Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання»
Скачати 109.57 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання»
Дата конвертації14.05.2013
Розмір109.57 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини
Факультет фізичного виховання

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Побірченко Н.С.

______________________ 2013р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з «Теорії і методики фізичного виховання»

(денна та заочна форми навчання)
Спеціальність: 7.01020101 Фізичне виховання

Умань-2013

Пояснювальна записка
Дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання» є основною і профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Теорія та методика фізичного виховання є інтегративною наукою і навчальною дисципліною.

Метою викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є формування у студентів конкретних знань і умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з фізичного виховання, набуття практичних навичок, проведення занять з різними віковими і соціальними верствами населення, впровадження здорового способу життя і раціональної організації вільного часу різних верств населення згідно з Законом України «Про фізичну культуру і спорт».

Одне з головних завдань дисципліни навчити майбутнього спеціаліста з фізичної культури інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв'язків цих знань у . педагогічній діяльності. Зміст предмету передбачає створення теоретичної бази, яка є основою для використання засобів фізичного виховання з метою гармонічного розвитку людини, зміцнення здоров'я і профілактики захворювань, самозатвердження і самопізнання, раціональної організації вільного часу.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття теорії фізичного виховання;

 • зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

 • засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини;

 • загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення фізичних якостей;

 • структуру особливості підготовки і проведення занять різних типів з фізичної культури;

 • значення міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання;

 • різні форми занять фізичними вправами;

 • основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом.


Студент повинен вміти:

 • реалізувати методичні принципи фізичного виховання, правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я тих, що займаються;

 • методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші форми організації фізичного виховання;

 • планувати і контролювати процес фізичного виховання;

 • реалізувати міжпредметні зв'язки в процесі фізичного виховання;

 • проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання.

Навчальна робота з курсу проводиться у формі лекцій, семінарських, практичних, контрольних занять і самостійної роботи студентів.

На контрольних заняттях здійснюється тематичний контроль у вигляді підсумкової щомісячної атестації.

Самостійна робота сприяє розкриттю потенційних можливостей студентів, формує інтерес до вивчення предмету, активізує мислення, стимулює потребу до більш глибоких знань програмного матеріалу. В процесі самостійної роботи студенти виконують завдання викладача у вигляді реферату з окремих питань дисципліни, вирішення ситуаційних завдань, тощо.

Значне місце в курсі теорії і методики фізичного виховання посідає підготовка студентів до педагогічної практики в загальноосвітній школі.
^ ПИТАННЯ СПІВБЕСІДИ


 1. Загальна характеристика засобів фізичного виховання як цілісної системи впливу на організм людини.

 2. Особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров’я.

 3. Особливості періодизації спортивного тренування в одному з видів спорту (на прикладі обраної спеціалізації).

 4. Некласифікаційні змагання школярів.

 5. Спритність і гнучкість як фізичні якості (механізми, що лежать в основі їх проявлення, вимірювання цих якостей, засоби і методи розвитку). Особливості розвитку цих якостей у школярів.

 6. Форми організації фізичного виховання в позашкільних закладах і в сім'ї.

 7. Охарактеризувати ідеологічну основу системи фізичного виховання стосовно сучасного етапу розвитку суспільства.

 8. Показати, при яких умовах домашні завдання з фізичної культури є невід'ємною і ефективною складовою навчального процесу і розкрити характерні риси методики щодо визначення змісту домашніх завдань і контролю за їх виконанням.

 9. Основи організації фізичного виховання дорослого населення і різновиди занять фізичними вправами.

 10. Охарактеризувати мету системи фізичного виховання стосовно сучасного етапу розвитку нашого суспільства.

 11. Позакласна робота з фізичного виховання в школі (завдання, особливості, форми організації занять, колектив фізичної культури загальноосвітньої школи).

 12. Методи перевірки і оцінки знань, умінь і навиків та рівня рухової підготовленості учнів.

 13. Фізичне виховання як соціальна система, його взаємозв'язок з іншими системами суспільства.

 14. Характеристика основних методів педагогічного дослідження у фізичному вихованні.

 15. Облік і звітність в роботі з фізичної культури (значення обліку та вимоги до нього, види обліку, документи обліку та звітності).

 16. Розкрити механізм впливу (фізіологічний, механізм «установки») фізичних вправ на організм людини.

 17. Характеристика методів вправляння стосовно до навчання рухам і до розвитку фізичних якостей.

 18. Моделювання як основа об'єктивізації в керуванні процесом спортивного тренування (визначення моделювання, види моделей, схема управління тренувальним процесом з урахуванням моделювання).

 19. Розвиток знань про фізичне виховання в Україні.

 20. Розкрити суть правил «від знання до навиків», «від основи до деталей», «від головного до другорядного», що використовуються при навчанні руховим діям,

 21. Перетренування, причини виникнення його і шляхи профілактики.

 22. Охарактеризувати і дати визначення таких явищ як фізичне виховання і фізична культура, і пояснити, яке із них є первинним і яке похідним.

 23. Загальна характеристика рухових якостей (розвиток якостей з віком, перенос між якостями в залежності від віку і рівня підготовленості, критерії розрізнення якостей).

 24. Навести структурно-логічну схему складання програм для оволодіння руховими діями і на її основі запропонувати програму навчання одній із рухових дій шкільної програми з фізичної культури.

 25. Розкрити поняття: зміст, засоби, методи навчання, виходячи із специфіки предмету «фізична культура».

 26. Телеологічні основи української національної системи фізичного виховання.

 27. Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей.

 28. Значення і завдання фізичного виховання студентів вузів, спрямованість і форми організації занять.

 29. Етапи педагогічного дослідження в фізичному вихованні і їх характеристика.

 30. Охарактеризувати значення дихальних вправ для фізичного виховання дітей з ослабленим здоров'ям.

 31. Фізкультурний рух на сучасному етапі (розкрити соціальне значення фізичної культури, масового, олімпійського і комерційного спорту).

 32. Система спортивної підготовки, її мета і основні завдання.

 33. Науково-методичні основи української національної системи фізичного виховання.

 34. Принципи системи фізичного виховання.

 35. Зміст і особливості методики роботи із студентами вузів, що відносяться до основного, підготовчого та спеціального відділень.

 36. Сила як фізична якість (механізми, що лежать в основі її проявлення, вимірювання сили, види силових здібностей, засоби і методи розвитку).

 37. Значення фізичного виховання дорослого населення країни виходячи із перспектив соціально-економічного розвитку суспільства.

 38. Шкільний урок фізичної культури; історія розвитку, рівні структури уроку, типи і види уроків та їх розподіл по мірі переходу від молодших до старших школярів.

 39. Правові, програмні та нормативні основи української національної системи фізичного виховання.

 40. Профконсультаційна робота учителя фізичної культури загальноосвітнього навчального закладу: значення, особливості змісту, методика проведення.

 41. Природні фактори і гігієнічні норми як засоби фізичного виховання та основи методики їх використання.

 42. Організаційні основи української національної системи фізичного виховання.

 43. Пояснити, як можна виховувати молодих людей, які були б не тільки фізично сильними, вольовими, естетично розвиненими, а й були здатні власні інтереси підпорядковувати інтересам Вітчизни.

 44. Основні підходи, що забезпечують роботу в розвиваючому режимі на шкільних уроках фізичної культури і дозволяють утримувати на ведучій позиції фізичну освіту школярів.

 45. Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання.

 46. Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого.

 47. Класифікація методів навчання і розвитку фізичних якостей та загальні вимоги до їх відбору.

 48. Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

 49. Характеристика програмно-нормативної основи системи фізичного виховання.

 50. Завдання фізичного виховання молодіжної, середньої та старшої вікових груп населення.

 51. Обґрунтувати, що в роботі з предмету «фізична культура» повинне бути провідним, чи формування рухових умінь І навиків, чи розвиток фізичних якостей.

 52. Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів.

 53. Витривалість як фізична якість (механізми, що лежать в її основі; вимірювання витривалості, види витривалості, засоби і методи розвитку, особливості методики впливу на аеробні можливості, креатинфосфатний і гліколітичний механізми).

 54. Виховання в учнів творчого ставлення до занять фізичною культурою.

 55. Причини виникнення і розвитку фізичного виховання, його історичний характер.

 56. Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації.

 57. Спортивна орієнтація і відбір: визначення понять, основи організації і методика проведення.

 58. Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньо-м’язової координації.

 59. Визначити і обґрунтувати найбільш важливі умови успішного засвоєння нової рухової дії і паралельно розкрити суть методів термінової інформації.

 60. Особливості розвитку витривалості у школярів.

 61. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: значення, основні завдання і їх особливості, форми організації і особливості методики занять фізичними вправами.

 62. Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та вправ із само опором.

 63. Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки.

 64. Становлення і розвиток системи фізичного виховання в нашій країні.

 65. Характеристика нині діючої програми з фізичної культури для учнів загальноосвітньої школи (характерні особливості програми, її структура і зміст).

 66. Підготовка педагога до проведення уроку фізичної культури і основні складові його керівної діяльності.

 67. Значення і завдання фізичного виховання дітей в середній загальноосвітній школі.

 68. Загальна характеристика фізичних вправ, їх виникнення і розвиток, класифікація.

 69. Характерні помилки, що спостерігаються при розучуванні рухової дії, причини їх виникнення і можливі шляхи усунення.

 70. Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів.

 71. Природничо-наукові закономірності, що охоплюються концепціями «динамічного стереотипу», «побудові рухів», «функціональної системи», і врахування їх в процесі навчання руховим діям.

 72. Особливості фізичного вдосконалення студентів на факультетах фізичної культури.

 73. Характеристика тренувальних занять з точки зору навантаження і відновлення; спрямованість занять.

 74. Контроль навчального процесу (педагогічний, фізкультурний самоконтроль, часові параметри контролю).

 75. Охарактеризувати всі методи організації роботи учнів на уроці, окрім станційного, за такою схемою: характерна ознака методу - позитивне в методі - негативне в методі.

 76. Характеристика специфіки застосування принципів поступовості і міцності засвоєння навчального матеріалу в фізичного виховання.

 77. Характеристика провідних понять теорії і методики фізичного виховання: фізична освіта, фізичний розвиток, фізична досконалість, спорт.

 78. Особливості вдосконалення витривалості у спортивних іграх та поєдинках.

 79. Технологія планування та його функції.

 80. Характеристика методів використання слова і методів наочного навчання.

 81. Основні вимоги до уроку фізичної культури на сучасному етапі шкільного фізичного виховання.

 82. Проблеми і перспективи розвитку шкільного фізичного виховання на сучасному етапі.

 83. Прудкість як фізична якість (механізми, що лежать в основі проявлення прудкості, засоби і методи розвитку, вимірювання прудкості, швидкісний бар'єр: заходи його попередження і шляхи боротьби з ним).

 84. Документи планування, що складаються вчителем.

 85. Обґрунтувати, чому при написанні конспекта уроку фізичної культури обмежується визначенням завдань уроку, а тема уроку не визначається,

 86. Загальна характеристика основних напрямків фізичного виховання.

 87. Особливості навчання теоретичному матеріалу в процесі фізичного виховання.

 88. Створення матеріальної бази та боротьба проти травматизму в школі.

 89. Характеристика специфіки застосування принципів усвідомлення і активності, наочності в фізичному вихованні.

 90. Дати визначення понять „фізична рекреація”, „фізична реабілітація”.

 91. Розвиток знань про фізичного виховання і виникнення ТМФВ як спеціальної дисципліни.

 92. Організація і особливості методики проведення відбору дітей для занять окремими видами спорту (на прикладі обраної спеціалізації).

 93. Вказати і обґрунтувати найбільш вразливі з точки зору накопичення негативних змін ділянки хребетного стовпа людини і розкрита шляхи профілактики цих змін засобами фізичної культури стосовно школярів.

 94. Дати визначення поняттям „загальний фітнес”, „фізичний фітнес”, „оздоровчий фітнес”, „атлетичний фітнес”.

 95. Техніка фізичних вправ (визначення поняття, основа техніки, провідна ланка, деталі техніки, критерії оцінки техніки).

 96. Етапи виникнення теорії і методики фізичного виховання.

 97. Вимоги до сучасного учителя фізичної культури як фахівця і як громадянина.

 98. Розвиток в процесі навчання руховій дії здатностей до її виникнення.

 99. Особливості спортивного тренування дітей шкільного віку і одному із видів спорту (на прикладі обраної спеціалізації).

 100. Мотивація як компонент структури навчальної діяльності.

 101. Особливості вирішення освітніх, виховних і оздоровчих завдань на заняттях з фізичного виховання.

 102. Структура процесу навчання руховим діям (охарактеризувати основні завдання етапів).

 103. Особливості методики проведення уроків фізичної культури з дітьми, віднесеними до спеціальної медичної групи.

 104. Характеристика специфіки застосування принципів систематичності, доступності і індивідуалізації в фізичному вихованні.

 105. Запропонувати методику підготовки до здачі тесту в підтягуванні із вису на перекладині тих школярів, які не можуть ні разу підтягнутися, виходячи із розуміння механізмів, що лежать в основі розвитку сили.

Схожі:

Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич — зав кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту України,...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconНавчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Т. Ю. Круцевич – завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури Національного...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» icon1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconДистанційний курс Заголовок Підвищення кваліфікації заступників директорів...
...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» icon1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconЗразок керівникові
Прошу допустити мене до участі в конкурсі вступних екзаменів/фахових вступних випробувань на денну форму навчання
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного...
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconРоль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя
Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання І виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної...
Програма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання» iconЗавдання фізичного виховання можна згрупувати в наступні з групи
Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання, яке полягає в необхідності підготувати всебічно розвинутих, активних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка