Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Скачати 122.99 Kb.
НазваОсновні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Дата конвертації01.04.2013
Розмір122.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

І. Загальні положення

 1. Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження та його завершеність. У назві не слід використовувати ускладнену термінологію.

 2. При оформленні результатів наукової роботи необхідно посилатися на авторів та джерела, з яких використано окремий матеріал. У випадках використання запозичених матеріалів з наукових праць, досліджень без посилання на їх авторів науково-дослідницька робота знімається з конкурсу-захисту незалежно від стану
  проходження.

1.3. Зміст наукової роботи необхідно викладати стисло, аргументовано, уникати бездоказових тверджень.

1.4. Роботу подають на конкурс науково-дослідницьких робіт членів обласної МАН

(І-Ш етапи) у вигляді спеціально підготовленого рукопису у твердому переплетені.

2. Структура наукової роботи

2.1. Наукова робота повинна мати:

 • Титульний аркуш (зразок див. у додатку), змісту

 • перелік умовних позначень (при необхідності), вступ.

 • основну частину, висновки.

- список використаних літературних джерел, додатки (при необхідності).

^ 3. Вимоги до змісту наукової роботи

3.1. Титульний аркуш містить назву міністерства, територіальне відділення МАН, а також відомості про базовий науковий, вищий навчальний або навчальний (школа, позашкільний заклад) заклад, у якому виконана наукова робота, прізвище, ім'я по батькові автора, його звання (кандидат у члени МАН, дійсний член МАН), назву
наукової роботи, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я по батькові наукового керівника (чи консультанта), село, місто (область), рік подання на конкурс.

3.2. Зміст.

Зміст - це друга після титульного аркушу сторінка, в якому визначена структура /план/ наукової роботи з назвами розділів, підрозділів та номерів початкових сторінок.

^ 3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). У випадку вживання у наукові роботі специфічної термінології або маловідомих скорочень, нових символів і т. ін., після, другої сторінки (змісту) необхідно нанести їх перелік окремою сторінкою. Перелік слід друкувати двома колонками за
абеткою: зліва, у першій колонці - скорочення, справа - розшифровку.

3.4. Вступ.

У вступі необхідно розкрити актуальне значення теми (проблеми) та стан її вивчення.

^ Після визначення актуальності проблеми наукової роботи формулюється мета та завдання дослідження, обґрунтовується важливість його проведення. Не слід формулювати мету як «Досягнення...», "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету.

Про обгрунтування наукової новизни отримання результатів необхідно аналітично довести їх відмінність від тих результатів, які були відомі раніше.

У вступі потрібно відобразити практичне або теоретичне значення наукової роботи, особливо для розвитку (пізнання)

відповідних галузей науки, техніки, виробництва, культури в окремому регіоні або в Україні.

Крім того, повідомляється про те, на яких конкурсах, науково-практичних конкурсах, інших заходах оприлюднено результати досліджень (апробація результатів). Якщо за наслідками наукового дослідження є публікації в учнівській пресі, різних регіональних виданнях, обов'язково вказується їх кількість.

^ 3.5. Основна частина.

Основна чистина наукової роботи складається з розділів, а також з підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової строки.

У розділах основної частини подають: загальну методику, методи досліджень та вирішення задач; результати теоретичних або експериментальних досліджень, їх аналіз та узагальнення, а також огляд літератури за обраною темою. При цьому враховується впровадження автором якісних форм і методів досліджень, викладення матеріалу за принципами: послідовності, науковості та системності; самостійності й актуальності у процесі опрацювання наукової роботи, практичної спрямованості дослідження.

Виклад матеріалу підпорядковується одній провідній ідеї, чітко визначеної автором. У розділі «Огляд літератури» необхідно, посилаючись на різні видання, висвітлити основні етапи розвитку наукової думки за визначеною проблемою.

Стисло характеризуючи напрацювання науковців, дослідників, які використані автором наукової роботи, слід обгрунтувати доцільність вибору проблеми та визначити значення подальшої роботи над нею. При цьому у списку використаних джерел обов'язково вказати авторів запозичених матеріалів та видання, в яких вони друкувалися.

У роботах або розділах теоретичного характеру розкриваються методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються. В експериментапьних - принципи і характеристики використаних приладів, апаратури, а також методів математичної та інших форм обробок отриманих результатів.

У наступних розділах автор наукової роботи викладає результати власних досліджень, аналізує та обґрунтовує їх.

3.6. Висновки.

Висновки не повинні мати зайвих слів, в них необхідно відобразити найважливіші результати досліджень, звернути увагу на якісні та кількісні показники здобутих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

^ 3.7. Список використаних джерел.

Список використаних джерел розміщується в порядку згадування джерел у тексті їх наскрізною нумерацією або за абеткою.

3.8.Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включити проміжні математичні інші доведення, формули та розрахунки: таблиці допоміжних даних, схеми, ілюстрації допоміжного характеру, протоколи випробувань, опис алгоритмів, і програм вирішення задач на ЕОМ і т. ін.

^ 4. Правила оформлення наукової роботи

4.1. Загальні вимоги.

Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується. Робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи вищих навчальних закладів. Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій базі (посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника. Наукова база зазначається в кінці роботи у вигляді списку використаної літератури. Обсяг науково-дослідницьких робіт не повинен перевищувати ЗО друкованих сторінок.

^ Оригінал друкується на папері формату А-4 через 1,5 інтервали (комп'ютерного набору). Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

 • в одному рядку 60 ± 2 знаки з урахуванням пропусків між
  словами;


 • абзацний відступ 3-5 символів;

 • на одній сторінці суцільного тексту 40 ±2 рядки;

 • верхнє, ліве та нижнє поля 20 мму праве - 10 мм;

- заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами.

Другий екземпляр роботи учень бере з собою і на його основі здійснює захист.

^ Наукова робота обов'язково підлягає оцінці відповідними фахівцями (досвідченим вчителем, науковцем, спеціалістом певної галузі).

Роботи повинні бути виконані державною мовою.

Вписувати в текст наукової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору, але при цьому щільність написаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або білою фарбою і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом.

Заголовки структурних частин наукової роботи «Зміст», «Перелік умовних скорочень", "Вступ", "Розділ"..." "Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки" друкуються великими літерами» симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша - велика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з
нової сторінки. *

4.2. Нумерація.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюється арабськими цифрами без знака №.

^ Першою сторінкою наукової роботи с титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не проставляється. На наступних сторінках їх номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

^ Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу необхідно проставляти після слова «Розділ», після номера крапку не ставити, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного розділу (за такими ж правилами).

4.3. Ілюстрації.

Ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, "Рис. 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розмішують послідовно ілюстрацією.

 1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
  додатках) в межах розділу, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця
  першого розділу), та розміщують цей напис у правому верхньому куту
  над відповідним заголовком таблиці.

 2. Формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.

Рівняння та формули треба виділяти з тексту вільними рядками (вище та нижче кожної формули...). Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (-) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (♦) і ділення (:).

4.6. Посилання.

При написанні наукової роботи необхідно посилатися на джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа. Посилатися слід на останні видання публікацій.

У тексті наукової роботи посилення на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, «... в роботах (1-4)...».

Можливе посилання у виносках, при цьому оформлення посилань повинне виповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

І СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДИТЬСЯ У НАУКОВІЙ РОБОТІ

Опис книги

 1. Вороний М.К. Твори: - К: Дніпро, 1989: - 687 с.

 2. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник- довідник. -К.: Либідь, 1995. - 192с.

 3. Грушевський М. Із літературної спадщини. - Нью-Йорк-Київ: Книга, 2000.-416с.

 4. Єфремов С.О. Літературно-критичні статті. - К.: Дніпро, 1993. -351с.

 5. Клименко Н.Ф. Основні морфеміки сучасної української мови. - К.: ГЗМН, 1998. -182с.

 6. Мороз М.О. Літопис життя і творчості Лесі Українки. — К.: Наукова думка, 1992.-631с.

 7. Сковорода Г. Повне збір, творів: У 2-х т. - К.: Наукова думка, 1973,

 8. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. / За заг. ред. акад. І.К.Білодіда. - К.: Наукова думка, 1 969. - 43 5 с.

 9. Терлак З.М, Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та
  пунктуації. - Львів: Світ, 1998. -224с.

10. Українка Леся. Збір, творів: У 12 т. - К.: Наукова .думка,
1975-1979.-Т.9.-431 с.

11. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. - К.: Голов. ред. УРЕ ім.М.П.Бажана, 1988.- Т.І.- 534с.

12. Український правопис. - К.: Наукова думка, 1996. - 240 с.

13. Ковальов В.П. Експресивне використання антонімії в українському
художньому мовленні // УМЛШ. -1986. - №9. - С.48-50.

14. Пономарів О. Словотворчі та відмінкові особливості (мовностилістичні
поради) // Урок української. - 2002. - № 4. - С. 25-27.

 1. Скрипник Л.Г. Словник і мовна дійсність // Мовознавство. - 1970. -
  №5.-С.58-67.

 2. Шерех Ю. Скарби, якими володіємо // Сучасність. - 1993. - №6. -С.63-67.

 3. Храпченко М.Б. Горизонти художественного образа.. - М.: Художественная литература, 1982. -334с.»

 4. Чопик Р. Б. Ессе Ното: Добра звістка від Івана Франка. - Львів, 2001.-232с.

Опис статті в періодичному і неперіодичному збірниках

 1. Білоус М. Мовленнєвий етикет українського народу // Мова і духовність
  нації: Тези доп. регіон, наук.-практ. конф. -Львів, 1989. - С.98-99.

 2. Войтюк А. Іван Франко про Берестейську унію // Франкознавчі студії:
  36. наук, праць. - Дрогобич: Вимір, 2002. - Вип.2. - С.23-34.

 3. Гнатюк М. Проблеми теорії літератури у працях Івана Денисюка // 3 його
  духа печаттю... 36. наук, праць на пошану Івана Денисюка. - Львів:
  Видавничий центр ЛНУ їм. Івана Франка, 2001. -Т.2. - С.3-9.

 4. Дах М. Балада у генологічній свідомості Івана Франка // Українське
  літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. - Львів, 2001. -ВИП.64.-
  СЛ10-117.
 1. Матвіяс І. Варіанти літературних мов // Культура слова. - К.:
  Наукова думка, 1994. - С. З - 9.

 2. Михайлшпин Б. Питання взаємозв'язку мови та культури у працях
  І.С.Свєнціцького // Культура мови і культура в мові: 36. наук, праць. - К.:
  ^ ПМКВО, 1991.-С.57-61.

 3. Наливайко Д. Україна в рецепції західних гуманістів ХУ-ХУІ ст. //
  Європейське відродження та українська література ХГУ-ХУЩ ст. - К.:
  Наукова думка, 1993.-С.З-39.

 4. Ощипко І. Семантико-словотвірна характеристика предикативних
  прислівників української мови // Вісник Львівського університету: Серія
  філологічна - Львів, 2000. - Вип.29. - С. 9 -15.

Опис журнальної статті

 1. Гончар Олесь. Час для єдності // СІЧ. -1990. -№11.- С.3-6.

 2. Клен Юрій. Спогади про неокласиків: (Филипович, Якубський, Зеров, Могилянський, Рильський)/ / Україна. -1990. - № 20..- С. 15-17; № 21 .-С.15-
Пам’ятка виступаючому


 1. Оратор-початківець. повинен запам'ятати текст виступу після кількоразового його повторення.

 2. Бережіть голос за кілька днів перед виступом. Уникайте пиття холодних напоїв, розмов на морозі, голосних вигуків тошо.
 1. Якшо ви сумлінно підготуєте виступ, то впевнитеся у своїх силах і таким чином відвернете одну з причин хвилювання.

 2. За кафедрою займіть зручну позу, огляньте слухачів, але говорити не поспішайте. Відтак глибоко вдихніть і в повільному темпі починайте говорити.
 1. Будьте впевнені в собі, але впевненість не повинна переходити в самовпевненість.

 2. Не виставляйте напоказ особисті хвилювання.

7 Не ставте" під сумнів значимість виступу, не знижуйте свій престиж вибаченнями з приводу того, шо не зовсім готові, не вмієте говорити, чи маєте мало часу.

8. Коли .треба заглянути в рукопис виступу, опустіть очі, але голову не нахиляйте.

9 Будь-які рухи, пози, жести, міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів.

10. Силу голосу пристосовуйте до акустики і розмірів приміщення.

 1. Не говоріть, коли пишете на дошці, тобто коли ви стоїте до слухачів спиною.

 2. Не бійтеся робити паузи. Намагайтеся не заповнювати паузи різними звуками ("е-е-е", "ну" та ін.)

13 Не затягуйте промову, тому шо вершина уваги слухачів знаходиться на середині відрізку часу, який відведений для виступу.

14. Не порушуйте регламент: це може викликати протест аудиторії.

15. Найкращий темп усного виступу 75-85 слів за хвилину. Але потрібно час від часу змінювати темп мовлення як засіб активізації уваги слухачів.

 1. Чергуйте довгі речення з короткими. Довгі речення важко сприймати й розуміти. Нагромадження коротких речень одне за одним робить мову монотонною.
 1. Основна думка повинна завжди висловлюватися головним реченням, а не підрядним.

 2. Зовнішній вигляд, поведінка та манери спілкування повинні відповідати конкретній ситуації.

 3. Ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них. Усміхайтеся - і вони усміхатимуться у відповідь, а якщо дивитеся на них насупившись, вони відповідатимуть тим же.

 4. Не забувайте, шо порівняння, приклади й малюнки допомагають краще зрозуміти суть справи.

 5. Врахуйте деякі властивості уваги:

а) конкретний матеріал привертає увагу сильніше, ніж абстрактний;

б) люди звичайно зосереджуються краше на тих моментах, які промовець підкреслює:

в) відновлює увагу емоційний рух виступаючого в напрямі до аудиторії;

г) освіжає увагу звернення до власного досвіду, до яскравого враження вш минулого;

д) сильно активізує слухачів перехід до реального діалогу;

є) завоювати увагу можна, говорячії про їлось несподіване, нестандартне.

ПЛАН ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

(бажано з допомогою комп'ютера)
ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ ТАКІ ПИТАННЯ: (зразок )
1 .Тема,мета н.д. роботи

2.Актуальність н.д. роботи

3.Завдання н.д. роботи

4.Дослідження,джерела,наукова ліература, інші праці

5.Хронологія дослідження(головні питання н.д. роботи)

6. Аналіз розділів

7.Висновки,значення н.д. роботи

8.Плани на майбутнє.

Схожі:

Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconРозділ ІІІ основні вимоги до написання, оформлення І представлення...
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconКонкурсу-захисту науково-дослідницьких
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Основні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт iconНазва відділення Секція Базова дисципліна
Вимоги до робіт учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницької районної філії Малої академії наук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка