Досвіду
Скачати 133.32 Kb.
НазваДосвіду
Дата конвертації15.04.2013
Розмір133.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Опис досвіду роботи вчителя світової літератури Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенівДольної Ірини Олегівни

Тема досвіду: розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури та в позакласній діяльності

Мета досвіду: реалізація завдань нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, атмосфери співробітництва, взаємодії учителя та учня на уроках світової літератури ; формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції

Результативність досвіду: виникає інтерес до вивчення предмета; збільшується кількість учнів, що бажають взяти участь в олімпіадах і різних конкурсах; підвищується культура усного і писемного мовлення школярів; сприяє розвитку творчої уяви і самостійної розумової діяльності учнів, поступово намічається тенденція зростання успішності, збільшення відсотків якості знань

Автор досвіду: Дольна Ірина Олегівна, учитель світової літератури вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи: 13 років

Адреса досвіду: Степівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області
Вид досвіду: раціоналізаторський

Опис педагогічної діяльності

«Виховання чутливості до слова та

його відтінків – одна з передумов

гармонійного розвитку особистості».

В.О. Сухомлинський
^ Актуальність досвіду

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, перед освітньою галуззю « Мова і література» ставить наступні задачі: удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури.

Світова література як навчальний предмет відіграє велику роль у вихованні особистості, яка здатна мислити творчо, яка спроможна самостійно орієнтуватися у сучасному ринковому середовищі. На уроках світової літератури збагачується емоційний світ учнів, розвивається образна пам'ять і уява, формуються естетичний смак, художнє мислення і розумові здібності, збільшується потреба у творчій праці, підвищується культура усного і писемного мовлення учнів.

Творчість – вища форма активності та самостійності в діяльності людини. Оцінюють її за результатом. Творча людина завжди досягає високих результатів у сферах своєї діяльності. Чим вищий рівень творчості, тим людина успішна.
^ Науково-теоретичні основи досвіду

Вплив творчості на розвиток особистості вивчав відомий вчений-дослідник Л.Виготський, який зазначив, що творчість має місце не лише там, де створюється щось абсолютно нове, а й там, де вноситься своє розуміння, щось по-своєму відтворюється, змінюється. Якщо є творчий процес, обов’язково буде і результат. Творча особистість досягне його за будь-яких умов. В кожній людині закладені творчі начала – вроджені можливості. Головне – розвинути ці начала.

Проблеми формування творчої особистості хвилювали педагогів-практиків: В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка.

Психологічні дослідження підтверджують позитивну роль творчості у стимулюванні пізнавальних інтересів учнів, допитливості, дослідницької активності, здатності до знаходження оригінальних рішень та прогнозування.

Є.Л. Куц у статті «Формування творчої особистості засобами художньої літератури» стверджує, що «творчі здібності – продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами та явищами… Це продукт розвитку, причому розвитку вільного, за якого інтерес, захоплення і пристрасть – рушійні сили».

Навчання за своєю природою – процес творчий. А будь-яка творча діяльність вимагає постійного напруження сил. Головним об’єктом у навчально-виховному процесі є кожна конкретна дитина. В основі досвіду лежить особистісно-орієнтоване навчання, використання інтерактивних та мультимедійних технологій.
^ Технологія реалізації досвіду

Урок світової літератури дає учням можливість поринути у світ творчості – знайомитися з художньою лабораторією письменника; знаходитись в умовах, коли треба написати листа герою, взяти участь в інсценівці, намалювати ілюстрацію до твору. Тому урок літератури не можна уявити поза творчістю, поза розвитком уяви учнів, фантазії, асоціативності мислення, образності, уміння естетично оцінювати життєві та мистецькі явища.

Однак, на уроках літератури деяку навчальну інформацію слід заучувати. Матеріал, який засвоюють учні, не завжди однорідний за своїм змістом і характером, тому, окрім ідейно-художнього змісту твору, учні повинні знати певні факти з історії його написання, біографії автора, теорії літератури (щодо визначення жанру цього твору) тощо. Ці знання є фоном, фундаментом, обов’язковою умовою для розгортання творчої діяльності учня.

Працюючи над проблемою розвитку творчих здібностей учнів, я урізноманітнюю методи і прийоми навчання, види роботи, які виконують учні, адже одноманітність робить уроки сірими і буденними, що убиває в учнів бажання творчо мислити. Позаурочну діяльність з предмета вважаю не менш важливою ланкою у розвитку творчих здібностей учнів.

^ Розвиток творчих здібностей учнів

Урок літератури

Позаурочна діяльність

- проблемний метод навчання;

- метод творчого читання;

- завдання для розвитку уяви у зв’язку з прочитаним;

- метод «зацікавлення» навчальним матеріалом;

- міжпредметні зв’язки;

- завдання пошуково-дослідницького випереджального характеру;

- завдання літературознавчого характеру;

- мультимедійні технології


- тижні світової літератури:

конкурс «Читач року»,

літературні вечори,

вікторини, брейн-ринги,

виставка дитячих творчих робіт;

- участь у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах дитячих творчих робіт, предметних учнівських олімпіадах;

- участь у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт у МАН.


Лекцію, бесіду, самостійну роботу як форми спілкування учителя і учня реалізовую через відповідні їм методи, прийоми і навчальні ситуації, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

У своїй роботі велику увагу приділяю оптимальному вибору методів, прийомів і засобів навчання, які зумовлюються змістом уроку, характером і специфікою навчального матеріалу. Враховую, безумовно, пізнавальні інтереси і можливості школярів, рівень їх інтелектуального розвитку.

Під час організації навчально-творчої діяльності школярів застосовую такі методичні прийоми:

- класифікаційний огляд (для впорядкування ідей, що виникли в результаті «мозкової атаки»);

- порушена послідовність (для встановлення логічних зв’язків, перевірки знання тексту тощо);

- сенкан (для узагальнення інформації, спонукання учня розмірковувати над темою);

- «займи позицію» (спрямований на формування власної точки зору й уміння її відстоювати);

- передбачення (формує вміння робити передбачення, наприклад, за назвою твору);

- читаємо та запитуємо (формує вміння формулювати запитання та знаходити на них відповіді у тексті твору);

- запитання до автора (для глибшого розуміння тексту, активізації процесу читання).

Для розвитку творчих здібностей учнів ефективними є мовленнєво-творчі вправи, які застосовую у своїй діяльності:

- спрямовані на розвиток фантазії та уяви: «Уяви себе…», «Уяви собі…»;

- спрямовані на формування вмінь відстоювати власну думку: «Доведи думку», «Переконай учителя»;

- спрямовані на формування вмінь оцінювати результати роботи: «Оціни себе…», рецензування тексту.

Вважаю ефективним проблемний метод, який активізує навчальну діяльність учнів, не залишає байдужим навіть самого пасивного школяра, вимагає ґрунтовної відповіді, яка спирається на відпрацьований матеріал уроку. Відповіді на проблемне питання є різними, вони дають мені можливість зрозуміти позицію учня, а також побачити глибину засвоєння ним теми уроку. Під час вивчення творчості Миколи Гоголя на початку уроку перед семикласниками ставлю проблемне питання «До якої культури належить спадщина Гоголя – до російської чи української?» (додаток 1); вивчаючи творчість Петрарки у 8 класі, працюємо над питанням «Чи актуальна творчість поета сьогодні, чому?»; під час роботи над творчістю Омара Хайяма працюємо над питанням «Чому через 1000 років читачі усього світу не втрачають цікавості до творчої спадщини митця?» (додаток 2). До обговорення актуальних проблем художнього твору залучаю батьків через завдання, яке даю дітям. Так, вивчаючи тему «Вплив світу дорослих на світ дітей» (за романом Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»), пропоную п’ятикласникам провести з батьками інтерв’ю на тему «Чи хотілося би вам повернутися в дитинство і чому?». Учні самостійно складають питання до інтерв’ю, вчаться бачити головні аспекти проблеми очима дорослих. Потім діти відповідають на питання «Чи хотів би ти стати дорослою людиною і чому?». Закінчуючи працювати над твором М.Твена, робимо висновок «Чому дорослі бажають стати дітьми, а діти - дорослими?».

Широко застосовую метод творчого читання, а саме:

 • виразне читання учителя;

 • читання окремих епізодів, сцен з п’єс;

 • виразне читання учнів;

 • коментоване читання;

 • читання напам’ять.

Творче читання вимагає особливої уваги до слова, фрази, ритму. Цей метод дозволяє вчити дітей слухати і чути художнє слово, насолоджуватись ним, вчитись самим говорити і читати виразно.

Пропоную учням цікаві завдання для розвитку творчої уяви у зв’язку з прочитаним. Вивчаючи у 7 класі твір Даніеля Дефо «Пригоди Робінзона Крузо», учні здійснюють заочну мандрівку-екскурсію по безлюдному острову, яку проводить їм учень-екскурсовод або ж сам Робінзон Крузо. Також захоплюючою є уявна екскурсія восьмикласників в античний театр, де вони зустрічають метрів давньогрецької трагедії, знайомляться з літературними героями. Вивчаючи у 8 класі «Божественну комедію» Данте, учні мандрують колами пекла разом із Вергілієм - екскурсоводом. Таким чином, школярі мають можливість спробувати себе у ролі екскурсовода. Готуючись до екскурсії, учні краще засвоюють матеріал підручника, знайомляться із додатковою літературою, користуються інтернет-ресурсами. Пропоную учням створювати ілюстрації до прочитаних творів. Свої роботи діти захищають, а учні класу ставлять їм запитання.

З метою формування спеціальної підготовки з питань теорії літератури, біографії письменників, характеристики літературних напрямків використовую метод «зацікавлення» навчальним матеріалом, адже ці знання є фундаментом літератури і учні повинні вміти аналізувати, синтезувати і виділяти головне в теоретичному матеріалі. Використовую асоціативний ланцюжок, який складається з важливих моментів біографії і творчості письменника, характеристики літературних явищ (додатки 1-3). Працюючи над вивченням певної історико-літературної епохи (Античності, доби Відродження, класицизму тощо), школярі складають її «паспорт», в якому описують основні її характеристики. Під час вивчення творчості письменника повідомляю учням маловідомі факти з його життя або цікаву інформацію про історію створення художнього твору. Наприклад, щоб зацікавити особистістю Амадея Гофмана, повідомляю про кохання юної Юлії Марк до 35-річного письменника, яка брала у нього уроки музики і який на той час був одружений. Письменник чудово розумів відстань, яка була між ними, він тільки музиці й паперу відкривав свою шалену пристрасть. Під час написання «Крихітки Цахес…» Гофман перебував у хворобливому стані, і малюк Цахес відвідував письменника у його хворобливій уяві. Автор особисто узявся за створення ілюстрацій до твору з метою чіткої характеристики головного героя. Коли вивчаємо творчість М.Булгакова, повідомляю, що він певний період свого життя був морфіністом, і тільки винахідливість його першої дружини, яка під виглядом морфію робила чоловікові ін’єкції звичайної дистильованої води, дала йому змогу поступово позбутися згубної пристрасті. Згадую про деякі історії, пов’язані з екранізацією славетного роману Булгакова, про фатальність та витівки диявола під час зйомок.

Важливим етапом засвоєння програмового матеріалу є використання міжпредметних зв’язків (додатки 2, 3). На уроках твори музики, живопису, художні тексти, історичні факти можуть бути як об’єктом дослідження, так і першоджерелом у творчому процесі, або фоновим матеріалом, що дозволяє сприймати художній твір і світовідчуття школяра цілісно, «по-іншому» (історичне дослідження «Гоголь і Україна», «Пушкін і Україна» тощо).

Постійно ставлю учнів у ситуацію самостійного здобуття знань, практикую завдання випереджального характеру. Найчастіше це відбувається під час вивчення творчості письменника та історико-літературних епох.

Серед вдалих спроб - проведення уроків з використанням мультимедійних технологій, створення проектів, міні-презентацій, досліджень. Попри всі переваги мультимедіа, впроваджуючи комп’ютерні технології у навчання, переконана в тому, що слід керуватися критерієм доцільності.

Важливе значення для розвитку творчих здібностей учнів має домашнє завдання. М.М. Поташник, доктор педагогічних наук (Росія), стверджує, що повинна існувати диференціація домашніх завдань (за характером, змістом та об’ємом).

Зокрема популярною для учнів є робота над домашніми індивідуальними завданнями, що передбачають розвиток обдарованості, творчих здібностей, заглиблень у літературознавчий, філософський, соціологічний контекст.

Намагаюсь розвивати творчі здібності учнів з початковим рівнем навчальних досягнень. Роблю це поступово: від репродуктивного мислення до продуктивного, а відтак до творчого. Використовую фантастичну уяву, навчаю запам’ятовувати зразки. Як зазначає Е.Мейман, «фантазія є першою формою діяльності, за допомогою якої свідомість дитини перероблює засвоєний матеріал наочних уявлень і перетворює цей матеріал на її справжнє духовне надбання». У таких учнів важливо підтримувати впевненість у своїх творчих можливостях, створювати умови для самовираження в межах своїх можливостей.
^ Позакласна робота з предмета

Велику роль у розвитку творчих здібностей учнів відіграє позаурочна діяльність: конкурс «Читач року»; тижні світової літератури; виставки дитячих творчих робіт; участь у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах; робота з членами МАН над науково-дослідницькою роботою на обрану тему. Особливе місце у творчому процесі приділяю літературно-краєзнавчим дослідженням. Взяли участь в обласному конкурсі дослідницьких проектів «Видатний син мого народу», отримали диплом ІІ ступеня (Творчість учнів). Досліджувалася особистість німця пастора Шерра, який відіграв велику роль у створенні освітніх закладів в нашому селі (в минулому – німецька колонія Карлсруе). Робота захопила ученицю. Вона опрацювала історію виникнення села Степове, тісно співпрацюючи з директором місцевого музею.
^ Результативність роботи

Мої учні – творчі особистості. Ми маємо перемогу в обласних, Всеукраїнських конкурсах, районних та обласних учнівських олімпіадах, а також в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів МАН (диплом ІІ ступеня). Тема роботи – «Іван Мазепа – найпопулярніший українець у світовій літературі».

У 2010 році учениця 11 класу ввійшла в десятку супер-призерів у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт з теми «Хто для мене Іван Мазепа?». В подарунок учениця отримала купон на 1000 грн. для купівлі книжок у «Книгарні Є» (м. Київ). Про результати конкурсу надруковано в молодіжному журналі «Однокласник» (Творчість учнів).
Висновки

Підсумовуючи викладене, приходжу до думки, що моя педагогічна діяльність має позитивний вплив на суб’єктів навчально-виховного процесу, на розвиток їх творчих здібностей, а також досягнуті певні успіхи, а саме:

 • активна самоосвітня діяльність учнів;

 • всебічний культурний розвиток школярів;

 • інтерес до предмета, вироблення цілей самореалізації на уроці та в позаурочний час;

 • зростання успішності, збільшення відсотків якості знань;

 • підвищення культури усного і писемного мовлення школярів;

 • розвиток соціальної та громадянської компетентностей.


Список використаних джерел

1. Гонташ Г.Є. Формування творчої особистості. // Всесвітня література та культура. – 2003. - №5- с.13-16

2. Куц Є.Л. Формування творчої особистості засобами художньої літератури. // Всесвітня література. – 2000. - № 2. – с.5-7

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – Москва, 2008 – Центр педагогического образования. – с.135

4. Романець В.А. Психологія творчості. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., 2001. – 288с. (с.131)

^ Картка обліку об’єкта передового педагогічного досвіду
Тема (проблема) досвіду: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури та в позакласній діяльності»

^ Прізвище, ім’я по батькові носія досвіду: Дольна Ірина Олегівна

Рік народження: 1971 Посада: учитель світової літератури

Педагогічний стаж: 14 років

Нагороди: грамоти відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

( 2006, 2007, 2008, 2009, 2012), Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації ( 2007), Грамота Миколаївської райдержадміністрації (2008), Грамота МОН України ( 2009), Диплом Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради за перемогу в обласному конкурсі «Кращий педагогічний працівник» (2012).

Наслідки останньої атестації: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
^ Зміст досвіду.

Мета досвіду: реалізація завдань нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, атмосфери співробітництва, взаємодії учителя та учня на уроках світової літератури ; формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції. Головним об’єктом у навчально-виховному процесі є кожна конкретна дитина. В основі досвіду лежить особистісно-орієнтоване навчання, використання інтерактивних та мультимедійних технологій.

Схожі:

Досвіду iconТема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова...
Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази закладу та навчально-методичного забезпечення...
Досвіду iconХарактеристика досвіду за іноваційним потенціалом
З роками та набуттям досвіду багато що змінюється. За наданою схемою аналізу можу вказати послідовно таке
Досвіду iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Досвіду iconТема. Складання І розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей
Мета. Формувати вміння складати діалоги, близькі до життєвого досвіду, вживаючи слова
Досвіду iconДосвіду
Об’єкт досвіду: Фурман Василь Антонович, 1973 року народження, освіта – вища педагогічна; посада – викладач української та іноземної...
Досвіду iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Досвіду iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Досвіду iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Досвіду iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Досвіду iconМетоди організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки
Одами організації їх діяльності. Вони дають змогу спиратися на безпосередню участь дитини у повсякденній діяльності, її стосунки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка