Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка4/10
Дата конвертації13.05.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ІІ. Мо­в­на змі­с­то­ва лінія

К-сть

годин

Зміст на­вча­ль­но­го ма­те­рі­а­лу

Дер­жа­в­ні ви­мо­ги до рівнів за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої під­го­то­в­ки уч­нів

18

1. До­бу­к­ва­р­ний пе­рі­од

Номінативне значення слова.

Слова – назви предметів, ознак, дій. Називання термінів (протягом року). Називанн слів – назв предметів, ознак, дій у рідній і українській мовах. Збагачення мовлення такими словами (засвоєння 5-6 слів на кожному уроці).

^ Учень / учениця:
– знає терміни: слова – назви предметів, дій, ознак, кількості, службові слова, речення;

– має уявлення про те, що у кожній мові всі предмети, що оточують людину, їх ознаки, їх дії, усі явища природи, названі словом; кожна мова має свої слова;
^ Слова – назви предметів. Схематичне і кольорове позначення їх. Питання: хто? що?


Ознайомлення з родом і числом слів – назв предметів.


– правильно називає слова, якими названі предмети, оточуючого світу;

– розпізнає позначення слів – назв предметів;

– ставить запитання до назв істот – хто?, неістот – що?;

– знає, що в українській мові слова – назви предметів – належать до певного роду;
Визначення роду найуживаніших слів – назв предметів, шляхом підстановки слів він, вона, воно.

– визначає рід назв предметів (у межах засвоєної лексики);

Змінювання слів – назв предметів за зразком: один – багато і навпаки.

 • змінює слова за зразком один – багато і навпаки;
^ Слова – назви дій. Схематичне і кольорове позначення таких слів. Питання: що робити? що робив(-ла), (-ли)?

– правильно називає слова – назви дій, ставить запитання до них (учень (що робить?) сидить, пише);
Зв’язок слів – назв предметів зі словами – назвами дій. Позначення зв’язку горизонтальною лінією:

— .

– позначає кольором на схемах слова-назви предметів і слова – назви дій, показує схематично зв’язок між ними;
Узгодження слів – назв дій зі словами – назвами предметів у роді (мин. час) й числі (учень читав, учениця читала, учні читали). Розпізнавання слів – назв предметів і назв дій – на схемах за кольором. Озвучення схем під малюнками. Побудова схем речень за малюнками і озвучення їх (з допомогою вчителя).

– узгоджує слова – назви дій із словами – назвами предметів при побудові речень за схемами і малюнками;

 • озвучує схеми;

– самостійно будує схеми речень за змістом малюнків та озвучує їх;
^ Слова − назви ознак предметів. Схематичне і кольорове позначення їх. Питання який? яка? яке? які?

Узгодження зі словами – назвами предметів у роді й числі. Добір слів – назв ознак до слів – назв предметів, позначення їх кольором на схемах.

– добирає слова – ознаки до слів назв предметів (малюнків);

– ставить питання який? яка? яке? які? назви ознак до них, узгоджуючи їх у роді й числі зі словами назвами предметів (солодке яблуко, малі діти);

– позначає кольором на схемах слова – назви ознак;
Складання речень за схемами і малюнками зі словами – назвами ознак, дій, предметів (маленька дівчинка грається).

Поширення речень (за зразком) словами – назвами ознак.

– складає речення за схемами зі словами – назвами предметів та їх ознаками, діями (за змістом малюнків);

– поширює (за зразком) речення словами – назвами ознак;
^ Службові слова (прийменники і сполучники – без уживання термінів). Графічне позначення таких слів. Побудова речень зі службовими словами (схематично). Озвучення схем.

 • розуміє значення прийменників, ужитих з іменниками (без уживання термінів), що вказують на напрям дії: до, в (у) − від, з, у (в) тощо, та прийменників, що вказують на місце предмета: біля, коло, під, над, на, в (у) та ін.;

 • знає, що сполучники і, та поєднують окремі слова: день і ніч;

 • розпізнає на схемах службові слова;

– будує й озвучує схеми речень зі службовими словами;
^ Слова – назви кількості предметів (п’ять, сім) або порядку їх при лічбі (перший, другий). Питання скільки? котрий? Позначення таких слів на схемах кольором. Зв’язок зі словами – назвами предметів (узгодження в роді й числі). Побудова за малюнками словосполучень і речень зі словами – назвами кількості предметів і озвучення їх.

– називає кількість предметів та їх порядок;

 • уживає й узгоджує такі слова зі словами – назвами предметів у числі і роді;


– озвучує схеми речень під малюнками зі словами – назвами кількості предметів;

– утворює словосполучення і речення зі словами – назвами кількості предметів за малюнками.^ Звукова будова слова. Ознайомлення з термінами. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які. Вправляння у вимові. Послідовне називання звуків у одно-, двоскладових словах.– знає терміни і вживає їх під час відповіді;

– правильно вимовляє голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні;
Графічне позначення звуків: [•] голосний звук, [–] твердий приголосний звук, [=] м’який приголосний звук.

– графічно позначає на письмі звуки українського мовлення під час звукового аналізу одно-, двоскладових слів.
Голосні звуки. Удосконалення вимови звука [и].

– правильно вимовляє голосні звуки, правильно вимовляє у засвоєних словах звук [и];
Удосконалення вимови приголосних [л] – [л′], [з] – [з′], [с] – [с′], [ц] – [ц′], [р] – [р′].

Вимова звука [х] і звукосполучень [йі], [шч].

 • правильно вимовляє у засвоєних словах звуки [л] – [л'], [з] – [з′], [с] – [с′], [ц] – [ц′], [р] – [р′], [х], звукосполучення [йі], [шч];^ Склад. Визначення кількості складів з орієнтацією на голосні звуки і артикуляцію (о-ко, ма-ма).

Наголос. Спостереження за місцем наголосу в словах (руќа – ру́чка, де́рево – дере́ва).

– ділить на склади дво-, трискладові слова;
– визначає на слух місце наголосу (наголошений склад) у дво-, три­складових словах і правильно наголошує засвоєні слова.

68

^ 2. Бу­к­ва­р­ний пе­рі­од

Учень / учениця:
Озна­йо­м­лен­ня з укра­ї­н­сь­ким ал­фа­ві­том (ки­ри­ли­цею) та назвами букв. Зна­хо­джен­ня в ал­фа­ві­ті лі­тер, схо­жих і від­мін­них за на­кре­с­лен­ням в угор­сь­кій та укра­ї­н­сь­кій мо­вах.

– розрізняє букви угорської й української мов;

 • знає алфавітні назви букв української мови;Букви, що мають однакове звукове значення і графічне позначення Іі, Ее, Оо, Аа. Увага звукового значення букви Аа.

Друковані букви ^ Кк, Мм. Читання і письмо складів і слів з цими буквами.

Формування умінь вживати малі букви к, м під час письма.

Письмо букви Тт. Розрізнення звукового значення букви т (малої рукописної) в угорській і українській мовах.

– правильно читає і пише букви (великі і малі), однакові в обох мовах;
- правильно читає і пише склади і слова з буквами ^ Кк, Мм;

– правильно читає і пише склади і слова з буквою Тт;
Буква Дд і її звукове значення. Читання складів і слів з цією буквою. Розрізнення звукового значення букви д (малої рукописної) в угорській і українській мовах.

– правильно читає слова з буквою Дд, пише букву окремо і в складах (дотримується поєднання), словах;
Вимова м’яких [т'], [д'] перед і.

Читання складів і слів з буквами і, и.

– правильно вимовляє м’які [т'], [д'], читає та пише слова з м’якими приголосними перед і;
Звук [и], Буква и. Вимова звука [и]. Читання і письмо складів і слів з цією буквою.

– правильно вимовляє звук окремо і в складах та словах, пише букву, вживає її під час письма складів, слів;
Букви, однакові за написанням і різні за звуковим значенням в угорській та українській мовах (Вв, Рр, Сс, Н та ін.).

– розрізняє звукове значення однакових за написанням букв угорської і української мов під час читання, правильно вживає їх в словах української мови під час письма;
Букви (Бб, Лл, Зз, Хх, Жж, Шш, Щщ, Гг, Ґґ, Цц, Йй, Яя, Юю, Єє, Її, Фф та ін.), та їх звукове значення. Читання складів і слів із зазначеними буквами. Письмо великих і малих букв. Письмо складів та слів.

– знає звукове значення зазначених букв, вимовляє їх звуки і правильно називає букви;

– правильно читає склади і слова із зазначеними буквами, властивими лише українській мові;

– пише великі і малі букви, склади і слова з цими буквами, дотримується верхнього, середнього і нижнього поєднань;
Увага до звукового значення:

– букви ^ Хх. Розрізнення вимови приголосних [г] – [х], [к] – [х]; букви Її. (Удосконалення вимови звуків [йі]).

– букв Яя, Юю, Єє (звукове значення на початку слова і після приголосних);

– букви Щщ. Удосконалення вимови звукосполучення [шч].


– розрізняє звуки [г] – [к] – [х];

– знає звукове значення букви ^ Її, правильно вимовляє звукосполучення [йі];

– розрізняє звукове значення букв я, ю, є на початку слова (складу) і після приголосних;

– знає звукове значення букви ^ Щщ, правильно вимовляє звукосполучення [шч];
Буква ь (м’який знак). Письмо букви. Вживання букви ь для позначення на письмі м’якості приголосних звуків;

– розуміє значення м’якого знака; уміє писати букву ь, вживати її на письмі для позначення м’якості приголосних звуків; читає слова з м’яким знаком;
Звуки [дж],[дз],[дз´] і їх буквене позначення. Читання і письмо слів з ними.

правильно вимовляє звуки [дж], [дз], [дз´], позначає їх на письмі відповідними буквами; читає і пише слова з ними;
Знак апостроф. Позначення апострофом звуків [йа], [йе], [йу], [йї] на місці букв я, є, ю, ї після твердих приголосних: п’ять – [пйат´]. Читання і письмо слів з апострофом.

– правильно читає слова з апострофом і вживає його під час письма.


15

^ 3. Пі­с­ля­бу­к­ва­р­ний пе­рі­од.1. Розвиток читацьких умінь

Розвиток умінь читати вголос склади і слова, співвідносячи букви з відповідними звуками. Дотримання належної сили голосу (не надто гучно і не надто тихо), чіткості вимови, темпу (не надто повільно і не надто швидко).

^ Учень / учениця:

– правильно (без перекручень), чітко читає склади, слова, дотримуючись норм вимови та наголошування, не надто гучно і не надто тихо, у належному темпі;

Вправляння у швидкому розпізнаванні і зчитуванні одно-, двоскладових слів (під, сік, роса, вона, мала), а також ужитих з прийменниками (на столі) та сполучниками (вовк і коза).

– розпізнає і швидко зчитує короткі слова;
Розвиток умінь читати цілими словами.

– читає цілими словами (багатоскладові окремі слова – поскладово) і розуміє прочитане;
Розвиток умінь читати вголос речення, правильно інтонуючи початок і кінець речень, дотримуючись пауз перед розділовими знаками в середині речень.

– правильно інтонує початок і кінець речень, дотримується пауз в середині речення;

– голосом передає інтонацію розповідних, питальних, окличних речень;
Читання речень різних за інтонацією (розповідних, питальних, окличних).

Читання і розуміння літературних (віршованих і прозових) та фольклорних текстів (дитячі пісні, колядки, щедрівки, скоромовки, казки).


– читає і розуміє прочитане; правильно передає інтонацію героїв казок, відповідно до їх характеру.
Заучування напам’ять віршованих текстів.

– розповідає напам’ять вірші, скоромовки, пісні-заклички.
^ 2. Розвиток навичок письма.

Культура запису слів у зошитах і на дошці.

Учень / учениця:

 • правильно оформляє записи у зошитах і на дошці;
Розвиток й удосконалення умінь і навичок писати букви та поєднувати їх з іншими.

– пише букви, правильно поєднує їх з іншими під час письма складів, слів;Розвиток умінь списувати слова, речення, написані друкованим і рукописним шрифтом.

Списування слів з м’яким знаком (ь), апострофом, буквами я, ю, є, ї.

– уміє каліграфічно списувати слова і речення (з правильним нахилом і поєднанням букв);

– правильно списує слова з м’яким знаком, апострофом, буквами я, ю, є, ї;
Списування речень. Ознайомлення з назвами розділових знаків в українській мові і вживання їх під час письма. Оформлення речень на письмі.

– знає назви розділових знаків і вживає їх під час письма речень (перенос умінь з угорської мови);

Уживання великої букви на початку речення, у назвах імен, прізвищ, міст, сіл, країн.


–уживання велику букву на початку речення й у власних назвах;
Запис з голосу вчителя букв, складів, слів і речень.

Доповнення незакінчених речень і запис їх.

– записує з голосу вчителя слова, речення;

– доповнює незакінчені речення і записує їх;
Складання (за допомогою вчителя і самостійно) і письмо речень за малюнком та діями учнів.

 • складає і записує речення за малюнком чи діями учнів;
Написання імен і прізвищ українською мовою.

 • записує своє ім’я і прізвище українською мовою;
Самоконтроль під час списування.

– звіряє написане зі зразком, знаходить і виправляє помилки.


ІІІ. Соціокультурна змістова лінія (протягом року)

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів^ Учень / учениця:
Назва місцевості, в якій мешкають учні (Закарпаття), та назва міста / села, вулиці, де знаходиться дім учня, школа.


Держава, у якій живуть діти та їхні батьки – Україна. Столиця України – місто Київ.

– знає назву місцевості, в якій мешкає, та назву міста / села, вулиці, де знаходиться його дім, школа;

 • уміє встановлювати комунікативні контакти (запитує, де знаходиться вулиця, дім, школа);

– знає назву держави та її столиці;

Державні символи України (Герб, Прапор, Гімн).

– знає назви державних символів України;
Тарас Шевченко – український письменник.
Українські народні свята та звичаї (Свято Миколая, Новий рік, Різдво, Великдень).


Народні дитячі ігри й пісні, календарно-обрядові пісні (колядки, щедрівки веснянки, заклички).
Мовленнєвий етикет, прийнятий в українців (запрошувати до столу, пригощати).

– знає ім’я українського письменника Тараса Григоровича Шевченка;

– знає українські народні та релігійні свята (Свято Миколая, Новий рік, Різдво, Великдень) і звичаї (колядувати, зустрічати весну піснями (веснянками), розписувати писанки); може розповісти про них;

– знає правила 1-2 народних дитячих ігор, уміє розповісти їх та запросити до гри, 2 колядки, 1-2 веснянки;

– знає мовленнєвий етикет, прийнятий в українців;
Встановлення соціальних контактів (розігрування соціальних ролей, дотримуючись норм етикету) з однолітками і дорослими (у школі, на вулиці, у транспорті, бібліотеці).

^ 3 КЛАС

ВІДОМОСТІ З МОВИ й ПРАВОПИСУ

(140 годин, 4 години на тиждень. Резерв часу 3 год.)

І. Мовленнєва змістова лінія

Сфери мовленнєвої діяльності:

особистісна (Я, мої друзі. Знайомство. Дружба. Роди́на);

навчальна (Класний колектив. Урок. Перерва (ігри, розваги). Бібліотека);

соціально-побутова (Дім (квартира). Магазини. Їдальня (шкільна). Кав’ярня. Народні звичаї, свята, обряди.);

природа (Пори року. Погода. Доба. Рослинний і тваринний світ).

професійна (Професії батьків та знайомих);

публічна (Рідний край. Місто. Село. Україна. Державні символи. Грошова одиниця. Транспорт. Екскурсії, Ляльковий театр)


К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів
1. Аудіювання

Розвиток мовленнєвого слуху:

– слухання українського мовлення і розпізнавання в мовленнєвому потоці засвоєних слів;


^ Учень / учениця:

– слухає-розуміє українське мовлення; розпізнає в мовленнєвому потоці засвоєні слова;
– розрізнення на слух слів – назв предметів, ознак, дій, ужитих в однині і множині (один – багато): учень – учні, білий – білі, читає – читають;

– роз­рі­з­няє на слух слова – назви предметів, ознак, дій, ужиті в однині і множині;
– розрізнення на слух серед інших слів особових займенників (без уживання терміну) я, ти, він, вона, ми, ви, вони, вжитих у коротких реченнях і співвіднесення їх з особою (особами);

– роз­рі­з­няє на слух особові займенники і співвідносить їх з особою (особами);
– сприймання на слух (у реченнях) прийменників, (без уживання термінів); демонстрація напряму (до вікна), місця (біля парти) (для прийменників);

– розрізняє прийменники серед інших слів, показує напрям, місце (для прийменників);
– слухання пар слів, зв’язаних сполучниками і, та (хлопчик і дівчинка, читають та пишуть);

– розрізняє пари слів, зв’язані сполучниками і, та;
– слухання словосполучень та речень і співвіднесення їх з предметом, малюнком, дією, ознакою;

– співвідносить сприйняті на слух словосполучення, речення з предметом, малюнком, дією, ознакою;
– розрізнення меж та інтонаційних особливостей речень, у яких є пові­домлення, запитання, виражено прохання, наказ чи спонукання до дії;

– розрізняє на слух розповідні, питальні, спонукальні;
– вста­но­в­лен­ня меж ре­чень у мовлен­нє­во­му по­то­ці (І се­местр – 4-5 коротких ре­чень, ІІ семестр – 6-7);

– вста­но­в­лює ме­жі ре­чень у мовленнє­во­му по­то­ці, сприй­ня­то­му на слух;
– слухання інструкцій, що стосуються навчальної діяльності, ігрових завдань;

– розуміє і виконує інструкції вчителя, пов’язані з навчальною діяльністю, ігровими завданнями;
– слухання-розуміння прочитаних або розказаних учителем текстів (прослуховуються 1-2 рази; час звучання 2-2.5 хв.);

– ро­зу­міє зміст про­слу­ха­них текстів і ви­ко­нує відповідні те­с­то­ві за­вдан­ня;
– слухання і розуміння текстів у записі (час звучання до 1,5 хв.).

– розуміє текст, прослуханий у записі, і ви­ко­нує відповідні те­с­то­ві за­вдан­ня;
^ Розвиток обсягу оперативної пам’яті:

– засвоєння слів чи словосполучень (з голосу вчителя, диктора);

– запам’ятовування на слух віршів, скоромовок, лічилок (до 6 рядків). • Засвоює до 8 слів, 3-4 словосполучення з голосу вчителя, диктора;

– запам’ятовує вірші, скоромовки, лічилки з голосу вчителя, диктора.

20

2. Говоріння
10

^ Діалогічне мовлення:

Учень / учениця:
Діалог – розмова двох осіб. Культура діалогічного мовлення, мовленнєвий етикет.
Форми звертання до однолітків (^ Галинко, Тарасику) і дорослих (ввічлива форма) (Маріє Петрівно, Іване Васильовичу).

Типи початкових речень-реплік (повідомлення, запитання, спонукання до дії) залежно від ситуації мовлення і наступних реплік-відповідей (вираження адекватних мовленнєвих реакцій).

– знає, яким тоном, з якою силою голосу, в якому темпі треба говорити, орієнтуючись на співрозмовника та ситуацію спілкування;

– бере участь у діалозі, вживає слова-звертання до однолітків і дорослих відповідно до ситуації мовлення;

– будує діалог відповідно до комунікативного завдання і ситуації;
Уживання в процесі діалогу питальних слів (без уживання терміну): хто?, що?, куди?, звідки?, де?, коли?, як?, який?, що робить?.

– знає і вживає під час діалогу питальні слова, щоб довідатись про когось, щось, місце, час дії тощо і дає відповіді на поставлені запитання залежно від ситуації;
Уживання під час діалогу (на основі зразків) формул українського мовленнєвого етикету для вираження:– вітання чи прощання, подяки (привіт, бувай, добрий день, дякую тобі, вам; дуже дякую, спасибі тощо);

– вибачення (перепрошую, вибач(те), будь ласка);

– запрошення (запрошую(-ємо) тебе (вас), заходьте, будь ласка; ходімо разом; давай разом гратися);

– відмови (я не можу; ні, не можу, на жаль, не можу);

– згоди (дякую; звичайно прийду; добре).

– вживає під час діалогу слова вітання, прощання, подяки;

– вживає слова вибачення залежно від ситуації мовлення;

– уміє запросити (залежно від ситуації);

– уміє висловити згоду, відмову;

Уживання під час діалогу (на основі зразків) словесних формул на вираження:

– бажання (я хочу (бажаю));

– небажання (не хочу, не буду (щось) робити);

– заперечення (ні, не так, це не так; не думаю);

– ствердження (так, звичайно, очевидно);

– радості, задоволення (чудово, прекрасно, я дуже радий (а));

– побажання (бажаю (тобі/вам) успіхів, доброго здоров’я, щасливої дороги, одужуй, бережи себе, не сумуй, смачного).

– вживає під час діалогу слова, що підтверджують щось, виражають радість, захоплення, побажання, ствердження або заперечення, бажання або небажання;
Створення діалогів у зв’язку з темами і ситуаціями, що стосуються навчання і відпочинку, соціально-побутового життя (у магазині, кав’ярні, на вулиці, у транспорті), догляду за тваринами, рослинами тощо (3-4 репліки на кожного співрозмовника).

– бере участь у діалозі, уміє розпочати й підтримати його.


10

^ Монологічне мовлення:Монолог – розповідь однієї особи для іншої (інших). Культура монологу: правильність мовлення, чіткість, належна сила голосу, змістовність викладу, відсутність довгих пауз, повторів, орієнтація на слухача (слухачів).

– розповідає чітко, правильно (без перекручень слів), з належною силою голосу, змістовно, без довгих пауз, повторів, орієнтуючись на слухача (слухачів);
Переказування прослуханого або прочитаного тексту чи його уривка з опорою на план (запропонований учителем або колективно складений);

– переказує текст з опорою на план (4-5 речень);

Складання (з допомогою вчителя) текстів-розповідей за малюнком і запитаннями; за малюнком і опорними словами;

 • бере участь у колективному складанні текстів-роз­по­ві­дей;Колективне складання текстів-описів малюнка (предмета) за планом і опорними словами.

– бере участь у колективному складанні текстів-описів;

Колективне складання розповідей на теми, пов’язані із життєвим досвідом учнів;

– розповідає про свій клас, школу, дім/квартиру тощо;
Складання розповідей про себе, друзів, родину.

– розповідає (з допомогою вчителя) про себе, свого друга (подругу), родину (4-5 речень).
3. Письмо (протягом року)

Учень:
Складання і запис запитань і відповідей за сюжетним малюнком, серією малюнків.

Письмові відповіді на запитання вчителя, запитання, вміщені у підручнику.

− складає запитання за сюжетним малюнком, серією малюнків і записує відповіді на них;

− записує відповіді на запитання вчителя і запитання, вміщені у підручнику;
Написання за допомогою вчителя переказу з опорою на план.

− записує переказ за допомогою вчителя;
Запис колективно складеного тексту-розповіді за ма­лю­н­ком чи серією ма­лю­н­ків з опорою на план.

− записує колективно складений текст-розповідь;
Написання колективно складеного тексту-опису предмета чи предметного малюнка за опорними словами.

− записує колективно складений текст-опис;
Складання (за допомогою вчителя) й запис розповіді про себе, свого друга (подругу), родину тощо.

− складає й записує, розповідь про себе, свого друга (подругу), родину тощо.

35

4. Читання

Учень / учениця:
^ Тематика читання: про рідний край, Україну, життя дітей, товаришування, взаємини в родині, випадки з життя дорослих і дітей, природу, тваринний світ; твори морально-етичного характеру, а також про українські народні звичаї, свята.

^ Жанри текстів: твори усної народної творчості (казки, колискові, легенди, скоромовки, загадки колядки, щедрівки, веснянки тощо) та твори українських письменників (оповідання, казки, вірші тощо), а також тексти науково-популярні та лінгвістичного і навчального характеру (схеми, таблиці тощо).
 • знає імена та прізвища авторів прочитаних творів;


– розрізняє жанри: казка, оповідання, народна пісня, вірш;

^ Розвиток умінь читати на уроках мови

Розпізнавання на сторінці підручника рубрикацій, текстів, вправ, завдань, схем, таблиць, словника тощо. • орієнтується на сторінці підручника, розрізняє рубрикації, тексти, вправи, завдання тощо;
Розвиток умінь правильно читати тексти художні, науково-популярні і навчального характеру (вправи, завдання, таблиці, схеми тощо).

– читає тексти художні і навчального характеру (вправи, завдання, таблиці, схеми тощо);
Розвиток умінь розуміти прочитане (ставити запитання за змістом прочитаного і відповідати на них, уточнювати завдання тощо).

 • розуміє прочитане, ставить запитання за змістом прочитаного і відповідає на них, уточнює завдання тощо;
Розвиток умінь здобувати інформацію з словників перекладних, орфографічних та ін.

– здобуває потрібну інформацію зі словників;
^ Розвиток умінь читати мовчки:

Вправляння у читанні мовчки (без артикулювання).

Вправляння у швидкому перегляді тексту, з метою знайти потрібне слово, абзац, діалог тощо.


– читає мовчки (без артикулювання);

– швидко переглядає текст, щоб знайти потрібне слово, абзац, діалог тощо;
^ Формування і розвиток читацьких навичок


Техніка читання: читання вголос (увага до сили голосу, темпу, чіткості вимови) цілими словами без перекручень, з дотриманням правильного наголосу (окремі багатоскладові слова – поскладово).

– читає чітко в належному темпі, не надто гучно і не надто тихо, цілими словами; правильно (без перекручень) вимовляє слова та дотримується наголосу (окремі багатоскладові слова – поскладово);
Розпізнавання в тексті речень за кінцевими розділовими знаками та правильне інтонування їх.
Читання вголос текстів з діалогом, передаючи інтонацію реплік дійових осіб.

Виразне читання прозових і віршованих текстів із попередньою колективною розміткою логічних пауз та пауз у кінці речень (рядків віршів).

– розпізнає в тексті розповідні, питальні, окличні речення за кінцевими розділовими знаками, правильно інтонує їх;

 • правильно інтонує тексти з діалогом;


– виразно читає, дотримуючись потрібних інтонацій, пауз, логічних наголосів;
^ Формування і розвиток навичок розуміння прочитаного:

– розуміння значення слів у тексті;

– розуміння змісту прочитаних речень тексту;

– розуміння змісту тексту (про кого, що розповідається в тексті);

– визначення теми і основної думки тексту

– відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту.– розуміє і пояснює значення більшості слів у тексті;

– розуміє і пояснює зміст речень тексту;

– розуміє про кого, що розповідається в тексті;

– визначає (з допомогою вчителя) тему та основну думку тексту;

– відповідає на запитання за змістом прочитаного тексту.
Тексти для заучування напам’ять:

Фольклорні твори:

3-4 скоромовки, лічилки, 3 прислів’я, 2 колискові, 2-3 обрядові пісні, 2 дитячі гри, 2 казки.

4-5 віршів українських поетів.
 • знає напам’ять фольклорні твори, та вміє розповідати їх,;

 • знає правила дитячих ігор і бере участь у них;
 • знає напам’ять вірші українських поетів та імена їх авторів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка

Пояснювальна записка icon„розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Тема : „розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо реалізації даної програми
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка iconДо дипломного проекту
Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 додатки. Графічна частина 5 аркушів формату А1
Пояснювальна записка icon33 розрахунково-пояснювальна записка
Кількість рейсів усіх потягів на добу що забезпечить добовий вантажообмін кар’єру
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Вступ
Протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань мон молоьспорту №8 від 22. 12. 2011 р
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Пояснювальна записка iconРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
...
Пояснювальна записка iconАвтор: Лисенко Т.І. Пояснювальна записка
Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для
Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка