Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
Скачати 233.21 Kb.
НазваПро окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
Сторінка1/3
Дата конвертації27.03.2013
Розмір233.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3
Додаток
до листа ГУОН КОДА

03.02.2012 №12-01-11-249
Про окремі аспекти ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану

в 9-х та 11-х класах навчальних закладів

системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
Керуючись листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального матеріалу учнями 9-х та 11-х класів надаємо методичні рекомендації щодо оптимізації навчання предметів інваріантної складової навчального плану.

З-поміж основних способів охоплення навчального матеріалу, визначеного програмними вимогами, є:

- перерозподіл годин за рахунок резервного часу, годин на систематизацію і повторення матеріалу, а також виконання окремих практичних (лабораторних) робіт;

- інтенсифікація процесі вивчення окремих тем (розділів) та ущільнення навчального матеріалу.

Можуть застосовуватися різні способи ущільнення навчального матеріалу: об’єднання споріднених тем; використання міжпредметних зв’язків, інтеграція вивчення окремих тем у межах інших навчальних предметів; організація самоосвітньої діяльність школярів, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу тощо.

При цьому слід пам’ятати, що:

 • всі види контрольних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані;

 • поточні зміни в організації навчального процесу (карантин, непередбачувані канікули тощо) потребують внесення коректив до навчально-тематичних планів із предметів;

 • зміст програмного матеріалу, незважаючи на різні способи його ущільнення, має бути відображений у календарно-тематичному плануванні та записах вчителя у класному журналі (для прикладу, тема для самостійного опрацювання – у колонці «Домашнє завдання», об’єднання матеріалу навчальних тем – у змісті роботи на уроці і т.д.) ;

 • вчитель самостійно має право обирати пропонований варіант, комбінувати різні способи інтенсифікації опанування навчального змісту з предмета.


Філологічні предмети
Українська мова та література

Найоптимальнішим способом ущільнення вивчення навчального матеріалу в 11 класах є об’єднання тем у межах розділів. Пропонуємо його варіанти:


^ Українська мова

Рівень змісту освіти

Розділ (тема)

Пропозиції щодо ущільнення

Рівень стандарту


«Поглиблення і систематизація»

(7 із 9 годин)
«Орфографічно-пунктуаційний практикум»

(2 із 4 годин)
Академічний рівень


«Узагальнення і систематизація»:

(6 із 8 годин)
Профільний рівень


«Синтаксис української мови»

(12 із 16 годин)
«Пунктуація»

(4 із 8 годин)
«Підготовка до державної атестації»

(22 із 30 годин)

*об’єднання тем відбувається на розсуд учителя.При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт та розвитку мовлення, визначені навчальними програмами.
^ Українська література

Керуючись Методичними рекомендаціями щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році (лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/9-771), пропонуємо такі способи інтенсифікації вивчення навчального матеріалу з української літератури :

1. Об’єднання окремих тем. Так, на уроці української літератури можна прочитати учням твір «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника як текстовий матеріал для аудіювання. Після чого треба провести тестування й зарахувати результати аудіювання як за роботу на уроці літератури, так і за вид мовленнєвої діяльності на уроці мови.

2. ^ Реалізація міжпредметних зв’язків (проведення бінарних уроків):

- читання мовчки – новела «Залізний острів» О. Гончара;

- контрольний твір – твір з української літератури (роздум);

- усний переказ – перегляд фільму (художнього чи документального) або прослуховування лекції вчителя про життєвий шлях письменника.

3. ^ Об’єднання різних форм контролю одним видом мовленнєвої діяльності:

- контрольний диктант – контрольна робота з теми у формі диктанту.

4. Вибірковий аналіз художніх творів:

- композиційний аналіз новели «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника;

- пообразний аналіз новели «За мить щастя»;

- повний ідейно-художній аналіз роману у віршах «Маруся Чурай»

Л. Костенко;

- обмін враженнями від почутої (прочитаної) поезії тощо.

5. ^ Визначення пріоритетних тем для ретельного чи оглядового опрацювання (з огляду на проблематику, естетичність чи належність до програми ЗНО-2012):

- короткий аналіз творів поетів-шістдесятників: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» М. Вінграновського і «Балада про соняшник» І. Драча на одному уроці;

- оглядове вивчення творчості В. Шевчука.

6. ^ Самостійне опрацювання учнями окремих (нескладних) тем з обов’язковим контролем набутих знань:

- робота з матеріалами Інтернет-ресурсів («Два кольори» Д. Павличка);

- підготовка коротких повідомлень за матеріалами мережі Інтернет.

7. ^ Складання діалогів за визначеною ситуацією як вид мовленнєвої діяльності на уроках літератури і в позаурочний час.
Світова література

У 9 класах вивчення світової літератури на загальноосвітньому (2 години на тиждень) та поглибленому (4 години на тиждень) рівнях пропонуємо оптимізувати за рахунок резервних годин (у програмах на це передбачено 8 і 14 годин відповідно).

В 11 класах пропонується ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок резервного часу та уроків позакласного читання. У разі необхідності рекомендуємо здійснити об’єднання тем з вивчення тематично подібних творів, організації проектної учнівської діяльності та самостійного прочитання окремих творів з подальшим контролем на уроці за їх прочитанням.

Так, на рівні стандарту можливим є об’єднання оглядової теми «Сучасний літературний процес» з вивченням тексту твору Милорада Павича «Дамаскін» (2 із 3 годин за програмою) та організація вивчення твору Маркеса «Стариган із крилами» в 1 годину (за програмою – 2 години) за умови самостійного опрацювання тексту твору учнями.

^ На профільному рівні вивчення світової літератури можливим є ущільнення вивчення розділу «Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття» за рахунок зменшення питомої ваги оглядового матеріалу на заняттях та організації проектної діяльності учнів, виконання ними самостійно індивідуальних завдань з тем: «Постмодернізм як одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., «Сучасний літературний процес», «Узагальнення на систематизація вивченого». Таким чином, опанування матеріалу з розділу може відбутися за 8 годин (із 12 годин за програмою).

Варто зауважити про важливість збереження годин на виконання усіх визначених програмами форм контролю.
Іноземні мови
Оскільки навчальні програми з іноземних мов не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту, чіткого часу на його засвоєння та зорієнтовані на кінцеві результати навчання, у ході ущільнення вивчення матеріалу вчитель може коригувати планування роботи самостійно.

У зв'язку зі скороченням кількості годин для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, рекомендується зменшити кількість годин на вивчення окремих тем, зберігаючи при цьому змістову частину програми. Ущільнення навчального матеріалу вчитель на свій розсуд може здійснити за рахунок годин, виділених на закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, віддаючи перевагу самостійним та індивідуальним формам роботи.

Так, на самостійне опрацювання бажано винести завдання, що не потребують докладних пояснень учителя. При цьому рекомендуємо добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет, самостійно опрацьовуючи мовні засоби та фіксуючи результати власної пошукової роботи в письмовій формі. Провідним методом організації такої діяльності є проектна робота.

Контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру (аудіювання, читання, письмо, говоріння) рекомендовано провести на двох уроках, не порушуючи навчального процесу і санітарно-гігієнічних нормативів стосовно контрольних робіт (не більше двох контрольних робіт в день з різних предметів).

^ Форми контролю

Кількість годин

Аудіювання

0,5

Читання

0,5

Письмо

0,5

Говоріння

0,5


Суспільствознавчі предмети
Для виконання навчальних програм суспільствознавчих предметів у 2011/2012 н.р. рекомендуємо використати передбачені програмами з всесвітньої історії та історії України, правознавства резервні години і уроки узагальнення вивченого.

Також пропонуємо ущільнити навчальний матеріал способом скорочення кількості відведених програмою годин на вивчення окремих тем.

Для прикладу, в ^ 9 класі на тему з історії України «КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.» рекомендуємо відвести 3 години (за програмою – 4 години), розподіливши навчальний матеріал так:

 • 1год - Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет. Наука. Наукові товариства. М. Грушевський.

 • 1 год - Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

 • 1 год – Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

Аналогічно пропонуємо ущільнити до 2 годин навчальний матеріал теми «НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XІX ст.» (3 години за програмою).

В 11 класі (академічний рівень змісту освіти) тему з історії України^ «УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті» рекомендуємо вивчати за 8 годин (за програмою – 10), розподіливши навчальний матеріал таким чином:

 • 1 год – Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996 р.). Формування партійно-політичної системи. Становлення інституту президентства в Україні.

 • 1 год – Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення. Еміграція.

 • 1 год – Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

 • ^ 1 год – Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.

 • 1 год – Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

 • 1 год - Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

 • 1 год – Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

 • 1 год – Розвиток краю в умовах незалежності України.

Ущільнення вивчення всесвітньої історії та історії України також може відбуватися за рахунок інтеграції навчальних занять:

 • 9 клас – тема «Модернізація Російської імперії» з всесвітньої історії і тема «Модернізація українського суспільства в середині – другій половині ХІХ ст.» з історії України.

Правознавство (практичний курс). 9 клас

Вивчення матеріалу з курсу пропонується оптимізувати з таких розділів:

 • Розділ 6. «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві». На тему «Що таке злочин» відводиться 1 година (програмою передбачено 2 години).

 • Розділі 5. Твої права у трудових відносинах. Скорочення годин на вивчення тем «Як укласти і розірвати трудовий договір», «Де можуть працювати підлітки» відбувається за рахунок їх об’єднання.

Правознавство (профільний рівень). 11-х клас

Вивчення матеріалу з курсу пропонується оптимізувати з розділів:

 • ^ Розділ «Господарське право України». На вивчення тем «Загальна характеристика господарського права України», «Господарсько-правова відповідальність» відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).

 • ^ Розділ «Трудове право України. Соціальний захист». На вивчення тем «Правове регулювання трудових відносин в Україні», «Робочий час та час відпочинку», «Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці» – відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).

 • ^ Розділ «Сімейне право України». На вивчення тем «Шлюб. Права та обов’язки подружжя», «Взаємні права та обов’язки батьків і дітей» відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).


Фізико-математичні дисципліни
Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія)

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/ 2012 навчальному році» та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення математики в основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році України в 11-их класах зменшується кількість навчальних годин, що має бути відображено у календарно-тематичних планах з урахуванням рівня вивчення математики:


Рівень змісту освіти

К-ть годин за програмою

К-ть годин за календарно-тематичним планом

Рівень стандарту

105

95 - 96

Академічний рівень

175

158 - 160

Профільний рівень

315

285 - 288


У поданій нижче таблиці наведена кількість годин, яка пропонується для ущільнення програмового матеріалу в 11 класах:

Програми

Способи ущільнення

навчального матеріалу
Алгебра і початки аналізу

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. ^ Рівень стандарту. (Класи суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю) /Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Ущільнити матеріал програми з математики на 9 - 10 год. за рахунок резервного часу і годин на повторення вивченого


Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ.^ Академічний рівен. (Класи природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів) /Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Ущільнити матеріал з алгебри і початків аналізу на 8 годин, з них – 6 годин за рахунок резервного часу і 2 години за рахунок повторення вивченого

Ущільнити матеріал з геометрії на 8 годин, з них – 2 години за рахунок резервного часу і 6 годин за рахунок повторення вивченого

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ.^ Профільний рівен.

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. Рівень поглибленого вивчення математики. (Класи фізико-математичного і математичного профілів)

/Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Ущільнити матеріал з алгебри і початків аналізу на 15 годин, з них – 5 годин за рахунок резервного часу і 10 годин за рахунок повторення вивченого

Ущільнити матеріал з геометрії на 13 годин, з них – 4 години за рахунок резервного часу і 9 годин за рахунок повторення вивченого

  1   2   3

Схожі:

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconПерелік навчальних програм робочого навчального плану Станичненської...
Навчальні програми для загальноосвітніх навч закл. із навчанням укр мовою 1-4 класи К.: Видавничий дім «Освіта»
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році icon«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної...
Педагогічних колективів навчальних закладів протягом 2010/2011 навчального року засвідчує дієвість організаційних заходів управлінських...
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconІнваріантної складової робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconЗміст навчального матеріалу в темах навчальних програм з біології...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики в 201 1
У 2011/2012 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на викладання предметів за новими різнорівневими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка