Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/7
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
ЗБІРНИК ПРОГРАМ ФАКУЛЬТАТИВІВ ТА СПЕЦКУРСІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

«Літературна мозаїка»

для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням англійської мови й літератури, ліцеїв, гімназій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Вступ

На сучасному етапі розвитку відносин між Україною та іншими європейськими державами, навчання спілкування іноземними мовами має велике значення. Процес оновлення освітньої системи в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання та вивчення іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, з особливим акцентом на формування соціокульрної компетенції учнів та розвиток міжкультурної освіти. Оновлення цілей та змісту і методів навчання веде за собою й оновлення освітніх тех­нологій. Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних досліджень, які розглядають навчання іноземних мов як процес особистісного розвитку учня.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови в основній школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета (факультативу) розширював їхній світогляд, а саме наступні аспекти: повсякденне життя, міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, сприяв би глибшому розумінню ролі культури в духовному та моральному розвитку людства, сприяв моральному становленню особистості. І саме література завжди була мірилом людських цінностей суспільства.

За час свого існування людство неодноразово переконувалось у надзвичайній цінності книжки, в її дивовижній силі і тривкості. Нерідко ставалося так, що та чи інша книжка докорінно змінювала життя людини або навіть впливала на долю цілих народів. Протягом історії людства гинули імперії, зникали під товщею пилу міста і заростали бур’яном царські палаци, а книжки жили й зберігали в собі пам'ять про минулі події і давним-давно зниклі царства. Отож книжка іноді була надійнішою за міцні фортечні мури, а слово – тривкішим за камінь.І це слово творить дива.
Завдання факультативного курсу «Світова дитяча література»:

У багатоетапному процесі здобуття загальної середньої освіти завданнями вивчення «Світової дитячої літератури» є послідовне й детальне ознайомлення учнів 5-8 класів із провідними творами письменників різних європейських країн, дослідження людських інтелектуальних та естетичних надбань, виховання потреби вивчати англійську мову, поваги до літературної мови різних країн, а також подальше удосконалення набутих за попередні роки вивчення мовних і мовленнєвих навичок, умінь і знань з англійської мови.

Основна мета факультативного курсу «Світова дитяча література» є формування комунікативної компетенції, що передбачає:

 • формування і розвиток лінгвістичних навичок і умінь, які входять до складу мовної компетенції, через знайомство із літературним твором як мовним засобом у його лексико-граматичній і фонетичній сукупності;

 • формування і розвиток мовленнєвих навичок і умінь, які входять до складу мовленнєвої компетенції через знайомство із літературним твором як засобом висловлення авторського світобачення та навчальним матеріалом для подальшого розвитку і вдосконалення навичок і умінь учня 5-го класу в усіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, аудіюванні, мовленні, письмі);


 • формування соціокультурної компетенції через знайомство із культурними і духовними цінностями народів Європи та американської нації, соціальними нормами, стосунками між людьми, поколіннями через засвоєння учнями основ соціокультурної взаємодії націй (уміння вибирати та використовувати мовленнєві форми для здійснення комунікативних намірів у конкретних ситуаціях; уміння враховувати культурні особливості, правила верба­льної та невербальної поведінки у типових ситуаціях спіл­кування).

 • формування загальнонавчальної компетенції через знайомство із літературним твором як навчальним матеріалом для подальшого розвитку вмінь учнsd 5-8 класів володіти стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.


Завдяки знайомству із шедеврами світової літератури учні отримують нагоду піддати аналізу свої власні норми соціальної поведінки, спрямувати свої знання і уміння на осмислення культурного багатства інших країн, сформувати цілісну особистість.

На вивчення факультативного курсу «Дитяча світова література» передбачено 35 навчальних годин. Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст основного курсу «Зарубіжна література» (5-8 класи), «Англійська мова» (5-8 класи). А поглиблено курс «Література Великої Британії та США» буде вивчатись у 10-11 класах. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед яких ті, що були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (між предметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Вивчення дитячої світової літератури переплітається також із іншими шкільними предметами: українська мова та література, історія та географія. В оточенні цих шкільних предметів навчання літератури спонукає учнів до роздумів над ключовими життєвими принципами, допомагає їм легше зорієнтуватись у власному повсякденному житті, може запропонувати один з варіантів вирішення життєвої проблеми чи наштовхнути на нову ідею.
^ Особливості організації навчання
Вивчення літератури підпорядковане практичній меті навчання англійської мови як засобу спілкування і прямо залежить від неї в плані ознайомлення із обмеженим набором лінгвістичних засобів та мовленнєвих умінь відповідно до рівня шкільної підготовки. Програмою передбачено знайомство та творча робота над уривками з джерел світової дитячої літератури – оригінальними друкованими текстами (зразки коротких жанрів поезії та прози: уривки з казок, з повістей, романів та поетичних творів), загальна характеристика епохи та біографія автора.

Методи і види навчальної діяльності все більше набувають форм, наближених до реальних умов спілкування. Широко використовуються творчі, проектні, групові, інтерактивні форми роботи учнів. Серед запропонованих завдань: здійснити літературний переклад уривку твору, розіграти у ролях персонажів запропонованого твору уявну ситуацію, інсценізувати уривок драматичного твору відображають творчий підхід до вирішення проблеми, змушують замислитись над проблематикою твору, над позицією самого автора.

Для повнішої реалізації навчальної програми необхідно прищеплювати учням любов і повагу до іншомовних літературних, культурних надбань, заохочувати їх до висловлення індивідуальних суджень, надавати їм можливість збагачувати свій літературний досвід.

Даний факультатив надає можливість поглибити знання з програмних тем і вдало доповнить сучасні автентичні та українські навчальні видання.

Факультативний курс «Дитяча світова література» (5-8 клас) рекомендовано учням шкіл (класів) з поглибленим вивченням англійської мови й літератури або гуманітарних дисциплін, ліцеїв, гімназій.
^ 4. Методичні засади сучасного навчання і вивчення іноземних мов

Інтеграція національної освіти, зокрема навчання іноземних мов, у світову систему освіти та європейські заклади освіти, по­в'язані з навчанням іноземних мов, здійснюється з урахуванням основних принципів державної освітньої політики в Україні (пріоритетність освіти, її демократизація, гуманізація та гумані­таризація, національна спрямованість, неперервність, багато культурність і варіативність освіти, відкритість системи освіти та нероздільність навчання і виховання).

Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається по­требами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Цією стратегією є ко­мунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових.

* Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкуван­ня. Це означає відмовлення від домінування на уроках фор­мальних мовних вправ на користь діяльнісно- й інтелекту­ально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб міжкультурного спілкування в процесі цього спілкування.

* Навчання видів мовленнєвої діяльності відбувається інтег­ровано.

* Типовими завданнями є заповнення інформаційних прога­лин, вирішення проблем, рольова гра, симуляція тощо.

* Типовими формами інтерактивності є групова та парна ро­бота. Значна увага приділяється виконанню проектних завдань.

Створена программа має забезпечити логічну неперервність як теоретико-функціональних принципів викладання іноземної мови так і змістовних ліній цього процесу.

^ 5КЛАС

(35 год, 1 год на тиждень)
Характеристика змісту і структури навчальної програми для 5 класу

В п’ятому класі діти починають своє знайомство з творами світової літератури. Вони відібрані до програми відповідно до вікових особливостей сприйняття десятирічних дітей і йдуть у такій послідовності: фольклор (народна казка) – літературна казка – чарівні оповідання для дітей. Літературна казка має три різновиди залежно від кількості в ній фольклорних елементів. Перший різновид – обробки письменниками народних казок чи сюжетів (казки братів Грімм, Ш.Перро). У другому виді з фольклору беруться тільки певні елементи, образи, герої. Типовий представник – казки Г.Х.Андерсена. Третій різновид повністю відірваний від усної народної творчості і наповнений виключно авторською фантазією (“Мауглі” Р.Кіплінга). У такій послідовності і розміщені в програмі казки: від фольклорних – до власне авторських.

Зміст даного курсу охоплює доступні для учнів 5-го класу тексти із світової літератури, які мають історичну, культурну, естетичну і виховну цінність. Такий підхід до відбору навчального матеріалу сприятиме формуванню в учнів 5-го класу цілісної системи усесторонніх комунікативних знань умінь та навичок. А розвиток здібностей та здатності учнів користуватись іноземною мовою для досягнення комуніка­тивних цілей і є кінцевою метою факультативного курсу

Структурно навчальна програма з «Світової дитячої літератури»охоплює такі етапи:

Розділ І. Перлини народної мудрості

 1. Поняття що таке світова література.

 1. Прислів’я і приказки.

 2. Народні казки

 3. Типи казок.

Розділ ІІ. Літературна казка

 1. Біографія і творчість О. Пушкіна.

 2. Біографія і творчість Шарля Перо.

 3. Біографія і творчість Ганса Крістіана Андерсена.

 4. Біографія і творчість С Маршака.

Розділ ІІІ. Література і світ природи

 1. Біографія і творчість Р. Кіплінга.

10. Біографія і творчість О. Мілна.

 1. Поезія. Біографія і творчість Ф. Тютчева. Біографія і творчість Р. Бернса. .

Розділ ІV. Світ дитинства та моральні цінності в літературі

 1. Біографія і творчість Марка Твена.

 2. Світова дитяча література XX−XXI століття.


Програма передбачає знайомство із зразками казок представників світової літератури, поезії про природу, пригодницької літератури. Процес навчання організовується за рахунок годин варіативної складової навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (1 година на тиждень) із загальною кількістю навчальних годин за рік - 35.^ Дитяча світова література

5 клас

Перший семестр

Розділ

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ I. Перлини народної мудрості (7 год)


Тема 1. Вступ.

Що таке світова література?

Поняття що таке світова література. Переклад. Оригінал. Герої казок, що прийшли з-за кордону. Книга – джерело знань.

Тема 2. Прислів’я і приказки.

Тема 3. Народні казки. Збирачі народних казок – брати В. і Я. Грімм. З німецької літератури.

Творчість Братів Грімм. Життєвий і творчий шлях казкарів. Підтримка національного духу та рідної культури.

Тема 4. ^ Казка «Бременські музиканти». (початок) Читання та аналіз уривку твору. Опис персонажів на основі думок, слів і дій персонажів, на основі опису оповідача. Стислий опис дії героїв.

Тема 5.^ Типи фольклорних (народних) казок:

-чарівна (описує фантастичні пригоди з допомогою «чарівних помічників»);

-про тварин (описує ситуації, в яких зазвичай виявляються певні людські якості або взаємини);

-авантюрна (описує захопливі пригоди без чародійства);

-побутова (описує кумедні життєві ситуації, розкриває людські вади або чесноти).


Учень:

визначає, що таке світова література

пояснює, що таке оригінал, що таке переклад

наводить приклади казок, що прийшли з-за кордону.

розрізняє й характеризує прислів’я і приказки

пояснює, що таке народні казки

з’ясовує як брати Грімм підтримували національний дух та рідну культуру, збираючи народні казки

уміє читати текст швидко, не ковтаючи закінчення слів, зосереджено, чітко, з правильною вимовою, передаючи настрій, що його відбито в тексті: сумний – сумно, веселий – весело

уміє описати персонаж на основі думок, слів і дій персонажу, на основі опису оповідача та інших персонажів

визначає типи фольклорних (народних) казок

характеризує типи фольклорних (народних) казок:

виступає з повідомленнями на морально-етичну тему, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених суджень

^ II. Літературна казка

(9 год.)

Тема 1. Казки фольклорні та літературні. Різні типи літературних казок. З літератури Росії.

Творчість О. Пушкіна. Життєвий і творчий шлях поета і письменника.

Тема 2. «Казка про мертву царівну і сім богатирів». (середина) Читання та аналіз уривку твору. Народність і авторська самобутність казки. Морально-етичний аспект казки. Віра народу в те, що «правда своє візьме».

Тема 3. ^ З літератури Франції. Творчість Шарля Перо. Коротка біографічна довідка. Творчий шлях письменника.

Тема 4. «Попелюшка» як зразок соціальної казки. Читання та аналіз уривку твору. Характеристика головних персонажів. Моральноий зміст казки.

Тема 5. Із скарбниці датської літератури. Ганс Крістіан Андерсен як митець-казкар. Життєвий і творчий шлях датського казкаря.

Тема 6^ . Казка «Снігова королева». (summary or the end) Читання тексту швидко, зосереджено, з правильною вимовою, передаючи настрій, що його відбито в тексті.

Аналіз тексту (опис героїні на основі її думок, слів і дій, на основі опису оповідача, стислий опис дій героїні). Морально-етичний аспект казки. Аналіз впливу рис характеру персонажу на його вчинки.


Учень:

розрізняє казки фольклорні і літературні

характеризує різні типи літературних казок

уміє переказати біографію О. Пушкіна

визначає позитивні та негативні прикметники для характеристики принцеси та її мачухи

усвідомлює морально-етичний аспект казки про перемогу добра над злом, про торжество несправедливо скривджених

уміє протиставити надзвичайній красуні цариці красуню царівну, -- образ ідеальної дівчини, з погляду народного оповідача

уміє знайти подібність цієї ідеальної царівни в казці з селянською дівчиною, скромною, доброю і трудолюбивою

визначає моральні ідеали народу в образі царівни

з’ясовує, що Шарль Перо є один із засновників світової літературної казки завдяки моральному змісту і художній досконалості його творів

визначає сюжет казки і його компоненти: персонажів і головні події

описує персонажів, сюжет (розвиток, кульмінацію, розв’язок сюжету)

усвідомлює моральний зміст казки

характеризує життя казкаря, як шлях від «гидкого каченяти» до «прекрасного лебедя»

уміє читати текст швидко, зосереджено, не ковтаючи закінчення слів, чітко, з правильною вимовою

наводить приклади випадків допомоги Герді всіх живих створінь

описує риси характеру Герди використовуючи текстовий доказ (наприклад, вчинки, виклади подій, ілюстрації)

розпізнає фантастичні елементи, деталі повсякденного життя, перетворення звичайних речей на фантастичні

оцінює випадки допомоги Герді всіх живих створінь

виступає з повідомленнями на морально-етичну тему, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених суджень

Урок – захист проектної роботи

«Моя улюблена казка»

Другий семестр^ II. Літературна казка (продовження)

(3 год)


III. Література і світ природи

(9 год)II семестр
Тема 1. З літератури Росії. Творчість С Маршака. Життєвий і творчий шлях поета і письменника.

Тема 2. ^ Казка «Дванадцять місяців». (Scene 4 – урок в школі – до слів “you have got a brilliant memory) Читання та аналіз уривку твору (розпізнавати складові частини оповідання включаючи персонажів, художнє оформлення і ключові елементи). Описувати літературні елементи тексту включаючи персонажів, сюжет (специфічні події, проблему та рішення), і художнє

Тема 3.^ З літератури Англії. Творчість Р. Кіплінга. Біографічна довідка. Життєвий і творчий шлях письменника.

Тема 4. «Кішка, яка гуляє сама по собі» казка про кішку. Читання уривку твору казки – про тварину і людину. «Кішка, яка гуляє сама по собі» класичний твір дитячої літератури – третій різновид літературної казки, відірваний від усної народної творчості і наповнений виключно авторською фантазією. Різнобічний, блискучий дар оповідача.

Аналіз уривку твору. Опис літературних елементів тексту включаючи персонажів, сюжет (специфічні події, проблему та рішення), і художнє оформлення

Тема 5.^ З літератури Англії. Творчість О. Мілн.

Біографічна довідка. Життєвий і творчий шлях письменника.

Тема 6. «Вінні Пух» ( scene 2 до слів some time later) казка про веселого ведмедика і його друзів. Читання та аналіз уривку твору. Розпізння емоцій, зображених чи змальованих в повісті;

використання переносної мови, які автор використовує , щоб вплинути на почуття і позицію читача.


^ Тема 7. Поезія про природу – з літератури Росії. Творчість Ф. Тютчева. Коротка біографічна довідка. Читання та аналіз уривку твору: «Ранок в горах». Фізична і духовна єдність поета з природою. Величні і всеосяжні картини природи.

^ Тема 8. Поезія про природу – з літератури Англії. Творчість Р. Бернса. Коротка біографічна довідка. Читання та аналіз уривку твору: «Моє серце в високих горах». Фізична і духовна єдність поета з природою.Учень:

називає основні періоди життя С. Маршака

розпізнає чи даний уривок є розвитком сюжету, чи його кульмінацією, чи розв’язком

називає і пояснює які предмети викладаються молодій королеві

розрізняє й характеризує погані манери молодої королеви, випробування, які випадають на долю вчителя

відрізняє головні персонажі від другорядних

уміє переказати історію включаючи персонажів, оточення і хід подій чи проблему

оцінює вплив оточення наприклад, місце, ситуацію на проблему взаємовідносин молодої королеви та вчителя

уміє переказати біографію письменника, розміщуючи події в правильній послідовності

називає головних персонажів уривку

використовує запитання та відповіді (діалог), щоб описати персонажів (наприклад, риси характеру) в межах прочитаного

літературного твору

розпізнає фантастичні елементи, деталі повсякденного життя, перетворення звичайних речей на фантастичні

описує літературні елементи тексту включаючи персонажів (кішку і жінку), сюжет (специфічні події – прихід кішки до печери, проблему – намір кішки залишитися в печері та рішення), і художнє оформлення

оцінює розум кішки для вирішення проблеми

розпізнає мораль літературного твору

уміє переказати біографію О Мілна

називає головних персонажів уривку з літературного твору

описує риси характеру персонажів, використовуючи текстовий доказ (наприклад, діалог, вчинки, виклади подій, ілюстрації)

відрізняє розповідний текст від діалогічного тексту, використовуючи складові частини і намір автора (тобто, слова автора, персонажів)

розпізнає емоції, зображені чи змальовані в тексті (а саме, сумний, щасливий / радісний, переляканий / зляканий, розчарований, сердитий, заздрісний чи збентежений)

оцінює привабливість та правдоподібність персонажів і сюжету, які автор використовує , щоб вплинути на почуття і позицію читача

розпізнає загальні форми літератури, наприклад, поезію, коротке оповідання, біографію, автобіографію) основані на їхніх характерних рисах.

розрізняє художню літературу та поезію використовуючи знання їхніх структурних елементів

уміє порівнювати (і протиставляти) персонажів, події і оточення в поетичному творі

визначає як автор використовує мову, щоб створити образи

розпізнає риму, ритм, повторення, чутливі образи в поезії

порівнює історичні і культурні аспекти знайдені в поетичних творах культур, які включають 2 різні спільноти.

виступає з повідомленнями на морально-етичну тему, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених судженьІV Світ дитинства та моральні цінності в літературі

(6 год.)Тема 1.^ З літератури США. Творчість Марка Твена. Життєвий і творчий шлях письменника.

Тема 2. «Пригоди Тома Сойєра». Читання уривку твору. Зображення автором пригод хлопчиків на іншому континенті з такою симпатією і розумінням, що читачі зажди бачать себе в цих персонажах.

Аналіз уривку твору. Визначати слова, які автор підбирає в літературному творі, щоб створити образне видиме переживання. Проводити паралель між подіями, персонажами і конфліктами з культури Америки і культури України. Встановити жанр даного твору: оповідання, повість, роман.

Встановити зв’язків та висновки між текстом, власною особою і персонажами даного уривку.

Тема 3.^ Світова дитяча література XX−XXI століття.

Короткий аналіз.

уміє переказати біографію письменника, розміщуючи події в правильній послідовності

називає головних персонажів уривку з літературного твору

описує риси характеру персонажів, використовуючи текстовий доказ (наприклад, діалог, вчинки, виклади подій, ілюстрації)

розпізнає різні жанри художньої літератури, наприклад, містерія, наукова фантастика, історична художня література, пригоди, фантазія, байки, міфи основані на їхніх характерних рисах.

розпізнає емоції, зображені чи змальовані в тексті (а саме, сумний, радісний, зляканий, розчарований, сердитий, зневірений, заздрісний чи .збентежений)

виявляє причину і результат особливих подій в літературному творі

оцінює привабливість та правдоподібність персонажів і сюжету, які автор використовує , щоб вплинути на почуття і позицію читача

називає найбільш відомих авторів світової дитячої література XX−XXI століття

виступає з повідомленнями на морально-етичну тему, самостійно добираючи й аналізуючи мовні приклади на підтвердження висловлених суджень


Засідання круглого столу «Літературна спадщина казкарів»

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма факультативного курсу «основи риторики» для учнів 10(11)...
Воно має розпочатися із введення елементів риторики до навчальних програм гуманітарних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма факультативного курсу «Пізнаємо Україну» для 8-9-х класів...
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами І людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма інтегрованого курсу для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ
Автори: Рівкінд Ф. М., учитель-методист початкових класів і інформатики ліцею №38 м. Києва
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconУ 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна...
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка