскона-

лення вміння

планувати

діяльність для

досягнення мети, розподіляючи її на епапи^ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (7 год)

24


25
26

27


28

29

30


31

32

1
1

1
1

1


1

1


1


^ 24. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові)

25. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (неозначено-особові, безособові)

27. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні)

28. Односкладні речення як частини складного речення. Повні й неповні речення


^ 30. Контрольний диктант


31. Контрольна

робота № 2 «Просте речення. Двоскладне речення. Односкладні речення» (тест.)


^ 26. РМ № 8. Усний твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі

29. РМ № 9. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам'яток історії й культури в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень


32. РМ № 10. Аналіз контрольного твору-опису місцевості (вулиці, села, міста), пам'яток історії і культури


24-25.Роль художньої літератури у формуванні світогляду українців

26.Внесок українців у світову культуру

27-28. Збагачення української культури духовними скарбами інших народів

29.Архітектурні скарби

України

30-31. Визначні люди України


32. Я і мистецтво


24-25.Удоскона-лення вміння

планувати

діяльність для

досягнення мети, розподіляючи її на епапи

26.Удосконалення вміння

оцінювати

проміжні і кінцеві резуль-

тати пізнаваль-

ної діяльності,

робити

відповідні корективи


26-27.Удоскона-

лення вміння

аналізувати

мовні явища, робити висновки

29.Удоскона-

лення вміння

переносити

раніше

засвоєні

знання і вміння в нову

ситуацію
30.Грамотно

писати


30.Удоскона-

лення вміння систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль

32.Удоскона-

лення вміння

аналізувати

мовні явища, робити висновки
^ Речення з однорідними членами (10 год)

33
34
1

1

33.Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком)
34.Речення з кількома рядами однорідних членів33-34

Я і мистецтво

Удоскона-

лення вміння

оцінювати

проміжні і кінцеві резуль-

тати пізнаваль-

ної діяльності,

робити

відповідні корективи

Схожі:

Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconГайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підруч для 6 кл загальноосвітніх навч закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова....
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconАнглійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль, Астон
Англійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп `юк. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп΄юк. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
За О. Д. Карп `юк. Англійська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
Англійська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2006
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconЛексичний матеріал
Англійська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2006
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів iconКомунікативні функції
За О. Д. Карп`юк. Англійська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Видавництво «Астон»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка