Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ
Скачати 74.63 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ
Дата конвертації04.04.2013
Розмір74.63 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ
Реферат є однією зі складових частин навчального плану підвищення кваліфікації державних службовців.

Обсяг реферату визначається змістом та складністю теми, характером викладу матеріалу і може становити близько 20 сторінок друкованого тексту (без урахування списку використаної літератури та додатків).
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ:

 • ПЛАН РЕФЕРАТУ

 • ВСТУП

 • І розділ (теоретичний і методологічний аналіз проблеми)

 • ІІ розділ (засоби вирішення проблеми)

 • ВИСНОВКИ

 • ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ДОДАТКИ

Вступ реферату містить обґрунтування актуальності та науково-практичного значення обраної теми для діяльності митних органів, основні завдання роботи.

Перший розділ, як правило, містить виклад теоретичних та методологічних основ обраної проблеми, аналіз тенденцій розвитку об’єкта дослідження, обґрунтування конкретних напрямків удосконалення діяльності митного органу, відділу, огляд факторів, що впливають на їх діяльність.

Другий розділ містить обґрунтований виклад конкретних пропозицій, план заходів з відповідним практичним, техніко-економічним обґрунтуванням, прогностичну оцінку можливого економічного ефекту, виробничої доцільності, значення реалізації вказаних заходів для поліпшення діяльності митної установи чи окремого відділу, можливих наслідків від реалізації цих пропозицій.

У висновках наводяться загальні теоретичні та практичні підсумки дослідження. Вони мають бути логічно пов’язаними із змістом попереднього викладення матеріалу і мати конструктивний характер.

У додатки вносять статистичну інформацію (таблиці, діаграми тощо), документи нормативного характеру (положення, статути і т. ін.), різновиди оперативної документації, матеріали, на які робляться посилання у роботі (окрім офіційно надрукованих, що вказуються у списку використаної літератури).

Реферат виконується державною мовою. У текст можна включати цитати, визначення, закони, постанови для підтвердження своєї думки і обов’язково вказувати примітки щодо використаної літератури.

Скорочення слів у тексті не допускаються.

Титульна сторінка реферату оформляється за зразком (Додаток 3).

Під час написання роботи слід дотримуватися загальних вимог до оформлення тексту (Додаток 4).

До захисту реферати направляються для рецензування керівництву регіональної митниці або митниці в залежності від посади, яку займає виконавець роботи.

Загальна оцінка реферату визначається рівнем обґрунтування зроблених узагальнень, практичних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на поліпшення діяльності митних органів.
^ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РЕФЕРАТІВ


 1. До захисту реферату допускаються слухачі, які виконали всі вимоги навчального курсу.

 2. Перед початком захисту роботи екзаменаційній комісії подаються такі документи:

 • журнал обліку занять навчальної групи чи індивідуальний план роботи з відмітками про виконання плану навчання;

 • відгук (рецензія) на роботу рецензента відповідної кваліфікації (Додаток 5).

 1. Захист реферату проводиться екзаменаційною комісією, склад якої затверджується наказом по Академії митної служби України, в присутності всіх слухачів групи підвищення кваліфікації.

 2. Виконавець реферату називає своє прізвище, назву митниці та робить доповідь до 20-ти хвилин (оголошує назву теми, передає зміст, розкриває актуальність обраної теми, називає чинні нормативні акти, пов’язує питання теми з практичною діяльністю, робить висновки).

 3. Обговорення реферату слухачами групи. Запитання та дискусія за темою реферату (до 20 хвилин).

 4. Результати захисту роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

 5. Результати захисту робіт оголошуються в цей же день після оформлення протоколу засідання комісії.

 6. У випадках, коли захист реферату визначається незадовільним, комісія встановлює, чи може слухач подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену додатково.

Слухачі, які виконали всі вимоги навчального курсу і захистили реферат, отримують свідоцтво встановленого зразка.


^

Додаток 3
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИРЕФЕРАТ


ТЕМА:_________________________________________________________


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________Виконавець: _____________________________________________________


(посада, прізвище, ім’я, по батькові слухача)

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Група № _____________ Термін навчання_____________________Загальна оцінка ____________________Дата захисту: “_____”____________ 200 р.

Дніпропетровськ


200 рік

Додаток 4
^

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ РЕФЕРАТУРеферат має бути оформлений на окремих аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) у машинному (за допомогою комп’ютерної техніки) вигляді на одному боці.

Текст реферату слід розташовувати на сторінці, додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Роботу виконують шрифтом Times New Roman розміром 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Не допускається виконання тексту різними розмірами шрифту. Графіки, формули та окремі знаки можуть бути вписані від руки пастою чорного кольору.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки.

Скорочення слів у роботі не допускається.

Заголовки структурних елементів роботи слід розташовувати посередині рядка без крапки в кінці. Заголовки виконуються великими літерами. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву структурного елементу реферату, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без рисочок та крапки. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації та таблиці, що розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Таблиці та ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці, якщо вони не винесені у додатки. На всі ілюстрації та таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Ілюстрація позначається словом “Рисунок____ “, який разом із назвою ілюстрацією розміщують після пояснювальних даних. Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією.

Не допускається розташовувати назву таблиці на одній сторінці, а безпосередньо саму таблицю на іншій. Так само не можна розривати ілюстрацію та її назву.

В тексті не повинно бути так званих “висячих рядків” (неповні рядки на початку сторінки). Для цього слід скоротити або розширити речення.

Якщо у рефераті використовуються формули та рівняння, їх розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули або рівняння залишають не менше одного вільного рядка. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Для переносу формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовується знак “х”.

Розрахунки наводяться так: записується формула, потім записуються числові дані, що входять до формули, і результат розрахунків. Проміжні обчислення не наводяться.

Для оформлення реферату слухач може наводити таблиці, що мають бути оформлені за всіма вимогами.

Існують певні правила оформлення таблиць:

 • номер таблиці, її назва й сама таблиця повинні розташовуватися на одній сторінці

 • таблиця повинна мати назву

 • якщо одиниці виміру різні, то вони наводяться в найменуваннях граф

 • усі дані однієї графи наводяться з однаковою точністю

 • під таблицею можуть бути примітки до окремих граф чи клітинок

 • графи присудка нумерують, якщо таблиця займає кілька сторінок

 • у найменуваннях граф в разі потреби може наводитись спосіб обчислення показника

 • таблиця не повинна мати незаповнених клітинок. Тому, якщо немає відомостей про розмір (розповсюдженість) явища, проставляють крапки (...), відсутність явища позначають знаком тире ( – ), число 0,0 ставиться у випадках малої величини, коли число в даній клітинці знаходиться за межами точності, прийнятої в таблиці, позначка (Х) ставиться в тому разі, коли клітинка не заповнюється.
^

Додаток 5
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА
На реферат ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові слухача)

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Тема: __________________________________________________________

_______________________________________________________________

РЕЦЕНЗІЯ


________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
“_____”______________200 р. _________________________________

(підпис)
________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові рецензента)

________________________________________________________________
Дніпропетровськ

200 рік

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л....
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації до виконання та захисту рефератУ iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія вина”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка