1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Назва1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Сторінка4/4
Дата конвертації31.01.2014
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3   44 клас

(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.)


^ Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП (1год.)

Взаємозвязок людини та природи.

^ Учень:

має уявлення про цінність природи для життя людей та залежність людей від стану навколишнього середовища.

ТЕМА 1. НАША БАТЬКІВЩИНА - УКРАЇНА (16 год.)

Україна на карті світу. Карта України. План місцевості. Умовні знаки на плані. Масштаб. План міста (села).

Форми земної поверхні України і свого краю. Корисні копалини, їх види. Природне паливо та його запаси в Україні. Використання енергоносіїв людиною.

Водойми України. Будова річки. Рівнинні і гірські річки. Енергія води та її використання людиною. Водойми рідного краю. Економне використання води в побуті. Значення водойм та їх охорона.

Ґрунт, його види. Значення ґрунтів. Роль людини у збереженні і покращенні ґрунтів.

Природні зони України. Карта природних зон. Мішані ліси (Полісся). Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів. Лісостеп. Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в лісостепу. Степи. Рослини та тварини степів. Господарська діяльність людини в зоні степу. Охорона природи степу. Гори Кримські і Карпати. Рослинний та тваринний світ. Господарська діяльність людей у гірській місцевості.

Заповідники, національні парки України.
Практичні роботи.

 • Нанесення на контурну карту кордону України та її столиці.

 • Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю.

 • Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу.

^ Дослідницький практикум. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?

Учень:

знає розташування України на карті світу, півкуль і Європи.

розрізняє форми поверхні Землі;

види корисних копалин;

класифікує гори за висотою;

наводить приклади (2-3) корисних копалини рідного краю;

пояснює значення корисних копалин для господарської діяльності людини;

схему будови річки;

значення лісів для людини;

особливості пристосування тварин і рослин до життя в умовах степу;

розуміє значення ґрунту в житті живої природи;

досліджує причини забруднення ґрунту;

працює з атласом і контурною картою;

характеризує природні зони;

називає:

штучні та природні водні об‘єкти;

природні зони України;

заповідні території (1);

представників рослинного і тваринного світу природних зон;

представників рослинного і тваринного світу гір;

показує на карті Україну і її столицю;

найбільші річки України, Чорне та Азовське моря;

свою область;

найбільші гори, рівнини і височини України;

природні зони;

Кримські гори і Карпати;

заповідники і національні парки;

моделює ситуації щодо збереження і захисту природи.^ ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ ( 18 год.)

Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна. Раси. Зовнішні ознаки людей різних рас. Карта півкуль. Материки і океани на карті світу. Океани. Особливості природи океанів. Євразія – найбільший материк. Особливості природи Євразії. Рослинний і тваринний світ Євразії. Африка – найжаркіший материк Землі. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Африки. Північна Америка. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Північної Америки. Південна Америка. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Південної Америки. Австралія – найсухіший материк. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Австралії. Антарктида – найхолодніший материк. Особливості природи материка.

Рослинний і тваринний світ Антарктиди.

^ Практична робота. Нанесення на контурну карту назв материків.

Дослідницький практикум. Мандрівка до материка, про яку ти мрієш.

Учень:

знає чисельність населення світу і України;

називає причини, які вплинули на розселення людей;

представників рослинного і тваринного світу материків;

пояснює залежність господарської діяльності людей від природних умов;

пристосування живих організмів до різних умов існування;

показує на карті материки і океани;

користується атласами, контурними картами, додатковими джерелами інформації, у тому числі мережею Інтернет;

складає комп‘ютерні презентації;

порівняльні характеристики ознак людей різних рас;

розповіді про природу материків і океанів;

виступає перед класом з підготовленою інформацією.

^ ТЕМА 3. НАША АДРЕСА У ВСЕСВІТІ (12 год.)

Сонячна система, її склад. Сонце – центральне тіло Сонячної системи, найближча до нас зоря. Планети. Супутники планет. Земля. Добовий і річний рух Землі. Будова Землі. Місяць – природний супутник Землі.

Зоряне небо. Сузір’я зоряного неба. Велика та Мала Ведмедиці. Полярна зоря. Горизонт. Сторони горизонту. Компас. Молочний Шлях – наша Галактика. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт. Сучасні уявлення про Всесвіт.
Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості з допомогою компаса.

Інформаційний проект. Вивчення небесних тіл за допомогою наземних телескопів та космічних апаратів.

Демонстрація просторового розташування зір з допомогою моделі.

^ Дослідницький практикум.

Спостереження за зоряним небом (Місяцем), визначення напрямку на північ з допомогою Полярної зорі (“Запитай у батьків”).


Учень:

називає тіла, що входять до складу Сонячної системи;

планети Сонячної системи та вказує їхнє місце розташування;

першого космонавта Ю.Гагаріна та українських космонавтів;

причини змін пір року на Землі;

пояснює зміну дня і ночі обертанням Землі навколо осі;

видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі;

знаходить інформацію про тіла Сонячної системи; про планети та їх дослідження;

готує розповіді в групах;

характеризує Сонце як одну із зірок у Всесвіті, Молочний Шлях як нашу Галактику;

форму та рух Місяця;

розпізнає планети на плакатах і фотографіях;

Землю за фотографіями;

порівнює планети Сонячної системи за розмірами;

спостерігає за Місяцем;

презентує своє дослідження;

розрізняє на глобусі Північну та Південну півкулі, екватор, полюси;

особливості планет;

2-3 сузір’я зоряного неба;

знає призначення телескопа;

уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт;

визначає напрямок на північ за допомогою Полярної зорі;

визначає сторони горизонту з допомогою компаса;

має уявлення про розширення Всесвіту;

місце Землі у Всесвіті;

зміну фаз Місяця;

будову Землі;

розпізнає на небі 3-4 сузір’я;

моделює розширення Всесвіту з допомогою надувної кульки.

^ ТЕМА 4. ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ (12 год.)

Тіла та речовини. Агрегатні стани речовин та їхня зміна. Молекули і атоми. Розташування молекул у твердих тілах, рідинах та газах. Властивості твердих тіл, рідин і газів. Різноманітність речовин і матеріалів та їхнє використання людиною.

Фізичні величини (довжина, площа, об’єм, час) та їхнє вимірювання. Числове значення та одиниці фізичних величин. Вимірювальні прилади. Шкала приладу. Ціна поділки.

Досліди, які:

 • підтверджують, що тіла складаються з дрібних частинок, між якими є проміжки; підтверджують рух молекул та атомів;

 • демонструють перетворення речовин (добування вуглекислого газу; виготовлення карамелі з цукру);

 • демонструють явище адсорбції.

Дослідницький практикум.

 • Вивчення властивостей твердих тіл.

 • Вивчення властивостей рідин на прикладі води.

 • Вивчення властивостей газів на прикладі повітря

 • Вимірювання лінійних розмірів тіла людини (ріст, об’єм грудей, ширина плечей, розмах рук, довжина кроку, відстань між великим та вказівним пальцем ін.).

 • Вимірювання площі фігури неправильної форми (площі ступні ноги, долоні, листка рослини).

 • Вимірювання об’єму рідини з допомогою медичного шприца (мензурки).

 • Вимірювання часу з допомогою секундоміра та маятника.

^ Учень:

наводить приклади фізичних тіл та речовин, з яких вони складаються;

необхідності вимірювань довжини, площі, об’єму, часу у побуті;

має уявлення про різноманітність речовин у природі;

про точність вимірювання лінійних розмірів, площі, об’єму;

називає і розпізнає агрегатні стани речовин;

називає 3-4 речовини та вказує сферу їхнього застосування;

докази існування молекул;

прилади для вимірювання лінійних розмірів тіл;

одиниці довжини, площі, об’єму, часу та співвідношення між ними;

характеризує властивості твердих тіл, рідин і газів;

розташування молекул у речовинах в різних агрегатних станах;

атоми і молекули як структурні частинки речовини;

висловлює гіпотези щодо параметрів, від яких залежать властивості тіл;

перевіряє гіпотези на досліді;

досліджує властивості твердих тіл, рідин та газів;

знаходить інформацію про властивості речовин та їх використання людиною на практиці;

готує в групах розповідь про властивості речовин;

відповідає на запитання;

задає запитання;

презентує результати власних досліджень і спостережень.

визначає ціну поділки лінійки, годинника (секундоміра), мензурки, медичного шприца;

записує результати вимірювань у таблицю;

аналізує і порівнює результати, записані у таблиці;

вимірює лінійні розміри, площу, об’єм тіл, час;

знаходить інформацію у додаткових джерелах про вимірювальні прилади, готує доповідь;

систематизує інформацію

(складає таблиці, малює схеми);

виступає з повідомленнями за заданою темою.

ТЕМА 5. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (5 год., тематика за вибором учителя)

 • Чому ліси називають «легенями планети»?

 • Як людина приборкала вогонь і навчилась використовувати тепло?

 • Які штучні матеріали людина створила з природних речовин?

 • Які годинники використовували люди здавна?

 • Коли водойми нам дякують, а коли ображаються?

 • Як тварини впливають на ґрунт?

«Речовини навколо нас», інформаційно-пізнавальний проект (Запитай у батьків”):

 • Речовини, з яких будують будинок, та їхні властивості.

 • Речовини, які літають у космос, та їхні властивості.

 • Речовини у моєму портфелі та їхні властивості.

 • Речовини у на кухні та їхні властивості.

 • Речовини на городі та їхні властивості.

 • Речовини у ванній кімнаті та їхні властивості.
Учень:

працює з інформацією:

читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;

знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання, готує виступи та обговорює їх, презентує результати своїх досліджень;

знаходить і систематизує інформацію за двома і більше заданими джерелами (про значення лісів для Землі; про використання вогню і тепла людиною; про штучні матеріали; про екологію водойм; про вплив тварин на ґрунт; про пісковий, водяний, сонячний, вогняний годинники; про речовини та їхні властивості);

реалізує запропонований учителем спосіб перевірки достовірності інформації;

робить висновки на основі отриманої інформації;

використовує інформацію, представленою в різних форматах: текст, схеми, таблиці;

робить висновок (приєднується до одного з висновків) на основі отриманої інформації;

приводить декілька аргументів для підтвердження своєї думки;

працює у групах;

спостерігає та досліджує

об’єкти, які відповідають тематиці запитань, аналізує отримані результати;

проводить власні дослідження.

РЕЗЕРВ - 4 год.
1   2   3   4

Схожі:

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї І виховання...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх...
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/П-6611 від 23. 12. 2004)
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка