Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку
НазваНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку
Сторінка1/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ

АКРЕДИТАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

2010
Українська література. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

Укладачі:

Ковалевська Л.Б. – викладач Київського технікуму електронних приладів,

голова міського методичного об’єднання;

^ Антонюк Т.М. - викладач-методист ДВНЗ „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання;

Кабаненко А.М. - викладач-методист Київського радіомеханічного коледжу НАУ.


Рецензенти:

Савченко І.В. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова;

Овчаренко З.І. – методист вищої категорії, старший викладач української мови та літератури Кримського республіканського ВНЗ «Художнє училище ім. Самокіша», голова методичного об’єднання викладачів української мови та літератури АР Крим;

Тодорюк С.C. – методист української мови та літератури Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Схвалено комісією з філології Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 4 від 29.06. 2010 р.).
Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 31.08.10 № 1.4/18- 3379).
Відповідальна за випуск – Оніщенко М.І. – зав. сектором загальноосвітньої підготовки, гуманітарної та економічної освіти Відділення вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Українська література як навчальна дисципліна посідає важливе місце у системі викладання загальноосвітніх предметів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, оскільки не лише збагачує майбутнього молодшого спеціаліста знаннями з історії чи теорії красного письменства, а й сприяє особистісному формуванню студента як громадянина, зорієнтованого на вищі національні та загальнолюдські ідеали, який має активну життєву позицію, що виявляється у любові до України, свого народу, рідної мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й самому долучатися до її творення, збереження, передачі надбань майбутнім поколінням. Саме українська література впродовж століть була і зараз є тією життєвою силою, що дає молодій людині відчуття єдності з народом, подає зразки національного героїзму й морально-етичних канонів щоденної поведінки; класична українська література – один з найдосконаліших виявів національної культури, своєрідна візитна картка України у Європі та світі.

Сьогодні вивчення літератури необхідно піднести на якісно вищий рівень актуальності ще й як предмет, що забезпечує національну та етичну ідентифікацію нації в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Засобами мистецтва слова саме література допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ підлітка, позитивно впливати на його свідомість і підсвідомість, зміцнювати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак. Ця нова ідеологічна доктрина для її повноцінного функціонування в сучасному світі має базуватися на історичних і культурних традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. У цьому розумінні предмет „Українська література” у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації набуває особливого значення.

Програма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складена за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні, на основі „Державного стандарту базової і повної середньої освіти” та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів ( автори: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.К.Калінчук та ін. / за загальною редакцією Р.В.Мовчан). Тому в ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Зміст запропонованого до вивчення літературного матеріалу спроектований на очікувані результати навчання, що дає можливість більш цілеспрямовано і стратегічно зорієнтовано організувати навчальний процес, а також проконтролювати його. Такий тип програми стає особливо актуальним у процесі сьогоднішньої реформації освітньої сфери в Україні, у державотворчому виробленні національної ідеологічної доктрини.

Таким чином, відповідно до Державного стандарту, Програмою з української літератури передбачається „формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці; здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір; матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях; здатним до навчання упродовж життя”.

У Програмі втілено ключові компетентності, які сприятимуть розвитку особистості та її повноцінній самореалізації в сучасному житті. Вивчення предмета „Українська література” забезпечує реалізацію цих компетентностей у таких напрямках:

— соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних ціннісних орієнтирів);

— мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);

— функціональні компетентності: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна (уміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).

^ Метою вивчення української літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є:

— підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, „а через неї — до фундаментальних цінностей культури”, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів;

— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному громадянському, морально-етичному, соціальному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

— формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські ідеали й цінності.

Складові цієї мети реалізуються через такі конкретні завдання навчального предмета „Українська література”, які ґрунтуються на аксіологічній, літературознавчій, культурологічній змістових лініях, акцентованих у “Державному стандарті...”:

1. Формування гуманістичного світогляду молодих громадян, розвиток їх духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів, сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти, бачення в українській художній творчості ментальних особливостей українця.

2. Піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної самореалізації в суспільстві.

3. Ознайомлення із визначними творами української художньої літератури; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.

4. Формування читацької культури студентів, розвиток їх естетичних уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної і масової культури.

5. Піднесення престижу національної літератури, виховання її читача й шанувальника; формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

6. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

7. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, логічного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументувати власну думку, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

8. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у практичному житті.

9. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності навчатися.
^ Загальний результат Програми з української літератури стосується:

студента (освічену і розвинену особистість, здатну повноцінно реалізуватися в майбутньому житті);

викладача (для нього передбачається підвищення фахових вимог);

української літератури (змінюється її ідейно-тематична стереотипність, зростає престиж);

суспільства (адже метою життя молодого громадянина має бути активна участь у громадському, економічному, культурному процесах в Україні, чому й сприяє вивчення української літератури).
Отже, структура Програми, її змістове наповнення передбачає світовий і національний культурологічний контексти, міжпредметні зв’язки, втілення ключових компетентностей, врахування вікових особливостей підлітка, психології сприйняття ним творів художньої літератури, особливості сучасного навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, право вибору (як для викладача, так і для студента), особливості сучасного інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальносвітових процесів глобалізації тощо.

Українська література як навчальний предмет водночас виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються такі: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й засобами мистецтва слова виховує молодого українця. Особливість сучасного вивчення української літератури потребує добирати художні тексти за принципами високих естетичних критеріїв, жанрово-тематичної різноманітності, з урахуванням вікової психології, осучаснення змістового матеріалу. Тому добираються насамперед твори, цікаві й актуальні у контексті нинішнього життя, близькі та зрозумілі сучасній молодій людині, яка живе в інакшому комунікативному, інформаційному просторі. Особливий акцент робиться на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості сучасного студента якостей, що є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я сучасної людини. Ці твори мають давати естетичне задоволення і моральне опертя (оптимізм, ідея подолання труднощів, воля до перемоги, досягнення мети тощо). Враховано й те, що літературний твір як явище мистецтва — „живий організм”, а тому своїм впливом на людину завжди непередбачуваний. Іноді негативний приклад із художнього твору може „спрацювати” значно потужніше, сприяти духовному очищенню, оновленню, моральному загартуванню людини.

Змістом літературної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації передбачається ознайомлення з творчістю талановитих, реалізованих як творчі особистості митців, зокрема тими високохудожніми текстами, які „репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно-лiтературні традиції”, відповідно пропонується аналіз творів „у контексті історико-літературного процесу” (як і передбачено Державним стандартом). Таким чином, історичний літературний процес окреслюється лише пунктирно — в найпоказовіших і для письменника, і для певного жанрово-стилістичного явища взірцях. До вивчення пропонується не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити студентів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити ідейно-тематичні літературні стереотипи, піднести престиж української літератури зокрема і національної культури в цілому.

У рубриці “Зміст навчального матеріалу” пропонуються тези до кожного розділу чи теми, короткі анотації до творів, що враховують сучасні літературознавчі оцінки; називаються обов’язкові для засвоєння теоретичні поняття, необхідні для аналізу текстів тощо. Але зміст цієї рубрики є лише пропозицією, однією з компетентних версій оцінки письменника і його творчості, він не повинен сприйматися догматично.

Рубрика “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки студентів” містить перелік основних вимог (у тому числі і творів для вивчення напам’ять), умінь, навичок, передбачених кожною конкретною темою. Особливий акцент зроблено на вимогах емоційно-ціннісної сфери (вони виділені іншим шрифтом), які втілюють ключові компетенції. Навчально-виховний процес повинен відбуватися так, щоб, вивчаючи, наприклад, творчість Василя Симоненка (характеризуючи особливості його індивідуального стилю, самостійно визначаючи і аргументовано коментуючи під час дискусій основні мотиви його поезій), студенти розвивали навички “формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми, становлення життєвої позиції, розвиток уміння її відстоювати”.

Рубрика „Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки” орієнтує на те, що викладання предмета має відбуватися у форматі загального мистецького контексту, в якому створювався художній твір, а також міжпредметних зв’язків ( історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика тощо.

Дана Програма передбачає таку організацію навчального процесу, коли викладач дає необхідні базові знання, висловлює та ілюструє власні судження, при цьому заохочує студентів до глибшого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми; але не вимагає прийняття єдиної (часто усталеної, традиційної) думки, не диктує своє прочитання тексту: викладач лише спонукає до певних оціночних висновків, а студент учиться їх робити самостійно, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо. Загалом така демократична орієнтація Програми спрямована на постійну творчу співпрацю викладача й студента, умовний діалог з автором та героями художнього, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.

Українська література вивчається у хронологічній послідовності. Однак загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Частину навчального матеріалу пропонуємо визначити як „для додаткового опрацювання за бажанням студента”, маючи на увазі, що зацікавлені у більш глибокому вивченні предмета студенти за власним бажанням та за порадами викладача опрацюють позааудиторно той чи інший навчальний матеріал. Теми „ для додаткового опрацювання за бажанням студента” викладач має можливість визначати сам, зважаючи на складність певного літературного матеріалу для сприйняття та розуміння студентом, забезпеченість художніми текстами тощо; перевіряється й оцінюється рівень знань студента з таких тем теж за бажанням того чи іншого студента.

Отже, викладачеві надається можливість реалізувати зміст Програми з позицій певного вибору тематичного наповнення того чи іншого розділу, форм і методів організації навчального процесу; теми „для додаткового опрацювання за бажанням студента” викладач має можливість визначати сам, зважаючи на складність певного літературного матеріалу; певна частина навчального часу виділяється для роботи над визначеними викладачем темами (ці години можна використати для більш детального аналізу твору; прочитання тексту не у скороченому, а у повному обсязі; для додаткового прочитання тих чи інших текстів або опрацювання критичних матеріалів; проведення навчальних (літературних) екскурсій, у тому числі й перегляду вистав у театрах, а також інших нестандартних форм організації навчального процесу і т.п.); активним учасником саме організації навчального процесу є й студент, для якого створено можливість висловлювати побажання, вносити корективи під час опрацювання навчального матеріалу.

У Програмі подано орієнтовний розподіл годин, викладач має змогу вносити до нього деякі корективи, а також дещо змінювати зміст Програми.

Форму підсумкового контролю знань та умінь студентів з української літератури обирає навчальний заклад (залік або екзамен).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,...
Антонюк Т. М. викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconПрограма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють
Значення фізики для вивчення явищ природи. Фізика І техніка. Поняття про величину І вимірювання. Фізичні величини. Прямі І непрямі...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку icon"Діяльність громадських організацій щодо формування соціальної активності...
У семінарі взяли участь 39 представників з 28 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconПрограма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів...
Петухова Т. А., Русаловський А. В., Сидоренко В. В., Сусло С. Т., Флоренсова К. М., Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. // Орієнтовна...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconДиректорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва
Внз І-ІІ рівнів акредитації проводиться літня школа профспілкового лідера. До участі у літній школі запрошуються кращі студенти –...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconЗатверджено
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconПлан презентації
Оформлення стендів профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань “Мистецтво”
На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Головам профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка