Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка5/10
Дата конвертації13.05.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ІІ. Мовна змістова лінія (80год.)

К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів
Повторення, узагальнення і вдосконалення знань та умінь, одержаних у 2 класі.

Техніка письма (протягом року)Учень / учениця:^

Культура оформлення записів у зошитах (охайність, акуратність, чіткість, абзаци, відступи, заголовки) під час письма українською мовою.


– веде зошит охайно, акуратно оформляє записи, робить виправлення, розпочинає запис з абзацу, робить належні відступи між видами робіт тощо;
^

Дотримання нахилу букв під час письма, каліграфічного написання літер, правильності з’єднань.


 • дотримується належного нахилу букв, їх каліграфічного написання, правильності з’єднань літер;^

Роздільне написання слів, дотримання меж речень.

Письмо на дошці й у зошиті.


– пише слова роздільно, дотримується меж речень;

– уміє орієнтуватися на площині дошки і в зошиті, розміщує запис на дошці горизонтально, чітко виписує букви українського алфавіту;^

Списування слів, речень, записаних друкованим і рукописним шрифтом.


− каліграфічно списує слова, речення, записані друкованим і рукописним шрифтом;^

Письмо з голосу.


– пише з голосу букви, слова, речення;Розвиток швидкості письма (письмо під рахунок) (до 20 знаків за хв., ураховуючи розділові знаки, переноси)


– пише, дотримуючись вимог до швидкості письма.


16

Звуки і букви. Правопис

Учень / учениця:
Звуки української мови (голосні і приголосні) та їх позначення буквами. Алфавіт. Особливості позначення звуків (порівняно з угорською мовою) буквами.

 • розрізняє голосні і приголосні звуки, знає терміни і вживає їх під час відповіді;

 • знає, звукове значення схожих в обох мовах та інших букв алфавіту;
Розрізнення звукового значення схожих в обох мовах букв. Назви літер в українському алфавіті. Велика й мала буква.

Алфавітне розміщення слів у словниках.

Робота зі словником.

 • правильно називає літери алфавіту;

 • знає, коли вживається велика літера і вживає її під час письма;

 • знає, що слова в словниках розміщені в алфавітному порядку;

 • вміє відшукати потрібне слово в словнику;
Спостере­жен­ня за змі­ною значення слова залежно від зміни букви (заміни звука) (ліс – лис, рис – рись, сом – сон, шапка – сапка тощо).

– розрізняє значення слів, у яких змінилася буква (звук);
Голосні звуки [а, е, і, о, у, и,] та позначення їх буквами. Удосконалення вимови звука [и]. позначення звука буквою и.

– правильно вимовляє голосні звуки української мови, позначає їх на письмі відповідними буквами;Склад. Поділ слів на склади для переносу.

Наголос. Визначення наголосу у 2-3-складових словах. Спо­сте­ре­жен­ня за змі­ною зна­чен­ня сло­ва за­ле­ж­но від місця наголосу (нема дочкú – прийшли дóчки, великі містá – приїхали з мíста).

– ділить слова на склади для переносу;

– визначає наголос, правильно наголошує засвоєні слова;
Букви я, ю, є, ї та їх звукове значення. Удосконалення вимови звукосполучення [йі], позначення на письмі однією буквою ї.

– знає звукове значення букв я, ю, є, ї, правильно вимовляє їх та вживає на письмі;

Буквосполучення йо на позначення звуків [й+о]. Перенос слів з йо.

– правильно вимовляє звукосполучення [й+о] і позначає на письмі буквами йо; уміє переносити слова з буквосполученням йо;
Приголосні звуки і їх позначення буквами. Вживання під час письма букв, схожих за написанням, але різних за звуковим значенням в обох мовах Вв, д, Н, п, Рр, Сс, т. Вправляння у письмі слів із зазначеними буквами.

 • правильно вимовляє приголосні звуки і позначає їх на письмі;

 • розрізняє звукове значення схожих в обох мовах букв і правильно їх уживає під час письма;
Вимова звуків [шч] та їх позначення на письмі буквою Щщ.

– правильно вимовляє слова зі звуками [шч] і позначає їх на письмі буквою Щщ;
Вимова звука [х] (хор, охорона, похід, горіх) та слів із збігом приголосних на початку слова (здрастуйте, пташка, хлопчик, хмара, хліб тощо).

– вимовляє слова з приголосним [х] та збігом приголосних на початку слова;

– списує такі слова і записує з голосу;
Тверді і м’які приголосні та їх розрізнення у вимові. Вимова м’яких приголосних [р´], [с´], [з´], [ц´], [л´].

– розрізняє тверді і м’які приголосні, правильно вимовляє м’які приголосні [р´], [с´], [з´], [ц´], [л´];
Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є та м’яким знаком (ь).

 • пра­ви­ль­но позначає м’які приголосні на письмі, ужи­ваючи м’я­кий знак і букви і, я, ю, є;
Уживання м’якого знака (ь) перед о (сьогодні, сьомий, до нього). Перенос слів з буквосполученням ьо.

 • правильно вимовляє і позначає м’якість приголосних перед о під час списування; уміє переносити слова з буквосполученням ьо;
Подовження м’яких приголосних і їх позначення на письмі двома буквами. Вимова і письмо слів з подовженими приголосними.

– правильно вимовляє слова з подовженими м’якими приголосними та позначає такі приголосні двома буквами;
Апостроф і його вживання на письмі. Вимова слів з апострофом. Письмо і перенос слів з апострофом.

– правильно вимовляє тверді приголосні перед звукосполученнями [йа], [йу], [йе], [йі] і позначає таку вимову апострофом перед буквами я, ю, є, ї; уміє переносити слова з апострофом.

16

Слово

Учень / учениця:

2

Розвиток уявлень про номінативне значення слова. Слова – назви предметів, ознак, дій, кількості. Службові слова. Збагачення словникового запасу такими словами.

Перекладний словник.

– розуміє, що один і той же предмета, ознака, дія у різних мовах називається різними словами;

 • знає слова – назви предметів, ознак, дій, кількості, службові слова; уживає такі слова у мовленні;

− користується перекладним словником, щоб довідатись про значення слова;

2

^ Слова назви предметів. Питання: хто? що?

Рід і число слів – назв предметів. Змінювання їх за зразком один – багато.

– знає слова, що називають предмети, ставить питання хто? до слів-назв істот, що? до слів – назв інших предметів;

– визначає рід, засвоєних слів – назв предметів;

– змінює слова – назви предметів за зразком один – багато;
Групування слів – назв предметів за тематичними ознаками (у межах тематики, визначеної програмою). Складання рядів слів за тематичною ознакою.

– уміє групувати слова за тематичними ознаками;

– добирає ряди слів за видовою ознакою (тварини, рослини, іграшки тощо);

3

^ Слова назви ознак (який? яка? яке? які?). Залежність роду і числа слів – назв ознак, від роду й числа слів – назв предметів. Уживання таких слів у мовленні.

– знає слова, що називають ознаки предметів;

– ставить питання до слів – назв ознак залежно від роду слова – назви предмета;

– вживає у мовленні слова – назви ознак у тому ж роді й числі, що й слова – назви предметів;

2

^ Слова, що вказують на особу, але не називають її – особові займенники (без уживання терміна, практично): я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони.

– знає і вживає у мовленні слова, що вказують на особу, але не називають її; уміє співвідносити такі слова з особою (особами);

3

^ Слова – назви дій. Питання: що робити? що робить? що робив? що буде робити? Зв’язок таких слів зі словами – назвами предметів. Часи дієслів (без уживання терміну).

– добирає і вживає слова – назви дій до слів – назв предметів;
– розрізняє часи дієслів, орієнтуючись на питання;


2

Слова (без уживання термінів), що служать для зв’язку слів (прийменники у/в, з/із/зі на, за, під, над, біля, від) і поєднують слова (сполучники і, й, та).

– знає найуживаніші прийменники (у/в, на, з/із/зі, за, під над, біля, від) і вміє їх уживати;

– знає найуживаніші сполучники (і, й, та) і поєднує слова з їх допомогою;

2

^ Лексичне значення слова. Антоніми і синоніми. Засвоєння термінів. Розпізнавання антонімів і синонімів.

Добір антонімічних пар і синонімів із ряду поданих.

 • знає терміни антоніми, синоніми, добирає антоніми до слів – назв предметів, ознак, дій;

 • добирає синоніми з ряду поданих слів;
Збагачення словникового запасу учнів антонімами / синонімами – назвами предметів, ознак, дій.

– знає і вживає у мовленні синоніми та антоніми.

21

Будова слова

Учень / учениця:

1

Основа (основне значення слова) і закінчення (форма слова). Їх графічне позначення ( ).

Нульове закінчення ( дуб ).

– знає і розрізняє терміни основа і закінчення;

– виділяє й позначає основу слова і закінчення;

3

Родові закінчення слів – назв предметів:

-а, -я – жіночого роду (дівчинка, учениця); чоловічого (лелека, Ілля, Микола); середнього (курча, кошеня, ім’я);

-о, -е – середнього роду (яблуко, сонце); чоловічого (дядько, Петро);

– нульове закінчення – чоловічого роду (хлопчик, учень, зошит) і деяких жіночого (тінь, піч, кров).

Увага до змінювання голосних [о], [е] – [і] та приголосних [г], [к], [х] – [з′], [ц′], [с′] під час зміни форми слова (стіл – на столі, ніж – ножа, куртка – у куртці).– знає родові закінчення слів – назв предметів;

– уміє змінювати голосні [о], [е] – [і] та приголосні [г], [к], [х] – [з′], [ц′], [с′] під час зміни форми слова;

5

Родові закінчення слів – назв ознак предметів:-ий, -ій – чоловічого роду (зелений листок, синій зошит); -а, -я – жіночого (зелена фарба, синя стрічка); -е; -є – середнього (зелене поле, синє море).

– розрізняє родові закінчення слів – назв ознак предметів;
Залежність родових закінчень слів – назв ознак від роду й числа слів – назв предметів.

– вживає родові закінчення слів – назв ознак залежно від роду і числа слів – назв предметів;
Визначення закінчень у таких словах.

– уміє визначати закінчення у словах – назвах ознак і словах – назвах предметів;

2

Частини основи: корінь, префікс, суфікс. Засвоєння термінів. Графічне позначення частин основи. Уміння визначати складові основи.

 • знає терміни корінь, префікс, суфікс;

 • визначає і позначає графічно складові основи;

2

Споріднені слова. Добір груп споріднених слів.

 • добирає за допомогою

вчителя групи споріднених слів;

3

Префікси. Їх словотворча роль. Спостереження за значенням, яке надають словам префікси.

 • знає, що префікс – частина слова; розуміє словотворчу роль префіксів;
Творення споріднених слів за допомогою префіксів: до-, на-, з-, с-, при-, пере-, ви-, за-, від- та ін. Спостереження за зміною значення таких слів.

 • утворює за допомогою префіксів споріднені слова;
 • розуміє різницю у значенні слів, утворених за допомогою префіксів;

3

Суфікси, їх словотворча роль. Спостереження за відтінками у значеннях, яких надають слову суфікси.

 • розуміє словотворчу роль суфіксів і відтінки у значенні слів без, яких надають їм суфікси;Творення споріднених слів за допомогою суфіксів: -ок-, -к-, -чик-, -ець-, -ус-, -еньк-, -оньк-, -очк-, -есеньк- та ін., а також -езн-, -енн-, -ищ- та ін. Спостереження за зміною відтінків у значенні таких слів.

 • утворює споріднені слова за допомогою суфіксів; • розрізняє значення слів, утворених за допомогою суфіксів;
Увага до змінювання голосних і приголосних у процесі словотворення: нога – ніжка, голова – голівка, стіл – столик, дорога – доріжка, лице – личко тощо.

 • змінює голосні [о] – [і] та приголосні [г], [к], [ж], [ц], [ч] у процесі словотворення;

1

Уживання апострофа після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед я, ю, є, ї.

 • уживає на письмі апостроф після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед я, ю, є, ї;

1

Розрізнення однозвучних префіксів і службових слів (прийменників). Окреме написання прийменників з іншими словами.

 • розуміє, що префікси – складова частина основи, а прийменники – окремі слова.

27

Синтаксичні відомості.

Учень / учениця:

12

Речення. Головні члени речення – підмет і присудок.

Речення непоширені (підмет і присудок) і поширені. Поширення непоширених речень другорядними членами. Зв’язок другорядних членів з головними за допомогою закінчень та службових слів.

Межі речень. Побудова речень за опорними словами.


Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Розрізнення речень, у яких є повідомлення, запитання, спонукання. Слова-звертання у питальних і спонукальних реченнях. Кома після звертання.

Види речень за інтонацією. Слова о, ой, як на початку окличних речень. Правильне інтонування речень, різних за метою висловлювання та інтонацією. Інтонація питальних речень без питального слова. Слова-звертання у питальних і спонукальних реченнях. Кома після вертання.
Речення-репліки. Стверджувальні і заперечні репліки-речення (Так. Ні). Спостереження за вживанням таких речень у діалозі.

– знає терміни підмет і присудок, другорядні члени речення;

 • розрізняє поширені і непоширені речення, поширює речення;

 • встановлює за допомогою вчителя зв’язок другорядних членів речення з підметом і присудком;

 • встановлює межі речень, правильно оформляє початок і кінець речення на письмі;

 • складає речення за опорними словами;

– розрізняє розповідні, питальні, спонукальні речення;

– вживає слова-звертання у питальних і спонукальних реченнях; ставить кому після звертання на письмі;

– розрізняє окличні і неокличні речення;
– правильно інтонує речення різні за метою висловлювання та інтонацією;
– вживає слова-звертання у питальних і спонукальних реченнях; ставить кому після звертання на письмі;

– вживає речення-репліки в діалогах;


3
2

4


3

Складання (за зразком) розповідних, питальних та спонукальних речень. Вживання таких речень з комунікативною метою.

– утворює розповідні речення про когось, щось, час чи місце дії, правильно їх інтонує;

15

Текст. Структура тексту.

Тема тексту. Основна думка. Добір заголовків.

Спостереження за зв’язком між реченнями тексту за допомогою слів він (вона, воно, вони), цей (ця, це, ці), там, потім та ін.


Логіка розміщення речень у тексті. Робота з деформованим текстом.

– розрізняє тексти й окремі речення, знає структуру тексту;
– визначає (за допомогою вчителя) слова, що служать для зв’язку речень у тексті;

– визначає (за допомогою вчителя) тему тексту (про що розповідається) та основну думку, добирає заголовок;

– логічно розміщує (за допомогою вчителя) речення під час перебудови деформованого тексту;
Текст-розповідь. Спостереження за текстами-розповідями у підручнику (визначення теми, основної думки). Структура тексту-розповіді.

Колективне складання текстів-розповідей.


– визначає структуру тексту-розповіді;

– бере участь у колективному складанні текстів-розповідей;
Робота з деформованим текстом-розповіддю.

– логічно впорядковує структуру тексту-розповіді;
Текст-опис. Спостереження за текстами-описами у підручнику. Особливості вступної частини і кінцівки тексту-опису.
Спостереження за описом у загадках. Відгадування їх за ознаками.

– спостерігає за структурою тексту-опису та визначає її; уміє вибрати з поданих кількох речень початок і кінцівку до основної частини тексту-опису;

– розуміє загадки – описи, відгадує їх;
Колективне складання текстів-описів.

Робота з деформованим текстом-описом.

– бере участь у колективному створенні текстів-описів;

– логічно впорядковує структуру тексту-опису.
Повторення й узагальнення знань, мовних і мовленнєвих умінь.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка

Пояснювальна записка icon„розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Тема : „розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо реалізації даної програми
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка iconДо дипломного проекту
Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 додатки. Графічна частина 5 аркушів формату А1
Пояснювальна записка icon33 розрахунково-пояснювальна записка
Кількість рейсів усіх потягів на добу що забезпечить добовий вантажообмін кар’єру
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Вступ
Протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань мон молоьспорту №8 від 22. 12. 2011 р
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Пояснювальна записка iconРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
...
Пояснювальна записка iconАвтор: Лисенко Т.І. Пояснювальна записка
Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для
Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка