Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год
Скачати 465.82 Kb.
НазваМовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год
Сторінка1/4
Дата конвертації18.03.2013
Розмір465.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4


Українська мова. 11 клас

(35 год, 1 год на тиждень)

Мовна змістова лінія –15 год

Мовленнєва змістова лінія – 20 год

Складено за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.

^ Фронтальні види контрольних робіт Індивідуальні види контролю

І

ІІ
І семестр

Усний твір

1
^ Перевірка мовної теми*

2

1)___

2)

2

3)___

4)

Діалог

1
Письмо: переказ

1
1
ІІ семестр

Усний переказ

1
твір

1
-
Читання вголос

У 10-11 кл.не проводиться
Правопис:диктант**

1
1Аудіювання*


1
Читання мовчки*

1

І семестр^ Тема уроку

Кількість

год

Дата

1

ВСТУП (1 год). Українська мова у світі. Українська діаспора

1

^ ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ (9 год)


2

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми

1
3

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ (3 год)

РМ №1. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації

1
4

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень

1
5

РМ №2 Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом.

^ Усний переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням

1
6

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.

Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз

1
7

Контрольна робота №1. Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики(тест).

^ РМ №3 Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.

1
8

РМ №4 Письмовий стислий переказ із творчим завданням.

1
9

Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз.

1
10

Діалог

Способи цитування.

РМ №5 Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.

1
11

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.

1
12

РМ №6 Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.

1
13

Усний твір

^ РМ №7 Усний твір за однією із запропонованих тем.

1
14

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення. Основні види переробки тексту

1
15

Контрольний диктант

1
16

Контрольна робота №2. Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики(тест).

^ РМ №8Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.

1
17

РМ №9 Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації.

^ Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.

1

ІІ семестр


^ Тема уроку

Кількість

годин

Дата

ОРФОГРАФІЧНО-ПУГКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ( 4 год)


18

Удосконалення правописної грамотності.

1
19

ЗМ. Твір на морально-етичну тему.

1
20

Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм.

2
21

ЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.

Звіт про виконану роботу.

1
22

Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих пунктограм.

1
23

Тематичне оцінювання №3.

^ ЗМ. Контроль аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.

1
24

Основи риторики (5 год.).

ЗМ. Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.

1
25

ЗМ. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.


1
26

ЗМ. Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу.

1
27, 28

ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням.

2
29

ЗМ. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії.

1
30

ЗМ. Виступ на семінарах, зборах, конференціях.

1
31

ЗМ. Конспект публічного виступу.

^ Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

1
32

ЗМ. Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.

1
33

Тематичне оцінювання №4. Контрольний диктант.

^ ЗМ. Контроль читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

1
34

ЗМ. Стаття.

1
35

Повторення в кінці року (1 год.).

1


^ Орієнтовний календарно-тематичний план

Українська мова. 11 клас

Академічний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)

Мовна змістова лінія – 40 год , мовленнєва змістова лінія – 24 год

(6 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)
І семестр


Тема уроку

Кількість

годин

Дата

1

Повторення вивченого в 10 класі.

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

1
2

ЗМ. Види запису почутого: докладний запис, конспект.

Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
3

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

1

^ Стилістика мови. Культура мовлення.

Морфологічні засоби стилістики (9 год.).


4

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

1
5

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
6

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1
7

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми.

Написання складних прикметників.

1
8

ЗМ. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.

1
9

Займенники й контекст. Правопис займенників

ЗМ. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.

1
10,11

ЗМ. Ділові папери. Офіційний лист.

Лист електронною поштою і по мобільною телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.

2
12

ЗМ. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.

1
13

ЗМ. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1
14,15

ЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
16

Написання –н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

1
17

Не і ні з різними частинами мови.

1
18

ТКР № 1. Тест (Морфологічні засоби стилістики).

ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1

^ Стилістика простих речень (7 год.).


19

Види простих речень і їх відтінки значень.

ЗМ. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1
20,21

ЗМ. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

Бібліографія.

2
22

ЗМ. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

1
23

ЗМ. Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1
24

ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

1
25

ЗМ. Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів.

Інверсія замість прямого порядку слів.

1
26

ЗМ. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

Пунктограми у простому реченні.

1
27

ЗМ. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

1
28

ТКР № 2. Тест (Стилістика простих речень). Контрольний диктант.

1
29

ЗМ. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

^ Стилістика складних речень (8 год.).


30

Смислові відношення між частинами складних речень.


1
31,32

КЗМ. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
33

ЗМ. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.

1

ІІ семестр


Тема уроку

Кількість

годин

Дата

34

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1
35

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

1
36

ЗМ. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1
37

ЗМ. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

1
38

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
39.40

Пунктограми в складному реченні.

2

^ Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення (3 год.).


41

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Пунктограми при прямій мові та діалозі.

1
42

ЗМ. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

1
43,44

ЗМ. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

2
45

ЗМ. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону.

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1
46

ТКР № 3. Тест (Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення).

ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
47,48

ЗМ. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

2

^ Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення (3 год.).


49

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

1
50

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

1
51

ЗМ. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

1
52,53

ЗМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

2

^ Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови (8 год.).


54

Лексикологія і фразеологія.

1
55,56

КЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
57

Морфологічна будова слова.

1
58

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1
59

Частини мови.

1
60

Слово, словосполучення. речення.

1
61

Просте речення. Члени речення. Складне речення.

Система розділових знаків.

1
62

Текст, його будова.

1
63

ТКР № 4. Тест (Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови). Контрольний диктант.

1
64

ЗМ. Ділові папери. Доручення. Розписка.

1
65-70

На розсуд учителя

6  1   2   3   4

Схожі:

Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconМовленнєва змістова лінія
...
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconСоціокультур-на змістова лінія
Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Мовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка