Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у
Скачати 217.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у
Дата конвертації16.03.2013
Розмір217.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році

Метою вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі є формування широкої читацької компетенції у старшокласників, яка базуєть­ся на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних на­вичках, світоглядних переконаннях тощо.

Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях: формування гума­ністичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особи­стості; стимулювання інтересу до читання в цілому; формування стійкої мо­тивації вивчення літератури, відчуття краси та виразності художнього слова; плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його за­собами; створення умов для активного осягнення програмового матеріалу завдяки насиченій розумовій діяльності, зацікавленості процесом навчання; сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів; розви­ток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності його змістових та формальних особливостей; формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного; підвищення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соці­альних процесів; виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій; формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ; виховання поваги до книги, до художнього твору, що є унікальною одиницею передачі інформації.

У 2009/10 навчальному році вивчення зарубіжної літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, зат­вердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загаль­ною редакцією Д.С. Наливайка. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 112 с.

Добір і організація навчального матеріалу курсу зарубіжної літератури ма­ють здійснюватися на основі поєднання особистіснозорієнтованого, комуні-кативно-діяльнісного та соціокультурного підходів.

В основу курсу зарубіжної літератури покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція фор­мується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дос­лідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в про­цесі вивчення зарубіжної літератури. Отже, уроки зарубіжної літератури ма­ють створювати умови для реалізації принципів національного й полікультурного виховання, мотивації творчої активності, формування дос­віду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів зарубіжної літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів.
Так, вивчення зарубіжної літератури у 9 класах загальноосвітніх на­вчальних закладів у 2009/10 навчальному році здійснюватиметься за підруч­никами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних зак­ладів. - К.: Грамота, 2009. Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Вежа, 2009. Ніколенко О.М., Оголій І.Л. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх на­вчальних закладів. - К.: Ранок, 2009. Півнюк Н.О. Гребницька Н.М., Строга-нова Г.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх на­вчальних закладів. - К.: Освіта, 2009.

Усі представлені підручники відповідають вимогам чинної програми із за­рубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної шко­ли, реалізуючи три змістові лінії - аксіологічну, літературознавчу, культуро­логічну. Хоча кожен з підручників, звісно, має свої особливості.

Визначальною особливістю підручника Ковбасенко Ю.І. є те, що він зорі­єнтований на науково-методичне забезпечення вивчення навчального пред­мета не на пропедевтичній (5-7 класи) або гіперпропедевтичній (8 клас) ос­нові, а з урахуванням історико-хронологічного принципу, шо зумовлює домінанти в його структуруванні та змістовому наповненні. На відміну від попередніх навчальних видань для 5-8 класів - це вже власне підручник, а не підручник-хрестоматія. Крім того, літературні епохи подані не просто в хронологічній послідовності (Бароко - Класицизм - Просвітництво - Ро­мантизм - Реалізм (від романтизму до реалізму), а й з опорою на засвоєні учнями відомості щодо попередніх періодів. Такий підхід реалізується як у основному змісті підручника, так і в додаткових дидактичних фрагментах. Підручник зорієнтовано на упровадження нових форм моніторингу на­вчальних досягнень учнів.

У підручнику Назарця В.М. (видавництво «Вежа») висвітлені найбільш суттєві ознаки і закономірності кожної художньої епохи, які представлені в оглядових розділах підручника. Кожний оглядовий розділ продовжує персо­нальний підрозділ, що ознайомлює учнів із творчістю письменників, у тво­рах яких конкретна літературна епоха знайшла своє найяскравіше втілення. Додатковий матеріал групується в рубрики «Літературна перерва», «Куточок допитливого», які допоможуть учневі краще орієнтуватися у великому обсязі інформації. Наприкінці кожного підрозділу містяться завдання творчо-пошу­кового характеру, що згруповані в рубрики «Перевірте свої знання», «Подис­кутуйте». Загальним підсумком вивченого впродовж навчального року є при­кінцевий розділ «Підсумуємо вивчене за рік». Привертають увагу рубрики «Літературна презентація», «Літературознавча скарбничка», які не тільки допо­можуть скласти попереднє уявлення про художній твір, але й сприятимуть поповненню знань про літературу як мистецьке явише.

У підручнику авторів Ніколенко О.М., Столій І.Л. (видавництво «Ранок»), крім загального концептуального вивчення світової літератури як єдиного процесу, також є свої методичні особливості. Подаються історичні огляди, які окреслюють основні проблеми розвитку культури певного періоду, мо­нографічні розділи про письменників, різноманітні завдання, виконання яких допоможе уявити весь обшир культурних надбань епохи. Ці розділи допоможуть усвідомити роль і значення письменника у загальному літера­турному процесі, художні особливості його творів. Художні твори розгляда­ються в контексті, у зв'язках із біографіями письменників, важливими істо­ричними і культурними подіями. Такий підхід дозволяє не лише краще зрозуміти передумови виникнення словесних явищ, а й повніше осягнути їх зміст. Частиною європейського мистецького процесу завжди було іі україн­ське письменство, тому автори акцентують увагу на найяскравіших виявах загальноєвропейського культурного розвитку в творах українських пись­менників. Деякі твори подаються в кількох перекладах, щоб дати найбільш повне уявлення про текст оригіналу.

Методичний апарат підручника Півнюк Н.О. Гребницької Н.М., Строганової Г.М. (видавництво «Освіта») націнений як на роботу учнів під керівництвом учи­теля, так і на самостійну роботу школярів. Система запитань і завдань об'єднана у блоки з позначками: «Опрацьовуємо прочитане», «Порівнюємо», «Робимо вис­новки», «Перевіряємо себе», «Творчі завдання», «Практичні завдання».

У підручнику вміщено портрети письменників, схеми, таблиці, цікаві ілю­страції. Графічно й у кольорах виокремлено головне й допоміжне, що дає змогу учням краще орієнтуватися в навчальному матеріалі. Узагальнити вивчене допоможуть запитання й завдання в рубриці «Підсумовуємо прочи­тане» наприкінці підручника. Подано «Інтернет-вікторину» та перелік літера­тури для самостійного опрацювання («Радимо прочитати»).

^ Вивчення зарубіжної літератури у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійснюватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-І 1 кл. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.Г. Ковбасенко; 1998 (2003) р. Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою на­вчання. 5-11 кл. / За редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу Б.Б. Шатагінов; 2001 р.

Передбачений програмами резервний час учитель може використовувати на власний розсуд відповідно до завдань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчення певної програмової теми з тим, щоб поглибити її опрацювання, увести до кола вивчення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток зв'язного мовлення школярів, виразне читан­ня, опрацювання ними певних критичних матеріалів тощо.

Вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі здійснюється українською мовою. Відповідно до методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-113 від 11.03.2004 року з метою створення сприятливих умов для самореалізації й мовного самовияву кож­ного учня, формування полікультурної особистості можливим є вивчення творів світової класики мовою оригіналу, яку учні вивчають і знають. Голов­ною передумовою реалізації ключових настанов згаданого методичного листа є те, що рівень вивчення школярами іноземної мови має бути достатньо високим, оскільки робота з оригіналом твору передбачає комплексне його опрацювання: осягнення його образної системи, художніх особливостей, унікальних словотвірних моделей, граматичних форм і синтаксичних конст­рукцій. Якщо ж засвоєння мови оригіналу тих творів, що пропонуються до вивчення в курсі зарубіжної літератури (англійська, німецька, французька, японська, італійська, іспанська, польська, російська тощо), не передбачено інваріантною частиною навчального плану конкретного ЗНЗ, то в процесі вивчення курсу зарубіжної літератури використовується українська мова. Дія згаданого методичного листа МОН України реалізується також за умови якіс­ної підготовки самого вчителя де опрацювання на уроці художнього твору мовою оригіналу, оскільки таке вивчення передбачає глибоке знання цієї мови насамперед самим педагогом.

Реалізація профільного навчання вимагає від учнів здійснення свідомого вибору щодо майбутньої професії. Важливість такої підготовки ще в ос­новній школі обумовлює значення допрофільного етапу в 8—9 класах.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окре­мих предметів» розроблено навчальну програму з зарубіжної літератури: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи / За загальною науковою редак­цією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко; про­граму підготували: Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, Г.В.Бітківська, К.Н.Баліна.

Програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури укладено відповідно до «Дер­жавного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» з урахуванням основних державних вимог до навчальних досягнень учнів 8-9 класів, а та­кож згідно з основними положеннями Концепції профільного навчання.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах філологічного профілю навчання, а відтак - до майбутнього опанування у ВНЗ фахів, пов'язаних із потребою в поглибленому знанні зарубіжної літератури (філолог, викладач ВНЗ, учитель-словесник, журналіст, диктор телебачення, літе­ратурний редактор і/або коректор, офіс-менеджер тощо).

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання: на­вчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літера­турного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення; давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння го­ловних закономірностей перебігу літературного процесу; вчити визначати на­ціональну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (у т. ч. у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва): відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури; розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо); виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну і релігійну толерантність вод­ночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулюва­ти й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих (в т.ч. естетич­них) цінностей і пріоритетів, прагнення мати власне, ніким не нав'язане світобачення, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприй­мати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними.

^ В умовах поступового переходу старшої школи на профільне навчання акту­ально звучить проблема якісної теоретичної розробки та втілення в щоденну практику системи вивчення літератури та визначення ступеня її представле-ності як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій.

Існують дві профільні програми із зарубіжної літератури для 10-12 класів: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 10-12 класи. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стан­дарту/ Укладачі програми: Д.С. Наливайко - науковий редактор, Ю.І. Ковба­сенко - керівник авторського колективу; авторський колектив: Г.М. Гребницький, Т.Б. Нєдайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Заруб­іжна література. 10-12 класи. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний, спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі програми: Д.С. Наливайко - науковий редактор, Ю.І. Ковбасенко - керівник авторсько­го колективу; авторський колектив: Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І А. їригуб, О.О. Покатілова.

Ці програми укладено відповідно до вимог чинної «Концепції профільного навчання в старшій школі», затвердженої рішенням Колегії Міністерства осві­ти і науки України (№ 10/13 від 25.09.2003 р.). У них враховано вимоги МОН України до організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)», «Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня», «Типо­вих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» (наказ МОН України від 05.02.2009 р. № 66). Програми зорієнтовані на вико­нання Закону України «Про загальну середню освіту», «Національної доктри­ни розвитку освіти», постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» (зі змінами, внесеними постановою Ка­бінету Міністрів України від 13.04.2007 р. № 620), від 14.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Під час розробки профільних програм із зарубіжної літератури за основу були взяті чинні програми предмета «зарубіжна література» для 10-12 класів загально­освітніх навчальних закладів із українською мовою навчання, затверджені Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.). Це обумовлено низкою причин: по-перше, програми тієї самої навчальної дисцип­ліни, яка викладається у класах із різними профілями навчання, за усієї своєї варіативності й специфіки, не можуть абсолютно не враховувати загальнообов'­язкових вимог державного стандарту освіти і зовсім не мати певного «інваріант­ного ядра». По-друге, літературна освіченість, на відміну від освіти вузько спеціальної, є атрибутом культурних людей будь-якого фаху, їх «спільним культурним кодом». По-третє, досвід багатьох країн, де профілізація навчання має давню традицію, свідчить про те, що в процесі навчання старшокласники часто прагнуть змінити обраний спочатку профіль, та й у вітчизняній Концепції профільного навчання в старшій школі передбачена можливість зміни профілю. У програмі виділено резервний час (по 4 години на рік - в програмі рівня стандарту; 8 годин на рік - в програмі академічного та профільного рівня), використання якого може сприяти виконанню декількох функцій. По-перше, на практиці майже не буває, щоб усі заплановані уроки протягом року були проведені стовідсотково (початок семестрів зазвичай не збігається з початком тижня, відбувається скорочення навчального часу за рахунок святкових днів, карантину, курсової підготовки або хвороби вчителя, коли немає повноцінної заміни тощо). По-друге, на резервних уроках учитель має законну підставу доповнити або закріпити певну тему чи розділ, ввести до вивчення якийсь твір, що не увійшов до переліку обов'язкових для текстуального вивчення. Програ­ми надають можливість майбутньої спеціалізації старшокласників. Так, резерв­ний час може бути використано для організації поглибленої роботи з переклад­ними літературними творами (спеціалізація «перекладач»), підготовки до інтерв'ю (спеціальність «журналістика» тощо). Резервний час планується вчите­лем і заноситься ним до календарно-тематичного плану, як і решта уроків.

Запропонований у програмах розподіл навчального часу на вивчення кон­кретних розділів і тем є орієнтовним і може змінюватися словесником залеж­но від конкретних умов роботи.

Вивчення зарубіжної літератури як профільного предмета покликане розшири­ти обрії філологічного та загальногуманітарного мислення школярів, передбачає здійснення ними аналізу художнього твору за складнішими схемами, вивчення літературних явищ у щонайширшому світоглядно-філософському та культуроло­гічному контексті доби, в зіставленні з типологічно спорідненими явищами куль­тури. Глибшим також в процесі профільного вивчення курсу зарубіжної літерату­ри є й освоєння школярами теорії літератури, поетики та ін. Більша кількість годин на вивчення предмета має пропорційно спрямовуватися на різні складники й напрями літературної освіти (життєписи письменників, текстуальне вивчення твору, розвиток зв'язного мовлення, позакласне читання, виразне читання й ін.). За умов профільного навчання зростає також можливість учителя моделювати навчальний курс відповідно до власних методичних поглядів, вводячи додатко­вий матеріал або поглиблюючи методу його вивчення. Також у системі про­фільної освіти значно зростає обсяг самостійної навчальної діяльності школярів та урізноманітнюються й ускладнюються її форми.

Допрофільне та профільне навчання із зарубіжної літератури забезпечується також курсами за вибором та факультативними курсами відповідної філологічної темати­ки. Зазначені курси сприяють одержанню старшокласниками чітких уявлень про свою майбутню професію, що так чи інакше має бути пов'язана з філологією (учитель-словесник, журналіст, редактор, коректор, перекладач, фольклорист, нау­ковець філологічної спеціалізації тощо), а також дають змогу виробити в собі пред­ставлені у відповідній професіограмі особистісні риси і якості та фахові навички.

Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Програми курсів за вибором та факульта­тивів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках: Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко та ін. - К: Шкільний світ, 2007. - 128 с. Зарубі­жна література. Збірник програм факультативних курсів для 8-11 класів за­гальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко, В. Федорен-ко, Н. Жданова // Зарубіжна література. - число 1-3 (545-547) січень 2008.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі за­гальної середньої освіти» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» № 13-14-15 за 2008 р., стор. 20-45).

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів зумовили перегляд вимог до виконання письмових і усних робіт з української літера­тури, визначення видів і кількості контрольних робіт у І й II семестрах, перевірки зошитів із зарубіжної літератури.

1. Види робіт із зарубіжної літератури

1.1 .Основними видами класних і домашніх письмових робіт із зарубіжної
літератури є: відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
написання навчальних класних і домашніх творів; виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо); тестування; складання планів (простих і складних); складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи.

1.2.Основними видами класних і домашніх усних робіт із зарубіжної літе­
ратури є: виразне читання художніх текстів; відповідь на поставлене в
підручнику або вчителем запитання; складання усних навчальних класних і
домашніх творів різних жанрів і обсягу; чигання напам'ять; переказ

(докладний і стислий) тошо.

^ 2. Види та кількість контрольних робіт

  1. Кількість та зміст контрольних робіт із зарубіжної літератури визна­чається вчителем відповідно до програм із зарубіжної літератури та календар­но-тематичних планів, але не може бути менше у 5-12 кл. шести на рік.

  2. Основними видами контрольних робіт із зарубіжної літератури є: тест; розгорнуті відповіді на запитання; твір: у 5-8 класах - обов'язковим є один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п'ятого класу учні творів не пишуть); у 9-12 класах — два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній).

3. Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів виконують у робочому зошиті.

^ 4. Кількість і призначення учнівських зошитів

  1. Кількість робочих зошитів із зарубіжної літератури - по одному в кож­ному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1.).

  2. Для контрольних робіт із зарубіжної літератури в усіх юіасах використову­ють по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунті 2.2.)

4.3. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом
усього навчального року.

^ 5. Порядок перевірки письмових робіт

5.1 .Зошити для навчальних класних і домашніх робіт із зарубіжної літерату­ри перевіряють раз на місяць у кожному класі. Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт із зарубіжної літератури має здійснюва­тися відповідно до п. 37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56.

5.2.Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кож­ному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як по­точну до найближчої тематичної.

5.3 Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії: наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов'язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об'єктивної оцін­ки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

^ 6. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують про­стий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між вида­ми робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 за­писують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому - вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

^ Перше жовтня
Класна роботаУ 10-12 класах у робочих зошитах із зарубіжної літератури - інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Від романтизму до реалізму

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять. 6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт із зарубіжної літератури

учня 8-А класу

СЗШ № 24 м. Києва

Кучеренка Захара

Зошит

для контрольних робіт

із зарубіжної літератури

учениці 10-А класу

Полтавського ПВК № 10

Косенко Ганни

^ 7. Правила перевірки контрольних письмових творів із зарубіжної літератури

7.1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід викону­вати ручкою з червоним чорнилом.

7.2.Виявлені помилки позначають так: у 5-12 кл. - орфографічні, пункту­аційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизон­тальною рискою або виправляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна, V - пунктуаційна, г - граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при оста­точному визначенні оцінки; у 10-12 кл., особливо в класах філологічного на­пряму, зазначати лексичні помилки (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних за­собів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки ( логічні - втрата послідов­ності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л - лексична, с -стилістична, з - змістова помилки).

За наявності у творі більше п'яти поправок оцінка знижується на бал.
Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». — № 16—17. — 2008. - С. 40-46) поточна оцінка вистав­ляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату прове­дення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і гра­мотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться. У 9-11 (12) класах оцінка за конт­рольний домашній твір виставляється у колонці з датою наступного уроку (надпис «Твір» не робиться).

Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці - «Напам'ять»,), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам'ять до виставлення найближчої тематичної.

Надпис Зошит , як і записи інших форм контролю, роблять у формі назив­ного відмінка: «Зошит» (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т.д.

Відповідно до наказу МОН України від 05.05. 2008 р. № 371 «Про зат­вердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі за­гальної середньої освіти» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» № 13—15. - 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставля­ють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не прово­диться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н\а (не атестований(а)).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тема­тичного оцінювання літературних знань (за календарно-тематичним плану­ванням кількість тематичних оцінювань не може бути менше 3 за семестр у кожному класі).

Отже, за 1 семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід вра­ховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важ­ливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) семестровий бал має бути наближений до серед­нього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань: тематична + тематична.

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за се­местр. Напроти прізвища такого учня в колонці / семестр має стояти запис -не атестований(а) - ( н\а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Підвищення семестрової оцінки учнями: 9 класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою; 10-11(12) класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями.
Під час вивчення зарубіжної літератури в усіх класах слід активніше ви­користовувати сучасні педагогічні технології (комп'ютеризоване навчання, інтерактивні види і форми роботи), які збільшують пізнавальну са­мостійність учнів та мотивують потребу розвитку їхньої читацької культу­ри. Серед інтерактивних форм роботи на уроках зарубіжної літератури по­ширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку та аналізу інформації, ви­конання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманіт­них творчих завдань тощо. З метою надання школярам більших можливо­стей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінантною формою навчання на уроках зарубіжної літератури в усіх кла­сах має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань учнів.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання зару­біжної літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнівської молоді до найкращих надбань світового крас­ного письменства. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп'ютерної техніки, за допомогою якої передовсім якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можли­востей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках зарубіжної літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах. Серед найцікавіших сайтів, матеріалом яких учитель зарубіжної літератури може скористатися найперше й рекомендувати їх школярам, слід назвати такі:

  • Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): ппр:// ае.ІіЬ.пагосі.ш

  • Літературна інтернет-бібліотека школяра: Мір:/ ІіІЬоок.Ьу.пі.

  • Антична література: ппр: реп>ат.спа1.ш.

  • Електронна бібліотека «Джерело»: Мір:// икгІіЬ.сот.

  • Бібліотека Українського центру: Мір:// икгсепіег.сот.

  • Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліо­графічною довідкою: Мір:// сМ.кіеУ.иа

Кожен з-поміж цих сайтів має свою специфіку щодо наповнення та вико­ристання в навчальному процесі. Окремо слід відзначити наявність на згада­них сайтах найкращих зарубіжних творів як в україномовних перекладах, так і мовою оригіналу. Це дозволяє в процесі вивчення зарубіжної літератури активніше використовувати мову оригіналу літературного твору, який вив­чається. 'Гака робота сприятиме не лише літературній, а й мовній освіті шко­лярів, зростанню їхньої комунікативної компетентності.

Великий навчальний потенціал мають та ефективно можуть використову­ватися й Інтернет-сайти, де розміщено біографічні відомості про письмен­ників, і тематичні сайти (наприклад, «Персько-таджицька поезія»), де згру­повано відомості з певних літературних тем, епох або напрямів. Використання можливостей таких сайтів сприяє зміцненню літературної та загальногуманітарної підготовки школярів, дає їм змогу зекономити час на підготовку до занять, посилює їхнє зацікавлення вивченням предмета.

Ще одним напрямом роботи, пов'язаної з оновленням методичної бази на­вчання зарубіжної літератури та покликаної піднести ефективність її вивчення школярами, є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, викорис­тання фото- й кіпоматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів і т. ін., підпоряд­кованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мульти­медійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconПро вивчення зарубіжної літератури у 2008-2009 навчальному році
України №10, 2005 р.) кількість годин на вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі...
«програм змісту» (syllabus) до запроваджених у 1980-90-х роках у розвинених країнах світу «програм результату» (curriculum), у яких...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії в 2011-2012 н р. На вивчення...
...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка