Сутність термінологічної номінації
Скачати 336.17 Kb.
НазваСутність термінологічної номінації
Сторінка1/4
Дата конвертації10.05.2013
Розмір336.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4

  1. Сутність термінологічної номінації

Сутність мовної (а значить і термінологічної) номінації полягає в тому, щоб, відбиваючи у свідомості носіїв мови их практичний і суспільний досвід, звертати факти позамовної дійсності в мовні значення1. При цьому необхідно підкреслити, що терміноутворення (як, утім, і словотвір узагалі) являє собою процес вторинної номінації, результати якої є похідними за змістом чи морфологічним складом.

Освоюючи закріплені в мові результати пізнання, добутого практикою, людство досягає нових рубежів в освоєнні і перетворенні дійсності. Накопичений досвід за допомогою мови передається майбутнім поколінням, що сприяє подальшому росту і поглибленню знань.

У ході розвитку науки і виробництва відкриваються нові явища, виникають нові поняття, що позначаються іменуваннями особливого роду – термінами. Під терміном тут розуміється слово чи словосполучення спеціальної форми вживання. Специфіка терміна, що відмежовує його від інших слів мови, полягає в особливому призначенні, функції терміна – по можливості чітко виражати спеціальні поняття. Отже, термін – це насамперед функціональна одиниця мови. Бернард Шоу з властивою йому дотепністю визначав термінологію як «змова присвячених», підкреслюючи тим самим замкнутий, різко обмежений характер поширення спеціальної лексики, що доступна лише обраним, присвяченим у специфіку тієї чи іншої галузі знання. Не менш образно (Fach-Chinesisch) позначається ця властивість термінології в німецькій мові, та й саме слово «термін» (від лат. terminus – “границя”, “межа”) семантично маніфестує поняття обмеженості, відособленості.

Характерна риса термінів полягає в тім, що вони не дані в мові самі по собі, а діються в міру усвідомлення їхньої необхідності. М.Н. Володина затверджує, что термінологічна номінація – цілеспрямований, творчий процес, обумовлений взаємодією зовнішніх і внутрішніх мовних факторів.

_________________

1 Языковая номинация. (Общие вопросы). М., 1977. С.13

Будучи мовним вираженням спеціальних понять, терміни утворюються відповідно до законів конкретної мови. «Термінологія народжується й еволюціонує на ґрунті конкретної мови, і … творці термінології є носіями цієї мови»2. Однак специфіка терміна накладає свій відбиток і на термінологічну номінацію, особливості якої певною мірою сприяють тому, что термінологія, найтіснішим образом зв'язана з національною загальнолітературною мовою, являє собою явище, достаточно самостійне не тільки у функціональному, але й у структурному плані.

М.Н. Володина, посилаючись на деякі наукові праці, виділяє три моменти, що нерідко супроводжують формування нового терміна.

По-перше, це довольно широко розповсюджене в науці використання «старого» іменування для позначення нового явища, засноване на принципі «переносу терміна за аналогією понять»3. У міру того як нове досягнення науки і техники оформляється в самостійне явище, що одержало широке визнання, виникає настійна потреба в спеціальній назві для вираження зв'язаного з ним поняття. Так, Галилео Галилей називав створений їм телескоп загальновживаним словом occiale («окуляри»), і только багато пізніше член академії Лінчі Демісіані запропонував спеціальний термін (telescopium) для позначення нового винаходу4.

По-друге, до однієї з тенденцій, властивих розвитку мови в цілому, відносять також «тенденцію до відповідності нерозчленованості визначаємого поняття, з нерозчленованістю визначаючого»5. Прагнення іменувати предмет чи явище, що представляють собою єдине ціле, не словосполученням, а одним словом, відрізняє і термінологічну номінацію, при якій полилексемні терміни

________________

2Даниленко В.П., Скворцов Л.И. Нормативные основы унификации терминологии // Культура речи в технической документации. М., 1982. С.6

3Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии (вопросы теории и методики). М., С.43

4 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т.З. М.-Л., 1933. С.232

5 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. С.27

нерідко заміняються монолексемними новотворами.

По-третє, існує примітне явище, зв'язане з формуванням термінів, що виражають ключові поняття якої-небудь галузі науки і техники. Маються на

увазі випадки найменування нових понять, для яких у тій чи іншій мові как би уже «заготовлені» свої назви. Так, слово «літак» було відомо в російській мові задовго до появи авіації. Поряд з казковим «килимом-літаком» стародавнє російське слово «літак», у значенні якого укладена ідея самостійного польоту, використовувалося також для позначення різного роду швидкорухаючихся пристроїв і швидкісного транспорту6. Німецьке слово Schreibmaschine («друкарська машинка») було запропоновано одним із учених ще в 1789 р., хоча винахід самої машинки відбувся значно пізніше.

Подібні мовні явища узяті на озброєння представниками ідеалістичного напрямку в мовознавстві. Л. Вайсгербер, зокрема, використовує дані факти мови для захисту свого формулювання: «Слова раніш речей» (verba ante res).

Названі особливості термінологічної номінації, безпосередньо зв'язані з мовним вираженням нових понять, чітко проявилися в процесі створення ключових радіо- і телетермінів.

_______________
^
6 Люстрова З.Н., Скворцова Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском языке. М., 1976. С. 94-95II. Національні способи термінологічної номінації

  1. Семантичне терміноутворення

Найбільше яскраво специфіка термінологічної номінації розкривається при аналізі різних способів утворення нових термінів.

Одним з найпоширеніших способів створення будь-якої термінології є використання загальновживаних слів у функції термінів. Коли нове явище виявляє щось загальне з тим, що відомо з колишнього досвіду, виділення і закріплення цього загальних здійснюється за допомогою мови: нові поняття формуються на базі слів, що маються в тій чи іншій мові. Збагачення знання про світ удобно і природно фіксувати за допомогою уже відомих образів, закріплених у лексичних значеннях (слів). Чим більше в існуючому значенні слова міститься інформації, що збігає з властивостями пізнаваного об'єкта, тим вище імовірність обрання даного слова для позначення іменованого об'єкта.

Показуючи, як працювали над формуванням національної наукової термінології італійський ученый Галилео Галилей і основоположник мистецтва німецького Відродження Альбрехт Дюрер, Леонардо Ольшки говорить про «ідеальне чуття мови» і «науковому мовному інстинкті» цих вчених, що дозволяли їм черпати «з потоку рідної мови, який вічно відновлюється». Використовуючи загальновживані слова у функції термінів, вони строго обмежували їхнє значення, утворити наукові терміни «у тім дусі, у якому і стала створювати ці терміни нова наука у своєму прагненні до однозначного синтезу істотного й об'єднанню загального і частки…». На відміну від інших математиків свого часу, що включали в німецький текст латинські і латино-грецькі спеціальні вираження, А. Дюрер прагне усвідомити зміст цих виражень шляхом їхнього перекладу на німецьку мову і робить це «не з почуття пуризму, але щоб бути понятим…»2. Його новотвору, однак, не представляють дослівних перекладів із грецького чи латинського, «погляд його…спрямований на

_________________

1 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. З. М.-Л., 1933. С. 172-173, 279-282

предмет, що він бачить перед своїми очима і за сутністю і формою якого він стежить, щоб назвати его потім відповідним чином»3. Саме так виникли терміни Kreis («коло»), Winkel («кут»), Eck («вершина»), Kugel («куля»), Wurfel («клуб»), що представляють собою слова, що належали до лексичної системи німецької мови задовго діл виникнення математичних теорій і служили для позначення різних предметів.

Особливо наочно роль національного мовного фонду проявилася в роботах М.В.Ломоносова, з ім'ям якого зв'язане формування російської наукової і технічної термінології. У працях М.В.Ломоносова можна знайти класичні зразки наукових термінів, утворених на основі національного мовного матеріалу, коли в «науковий оборот» у широких масштабах уводилася лексика «повсякденного вживання» («досвід», «теплота», «сила тягаря» і ін.).

Наочним прикладом використання конкретного мовного досвіду для вираження понять, зв'язаних з новими галузями науки і техники, є широко розповсюджені в сучасному німецькій і русском мовах радіо- і телетерміни senden «транслювати (передавати по радіо/телебаченню)» і Sendung «радіо- чи телепередача».

Проблема використання загальновживаних слів у функції термінів тісно зв'язана з проблемою тотожності слова, проблемою полісемії й омонімії, тобто з питанням про тім, у якім відношенні до опорного слова виступає відповідний термін: как його особливе термінологічне значення, особливий лексико-семантичний чи варіант как нове слово-омонім. Велика заслуга в рішенні цих найскладніших проблем лексикології і лексикографії належить дослідницькій школі Московського університету. У роботах В.В.Віноградова, А.И.Смирницького, О.С.Ахманової, КА.Левковської і їх послідовників чітко формулюється положення, відповідно до якого в результаті семантичних змін термінологічного характеру на рівні слова можливі як полісемія, так і омонімія, зважується питання про способи розмежування полісемії й омонімії, про

__________________

3 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. З. М.-Л., 1933.С. 281

об'єктивність критеріїв их розпізнавання.


  1. Модельоване терміноутворення

Формування нових термінів на базі визначених мовних традицій здійснюється не тільки шляхом семантичного словотвору, про що говорилося вище. Продуктивним способом термінологічної номінації, заснованим на конкретному мовному досвіді, є також створення термінів з наявних у мові кореневих морфем по словотворчих моделях, типовим для даної мови.

Словотворча модель розглядається в роботі как «двостороння одиниця, що характеризується в плані змісту загальним словотворчим значенням, єдиним для всіх слів даного типу, а в плані вираження – загальною структурою»4. Наявність конкретних словотворчих моделей забезпечує можливість створення нових термінів по готовому зразку. Це обумовлює передбачуваність їх структурно-семантичної організації, що особливо важливо для термінології, що має яскраво виражений системний характер.

Розуміючи словотвір (і, уже, терміноутворення) як систему моделювання вторинних одиниць номінації, варто враховувати невипадковий, заданий характер номінативної діяльності саме в сфері терминообразования, що обумовлено необхідністю реалізації дефінітивної функції терміна. Цьому підлеглі такі аспекти номінативної діяльності, як «вибір мотивуючого ознаки для нового позначення, вибір адекватної структури найменування і визначеного словотворчого засобу для її створення, підведення позначається під тот чи інший клас позначень даної мови і его граматичне оформлення»5.

Часто вибір мотивуючої основи для нового поняття диктується специфічно національними внутрішніми і зовнішніми мовними факторами, що виступають у взаємній обумовленості6. У таких випадках створюються, як правило, мотивовані терміни з «живою» внутрішньою формою, усвідомлюваної

_________________

4 Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. С.367

5 Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. М., 1981. С.27

носіями мови. Терміни різних мов, що позначають той самий предмет чи явище й утворені з використанням різних ознак номінації, як би доповнюють один одного з погляду того, які сторони об'єктивної дійсності в них фіксуються. Російському терміну «літак» відповідає німецький термін Flugzeug («літальний апарат»), англійський – aircraft («повітряний корабель») і французкий avion (від лат. аvіs «птах»).

Постійно зростаюча потреба в найменуванні нових спеціальних понять, викликана бурхливим розвитком науки і техники в епоху НТР, обумовлює високу продуктивність визначених термынообразуючих моделей і морфем, що здобувають особливий, семантично і структурно спеціалізований характер. Регулярність словотворчих моделей визначеної термінології, тобто повторюваність засобів вираження для оформлення близьких понять конкретної науково-технічної галузі стає найбільш характерним принципом номінації спеціальних понять.

Яка необхідна і достатня ознака, «вскрывающий фізичну чи сутність технічну ідею терминируемого поняття в належному зв'язку з усіма відповідними іншими поняттями»6, буде обраний у процесі створення нового терміна, багато в чому залежить від індивідуальної волі автора, що іменує то чи інше відкриття. Якщо новий термін відповідає реальним потребам даного суспільства, він одержує широке поширення і закріплюється у відповідній мові.
^ 2.1. Термінологічні мікросистеми з регулярно повторюваними терміноелементами
Прагнення використовувати спеціалізовані терминообразующие морфеми і моделі при термінологічній номінації порозумівається необхідністю будувати

мотивовані терміни з передбачуваною семантикою. Крім того, системність

__________________

6 Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии (вопросы теории и методики). М., 1961. С. 26

самих понять тієї чи іншої науково-технічної галузі, їх класифікаційний характер не можуть не впливати на відповідну термінологію, визначаючи певною мірою її системність і однаковість. Логічна взаємозалежність наукових понять неминуче спричиняє взаємозумовленість їх мовного оформлення, закономірну повторюваність і спеціалізацію мовних засобів для їхнього вираження.

Дуже показова в цьому відношенні система німецьких термінів з області радіоелектроніки, зафіксована в «Німецько-російському словнику по радіоелектроніці»7. Словниковий матеріал, що складає 65 тисяч одиниць і розташований за абеткою, логично і чітко розпадається на цілий ряд термінологічних мікросистем у залежності від кількості регулярно повторюваних терміноелементів, що виступають або як мотивуючі основи похідних термінів, або як визначальний (рідше – обумовлений) компонент складних термінів. До найбільш активних терміноелементів, що представляють собою спеціалізовані термінообразуючі німецькі морфеми (основи), відносяться Bild – («зв'язаний із зображенням»), Empfangs- («прийнятий»), Fern - («дистанційний»), Fernseh - («телевізійний»), Funk - («радіо-«), Gleichlauf - («синхронний»), Halbleiter - («напівпровідниковий»), Kenn-/Kennungs - («характерний», «пізнавальний»): Leucht-/Licht - («світловий»), Leit1 - («провідний»), Leit2 - («ведучий»), Me - («вимірювальний»), Nachrichten - («інформаційний»), Netz - («мережний»), Rundfunk - («радіо»), Shall - («звуковий»), Sende - («передавальний»), Steuer - («управляющий»), Speicher - («запам'ятовуючий»), Widerstands - («зв'язаний з опором»), Zeit - («тимчасовий»). Навіть простий перелік цих регулярно повторюваних терміноелементів чітко показує, що термінообразуюча активність тієї чи іншої основи обумовлена соціальним замовленням і знаходиться в прямої залежності від актуальності відповідних понять.
__________________

7 Немецко-русский словарь по радиотехнике. М., 1979

^ Складні багатоскладні слова

як оптимальний засіб вираження

системності понять (у німецькій мові)
Усередині кожної мікросистеми формування термінів відбувається відповідно до конкретних словотворчих моделей, характерними для термінології національної мови. Найбільше поширення в німецькій мові має модель визначеного складних чи складнопохідного імені іменника, що складає з двох, трьох і більш компонентів. За допомогою основосложения на базі ключових термінів, що виражають родові поняття, утворяться групи термінів, що виражають видові поняття. При цьому часто виникають ємні терміни, у яких нарощуються окремі компоненти по своєрідним «сходам»8 (у російській мові їм відповідають словосполучення як найбільш характерний спосіб вираження розгорнутого визначення).

^ Leitung - (електрична лінія)

Hohlleitung - хвильова лінія
Eckhohlleitung - кутова хвильова лінія

Rechteckhohlleitung - хвильова лінія прямокутного перетину

^ Stelle - станція

Endstelle - кінцева станція

Funkendstelle - кінцева радіостанція

Richtfunkendstelle - кінцева радіорелейна станція

Verkehr - зв'язок

Weitverkehr - далекий зв'язок

Funkweitverkehr - далекий радіозв'язок

Richtfunkweitverkehr - далекий радіорелейний зв'язок
_________________

8 Омельчук О.С. Структурно-семантические особенности терминосистемы в отрасли радиоэлектроники // АКД. Львов, 1978. С. 8

У даних прикладах постійний терміноелемент – обумовлена основа,

стосовно якої «нарощуються» компоненти розгорнутого визначення. Нерідко як постійний елемент виступає основа-визначник, що є першим компонентом складних термінологічних утворень, що мають різні обумовлені основи:

Lichtstrahl - світловий промінь;

Lichtstrahlabtaster - пристрій, що розгортає, із променем, що біжить;

Lichtstrahlabtastrohle - трубка з променем, що біжить;

Mewert - результат виміру;

Mewertverarbeitung - обробка результатів виміру;

Mewertverarbeitungseinheit - блок обробки результатів виміру.

  1   2   3   4

Схожі:

Сутність термінологічної номінації iconДідковецька зош I-II ступенів Білогірського району Хмельницької області...
Про прийняття участі в районному конкурсі на кращу модель закладу освіти “ Панорама творчості ” у номінації “ Школа сприяння здоров’ю...
Сутність термінологічної номінації iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)
При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих...
Сутність термінологічної номінації iconПлан вступ розділ міжнародні організації, їх економічна сутність...
Темою курсової роботи з дисципліни „Міжнародна економіка” є «Міжнародні організації поза системою оон»
Сутність термінологічної номінації iconГлобалізація та її вплив на циклічність розвитку міжнародної економіки
Розглянуто сутність глобалізації та її впливу на розвиток світової економіки, проаналізовано сутність циклів, визначено основні підходи...
Сутність термінологічної номінації iconЛекція з правознавства Тема. Сутність громадянства України
Мета. Розкрити сутність громадянства України; ознайомити з підставами набуття громадянства України
Сутність термінологічної номінації iconПурпурівська загальноосвітня школа
Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст І сіл України» у номінації Нарис – опис міста (села) робота учнів 8...
Сутність термінологічної номінації iconП ереможець у номінації "Образотворче мистецтво"
Латіфова Неллі Григорівна (1979 року народження) – учитель образотворчого мистецтва І кваліфікаційної категорії, заступник директора...
Сутність термінологічної номінації iconСмотрицький
Навчальний посібник підготовлений при фінансовій підтримці Міжнародного фонду „Відродження” („Фонд Сороса”). Він був визнаний переможцем...
Сутність термінологічної номінації iconПлан вступ розділ І. Методологічні та теорЕтичні аспекти конкурентоспроможності...
Сутність І значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Сутність термінологічної номінації iconСутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М
Гарасюк Д. М. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. У статті окреслена актуальність регіональних проблем І розглянуто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка