Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Сторінка1/6
Дата конвертації08.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
З метою посилення уваги молоді до надбань національної і світової культури, вивчення кращих творів світового письменства, формування у підростаючого покоління загальнолюдських і національних духовних цінностей, культурно-пізнавальних інтересів та естетичного смаку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 05.07.2010 р. № 666 «Про зміну назви навчального предмета», назву шкільного предмета «Зарубіжна література» замінено на назву «Світова література».

Головною метою вивчення предмета “Світова література” в загальноосвітній школі є виховання в шкільної молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей.

Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях: формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості; стимулювання інтересу до читання в цілому; відчуття краси та виразності художнього слова; плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами; сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів; формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок аргументованого оцінювання прочитаного; підвищення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів; виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій; формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ.
У 2010-2011 навчальному році вивчення світової літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

В основу курсу світової літератури покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчення світової літератури.

Вивчення світової літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.02.2008 № 122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання (нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі; наказ МОН від 11.09.2009 № 854). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення світової літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю двох профільних програм із світової літератури.

  • Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 52 с.

  • Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 56 с.


Програми створено за «принципом матрьошки» (тобто програма рівня стандарту є ядерним компонентом програми академічного (профільного) рівнів. Під час розробки профільних програм із світової літератури було враховано досвід багатьох країн, де профілізація навчання має давню традицію. В процесі навчання старшокласники часто прагнуть змінити обраний спочатку профіль, відповідно у Концепції профільного навчання в старшій школі передбачена можливість зміни профілю що зреалізовано у структурі профільних програм.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 року № 1/9-543 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік» розподіл годин щодо світової літератури за рівнями змісту освіти виглядає таким чином:


Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах
Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Класи

10

11

10

11

10

11

^ Світова література

1

1

2

2

3

3

У зазначеній програмі для 10 класу профільний рівень співпадає з академічним, відповідно навчальний матеріал програми розподілений на 2 навчальні години на тиждень. У 2010–2011 навчальному році учитель на власний розсуд має право розподілити матеріал програми академічного рівня, визначивши у календарно-тематичному плануванні розподіл годин на 3 години на тиждень.


Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення світової літератури у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

  • Ковбасенко Ю.І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – К.: Грамота, 2010.

  • Звиняцьковський В.Я., Свербілова Т.Г., Чабанова О.Є. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – К.: Освіта, 2010.

  • Ковбасенко Ю.І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. – К.: Грамота, 2010.

  • Наливайко Д., Шахова К., Волощук Є., Нагорна Н., Кисельова Л., Білик Н. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. – К.: Генеза, 2010.


Зміст підручника ^ Ковбасенко Ю.І. (рівень стандарту; видавництво «Грамота») структуровано за такими розділами: вступні блоки; «Життєвий і творчий шлях письменника» (твори якого вивчаються текстуально); аналіз художніх творів, текстуальне вивчення яких передбачене чинною навчальною програмою; блоки «Запитання і завдання», які зорієнтовані як на роботу учня під керівництвом учителя, так і на самостійне опрацювання; «Інтернет-навігатор» (перелічені джерела, в яких учень зможе знайти художні тексти, літературознавчі та літературно-критичні матеріали за персоналіями і творами); «Літературознавчий словник».

Система запитань і завдань є дидактично доцільною, оскільки дозволяє вчителю працювати з учнями різного рівня підготовки, здібностей та інтересів, відображаючи методичний принцип «від простого до складного» й містячи завдання репродуктивного, творчого і дослідницького характеру.

У змісті підручника реалізовані також виховні можливості навчальної дисципліни «Світова література». Так, значний аксіологічний потенціал закладено до самих програмових художніх текстів, які є шедеврами світової літератури. Крім того, в процесі розгляду життєвого і творчого шляху конкретних письменників, а також аналізу їхніх творів особлива увага звертається саме на виховний аспект викладання.

Важливим навчальним складником підручника є ілюстративний матеріал, який несе насамперед функціональне навантаження, оскільки є додатковим джерелом навчальної інформації.

У підручнику ^ Звиняцьковського В.Я., Свербілової Т.Г., Чабанової О.Є. (рівень стандарту; видавництво «Освіта»), відповідно до навчальної програми, розглянуто основні факти та події літературного процесу ХІХ століття в Західній Європі, Росії та США. Докладно проаналізовано програмові твори, а також подано додатки: «Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу», «Короткий літературознавчий словник».

Оглядові та монографічні розділи вводять десятикласників у творчу лабораторію митців, залучають до вирішення етико-естетичних проблем. Запитання та завдання розподілено за видами роботи: «Завдання з теорії літератури», «Опрацьовуємо прочитане», «Вічні питання», «Літературні ігри», «Культурологічний контекст», «Підсумовуємо вивчене», що розвивають у школярів навички самостійного аналізу художнього твору, вміння висловлювати власні думки і почуття про прочитане, обґрунтовувати свої твердження, дискутувати. Завдання до рубрики «Варіації на теми вивченого» сприятимуть розвиткові творчих здібностей.

Рубрика «^ Символи епохи» дає змогу учням ознайомитися з творчістю відомих майстрів пензля та їхніми найбільш знаними творами, простежити міжпредметні зв’язки.

У підручнику для академічного (профільного) рівнів Ковбасенко Ю.І. для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного та спортивного напрямів принципово глибшими, ніж у підручниках для класів природничо-математичного та технологічного напрямів, є вступні розділи, а також наявні розділи, присвячені розгляду творчості Чарльза Діккенса, Миколи Некрасова і Еміля Золя, творчість яких не розглядається за програмою рівня стандарту.

У цьому підручнику для академічного (профільного) рівнів додано виокремлені тексти «^ Розширюючи коло читання» (матеріали до вивчення творчості Генрі Джеймса і Кнута Гамсуна), покликані допомогти вчителю-практику організувати уроки додаткового (позакласного) читання.

Блоки «Запитання і завдання» диференційовано за рівнями: академічним та профільним, що ураховано в дизайні підручника, де перший і другий блок чітко розмежовані й розрізнені поліграфічно. Запитання і завдання зорієнтовані як на роботу учня під керівництвом учителя, так і на самостійне опрацювання, а також містять багато завдань творчого і міждисциплінарного (культурологічного) характеру. Блоки запитань і завдань дозволяють учителю працювати з учнями різного рівня підготовки, здібностей та інтересів, чому слугує і поглиблений зміст виділених поліграфічно додаткових матеріалів («рубрик «Ad fontes» – «До першоджерел» (висловлювання авторитетних діячів науки та мистецтва), «Nota bene» (програмові теоретико-літературні поняття), «Літературне відлуння» (твори майстрів слова про письменників) та ін.

Підручник авторського колективу ^ Наливайко Д.С., Волощук Є.В. та ін. (академічний (профільний) рівні; видавництво «Генеза») складається з трьох частин: «З літератури реалізму»; «Традиції і новаторські зрушення в поезії другої половини ХІХ ст.»; «Роман ранньомодерністської доби».

У кожному з розділів нарис про письменника й аналіз окремих його творів структуровано за рубриками – «Віхи життя, віхи творчості» та «Відкрита книга». Їх доповнюють додаткові рубрики «У майстерні митця», «Точки дотику з Україною», «Nota bene» й «Подробиці», назви яких вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім «монографічних» тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою «Сторінками історії літератури».

Рубрика «Скарбниця філолога» розрахована на учнів філологічного профілю й репрезентує твори, які є знаковими для літератури ХІХ ст.: романи «Пармський монастир» Стендаля, «Батько Горіо» О. де Бальзака, «Великі сподівання» Ч. Діккенса, «Ідіот» Ф. Достоєвського, «Війна і мир» Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме.

Наприкінці кожної теми подані диференційовані за чотирма рівнями запитання й завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень, рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. До запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання й завдання для філологічного профілю.
^ Вивчення світової літератури в 11 класах здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

  • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5–11 кл. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; 1998 (2003) р.

  • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5–11 кл. / За редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу Б.Б. Шалагінов; 2001 р.

Передбачений програмами резервний час учитель може використовувати на власний розсуд відповідно до завдань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчення певної програмової теми з тим, щоб поглибити її опрацювання, увести до кола вивчення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток мовлення школярів, виразне читання, опрацювання ними певних критичних матеріалів тощо.

Навчальний предмет «Світова література» викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою написаний художній твір; якісна підготовка вчителя, у тому числі можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей твору тощо мовою оригіналу), бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу (скажімо, творів Л.М. Толстого – російською, Б. Шоу – англійською, В. Гюго – французькою і т. д.). У такому разі предмет “Світова література” виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами.

Оскільки з переважною більшістю художніх текстів на практиці учні ознайом­люються в перекладах українською мовою, особливу увагу слід звернути на якість цих перекладів, навчаючи школярів порівнянню творів на вісях “переклад–оригінал” і “переклад–переклад”.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах світова література вивчатиметься за програмами:

У 5-9 класах: Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

У ^ 10-11 класах: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 52 с.
Згідно з наказом МОН від 18.02. 2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з світової літератури:

  • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного...
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних...
Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка