Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»
Скачати 77.97 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»
Дата конвертації11.04.2013
Розмір77.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
12.10.2012 № 1101
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (далі - Гра).

Гра проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Гра проводиться з метою формування в учнів (вихованців) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (далі - НЗ) зацікавленості українською мовою, літературою та українознавством; підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури та українознавства; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін.

1.3. Основними завданнями Гри є:

 • долучення учнів НЗ до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі;

 • розширення та поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, історії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;

 • популяризація і поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, розвиток мотивації учнів до вивчення української мови, літератури, народознавства;

 • вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;

 • формування в учнів НЗ сталої зацікавленості українознавчою тематикою;

 • активізація творчої діяльності вчителів;

 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;

 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Гри.

1.4. Інформація про проведення Гри розміщується на офіційному сайті Гри: http://gra-sonyashnyk.com.ua/.
ІІ. Учасники Гри

2.1. Учасниками є учні (вихованці) 1-11 класів НЗ усіх типів і форм власності України (далі - Учасники). Учасники беруть участь у Грі індивідуально та на добровільних засадах.

2.2. Організаційний комітет Гри може змінювати кількість класів, що беруть участь у Грі. Про такі зміни організаційний комітет Гри повідомляє координаторів не пізніше ніж за 3 місяці до дня проведення Гри.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Гри, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.
ІІІ. Організація, умови та строки проведення Гри

3.1. Гра проводиться у НЗ.

3.2. Для організації проведення Гри МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

 • визначає правила Гри та дату її проведення;

 • формує банк завдань Гри;

 • готує оригінал-макети матеріалів Гри (бланків відповідей, завдань, інструкцій з організації проведення Гри тощо), друкує та розсилає ці матеріали до НЗ;

 • налагоджує зв’язки з представниками Гри (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в регіонах, районах, містах та НЗ, іншими установами та організаціями;

 • організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;

 • оприлюднює результати Гри;

 • проводить статистичний аналіз результатів Гри;

 • опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Гри та її завдань;

 • делегує частину своїх повноважень регіональним представникам, які визначаються Оргкомітетом для кожного регіону України;

 • налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Гри.

3.4. Організаційно-методичне забезпечення Гри здійснює методична комісія Гри.

Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується Оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та відбір завдань, підбір варіантів Гри, розробка відповідей, написання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

3.5. Гра проходить в один тур безпосередньо в НЗ в один день для всіх Учасників. Строк проведення Гри визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

Обов’язковою умовою для участі у Грі для НЗ є наявність координатора проведення Гри у НЗ (далі - Координатор). Координатори реєструються Оргкомітетом. У НЗ Гру організовує та проводить Координатор разом з учителями українознавчих дисциплін і початкової школи.

Діяльність Координатора може охоплювати декілька НЗ.

Учні реєструються у Координатора.

Для участі у Грі до встановленого Оргкомітетом строку Координатор подає заявку на участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» за формою згідно з додатком.

3.6. Під час проведення Гри обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

3.7. Бланки відповідей Учасників зберігаються Оргкомітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

3.8. Батьки Учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Гри в НЗ на всіх її етапах, включаючи право присутності при розкритті конвертів із завданнями Гри та при виконанні завдань Учасниками, а також разом з Координатором перевіряти правильність пакування бланків відповідей перед їх відправкою до Оргкомітету.
ІV. Зміст і структура завдань

4.1. Гра проводиться за комплектами завдань, призначеними для учнів НЗ різних вікових категорій. Комплекти завдань визначає Оргкомітет у правилах проведення Гри.

Вимоги до завдань Гри:

 • комплект містить 30 (у 1-4 класах НЗ - 20) завдань, розбитих на три рівні складності (по 1, 3 і 5 балів за правильну відповідь);

 • на кожне завдання пропонується п`ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;

 • вибрані відповіді Учасники відмічають на бланку відповідей;

 • відсутність або наявність більше однієї відповіді оцінюються в 0 балів;

 • максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Гри, - 70 (44 бали - у 1-4 класах НЗ);

 • основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником Гри;

 • складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників.

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Гри.

4.3. Оргкомітет приймає від Координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік.

V. Порядок проведення Гри

5.1. Підготовчий етап:

 • Оргкомітет надсилає Координаторам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали;

 • Координатор поширює інформацію про Гру, допомагає учням НЗ у підготовці до Гри, радить літературу для підготовки до Гри.

5.2. Проведення Гри в НЗ:

 • Гра проводиться в один день в усіх НЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи учнів НЗ;

 • Координатори отримують завдання не пізніше ніж за день до дня проведення Гри відповідно до надісланої заявки;

 • Координаторам забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Гри. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Гри в присутності Учасників;

 • Гра відбувається лише у НЗ. За дотримання правил проведення Гри відповідає Координатор;

 • перед початком Гри Координатор проводить детальний інструктаж Учасників щодо заповнення бланка відповідей;

 • головна вимога до Учасників - самостійна робота над завданнями. Учасникам Гри заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Гри книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку;

 • кожен Учасник Гри отримує завдання та бланк відповідей, який після завершення Гри передає Координаторові;

 • на виконання завдань відводиться 60 хвилин; збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;

 • заповнені бланки відповідей та списки Учасників Координатор передає на адресу Оргкомітету у встановлений правилами Гри спосіб;

 • Учасники та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими методичною комісією Гри.^ VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Гри уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Гри та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником Гри впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

6.6. Координатори можуть залучати до організації Гри та контролю за дотриманням правил її проведення батьків Учасників (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Гри Координатор надсилає до Оргкомітету.
VIІ. Підбиття підсумків Гри

7.1. Результати Гри оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Гри не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення Гри.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Гри подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Гри публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Гри оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ - найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін НЗ їх координатори щороку відзначаються грамотами та подяками.
VIІІ. Нагородження Учасників

8.1. Результати Гри відображають відносний освітній рівень Учасників за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожен Учасник Гри отримує відповідний сертифікат, а переможці отримують дипломи.

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримують 1% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 2% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 3% Учасників по кожному класу.

Диплом І ступеня регіонального рівня отримують 4% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня отримують 6% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримують 8% Учасників по кожному класу.

8.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Гри та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.
IX. Фінансування Гри

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.
Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Схожі:

Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconПоложення про Міжнародну природознавчу гру «Геліантус»
Це Положення визначає порядок проведення Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» (далі Гра)
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconПравила всеукраїнської гри «Соняшник»
«Соняшник» – щорічна гра з української мови, літератури та українознавства (далі – Гра)
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconНаказ
Затвердити Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», що додається
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconПро затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію...
Про позашкільну освіту, підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого...
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна»
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconЗатверджено на Конференції дитячої організації «соняшник» 27. 09. 2004 р
Дитяча організація «Соняшник» неприбуткова громадська організація, яка об’єднує дітей та дорослих, які ставлять своєю метою перетворення...
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconКерівникам знз
«Соняшник-учитель» – 2012, відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації повідомляє, що у 2012/2013 навчальному році буде проводитись...
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconКонкурс «Баня», звучить музика, учасники виконують імпровізаційні...
Універсальність гри: гру можна проводити без попередньої підготовки аудиторії; змінювати конкурси згідно вікових категорій учасників;...
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconДодаток до уроку «І. Драч. «Балада про соняшник»» (11 клас)
Автор у поезії показує пробудження таланту від «земного» до «небесного», отже в поезії йдеться про поета й поезію
Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» iconВсеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс молодіжних інноваційних...
Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року №240, з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка