Затверджено
Скачати 121.69 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації19.06.2013
Розмір121.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Положення

про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури


Мінкультури і туризму

наказ № 44 від 16.07.2007
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

16.07.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 вересня 2007 р.

за N 1023/14290

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення атестації

працівників підприємств,

установ, організацій та закладів

галузі культури
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (далі - заклади культури) відповідно до Переліку посад ( професій) працівників, які підлягають атестації (додаток 1).

Атестація керівників закладів культури здійснюється органом управління відповідного рівня за наказом його керівника.

Перелік посад (професій) працівників, які підлягають атестації, може бути доповнений Міністерством культури і туризму України за поданням закладів культури та погодженням з Центральним комітетом профспілки працівників культури України і Міністерством праці та соціальної політики України.

1.3. Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

1.4. Атестації не підлягають:

- працівники, які працюють на займаній посаді, що підлягає атестації, менше ніж один рік;

- працівники, які працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації;

- молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів;

- працівники, які працюють за сумісництвом;

- працівники, які мають почесні звання "народний артист України", "народний художник України", "лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. { Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 9 (z0233-08 ) від 03.03.2008 }

1.5. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, та вагітні жінки проходять атестацію за власним бажанням.

1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

1.7. Дія Положення не поширюється на працівників керівного складу державних підприємств, атестація яких здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1571 ( 1571-99-п ).

1.8. Атестація працівників не численних за складом закладів культури здійснюється при вищому за підпорядкованістю органів управління культури.
^ 2. Види атестації та її періодичність
2.1. Атестація працівників культури поділяється на чергову та позачергову.

Атестація організовується та проводиться закладом культури на підставі відповідного наказу.

Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років.

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня попередньої атестації для працівників культури, які: повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму.

2.2. Строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку.
^ 3. Склад та повноваження атестаційної комісії
3.1. Атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі культури.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії визначаються і затверджуються наказом їх керівника за погодженням з профспілковим комітетом.

3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови ( як правило, керівника або одного із заступників керівника відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів комісії (керівних працівників закладу культури, висококваліфікованих спеціалістів і представників відповідного профспілкового органу).

3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008 }
^ 4. Організація та проведення атестації
4.1. На кожного працівника, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 2).

4.2. Керівником структурного підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу керівником закладу культури на працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, де дається всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником структурного підрозділу або керівником закладу.

4.3. Характеристика на працівника й атестаційний лист з результатами останньої атестації подаються до атестаційної комісії.

4.4. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

Працівник подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення керівника структурного підрозділу, а за відсутності структурного підрозділу – керівника закладу культури про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія вправі провести атестацію без нього.

В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток 3).

Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*).

Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у звітному періоді репертуар, інформацію про участь у конкурсах і фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну діяльність у звітному періоді тощо(*).

На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні документи(дипломи конкурсів, копії документів про присвоєння почесних звань мистецьких премій тощо)(*).

У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим доробком працівника, який атестується, за звітній період шляхом прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*).

_____________

(*) - Стосується атестації тільки художнього та артистичного

персоналу.

{ Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 9 (z0233-08 ) від 03.03.2008 }
4.6. Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності не менше 2/3 її членів, таємним або відкритим голосуванням (за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- не відповідає займаній посаді.

4.7. У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії, які присутні на засіданні.

4.8. Для проведення таємного голосування на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія (3 - 5 чоловік) з числа членів атестаційної комісії. Голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування при атестації (додаток 4).

Результати голосування визначаються за більшістю голосів членів атестаційної комісії. При рівності голосів в оцінці професійної кваліфікації і ділових якостей працівника він визнається атестованим (тобто відповідає займаній посаді).

Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібних оцінок. Якщо закреслено всі або не закреслено жодної з оцінок діяльності працівника, який атестується, то бюлетень уважається недійсним.

Члени лічильної комісії за підсумками голосування складають протокол засідання комісії (додаток 5), який після оголошення підсумків голосування затверджується атестаційною комісією відкритим голосуванням.

Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії.

4.9. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

4.10. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку тощо.

4.11. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування (працівник розписується в атестаційному листі).

4.12. Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

4.13. Атестація осіб, які ввійшли до складу комісії, передує атестації інших працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.
^ 5. Виконання рішень атестаційної комісії
5.1. Матеріали атестації передаються керівнику закладу культури для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк.

За цей період керівник вирішує питання про заохочення працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді") про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пониженням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України.

Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.

5.2. Трудові спори, пов'язані з результатами атестації працівників, розглядаються згідно з чинним законодавством України.
^ 6. Прикінцеві положення
6.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації працівників закладів культури здійснює Міністерство культури і туризму України.
В.о. начальника відділу аналізу та прогнозування соціокультурного розвитку регіонів
С.Є.Пахлова

Додаток 1
ПЕРЕЛIК

посад (професій) працівників,

які підлягають атестації
Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи
Заступник генерального директора (директора) бібліотеки.

Заступник генерального директора (директора) централізованої

бібліотечної системи.

Завідувач бібліотеки, завідувач філіалу бібліотеки,

централізованої бібліотечної системи.

Головний бухгалтер.

Заступник головного бухгалтера.

Головний інженер.

Учений секретар.

Завідувач відділу, сектору.

Головні: бібліотекар, бібліограф.

Провідні: бібліотекар, бібліограф.

Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа).

Бібліотекар, бібліограф, методист (без категорії, II та I категорії).

Редактор, художник (без категорії, II та I категорії,

провідний).

Додаток 2
^ АТЕСТАЦIЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім'я, по батькові____________________________________

__________________________________________________________________

2. Рік народження_________________________________________________

З. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Спеціальність за освітою_______________________________________

__________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання_________________________________

6. Загальний трудовий стаж________________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата

призначення на цю посаду__________________________________________

__________________________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх

наявності)________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей

працівника, результати голосування________________________________

__________________________________________________________________

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів

рекомендацій)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується

__________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени атестаційної комісії _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата проведення атестації _______________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась___________________________

(підпис і дата)
Додаток 3

ПРОТОКОЛ

засідання атестаційної комісії

N ______ від "_____"_______ 200 __

Присутні: голова__________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________

секретар__________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________

члени атестаційної комісії________________________________________

1.________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

6.________________________________________________________________
^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Атестація _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника,

який атестується)

__________________________________________________________________

2. Слухали: питання атестації_____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

3. Запитання до працівника, який атестується _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Відповіді на них_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної

комісії___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді ______ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій

комісії

з повторною атестацією через рік ___________ голосів;

не відповідає займаній посаді _______ голосів.

7. За результатами атестації _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові

працівника, який атестується)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)

Голова атестаційної комісії _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени атестаційної комісії _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4
БЮЛЕТЕНЬ

для таємного голосування при атестації

1.________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується)

_________________________________________________________________

2. Посада_________________________________________________________

3. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей

працівника:

  • відповідає займаній посаді;

  • відповідає займаній посаді за умови усунення виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

  • не відповідає займаній посаді.

/непотрібне закреслити/

Додаток 5
ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії

N ________ від "___"__________ 200__

1. Склад лічильної комісії:_______________________________________

(прізвище, імена, по батькові

членів комісії)

__________________________________________________________________

2. Присутні на засіданні __________________ членів атестаційної

комісії.

3. Результати голосування:

відповідає займаній посаді _______________ голосів;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій

комісії з повторною атестацією

через рік _______________ голосів;

не відповідає займаній посаді ____________голосів;

4. За результатами голосування ___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

посада працівника, який атестується)

__________________________________________________________________

(указати: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)

Голова лічильної комісії ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени лічильної комісії ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Затверджено атестаційною комісією

Присутні ___________ членів

Проголосували:

За __________ членів

Проти ___________ членів

Утримались ________ членів

В.о. начальника відділу аналізу та прогнозування соціокультурного розвитку регіонів С.Є.Пахлова

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка