Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка6/10
Дата конвертації13.05.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ІІІ. Соціокультурна змістова лінія

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів
Україна – наша держава, столиця України – Київ.

Державні символи (Прапор, Герб, Гімн України).

^ Учень / учениця:

– знає назву держави і її столиці;

– знає, який прапор України і герб;

– знає і розповідає напам’ять Гімн України;
Гривня – грошова одиниця в Україні. Зображення історичних діячів та письменників на грошових купюрах.

– знає грошову одиницю, яка використовується в Україні;

– знає імена історичних діячів та письменників, зображених на грошових купюрах;
Українські письменники. Тарас Шевченко, Леся Українка.
Народна культура українців: народні та релігійні свята (св. Миколая, Новий рік, Різдво, Великдень, колядки, щедрівки, веснянки, розписування писанок, обереги, рушники, калина, віночок, стрічки).

– знає імена та прізвища українських письменників: Тарас Шевченко, Леся Українка;

– знає звичаї, пов’язані з народними та релігійними святами;
Назва місцевості, в якій живуть діти та їхні батьки (місто, село), назва вулиці, на якій живе, та вулиці, де розташована школа.

– знає назву місцевості, в якій мешкає, назву міста, села, вулиць і розповідає про це;

Українські народні етикетні норми (зустрічати шанованих гостей хлібом-сіллю, вітатися, запрошувати, прощатися, дякувати). Пошанна форма звертання до дорослих і батьків.

Встановлення соціальних контактів, вживаючи етикетну лексику (розігрування ролей).


Назви найближчих соціально-побутових і культурних закладів, які є у місті, селі (школа пошта, супермаркет (магазин), будинок культури, аптека).

– знає народні звичаї та формули вітання, прощання, подяки, запрошення, пошанну форму звертання;

– встановлює елементарні комунікативні контакти під час виконання соціальних ролей (учня, читача, покупця, пасажира перехожого тощо);

– знає назви соціально-побутових та культурних закладів.


4 КЛАС

^ ВІДОМОСТІ З МОВИ Й ПРАВОПИСУ

140 годин, 4 години на тиждень. Резерв часу – 3 години

І. Мо­в­лен­нє­ва змі­с­то­ва лі­нія (протягом року)

Сфери та теми мовлення:

особистісна (я і моя родина, друзі, дружба, допомога вдома);

навчальна (навчання, урок – перерва, чергування, книжки, бібліотека);

соціально-побутова (дім/квартира, меблі, одяг, взуття, продукти харчування, побутові заклади);

природа (пори року, погода, доба, рослинний і тваринний світ);

професійна (професії батьків, знайомих і сфери діяльності людей різний професій);

публічна (Україна – незалежна держава, державні символи, столиця України – Київ, музеї, театри, екскурсії, грошова одиниця в Україні, історичні діячі та письменники, що зображені на купюрах).


К-сть

годин

Зміст на­вча­ль­но­го ма­те­рі­а­лу

Дер­жа­в­ні ви­мо­ги до рівнів загальноос­віт­­ньої під­го­то­в­ки уч­нів
1. Аудіювання^ Розвиток мовленнєвого слуху:

Учень / учениця:
– слухання і розпізнавання в мовленнєвому потоці засвоєних українських слів;

– слухає-розуміє українське мовлення;

– розпізнає в мовленнєвому потоці засвоєні слова;
– визначення наголосу в словах, сприйнятих на слух;

– визначає наголос у словах, сприйнятих на слух;
– розрізнення на слух числа слів (один – багато): олівець – олівці; роду слів, ужитих у словосполученнях: зелене яблуко – зелений листок; чорне кошеня – чорний песик;

– розрізняє на слух число і рід слів;

– розрізнення на слух конструкцій з прийменниками: сидіти за партою – класти на парту; покласти на шафу – покласти у шафу; біжить у школу – біжить зі школи;

– розуміє зміст сприйнятих на слух конструкцій з прийменниками, уміє вказати напрям дії чи місце предмета;

– слухання слів, словосполучень, речень, співвід­несення їх з предметом, малюн­ком, дією, ознакою;

– співвідносить сприйняті на слух слова, словосполучення, речення з предметом, малюнком, дією, ознакою;
 • слухання і розрізнення непоширених і поширених речень;

– розрізняє на слух непоширені і поширені речення;
– слухання інтонаційних особливостей ре­чень, у яких є повідомлення, запитання;

– слухання речень, у яких виражено прохання, наказ чи спонукання до дії;

– розрізняє на слух розповідні, питальні, спонукальні речення і демонструє розуміння з допомогою сигнальних карток;

– встановлення меж речень у мовленнєвому потоці (І семестр – 4-5 речень, ІІ семестр – 6-7 речень);

– встановлює межі речень у мовленнєвому потоці, сприйнятому на слух;
– слухання і розуміння інструкцій, що стосуються навчальної діяльності, комунікативних завдань;

– розуміє і виконує інструкції вчителя, пов’язані з навчальною діяльністю, ігровими завданнями;
– слухання прочитаних або розказаних учителем текстів (у межах тематики, визначеної програмою); прослуховується учнями у І семестрі – 2 рази, у ІІ – 1 раз, час звучання до 2 хв.);

– розуміє зміст прослуханих текстів і виконує тестові завдання;

– слухання і розуміння текстів у записі (час звучання до 1,5 хв.);

– розуміє текст, прослуханий у записі;
^ Роз­ви­ток об­ся­гу оперативної па­м’я­ті:– слухання і за­сво­єн­ня слів, спо­лу­чень слів (з голосу вчи­те­ля, ди­к­то­ра – до 8 слів);

– слухання і за­у­чу­ван­ня з голосу вчителя, диктора ві­р­шів, ско­ро­мо­вок, лі­чи­лок (4 ря­д­ки і більше).

 • за­па­м’я­то­вує з голосу вчи­те­ля, ди­к­то­ра сло­ва й сло­во­спо­лу­чен­ня;

– заучує напам’ять віршовані рядки;


20

2. Говоріння
10


^ Ді­а­ло­гі­ч­не мо­в­лен­ня:

Діалог – розмова двох осіб. Культура діалогічного мовлення (тон, темп, чіткість дикції), мовленнєвий етикет.

^ Учень / учениця:

 • розуміє, що таке діалог;

– знає про культуру мовлення, мовленнєвий етикет; дотримується належного тону, темпу, чіткості мовлення;
Уміння триматися із співрозмовником. Звертання як ознака культури мовця. Форми звертання до дітей (^ Михайлику, Марійко) та дорослих (пані Галино, пане Михайле, Іване Петровичу, Галино Іванівно).

– веде діалог, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;

– уживає слова-звертання до однолітків і дорослих;

Побудова діалогу: початок (привітання, звертання із запитанням чи повідомленням у зв’язку із ситуацією: у магазині – до продавця (купівля продуктів), у бібліотеці – до бібліотекаря (обмін книжки); на вулиці – до однолітків (зустріч з однолітком), продовження діалогу у зв’язку з реплікою співрозмовника та завершення його (підсумкова репліка, подяка, прощання тощо).

– розпочинає діалог, продовжує його, адекватно реагуючи на репліки співрозмовника, і завершує висловлюючи підсумкові репліки: подяки, прощання;Ді­а­ло­ги за ситуативним ма­лю­н­ками, опи­саними словесно си­ту­а­ці­ями.
Розвиток та удосконалення умінь встановлювати комунікативні контакти з однолітками і дорослими під час виконання соціальних ролей (покупця, пасажира, читача, учня тощо) у процесі рольової гри.

– веде (з допомогою вчителя) ді­а­лог за ситуативним малюнком, описа­ною си­ту­а­ці­єю, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;

– встановлює комунікативні контакти з однолітками і дорослими під час виконання соціальних ролей;
Уживання під час діалогів мовленнєвих формули на вираження:

 • уживає під час діалогів мовленнєві формули на вираження:
– запрошення (кудись, до чогось);

– згоду або відмову;

– бажання щось зробити, кудись піти;

– заперечення чогось;

 • власної думки (я думаю, що…), припущення (мені здається, що…) тощо2.

 • запрошення,

 • згоди або відмови,

 • бажання,
 • заперечення,

 • власної думки, припущення;

10

Монологічне мовлення:

Учень / учениця:
Монолог – розповідь однієї особи.

Вимоги до монологічного мовлення:

– орієнтація на слухача (слухачів), зв’язність, правильність, чіткість мовлення, логіка (послідовність) викладу.

– знає, що таке монолог;

– дотримується вимог до монологічного мовлення;

Пе­ре­ка­зу­ван­ня про­слу­ха­но­го або про­чи­та­но­го те­к­с­ту з опо­рою на план (про­по­но­ва­ний учи­те­лем, ко­ле­к­ти­в­но скла­де­ний).

– пе­ре­ка­зує текст з опо­рою на план (5-6 речень);
Колективне складання тексту-розповіді за серією малюнків, сюжетними малюнком і опорними словами, планом.

– бере участь у колективному складанні тексту-розповіді;
Колективне складання тексту-опису предмета чи предметного малюнка за опорними словами.

– бере участь у колективному складанні тексту-опису предмета чи предметного малюнка;
Роз­по­відь (за зразком) на те­ми, що пов’язані з жит­тє­вим до­сві­дом уч­нів (прибирання класу, допомога вдома тощо).

– роз­по­ві­дає за зразком на те­ми, що пов’язані з власним жит­тє­вим до­сві­дом;
Розповідь про себе, родину, школу.

– розповідає про себе, родину, школу.
3. Письмо (протягом року)

^ Учень / учениця:
Письмові відповіді (з допомогою вчителя) на запитання за змістом прочитаного чи прослуханого тексту.

– записує (з допомогою вчителя) відповіді за змістом прочитаного чи прослуханого тексту;


Колективне складання і запис тексту-розповіді за серією малюнків, сюжетним малюнком або планом.

– записує колективно складений текст-розповідь за серією малюнків, сюжетним малюнком і планом;
Колективне складання тексту-опису предмета або предметного малюнка за опорними словами.

– записує колективно складений текст-опис;
Запис (з допомогою вчителя) розповіді про себе, родину, школу, клас.

– записує (з допомогою вчителя) розповідь про себе, родину, школу, клас;
Написання (під керівництвом учителя) вітальної листівки та адреси, записки, оголошення, sms.

– пише вітальну листівку та адресу, записку, оголошення, sms.

35

4. Читання

Учень / учениця:
^ Тематика читання: про життя дітей, товаришування, ігри, взаємини в сім’ї, випадки з життя дітей, рідний край, природу, тваринний світ, твори морально-етичного характеру, Україну, державні символи, українських діячів культури, а також про народні свята, звичаї, обряди.

 • знає імена та прізвища авторів художніх творів;


^ Жанри текстів: фольклорні твори, оповідання, вірші, казки українських дитячих письменників, а також тексти навчального характеру (завдання, вправи, схеми тощо).

– розрізняє жанри художніх творів;

^ Розвиток умінь читати на уроках мови

Розпізнавання на сторінці підручника рубрикацій, текстів, вправ, завдань, словника тощо.– орієнтується на сторінці підручника, розрізняє рубрикації, тексти, вправи, завдання тощо;
Розвиток умінь правильно читати вголос та розуміти тексти художні, науково-популярного і навчального характеру (вправи, завдання, таблиці, схеми тощо).

– читає тексти художні і навчального характеру (вправи, завдання, таблиці, схеми тощо);
Розвиток умінь (ставити запитання за змістом прочитаного і відповідати на них, уточнювати завдання тощо).

 • ставить запитання за змістом прочитаного і відповідає на них, уточнює завдання тощо;
^ Розвиток умінь читати мовчки:

Вправляння у читанні мовчки без артикулювання.

Вправляння у швидкому перегляді тексту, з метою знайти потрібне слово, абзац, діалог тощо.


– читає мовчки очима без артикулювання;

– переглядає текст, щоб знайти потрібне слово, абзац, діалог тощо;
Розвиток умінь здобувати інформацію зі словників (перекладних, орфографічних тощо).

– здобуває потрібну інформацію зі словників;
^ Розвиток читацьких навичок (на уроках читання)

Учень / учениця:
Розвиток умінь читання вголос попередньо прослуханого й обговореного тексту. Розуміння прочитаного.

– уміє пояснити слова, зміст прочитаних речень, визначити тему, основну думку;
Дотримання чіткої дикції, правильної вимови, регулювання сили голосу (не надто тихо і не надто гучно), темпу (темп розмови); орієнтація на слухачів.

– читає вголос правильно, чітко, в міру голосно, нормально за темпом;
Інтонування речень, різних за метою висловлювання й за інтонацією. Паузи в середині речень, перед розділовими знаками. Інтонація початку і кінця речення.

– читає, дотримуючись інтонації початку і кінця речень і робить паузи перед розділовими знаками в середині речень;
Читання в особах, голосом передаючи характер дійових осіб.

– читає в особах, голосом передаючи характер дійових осіб;
Виразне читання (з попередньою розміткою), заучування і розповідь напам’ять віршованих текстів.

– виразно читає, розповідає напам’ять вірші;
^ Розвиток швидкості читання:Вправляння у швидкому і правильному зчитуванні знайомих одно-, двоскладових слів, які відрізняються однією-двома буквами (тин – тінь, плащ – кущ).

– зчитує знайомі одно-, двоскладові слова, які відрізняються однією-двома буквами;
Вправи на розширення кута зору: швидке зчитування дво-, трискладових слів; груп слів, у тому числі з прийменниками і сполучниками (ішов з ним, пес і кіт, ми тут).

– зчитує дво-, трискладові слова, групи слів, у тому числі з прийменниками і сполучниками;
^ Робота з текстом:Автор тексту, який читається.

– знає ім’я та прізвище автора прочитаного тексту;
Розуміння фактичного змісту тексту (відповіді на запитання: хто, що, де, коли, чим закінчилося?) і послідовності подій, описаних у тексті (що за чим?).

– відповідає на запитання за змістом тексту, відтворює послідовність описаного;
Встановлення причино-наслідкових зв’язків (чому?..).

– встановлює причино-наслідкові зв’язки;
Уміння орієнтуватися в тексті. Вибіркове читання окремих епізодів, опису героїв, діалогів тощо.

– швидко знаходить і читає потрібний абзац, опис, діалог тощо;
Визначення теми і головної думки тексту. Заголовок тексту, його зв’язок з темою, основною думкою.

– визначає тему і головну думку тексту;

– добирає заголовок до тексту;
Поділ тексту на частини. Добір заголовків до частин (план тексту).

– ділить текст на частини, добирає до них заголовки;
Складання запитань за змістом тексту чи його частин і знаходження в тексті відповідей на них.

– складає запитання за змістом тексту чи його частин і знаходить відповіді на них у тексті;
Визначення жанру прочитаного тексту (оповідання, казка, вірш).

– визначає жанр прочитаного тексту.
^ Твори для вивчення напам’ять:

Учень / учениця:
Фольклорні твори:

2-3 лічилки, 3-4 скоромовки, правила 2 народних дитячих ігор, 3 народні обрядові пісні (коля­д­ки, ще­д­рі­в­ки, ве­с­ня­н­ки);

3-5 віршів українських поетів.

 • знає та розповідає лічилки, скоромовки, вірші;

 • знає правила й бере участь у дитячих народних іграх;

 • проспівує (за вчителем) колядки, щедрівки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка

Пояснювальна записка icon„розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Тема : „розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації щодо реалізації даної програми
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка iconДо дипломного проекту
Пояснювальна записка 81 сторінка, 17 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел, 3 додатки. Графічна частина 5 аркушів формату А1
Пояснювальна записка icon33 розрахунково-пояснювальна записка
Кількість рейсів усіх потягів на добу що забезпечить добовий вантажообмін кар’єру
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Вступ
Протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань мон молоьспорту №8 від 22. 12. 2011 р
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Пояснювальна записка iconРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
...
Пояснювальна записка iconАвтор: Лисенко Т.І. Пояснювальна записка
Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для
Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка