Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми
Скачати 421.36 Kb.
НазваВиконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми
Сторінка1/4
Дата конвертації27.03.2013
Розмір421.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4
ВСТУП

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми кваліфікаційного рівня "магістр". Цей етап є досить складним та трудомістким і його якісне виконання практично неможливе без відповідних методичних вказівок. Ці методичні вказівки встановлюють основні норми та правила, містять рекомендації щодо виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 8.09150 і "Комп'ютерні системи та мережі".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1, Основною метою виконання магістерської кваліфікаційної роботи є:

систематизувати, розширити і закріпити теоретичні та практичні знання студента за вибраною спеціальністю;

навчити використовувати отримані за час навчання знання при розв'язанні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих завдань та питань; розвинути у студентів навички виконання самостійної дослідницької та проектної роботи, сприяти поглибленню засвоєння методик синтезу та аналізу при розв'язанні конкретних задач і питань; виявити рівень підготовки студента для самостійної роботи в умовах сучасних вимог1 науки, техніки, виробництва та інших сфер.

1.2. Магістерська кваліфікаційна робота - випускна самостійна розробка студента, яку він готує до захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

 1. Магістерська кваліфікаційна робота повинна відповідати темі, яка затверджується наказом ректора (проректора) університету. Одночасно з темою МКР затверджується її керівник та консультанти.

 2. Сутність МКР визначається завданням, яке видається студенту перед початком досліджень. Результати роботи подаються у пояснювальній записці, оформлення якої повинно відповідати цим методичним вказівкам та діючим нормативним документам.

 3. Магістерська кваліфікаційна робота виконується студентом відповідно до отриманого завдання на підставі глибокого вивчення літератури {підручників, навчальних посібників, монографій, патентів, періодичної літератури, нормативної літератури тощо) шляхом індивідуального підходу до розв'язання конкретних задач. За прийняті рішення, достовірність усіх даних, якість виконання та оформлення МКР, а також за подання роботи до захисту у встановлений термін відповідає студент.

 4. Керівник і консультанти МКР допомагають студенту у розв'язанні важких завдань, проводять систематичний контроль за ходом виконання роботи. Студент повинен бути ініціативним виконавцем, який аналітично опрацьовує вказівки керівника та консультантів. Основні рішення, висновки та рекомендації студент повинен обгрунтувати.

 5. Основна частина магістерської кваліфікаційної роботи має мати науково-дослід-ницькиЙ характер, а окремі частини - проектний характер.

1.8. МКР, як правило, передбачає розв'язання певної частки завдання науково-дослід­ ницької роботи кафедри чи підприємства (бази практики), яки за своїм основним напрямом відповіде спеціальності та майбутній роботі молодого спеціаліста.

1.9. Загальні вимоги до оформлення матеріалів магістерської кваліфікаційної роботи: чіткість побудови; логічна послідовність викладу матеріалу, переконлива аргументація; точність викладу, яка виключає можливість суб'єктивного та неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів роботи; доведення висновків та обгрунтованість рекомендацій.

1.10 Основні результати, отримані при виконанні магістерської кваліфікаційної роботи, студент публічно захищає на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). ДЕК на основі загальної якості виконаної роботи, рівня її захисту приймає ухвалу про присвоєння випускникові університету кваліфікації магістра.

^ 2. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 1. Тематика магістерських кваліфікаційних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки, техніки, технології та виробництва, за змістом відповідати мсті паспорта спеціальності.

 2. Гема магістерської кваліфікаційної роботи має передбачати творчу роботу студента та самостійне розв'язання окремих технічних завдань. За трудомісткістю вона повинна бути такою, щоб студент зміг ЇЇ виконати у термін, який встановлений навчальним планом. Доцільно, щоб тема МКР збігалася з науково-дослідницькою роботою студента.

 3. Тема, зміст, вимоги до обсягу та форми викладу МКР повинні забезпечити студенту можливість проявити свої знання і навички в сфері комп'ютерної техніки відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності.

 4. Рекомендується надавати перевагу таким темам МКР, які подають результати, що мають практичне застосування. Окремі теми можуть виконуватись за заявками відповідних підприємств та організацій.

 5. Гема магістерської кваліфікаційної роботи, як правило, закріплюється індивідуально за кожним студентом. В окремих випадках тема, яка передбачає розв'язання складних технічних завдань, може закріплюватися за групою із 2-5 студентів під загальним керівництвом викладача. У завданні на виконання кожної МКР повинно бути вказано, які конкретні задачі комплексної теми розв'язує кожний студент. МКР кожного студента групи повинна бути розроблена так, щоб було зрозумілим загальне вирішення теми.

2.6. Магістерські кваліфікаційні роботи для спеціальності "Комп'ютерні системи та мереж і''можуть бути трьох тинів-.

а) МКР, орієнтовані переважно на проектування та дослідження технічних засобів комп'ютерних пристроїв, систем чи мереж;

1.8. МКР. як правило, передбачає розв'язання певної частки завдання науково-дослід­ ницької роботи кафедри чи підприємства (бази практики), яка за своїм основним напрямом відповідіє спеціальності та майбутній роботі молодого спеціаліста.

1.9. Загальні вимоги до оформлення матеріалів магістерської кваліфікаційної роботи:
чіткість побудови; логічна послідовність викладу матеріалу, переконлива аргументація; точїіість викладу, яка виключає можливість суб'єктивного та неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів роботи; доведення висновків та обгрунтованість рекомендацій.

1.10 Основні результати, отримані ари виконанні магістерської кваліфікаційної роботи, студент публічно захищає на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). ДЕК на основі загальної якості виконаної роботи, рівня її захисту приймає ухвалу про присвоєння випускникові університету кваліфікації магістра.

^ 2. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

2.1. Тематика магістерських кваліфікаційних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки, техніки, технологи та виробництва, за змістом відповідати меті паспорта спеціальності.

2-2. Гема магістерської кваліфікаційної роботи має передбачати творчу роботу студента та самостійне розв'язання окремих технічних завдань. За трудомісткістю вона повинна бути такою, щоб студент зміг її виконати у термін, який встановлений навчальним планом. Доцільні), щоб тема МКР збігалася з науково-дослідницькою роботою студента.

2.3. Тема, зміст, вимоги до обсягу та форми викладу МКР повинні забезпечити студенту можливість проявити свої знання і навички в сфері комп'ютерної техніки відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності.

2-4. Рекомендується надавати перевагу таким темам МКР, які подають результати, що мають практичне застосування. Окремі теми можуть виконуватись за заявками відповідних підприємств та організацій.

2.5. Тема магістерської кваліфікаційної роботи, як правило, закріплюється індивідуально за кожним студентом. В окремих випадках тема, яка передбачає розв'язання складних технічних завдань, може закріплюватися за групою із 2--5 студентів під загальним керівництвом викладача. У завданні на виконання кожної МКР повинно бути вказано, які конкретні задачі комплексної теми розв'язує кожний студент. МКР кожного студента групи повинна бути розроблена так, щоб було зрозумілим загальне вирішення геми.

2.6. Магістерські кваліфікаційні роботи для спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" можуть бути трьох типів:

а) МКР, орієнтовані переважно на проектування та дослідження технічних засобів комп'ютерних пристроїв, систем чи мереж:

б) МКР. орієнтовані переважно на проектування та дослідження засобів програмного(головням чином прикладного або системного) забезпечення комп'ютерів, систем, комплексів чи мереж:

в) МКР. орієнтовані переважно на системотехнічні розробки та дослідження, в яких поєднуються дослідження як в сфері технічних засобів, так і в сфері алгоритмічного та програмного забезпечення комп'ютерних пристроїв, систем та мереж. Наявність різних типів МКР надає студентам широкі можливості щодо вибору тем МКР та дозволяє, за необхідності, організувати проектування кількома студентами складного об'єкта.

2.6.1. У МКР типу "а", орієнтованим переважно на схемотехнічну розробку та дослідження апаратної частини комп'ютерного засобу, основна увага приділяється проектуванню технічних засобів комп'ютерів, комп'ютерних систем та мереж.

2.6.2. У МКР типу "б", орієнтованим переважно на розробку системотехнічних питань, основна увага приділяється детальній системотехнічній розробці та аналізу функціонування системи, що відповідають системному етапу проектування на стадіях технічних пропозицій та ескізного проектування. У них проектах розробка принципових електричних схем і конструкторсько-технологічних рішень зведена до мінімуму, а основна увага приділяється розробці функціональних алгоритмів та моделюванню системи, її аналізу та синтезу, розробці алгоритмів функшювання. МКР може включати розробку алгоритмів функшювання системи, лістинги програм, результати моделювання та (або) тестування програм, результати розрахунків пропускної здатності (продуктивності), обсягу пам'яті системи та інших характеристик.

2.6.3. У МКР типу "в", орієнтованому переважно на розробку програмного забезпечення для комп'ютерів, комп'ютерних систем чи мереж, основна увага приділяється питанням розробки алгоритмічної та програмної частини влробу. При цьому повинна виконуватися розробка апаратної частини виробу на рівні структур основних пристроїв та зв'язків між ними. Допускається, що апаратна частина виробу комплектується з типових, серійних або таких, що розробляються в інших проектах, складових частин (мікроЕОМ, спеціалізованих обчислювачів, процесорів, блоків пам'яті, Інтерфейсних плат, контролерів, пристроїв зв'язку з об'єктом тощо). У самій роботі на апаратному рівні розглядаються тільки питання компоновки системи із складових частин з відомими архітектурними і зовнішніми електричними характеристиками, а основна увага приділяється розробці алгоритмічної та програмної частини системи. Як правило, пі програми повинні належати до категорії системних та проблемно орієнтованих. У роботі можуть бути наведені розрахунки часових показників функціонування технічних і програмних засобів та оцінка надійності програм.

^ 3. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 1. Теми магістерських кваліфікаційних робіт визначаються кафедрою. Тему пропонує викладач кафедри, який згідний бути керівником теми.

 2. Наша теми МКР повинна бути короткою, відбивати мету роботи і мас бути вказана у іїсіх документах без змін (у наказі ректора, у завданні на виконання МКР, на титульному листі пояснювальної записки, в особистій картці, заліковій книжці).

 3. Студентам надається право вибору теми магістерської кваліфікаційної роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обгрунтуванням доцільності її розробки. Рекомендується, щоб тема враховувала актуальні та перспективні потреби країни, регіону, підприємства, закладу. Вибір теми та її попереднє затвердження на кафедрі доцільно закінчити перед початком магістерської дослідницької практики Відповідно до теми керівник видає студенту проект завдання на виконання МКР, конкретизрвує завдання на час практики та на підбір літератури. За пропозиціями кафедри, у встановлені терміни, директор інституту (заступник) готує проект наказу про затвердження тем, керівників і консультантів магістерських кваліфікаційних робіт та передає його на підпис ректору (проректору).

 1. Під час формування проекту наказу про затвердження тем МКР студенту видається завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи та календарний графік роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етанів . яке складає керівник теми і затверджує завідувач кафедри. У завданні вказується орієнтовний термін захисту МКР.
  3.5 Студент підписує завдання та календарний графік, які включаються у пояснювальну записку. Під час підготовки завдання на магістерську кваліфікаційну роботу керівнику доцільно враховувати нахили і побажання студента. Водночас завдання повинно забезпечувати досягнення мети МКР, забезпечувати максимальне використання студентом комплексу знань і навичок з вибраної спеціальності.

 1. Керівник МКР за узгодженням із завідувачем кафедри має право змінити окремі пункти або доповнити вимогу завдання, якщо при цьому поліпшиться якість роботи. Зміни до завдання оформляються письмово та не менше ніж за 8 тижднів до дня захисту роботи.

 2. У виняткових та обгрунтованих випадках, за пропозицією завідувача кафедри та поданням директора інституту, додатковим наказом ректора (проректора) можуть бути внесені зміни у наказ про затвердження тем і керівників магістерських кваліфікаційних робіт.

^ 4. КЕРІВНИКИ ТА КОНСУЛЬТАНТИ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Керівник магістерської кваліфікаційної роботи,

4.1.1. Наказом ректора (проректора) університету, за пропозицією кафедри та поданням інституту, призначаються керівники МКР з числа викладачів, а також наукових працівників університету. Керівники, як правило, мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук.

^ 4. 1.2. Керівник МКР виконує такі роботи: видає завдання на МКР;

допомагає студенту розробити календарний графік роботи на весь період виконання МКР: рекомендує студенту необхідну основну літературу, довідкові га архівні матеріали, типові проекти, джерела інформації за темою; проводить передбачені графіком співбесіди та консультації з студентом; перевіряє виконання роботи (окремі частини або всю роботу); підписує закінчену пояснювальну записку; рекомендує МКР до захисту.

4.2. Консультанти з окремих розділів магістерської кваліфікаційної роботи.

 1. МКР може містити розробку завдань з економіки та організації виробництва, охорони праці та навколишнього середовища. Можлива розробка й інших завдань, наприклад, з ергономіки, художнього конструювання, стандартизації, нормалізації і контролю якості продукції, які виходять за межі компетенції керівника проекту. При необхідності кафедрі надається право запрошувати інших консультантів з окремих розділів за рахунок ліміту часу, виділеного на керівництво МКР.

 2. Консультантами з окремих розділів МКР, як правило, призначаються викладачі університету або висококваліфіковані спеціалісти та наукові працівники інших закладів, підприємств. Консультанти видають завдання на розробку певного розділу, забезпечують його виконання необхідними методичними вказівками, консультують під час його виконання та
  перевіряють відповідну частину виконаної студентом роботи і підписують готову МКР.

 3. Консультації з питань економіки та організації виробництва, охорони праці та навколишнього середовища проводять, як правило, викладачі, що забезпечують навчальний процес із вказаних дисциплін.

 4. Консультації з питань використання стандартів (наприклад, стандартів "Єдиной системьі конструкторских документов", стандартів і норм, які використовуються під час розробки друкованих плат, уніфікованих корпусів, стандартів за інтерфейсами введення- виведення інформації тощо) проводить викладач кафедри, який призначається завідувачем кафедри.

 5. Студенту для розв'язання вузцкоспеціалізованого технічного питання завідувач кафедри може призначити консультанта серед спеціалістів з даного питання. Консультації з окремих питань МКР студент має право отримати у будь-якого викладача університету під час проведення ним консультацій для студентів.

 6. Керівник та консультанти повинні коректно рекомендувати власні рішення, щоб не обмежувати гворчу ініціативу студента.
  1   2   3   4

Схожі:

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconМагістерської роботи: «Міжсортові відмінності у рослин сої за проявом...
Обсяг магістерської роботи складає 88 сторінок. Вона містить 14 таблиць, 66 літературних джерела, 5 додатків
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconВимоги щодо структури, змісту та обсягу магістерської дипломної роботи
Відмітними ознаками магістерської дипломної роботи має бути дослідний характер, самостійність, практична спрямованість (цінність)....
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми icon"Концепції логістики та їх види"
Види логістики, який являє собою сукупність послуг, що надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, який є...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconПро виконання програми «Обдарована дитина 2010-2015» у Стенятинській зш І-ІІІ ступенів
Чи розроблено у школі заходи на виконання програми (затверджені наказом по школі, передбачені в річному плані роботи)?
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconЗатверджено
До роботи на заточувальному верстаті допускаються учні, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. Ці знання...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconЗатверджено
До роботи електромонтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд при вступі на роботу, визнані придатними...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconРозділ навчальної програми 11- 11- резерв (1 год.) Інструктаж із...
Бжд. Вступне заняття. Повторення вивченого матеріалу за 10 клас. Огляд навчальної програми у 11 класі
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми iconВиконання Програми «Обдаровані діти та молодь»
Концепція Державної програми роботи з молоддю на 2006-2010 р р схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка