Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка3/10
Дата конвертації13.05.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2 КЛАС

^ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

105 годин, 3 години на тиждень. Резерв часу – 3 години

І. Мовленнєва змістова лінія (протягом року):

Сфери мовленнєвої діяльності ті ж, що і в І класі.

К-сть

годин

Зміст на­вча­ль­но­го ма­те­рі­а­лу

Дер­жа­в­ні ви­мо­ги до рівнів за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої під­го­то­в­ки уч­нів1. Ау­ді­ю­ван­ня


Сприй­мання укра­ї­н­сь­ко­го мо­в­лен­ня на слух.

^ Роз­ви­ток мо­в­лен­нє­во­го слу­ху:

– слу­хан­ня і розпі­з­на­ван­ня в мо­в­лен­нє­во­му по­то­ці за­сво­є­них укра­ї­н­сь­ких слів;

– розпізнавання одно-, двоскладових слів;

– ви­зна­чен­ня на­го­ло­су в почутих двоскладових сло­вах;


^ Учень / учениця:

– уважно слухає українське мовлення;

– упі­з­на­є в мо­в­лен­нє­во­му по­то­ці за­сво­є­ні сло­ва;
– розпізнає одно- і двоскладові слова;

– визначає наголос у словах, сприйнятих на слух;^

– сприйняття на слух слів – назв предметів, ознак, дій та співвіднесення їх з предметами, малюнками;


– розрізняє на слух знайомі слова – назви предметів, ознак, дій та співвідносить їх з предметами, малюнками;
– сприй­нят­тя на слух сло­во­спо­лу­чень, ре­чень, спів­від­не­сен­ня їх із пред­ме­том, ма­лю­н­ком, ді­єю, озна­кою (у ме­жах про­гра­мо­во­го ма­те­рі­а­лу);

– співвідносить сприй­ня­ті на слух сло­во­спо­лу­чен­ня, ре­чен­ня з пред­ме­том, ма­лю­н­ком, ді­єю, озна­кою;
– розрізнення змісту конструкцій з прийменниками, які вказують на напрям, місце: у клас – з класу, до дошки – від дошки; на парті – під партою, у портфелі – з портфеля;

– розуміє конструкції з прийменниками, які вказують на напрям, місце; уміє показати відповідний напрям руху, місце предмета;
– сприйняття на слух слів – назв предметів, ознак, дій зі сполучниками і, та;

– розуміє слова, які поєднані сполучниками;
– вста­но­в­лен­ня на слух меж ре­чень у мо­в­лен­нє­во­му по­то­ці (3-5 ре­чень);

– слухання ре­чень, у яких є по­ві­дом­лен­ня, за­пи­тан­ня, про­хан­ня, на­каз чи спо­ну­кан­ня;

– вста­но­в­лю­є на слух ме­жі ре­чень у мо­в­лен­нє­во­му по­то­ці;

– роз­рі­з­ня­є на слух роз­по­ві­д­ні, пи­та­ль­ні, спо­ну­ка­ль­ні ре­чен­ня (без ужи­­ван­ня те­р­мі­нів);
– слухання ін­стру­к­цій, що сто­су­ють­ся ви­ко­нан­ня дій на­вча­ль­ної ді­я­ль­но­с­ті, іг­ро­вих за­вдань;

 • ро­зу­мі­є і ви­ко­ну­є ін­стру­к­ції вчи­те­ля, по­в’я­за­ні з на­вча­ль­ною ді­я­ль­ні­с­тю, іг­ро­ви­ми за­вдан­ня­ми;– слухання те­к­с­тів (у ме­жах те­ма­ти­ки, ви­зна­че­ної про­гра­мою; про­слу­хо­ву­єть­ся уч­ня­ми 1-2 ра­зи; час зву­чан­ня – до 1 хв.);

– ро­зу­мі­є зміст про­слу­ха­них те­к­с­тів і ви­ко­ну­є те­с­то­ві за­вдан­ня;

 • сприй­нят­тя на слух те­к­с­тів у за­пи­сі (час зву­чан­ня – до 1 хв.);

– ро­зу­мі­є текст, про­слу­ха­ний у за­пи­сі і ви­ко­ну­є те­с­то­ві за­вдан­ня;
^ Роз­ви­ток об­ся­гу оперативної па­м’я­ті:

– слухання і за­сво­єн­ня слів, спо­лу­чень слів, ре­чень (з голосу вчи­те­ля, ди­к­то­ра – до 5 слів);

 • слухання і за­у­чу­ван­ня вір­шів, ско­ро­мо­вок, лі­чи­лок (до 4 ря­д­ків).

 • за­па­м’я­то­ву­є з голосу вчи­те­ля, ди­к­то­ра сло­ва, сло­во­спо­лу­чен­ня, ре­чен­ня;


– за­па­м’я­то­ву­є з голосу вчи­те­ля ві­р­ші, ско­ро­мо­в­ки, лі­чи­л­ки.
2. Говоріння

Діалогічне мовлення:


Учень / учениця:
 • відповіді на запитання вчителя, пов’язані з особою, навчальною діяльністю, ігровими завданнями;

 • відповідає на запитання вчителя, пов’язані з особою навчальною діяльністю;
 • відтворення зра­з­ків ді­а­ло­гів із про­слу­ха­них ка­зок, роз­по­ві­дей з опо­рою на се­рію ма­лю­н­ків то­що;

 • відтворює зразки діалогів із прослуханих казок, розповідей;
– за­пи­тан­ня і від­по­ві­ді за зра­з­ком, із опо­рою на ма­лю­нок під­ру­ч­ни­ка, се­рію ма­лю­н­ків, за про­слу­ха­ним те­к­с­том;

 • ставить запитання, відповідає на запитання за зразком, малюнком, серією малюнків, прослуханим текстом;
– ді­а­ло­ги за на­вча­ль­ни­ми си­ту­а­ці­я­ми, (2-3 ре­п­лі­ки на ко­ж­но­го із спів­роз­мо­в­ни­ків, без урахування ети­ке­т­них фо­р­му­л);

 • бере участь у діалозі за навчальними ситуаціями;
^ Мо­но­ло­гі­ч­не мо­в­лен­ня:

– пе­ре­ка­зу­ван­ня з допомогою вчителя тексту, сприйнятого на слух (об­сяг – 4-5 ре­чень);
 • переказує зразок тексту з допомогою вчителя;
– опис за ана­ло­гі­єю до по­да­но­го зра­з­ка окре­мих пред­ме­тів, ма­лю­н­ків;

 • описує за аналогією подані предмети, малюнки;
– роз­по­відь (з допомогою вчителя) за се­рі­єю ма­лю­н­ків, сю­же­т­ним ма­лю­н­ком;

 • розповідає (з допомогою вчителя) за серією малюнків, сюжетним малюнком;
– роз­по­відь про се­бе, ро­ди­ну, дім (ква­р­ти­ру);

 • розповідає про себе, родину, дім (квартиру);
– розповідь напам’ять віршів, скоромовок тощо.

 • розповідає напам’ять вірші, скоромовки тощо.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка

Пояснювальна записка icon„розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Тема : „розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо реалізації даної програми
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка iconДо дипломного проекту
Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 додатки. Графічна частина 5 аркушів формату А1
Пояснювальна записка icon33 розрахунково-пояснювальна записка
Кількість рейсів усіх потягів на добу що забезпечить добовий вантажообмін кар’єру
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Вступ
Протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань мон молоьспорту №8 від 22. 12. 2011 р
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Пояснювальна записка iconРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
...
Пояснювальна записка iconАвтор: Лисенко Т.І. Пояснювальна записка
Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для
Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка