Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год
Скачати 167.34 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год
Дата конвертації09.03.2013
Розмір167.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Календарно-тематичний план

Українська мова. 10 клас

Рівень стандарту

(35 год., 1 год. на тиждень)

Мовна змістова лінія – 16 год.

Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія – 19 год.


Тема уроку

Кількість

годин

Дата

І семестр

1

Вступ. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості

1
2

РЗМ 1. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Контактне й дистантне спілкування.

Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови

1
^ ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ (11 год)


3

Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови

1
4,5

РЗМ 2,3. Мовленнєва діяльність. Рецептивні й продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації.

Складання плану почутого, тез, конспекту. Тематичні виписки, цитати.

Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті (за профілем)

2
6

Складні випадки правопису ненаголошених голосних. Стилістичні засоби фонетики.

Складання й розігрування діалогів

1
7

РЗМ 3. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.

Вітальний адрес. Вітальна промова

1
8

Складні випадки правопису знака м’якшення, апострофа.

1
9

РЗМ 4. Реферат. Бібліографія. Анотація. Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику

1
10

ТКР 1. Тест (Звуки мовлення, значущі частини слова, словосполучення, речення. Складні випадки написання ненаголошених голосних, знака м’якшення, апострофа. Стилістичні засоби фонетики). Контрольне читання мовчки

1
11, 12

РЗМ 7, 8. Письмовий переказ із творчим завданням.

2
13

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова

1
14

^ РЗМ 5. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування. Складання й розігрування діалогів

1
15

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі

1
16

РЗМ 6. Усний переказ прослуханого монологічного висловлювання.

1
17

ТКР 2. Тест (Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору).^ Контрольний диктан

1
18, 19

КР. РЗМ 15-16. Нарис про людину ─ видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу ─ винахідника, ученого, дослідника, конструктора)

2ІІ семестр20

Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання.

1
21

РЗМ 9. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тематику

1
22

Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті

1
23-24

РЗМ 13. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів.

Ділові папери. Доручення. Анотація. Офіційний лист

2
25

Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменників

1
26

ТКР 3. Тест (Лексика. Частини мови). Контрольне аудіювання

1
^ ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ (3 год)


27

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань

1
28

РЗМ 12. План усного виступу на суспільно-політичну тему.

Виступ публіцистичного характеру під час бесіди, дискусії, полеміки

1
29

Складні випадки правопису різних частин мови

1
30


РЗМ 9. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тематику

1
31

Написання імен по батькові, прізвищ

1
32

РЗМ 14. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом. Відповідь на екзамені

1
33

ТКР 4. Тест (Складні випадки написання частин мови, імен по батькові, прізвищ).

^ Контрольний диктант

1
34,

35

КР. РЗМ 10-11. Письмовий переказ із творчим завданням

2
36

Повторення в кінці року

1

Упорядник календарно-тематичного плану Черненко О. А.

^ Календарно-тематичний план

Українська мова. 10 клас

Академічний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)

(6 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

^ Мовна змістова лінія – 39 год. Мовленнєва змістова лінія – 25 год1^ Тема уроку

Кількість

годин

Дата

І семестр

1

Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка

1
2

Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна)

1
3

РЗМ 1. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

1
^ Практична стилістика і культура мовлення


Стилістичні засоби фонетики

4

Загальна характеристика звукового складу української мови

1
5

Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах

1
6

Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів.

1
7

Норми вимови.

1
8

Вимова голосних звуків. Написання слів із ненаголошеними голосними

1
9

Вимова приголосних звуків. Позначення приголосних звуків на письмі

1
10, 11

РЗМ 3,4. Тематичні виписки. Тези. Конспект прочитаного

2
12, 13

Позначення приголосних звуків на письмі: складні випадки вживання м»якого знака та апострофа

2
14, 15

Позначення приголосних звуків на письмі: правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних

2
16

РЗМ 5. Бібліографія. Анотація

1
17

Позначення приголосних звуків на письмі: Спрощення в групах приголосних

1
18

Позначення приголосних звуків на письмі. Уподібнення приголосних

1
19, 20

РЗМ 6,7. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

2
21

Чергування голосних і приголосних звуків

1
22, 23

РЗМ 8,9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

2
24, 25

Складні випадки написання слів іншомовного походження

2
26

ТКР 1. Тест (стилістичні засоби фонетики). Контрольне читання мовчки

1
^ Стилістичні засоби лексикології і фразеології


27

Слово і його лексичне значення.

1
28

Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте та ін.).

1
29, 30

РЗМ. 10, 11. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)

2
31

Специфічно побутова лексика; просторічні слова; їхні стилістичні функції.

1
32-33

РЗМ. 15, 16. Стаття в газету на морально-етичну тему

2
34

Професійно виробнича лексика; наукова і ділова лексика, її стилістичні функції

1
35

Діалектні слова, їхні стилістичні функції.

1
36

ТКР 2. Тест (стилістичні засоби лексикології). Контрольний диктант

1
ІІ семестр

37, 38

Застарілі слова (історизми та власне архаїзми), неологізми, їхні стилістичні функції.

2
39, 40

РЗМ. 13, 14. Конспектування висловлювання, сприйнятого на слух.

1
41

Запозичені слова, їхні стилістичні функції.

1
42

РЗМ 2. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

1
43, 44

Лексико-стилістичні синоніми та їхні види (контекстуальні синоніми, перифрази)

2
45

ЗМ 17. Конспектування прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей).

1
46-49

Переносне значення слів. Тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія).

4
50

ЗМ 18. Усний докладний переказ тексту з творчим завданням

1
51

Антоніми. Пароніми.

1
52

Основні групи фразеологізмів

1
53

РЗМ 12. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

1
54, 55

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

2
56, 57

ЗМ.19, 20. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

2
58

ТКР 3. Тест (стилістичні засоби лексикології і фразеології). Контрольний диктант

1
^ Словотворчі засоби словотвору

59

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів.

1
60, 61

Стилістична синоніміка морфем.

2
62

РЗМ 21. Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення

1
63, 64

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

2
65, 66

РЗМ 22, 23 Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

2
67

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

1
68, 69

ЗМ 24, 25. Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

2
70

ТКР 3. Тест (стилістичні засоби словотвору). Контрольне аудіювання

1

Упорядник календарно-тематичного плану - О.Глазова

^ Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови

в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано

у програмі з української мови для 5-12 класів (лист МОН від 18.05.2009 № 1/9-342)
10 клас


Форми контролю

^ Фронтальні види

контрольних робіт:

І семестр

ІІ семестр

^ Перевірка мовної теми*

2

2

Письмо:

Переказ


1


1

Твір

1

-

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*1

Читання мовчки*

1

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

З інструктивно-методичних рекомендацій МОН України

щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у

2010-2011 навчальному році


1 Послідовність уроків розвитку зв’язного мовлення відповідає підручникові Українська мова: підруч. для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів/: О.Глазова, Ю.Кузнецов. – К.: Зодіак-ЕКО. – 2010.

Схожі:

Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту...
Вступ. Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль...
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconМовна змістова лінія –15 год Мовленнєва змістова лінія – 20 год
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний...
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год icon105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського....
Календарно-тематичний план Українська мова. 10 клас Рівень стандарту (35 год., 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія 16 год iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка