Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми
Скачати 256.94 Kb.
НазваАвторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми
Сторінка1/3
Дата конвертації24.03.2013
Розмір256.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3
УВАГА!
Авторські права на текст програми “Етика, 5—6 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/69-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 27.07.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Етика належить до світоглядних дисциплін. Її часто називають практичною філософією і вивчають не тільки для того, щоб дізнатися, що таке, наприклад, доброчинство, а насамперед для того, щоб бути доброчинними. Зміст етики як науки — це знання, реалізовані в ставленні особистості до інших людей, суспільства й природи.

Основною метою шкільного курсу “Етика” є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня.

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання:

  • поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки;

  • удосконалювати вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися етикетних норм у повсякденному житті, контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на моральні цінності;

  • формувати позитивне ставлення й мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та людства в цілому;

  • збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками, вчителями, знайомими й незнайомими людьми;

  • стимулювати пізнавальний інтерес учнів до етичного знання, до основ моральної культури.


Програмою передбачено вивчення курсу “Етика” в 5—6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал структуровано так, щоб не тільки зберегти наступність і послiдовність вивчення тем від 5-го до 6-го класу, а й найповніше реалізувати міжпредметні зв’язки та принцип наступності між початковою, основною та старшою школою. Це зумовлено тим, що за Державним стандартом освіти предмет “Етика” в основній школі є складовою освітньої галузі “Суспільствознавство”. Крім того, вивчення етичних проблем відбувається на уроках мови, літератури, художньої культури, природознавства тощо.

Курс етики структурований за такими загальними тематичними блоками-розділами:

5-й клас

Вступ. Що вивчає етика.

1. Чим керується людина у своїх вчинках та поведінці.

2. Які правила визначають гармонію людини із собою та з найближчим оточенням.

3. Якими є моральні норми та правила співжиття в людському суспільстві.

4. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.
6-й клас

Вступ.

1. Цінності людини в сучасному світі.

2. Людина — частина Всесвіту.

3. Моральні виміри спілкування.

4. Цінності демократичного громадянського суспільства.
Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання змісту освіти в програмі застосовано: аксіологічний, соціокультурний, культурологічний та діяльнісний підходи.

Аксіологічний підхід передбачає засвоєння учнями на початковому рівні змісту основних етичних понять та моральних категорій, що відбивають систему загальнолюдських та національних цінностей. У процесі опрацювання матеріалу курсу вчитель має створити умови для розуміння та усвідомлення учнями таких основних етичних понять, як, наприклад, добро і зло, доброчинство, сором і совість, товаришування й дружба тощо. Програмою передбачено ознайомлення учнів з етикетними нормами, що конкретизують та унаочнюють ці моральні цінності.

Усвідомлення учнями моральних цінностей суспільства закладає основи для формування їхньої власної системи духовних цінностей та морального ідеалу.

Соціокультурний підхід передбачає усвідомлення учнями моралі як одного з соціальних регуляторів систем “індивід—індивід”, “індивід—суспільство”, а також засвоєння ними норм суспільного життя, визнання цінностей взаємоповаги та взаємодопомоги, безкорисливості тощо.

Серед важливих тем, що розкривають складні взаємозв’язки людини й суспільства, особливе місце належить проблемі моральних засад громадянства. Учні набувають уміння оцінювати власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості. Засвоюючи зміст “Золотого правила” моралі, вони витлумачують повагу до гідності й прав людини як необхідну умову життя в суспільстві.

Культурологічний підхід передбачає вивчення складових моральної культури особистості й поглиблення та збагачення знань про моральний зміст культури людства, культури, звичаїв і традицій українського народу, різних народів і національностей, які живуть в Україні.

Оскільки курс “Етика” має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісному підходові слід надавати пріоритетного значення. Учителеві варто вбачати свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі та справедливості. Навчитися діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні правила та цінності. Основним в етиці вважається не вміння гарно говорити про добро та зло, а намагання чинити добро, стверджувати його своїми вчинками, своїм життям, тобто бути добродієм.

Етика як шкільний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу. На уроках етики вчитель використовує інтерактивні технології навчання. Актуальними є також бесіда, тестування, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення.

Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків-розділів разом з уроками узагальнення та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною, учитель може її змінювати в межах 35 годин річних. Резервний час учитель може використовувати на власний розсуд.

“Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів”, викладені у програмі, містять перелік основних знань, умінь і навичок, що мають бути сформовані в учнів як результат засвоєння кожної теми. Особливий наголос зроблено на навчально-інтелектуальних і творчих уміннях.

Зміст курсу є доступним і розрахований на засвоєння його кожною дитиною. Зрозуміло, що етичні знання п’ятикласників не можуть і не повинні бути систематичними і залишаються, у відповідності до віку дітей, на рівні елементарних уявлень і початкових понять. Так само і розвиток умінь учнів знаходиться на початковому рівні. Основним завданням учителя є надати цим знанням і умінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах моральної поведінки учнів. Тому оцінювання знань і умінь п’ятикласників з етики насамперед має бути орієнтовано на піднесення мотивації учнів до навчання, на їх заохочення не тільки до вивчення предмета, а й до відповідних роздумів, оцінок і поведінки. А отже, вчителеві варто ширше застосовувати високі бали. (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики подано на с. 24.)
5-й клас

(35 год, 1 год на тиждень)К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

^ ВСТУП. ЩО ВИВЧАЄ ЕТИКА
Що таке етика. Для чого вивчають етику. Як пов’язані етика та духовний світ людини. Якими є важливі людські чесноти.

Учень:
розповідає про важливість етичних знань у житті людини.
^ Пояснює зміст поняття “етика”.
Характеризує людські чесноти як вияви шляхетності, мудрості, справедливості.

3

Тема 1. ^ ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ЛЮДИНА У ВЧИНКАХ ТА ПОВЕДІНЦІ
Як розрізнити добро і зло. Чому люди повинні вибирати між добром і злом. Що значить бути доброю людиною. Що таке доброчинність.

Учень:
характеризує певні події та явища як прояви добра чи зла.
Пояснює критерії оцінки певних учинків (допомога іншим, щирість, щедрість).
^ Наводить приклади доброчинності, людяності.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Що таке вчинок. Який вчинок називають подвигом. Як впливають емоції та почуття на нашу поведінку. Як навчитись керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків.

Учень:
пояснює зміст понять “вчинок”, “подвиг”.
Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку.
Обґрунтовує важливість уміння керувати собою.

Як співвідносяться мораль і етикет. До чого призводить незнання етикетних правил. Які етикетні правила на щодень є найважливішими.

Учень:
розповідає про важливість етикетних норм для життя.
^ Оцінює приклади людської поведінки відповідно до моральних норм та вимог етикету.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
6

Тема 2. ^ ЯКІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧАЮТЬ ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ ІЗ СОБОЮ ТА З НАЙБЛИЖЧИМ ОТОЧЕННЯМ
Що означає бути щасливим. Що таке людська індивідуальність та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе.

Учень:
пояснює зміст понять “людська індивідуальність”, “щастя”, “внутрішня гармонія”, “самооцінка”.
^ Називає і наводить приклади рис характеру людини.
Розповідає про важливість самооцінки.

Що таке гідність та честь. Чому не можна принижувати людську гідність. Чому кожна людина гідна поваги. Як не втратити гідність.

Учень:
пояснює поняття “гідність”, “честь” та наводить відповідні приклади.
Обґрунтовує важливість збереження власної гідності.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Що таке совість. Як пов’язані совість і відповідальність. Зв’язок відповідальності перед собою і перед іншими. Коли людині буває соромно. Чому важливо знати думку інших про себе. Коли люди відчувають провину.

Учень:
пояснює та порівнює поняття “сором” і “совість”.
Розповідає про важливість совісті й сорому як регуляторів людської поведінки.
Обґрунтовує важливість оцінки своїх вчинків іншими.
Наводить приклади визнання власних помилок.
^ Пояснює взаємозв’язок совісті з відповідальністю перед собою.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Яку роль відіграє у житті людини родинне коло, сімейні свята і традиції. Чому необхідні взаємна повага, допомога і чуйність в родинному колі. Якими мають бути сімейні обов’язки. Як уникнути конфлікту в стосунках з рідними.

Учень:
характеризує свою поведінку в колі сім’ї.
Наводить приклади сімейних свят і традицій.
Характеризує ієрархію родинних зв’язків.
Розв’язує ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності.
Розповідає про важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї.
^ Пояснює причини виникнення та варіанти уникнення і розв’язання конфлікту.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом. За що ми цінуємо своїх друзів.

Учень:
пояснює важливість дружби.
Обґрунтовує необхідні умови дружніх стосунків.
Наводить приклади дружби та вміння дружити.

Якими є моральні основи товаришування. Як розв’язувати конфліктні ситуації. Що таке честь колективу. Як відрізнити справжній та вигаданий авторитет.

Учень:
пояснює поняття “товаришування”, “честь колективу”.
Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі.
Обґрунтовує важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі.
Розповідає про необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі та авторитет.
^ Наводить приклади справжнього та вигаданого авторитету.
Аналізує свої вчинки і поведінку, враховуючи їх оцінку однокласниками.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
6

Тема 3. ^ ЯКИМИ Є МОРАЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА СПІВЖИТТЯ У ЛЮДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Як і чому виник етикет. Що таке церемонії, звичаї, традиції, етикетні кодекси. Які манери вважаються гарними.

Учень:
розповідає про роль церемоній та етикетних кодексів у формуванні етикету.
Характеризує первісні засоби регуляції поведінки (звичаї, традиції).
Пояснює поняття “гарні манери”.

Якими є моральні норми в культурі українського народу. Яку роль відіграють для українців звичаї гостинності, працелюбність, взаємоповага, допомога сиротам, вдовам, безкорисливість. Якими є звичаї різних народів, які живуть в Україні.

Учень:
обґрунтовує важливість моральних норм у житті українського народу.
^ Наводить приклади моральних звичаїв, традицій українського народу.
Характеризує моральні основи звичаїв інших народів, які живуть в Україні.
Пояснює суть основних моральних правил життя українського народу.
Чому люди поважають звичаї, традиції і закони. Чому треба поважати гідність і права людини. Що означає бути громадянином своєї держави. Як ми відчуваємо належність до своєї країни. Як бути корисним суспільству.

Учень:
пояснює поняття громадянства.
Наводить приклади поваги до звичаїв, традицій, символів і законів.
^ Оцінює власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості.
Обґрунтову важливість поваги до гідності і прав людини як необхідної умови життя у суспільстві.
У чому полягає основний зміст “золотого правила” моралі. Поняття моральної норми. Людяність і справедливість як засади морального життя. Чи можна спілкуватися з іншими людьми, не виконуючи сучасних етикетних норм. Чому людяність і справедливість є основою сучасного етикету. Що таке пристойність.

Учень:
формулює “золоте правило” моралі й пояснює його значимість для життя.
^ Наводить приклади сучасного етикету та пояснює його демократичність.
Пояснює поняття пристойності як прояв відповідності поведінки до ситуації.
Обґрунтовує роль постійного тренування у набутті моральних якостей.
Оцінює значущість чеснот (привітності, доброзичливості, делiкатності, гідності, благородства, скромності) у людських взаєминах.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
9

Тема 4. ^ ЩО ОЗНАЧАЄ ДОТРИМУВАТИСЯ НОРМ ЕТИКЕТУ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет. Що означає бути цікавим і приємним співрозмовником. Які є моральні основи спілкування.

Учень:
розповідає про необхідність доброзичливості, щирості, уваги і поваги до партнера у спілкуванні.
Формулює і використовує найважливіші правила бесіди (для того, хто говорить; для того, хто слухає).
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Як звертатися до людей. Як вибачитися і пробачати. Як чемно відмовитися чи погодитися. Як висловлювати вдячність.

Учень:
обґрунтовує важливість дотримання правил мовного етикету.
Використовує у різних ситуаціях доречні словесні форми.
^ Оцінює спілкування своє та інших, спираючись на норми етикету.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.

Коли доречно користуватися телефоном. Що означає “вміти листуватися”. Як оформити листа, що надсилається в мережі Інтернет.

Учень:
пояснює особливості правил дистантного спілкування.
Використовує уміння дистантного спілкування (письмового та електронного листування і телефонних розмов).
Моделює та розв’язує ситуації.

Які є основні правила невербального спілкування. Коли жести бувають красномовнішими за слова. Чому жести багатозначні.

Учень:
пояснює поняття невербального спілкування.
Наводить приклади застосування людьми засобів невербального спілкування (пози тіла, жестів, міміки).
Використовує та пояснює основні жести.
Характеризує особливості жестикуляції та зміст окремих жестів у різних народів.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.

Чому одяг є виявом індивідуальності. Що таке мода і стиль. Як співвідносяться віяння моди та етикет. Як пiдібрати для себе одяг.

Учень:
наводить приклади різних стилів і форм одягу.
Характеризує роль моди і стилю в житті людини.
^ Пояснює, як виявляються норми етикету в одязі та зовнішності людини.
Моделює та розв’язує ситуації.

Що треба пам’ятати, відвідуючи хворого. Як поводитись у поліклініці та лікарні. Якими є особливості поведінки в дні смутку та печалі. Як висловлювати співчуття та утішати. Як відбуваються вшанування полеглих і поминальні дні.

Учень:
характеризує особливості поведінки під час догляду за хворими, перебування в поліклініці та лікарні.
^ Пояснює особливості поведінки і етикетних норм у дні трауру та вшанування полеглих.
Виявляє повагу до традицій вшанування померлих родичів (поминальних днів).
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.
Яким є етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях (на святі, на весіллі, в музеї та бібліотеці, в гостях). Як вибирають та приймають подарунки. Як влаштувати свято вдома чи в школі.

Учень:
пояснює особливості поведінки в спілкуванні з незнайомими людьми.
Аналізує власну поведінку та поведінку інших, враховуючи розмаїття життєвих ситуацій.
Розповідає про важливість дотримання норм етикету в різноманітних ситуаціях.
Використовує правила етикету у своїй поведінки у різних ситуаціях шкільного та позашкільного життя.
Моделює та розв’язує ситуації.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання
2

Підсумкове узагальнення  1   2   3

Схожі:

Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Математика, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл.” належать Міністерству...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Авторські права на текст програми “Етика, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми iconАвторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка