Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012
Скачати 313.94 Kb.
НазваЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2013
Розмір313.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

1976 - 2011 рр.

Кривий Ріг

2012
УДК 811.161.2’373.611

ББК 81.2Ук

С 48
Словотвір української мови: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора бібліотеки. – Кривий Ріг, 2012. - 36 с.

Бібліографічний покажчик присвячений проблемам словотвору української мови. Покажчик налічує 195 друкованих праць за період 1976 − 2011 рр. Це − монографії, дисертації, автореферати дисертацій, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій, та публікації у фахових виданнях і науково-методичних журналах.

Покажчик адресований викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Рецензент:

І.О. Іншакова, канд. філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»


Рекомендовано до друку методичною радою бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 4 від 16 листопада 2011 р.)
ЗМІСТ

Від упорядників…………………………………………………………………..4

Розділ 1. Наукові дослідження з проблем словотвору………………………6

  1. Монографії та збірники наукових праць………………………6

  2. Дисертації та автореферати дисертацій………………………..7

  3. Публікації в збірниках наукових праць…………….………….8

  4. Наукові статті у фахових періодичних виданнях…………….20

Розділ 2. Довідкова та навчально-методична література.................................25

2.1. Словники…………………………………………………………..25

2.2. Навчальні посібники……………………………………………...26

2.3. Навчально-методичні посібники………………………………….27

2.4. Статті з питань викладання та вивчення словотвору………........29

Іменний покажчик………………………………………………………………31

ВІД УПОРЯДНИКІВ

Виокремлення словотвору з лексики та морфології відбулося порівняно недавно, що зумовило, з одного боку, велике зацікавлення дослідників питаннями дериватології, з іншого – значні розходження в поглядах на одиниці словотвору, принципи та методи словотвірного аналізу. Це вимагає від учителів, науковців, викладачів мови у вищій школі розгорнутого викладу різних, часто полярних поглядів мовознавців-дериватологів, теоретичного обґрунтування власної позиції, наукового коментування мовних явищ.

Бібліографічний покажчик має на меті привернути увагу філологів до наукових проблем однієї з найновіших галузей мовознавчої науки, допомогти в опрацюванні основних дериватологічних понять, звернути увагу на дослідження активних словотвірних процесів сучасними мовознавцями.

Джерела відбору документів для бібліографічного покажчика – фонди, каталоги і картотеки бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Хронологічні рамки відбору документів: 1976 − 2011 рр.

Бібліографічний покажчик містить 195 записів, що згруповано у 2 основних розділах:

У розділі «Наукові дослідження з проблем словотвору» представлено монографії, збірники наукових праць, дисертації та автореферати дисертацій, публікації в наукових збірниках і фахових періодичних виданнях.

У розділ «Довідкова та навчально-методична література» включено словники, підручники, навчально-методичні посібники та публікації в науково-методичних періодичних виданнях.

У межах кожного розділу бібліографічного покажчика документи розміщено за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Покажчик має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Допоміжний апарат бібліографічного покажчика включає:

 • іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, укладачів, редакторів, рецензентів;

 • передмову (від упорядників);

 • схему групування (зміст).

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

Покажчик розраховано на викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів ВНЗ.
РОЗДІЛ І.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМ СЛОВОТВОРУ
1.1. МОНОГРАФІЇ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1.

Б 40 Безпояско О. К. Морфеміка української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська. – К.: Наука думка, 1987. – 210 с.

2.

Б 61 Білоусенко П. І. Нариси з історії українського словотворення / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук. – К., 2002. – 206 с.

3. 811.161.2'373(082)

Д 70 Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. А. М. Поповського. – Вип. 8. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 231с.

4. 4

Д 70 Дослідження з словотвору та лексикології: зб. наук. праць / ред. кол.: В. О. Горпинич, І. І. Ковалик, І. С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 163 с.

5.

З 20 Закревська Я. В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я. В. Закревська. – К.: Наукова думка, 1976. – 163 с.

6.

К 49 Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові: монографія / Ніна Федорівна Клименко. – К.: Наукова думка, 1984. – 252 с.

7. 811.161.2’373.611

К 61 Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація: монографія / Жанна Василівна Колоїз. – К.: Акцент, 2007. – 311 с.

8.

М 80 Морфемна структура слова / автор-укладач Т. Грязнухіна. – К.: Наукова думка, 1979. – 383 с.

9. 811.161.2’373.611

Н 28 Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. – Запоріжжя–Кривий Ріг: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 480 с.

10.

С 30 Семасіологія і словотвір: зб. наук. праць / відповід. ред. Л. С. Паламарчук. – К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.

11. 811.161.2’373.611

С 79 Степаненко О. К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура: монографія / Олена Костянтинівна Степаненко. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2011. – 168 с.
1.2. ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
12. 4У(043.2)

Б 61 Білих О. П. Іменниковий словотвір української літературної мови кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (на матеріалі мови творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / О. П. Білих. - К., 1997. – 16 с.

13. 4У(043.2)

Б 86 Боюн А. М. Ієрархія семантичної структури вершини словотвірного гнізда (на матеріалі словотвірного гнізда зі словом-вершиною вода): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / А. М. Боюн. – К., 1996. – 25 с.

14. 4У(043.2)

В 19 Васильченко В. М. Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / В. М. Васильченко. – К., 2000. – 20 с.

15. 811.161.2’373.611(043.2)

В 50 Віняр Г. М. Словотворчі тенденції в сучасній українській мові (на матеріалі усного і писемного мовлення 80-х – початку 90-х років ХХ століття): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / Г. М. Віняр. – Дніпропетровськ, 1992. – 16 с.

16. 4У(043.2)

Д 33 Денисенко Л. П. Фонетичні і словотворчі варіанти слова в говірках Нижньої Наддніпрянщини: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / Л. П. Денисенко. – К., 1995. – 22 с.

17. 811.161.2’373.611(043.2)

К 61 Колоїз Ж. В. Оказіональна деривація: Теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти: дис. … доктора філол. наук: 10.02.01 / Жанна Василівна Колоїз. – Х.: Харк. нац. ун-т ім. Каразіна, 2007. – 442 с.

18. 811.161.2’373.611(043.2)

К 61 Колоїз Ж. В. Оказіональна деривація: Теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти: автореф. дис. … доктора філол. наук: 10.02.01 / Ж. В. Колоїз. – Х., 2007. – 36 с.

19. 811.161.2’373.611(043.2)

С 79 Степаненко О. К. Семантика і структура словотвірних гнізд із вершинним соматичним компонентом: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / О. К. Степаненко. – Дніпропетровськ, 2010. – 23 с.

20. 4У(043.2)

Х 93 Христенок В. Ф. Динаміка аугментативно-пейоративного словотвору іменника в українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / В. Ф. Христенок. – К., 1995. – 24 с.


  1. ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


21. 4

С 92 Бабенко Г. Словотвірна активність лексико-морфем в українській мові 90-х років ХХ ст. / Г. Бабенко // Східнослов’янська філологія: здобутки і перспективи: зб. матеріалів студ. наук. конф. – Кривий Ріг, 2001. – С. 95–97.

22.

С 30 Белей Л. О. Словотворче варіювання власного імені людини / Л. О. Белей // Семасіологія і словотвір: зб. наук. праць. – К., 1989. – С. 56–59.

23. 4У(082)

У 45 Бідер Г. Тенденції нормалізації лексики й словотвору української літературної мови в ХХ ст. / Г. Бідер // Ucrainistica: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2002. – С. 67–73.

24. 4У(082)

У 45 Білоусенко П. Суфікс –ак в історії дериваційної системи української мови (назви осіб) / П. Білоусенко // Українська мова: питання системи і функціонування. – Кривий Ріг, 1995. – С. 48–59.

25. 811.161.2 (082)

Ф 54 Білоусенко П. І. Лексико-словотвірні типи іменників із суфіксом -ище в давній руськоукраїнській мові / П. І. Білоусенко, О. В. Меркулова // Філологічні студії: наук. вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2011.– Вип. 6. – С. 55–64.

26. 821.161.2.09(082)

Н 34 Божко С. Словотвірна структура і походження нової лексики в публікаціях газети «Україна молода» за 2005 рік / С. Божко // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 15. – С. 100–102.

27. 811.161.2’373(082)

Д 70 Вакуленко В. Ф. Новотвори з давньогрецькими і латинськими компонентами в мові сучасних ЗМІ / В. Ф. Вакуленко // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 8. – С. 39–52.

28. 4

Д 70 Василевич Г. Я. Типи словотвірних значень девербативів-іменників у віддієслівних гніздах із значенням мислення / Г. Я. Василевич // Дослідження з словотвору та лексикології. – К., 1985. – С. 25-30.

29.

В 53 Вербовська І. Десубстантивні словотвірні прикметникові синоніми з суфіксами --ат- і -ист- / І. Вербовська // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С. 16–22.

30. 4

Д 70 Верещака В. І. Семантико-словотвірна структура гнізда кореня іменника короб у сучасній українській мові / В. І. Верещака // Дослідження з словотвору та лексикології. – К., 1985. – С. 10–14.

31. 81:39(477+439)(082)

У 42 Віняр Г. М. Вплив німецького суфікса -isieren на оформлення назв дії в новітньому українському словотворенні / Г. М. Віняр // Україна і Німеччина: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2009. – С. 84–87.

32. 811.161.2(082)

Ф 54 Віняр Г. М. Нова лексика в українській конфесійній періодиці [словотвірний аспект]: співвідношення питомих і запозичених елементів / Г. М  Віняр // Філологічні студії: наук. вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2008.– Вип. 2. – С. 15–21.

33. 811.161.2(082)

Ф 54 Віняр Г. М. Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови / Г. М. Віняр // Філологічні студії: наук. вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2011.– Вип. 6. – С. 100–105.

34. 811(07)(082)

А 43 Віняр Г. М. Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ ст. / Г. М. Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 4. –

С. 6–24.

35. 4У(082)

У 45 Віняр Г. Особливості оформлення новотворів способом телескопії / Г. Віняр // Українська мова: питання системи і функціонування. – Кривий Ріг, 1995. – С. 17–20.

36. 801.81.161.2(082)

Л 64 Віняр Г. М. Словотворчі рефлексії в мові письменників-постмодерністів / Г. Віняр // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 136–138.

37. 801.81.161.2(082)

Л 64 Віняр Г. Словотворчі тенденції в українській мові новітнього періоду / Г. Віняр // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 149–158.


38. 4У(075.8)

С 43 Віняр Г. Способи універбації складених найменувань у мовленні / Г. Віняр // Складні питання вузівського курсу української мови. – Кривий Ріг, 1997. – С. 30–37.

39. 811(07)(082)

А 43 Віняр Г. Структура нових словотвірних гнізд в українській мові / Г. Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 16–22.

40. 811.161.2(082)

Ф 54 Віняр Г. М. Творення нових іменників багатоосновними способами (на матеріалі газети «Україна молода») / Г. М. Віняр // Філологічні студії: наук. вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2009.– Вип. 3. – С. 14–20.

41. 811.161.2(082)

Ф 54 Віняр Г. М. Творення нових прикметників в українській мові новітнього періоду (транспозиційні словотвірні типи) / Г. М. Віняр // Філологічні студії: наук. вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 1. – С. 6–9.

42. 811(07)(082)

А 43 Віняр Г. Словотвірна структура суфіксальних іменників в українській мові новітнього періоду / Г. Віняр, К. Діянова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2005. – С. 10–19.

43. 81:39(477+439)(082)

У 42 Вовченко О. Словотвірні можливості скорочених слів сучасної німецької й української мов / О. Вовченко // Україна і Німеччина: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2009. – С. 192–200.

44.

Ф 94 Волчанська Г. В. Функціональна значущість морфонологічних явищ при словотворенні / Г. В. Волчанська // Функціональна граматика. – Донецьк, 1994. – С. 23–25.

45.

У 45 Грищук В. В. Структура словотвірних значень відприкметникових утворень у сучасній українській мові / В. В. Грищук // Українське мовознавство: респ. міжвідомч. наук. зб. – К., 1991. – Вип. 18. – С. 51–59.

46. 811.161.2(082)

А 43 Гулінок О. Словотвірна структура і стилістичні функції складних іменників і прикметників в українській мові кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (на матеріалі часопису «Кур’єр Кривбасу») / О. Гулінок // Актуальні питання філології: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 3. – С. 35–38.

47. 811.161.2(082)
  1   2   3

Схожі:

Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconЙ інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд головний бібліограф С. О. Кочерга; за ред зав. інформаційно-бібліографічного...
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconУніверситет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний...
Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна. – Кривий...
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconСучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconСучасний освітній менеджмент
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна; за ред. Г. М. Віняр....
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Зький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1976 2011 рр. Кривий Ріг 2012 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний...
Криворізького педагогічного інституту. Він складається з 2 розділів І містить 38 н.І. за період з 2001 по 2012 рік. Рекомендаційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка