Посадові обов'язки
Скачати 86.74 Kb.
НазваПосадові обов'язки
Дата конвертації13.05.2013
Розмір86.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

вчителя фізичної культури

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Кваліфікаційні вимоги:
– вища педагогічна освіта за фахом.
Повинна знати:
– предмет викладання, методику викладання та виховні цілі, педагогіку, психологію, вікову фізіологію;
– цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечувати шкільної освіти, зокрема, стосовно предмета, що викладається;
– форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
– соціальні, культурні, інші умови навчання й виховання;
– принципи, якими керуються провідні вчителі;
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
– Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання;
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинна вміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
Загальні положення:
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
– час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, які не співпадають із черговою відпусткою, є робочим часом. В ці періоди учитель залучається адміністрацією школи до педагогічної й організаторської роботи у межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул;
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
Службові обов'язки:
– відповідає за виконання навчальної програми, оволодіння учнями необхідними знаннями, вміннями й навичками на уроках фізкультури, за проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;
– забезпечує на уроках і позакласних заняттях із фізичної культури додержання санітарно-гігієнічних вимог і вживання заходів щодо запобігання спортивним травмам і нещасним випадкам;
– проводить заняття з учнями спеціальної медичної групи;
– веде систематичний облік фізичної підготовки учнів;
– використовує методи, прийоми й форми організації фізичної підготовки, що відповідають сучасним вимогам теорії й методики фізичного виховання дітей шкільного віку;
– організовує позакласну фізкультурно-масову й спортивну роботу в школі, залучаючи максимальну кількість учнів до фізкультурних гуртків, груп ЗФП, секцій з різних видів спорту й туризму та до інших масових спортивних заходів;
– надає організаційну й методичну допомогу вихователю групи продовженого дня в організації занять фізичною культурою з учнями, широко залучаючи до цього фізкультурний актив школи;
– забезпечує підготовку учнів до здачі юнацьких спортивних розрядів;
– спрямовує роботу шкільного колективу фізичної культури, а також готує громадських інструкторів і суддів із числа учнів і залучає їх у доступних формах до проведення різних фізкультурно-оздоровчих занять і заходів у школі та за місцем проживання;
– організовує внутрішкільні змагання й фізкультурні свята, готує учнів до позашкільних спортивних змагань;
– підтримує контакт із спортивними товариствами і позашкільними закладами, що їх відвідують учні школи;
– здійснює облік тих, хто не вміє плавати, і спільно з адміністрацією школи організовує навчання їх плаванню;
– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
– проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладах;
– настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержується педагогічної етики,, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;
– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни і правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку.
Як завідуюча спортивним залом зобов'язана:
– створювати для проведення занять у спортивному залі здорові й безпечні умови;
– забезпечувати нагляд за безпечним станом і експлуатацією обладнання, та санітарним станом спортзалу;
– забезпечувати виконання діючих правил і інструкцій з техніки безпеки й гігієни праці;
– проводити інструктаж учнів із техніки безпеки й гігієни праці з послідуючим оформленням інструктажу в журналі установленої форми;
– негайно повідомляти директора школи про кожний нещасний випадок;
– приймати заходи щодо наявності в спортзалі медичної аптечки, її комплектності відповідно існуючого переліку;
– вносити пропозиції для включення їх до плану роботи школи й угоди профкому з адміністрацією щодо проведення на робочому місці номенклатурних заходів з охорони праці;
– повідомляти директора школи про невиконання до строку намічених заходів, які забезпечують безпечні умови навчання й праці;
– за несвоєчасне й неякісне проведення інструктажу з техніки безпеки несе відповідальність згідно діючого законодавства.
У випадку виникнення пожежі зобов'язана:
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами і засобами пожежогасіння, які маються у школі;
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
Має право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
– заохочення за успіхи у праці;
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

Забороняється:
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
– відміняти, подовжувати чи скорочувати протяжність уроків (занять) і перерв між ними;
– випроваджувати учнів з уроків (занять);
– курити у приміщенні школи;
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
– допускати на уроки (заняття) сторонніх осіб без дозволу директора школи або його заступників;
Загальна дисциплінарна відповідальність:
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.


Директор школи­­­­­­­­­­­­­­_________________
Посадову інструкцію одержав______________________
Дата____________________

Схожі:

Посадові обов\Посадові  обов'язки  класного  керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки класного керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки педагога-організатора організовує
Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей
Посадові обов\Посадові обов’язки
При розробці інструкції вра­ховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладахМіністерства освіти України
Посадові обов\Посадові обов'язки
Знз, його заступників відомості про працівників закладу, викликає за дорученням директора працівників, учнів закладу
Посадові обов\Особисті немайнові права І обов'язки
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
Посадові обов\ Законом України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Посадові обов\Посадові обов'язки
Усі ці пристосування після закінчення занять очищати від бруду, пилу й снігу; щоденно після закінчення занять прибирати умивальники....
Посадові обов\Посадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка