Схвалено погоджено
Скачати 135.72 Kb.
НазваСхвалено погоджено
Дата конвертації01.03.2013
Розмір135.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Міністерство освіти ПМР
ДОЗ «ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ»


СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

на засіданні НМР Проректор з НР

Протокол № _______ _______________С.К. Турчак

«____»____________200__р. «___»______________200__р.

ПРОГРАМА

спецкурсу «Основні напрямки роботи з розвитку мовлення учнів і принципи мовленнєвої підготовки»

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів української мови та літературиРОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

загальноосвітніх дисциплін

Протокол № ________

від «___» ______________ 200__р.

Зав. кафедрою _____________О.М. Черніченко

Тирасполь

2009

Укладач: Дубик А.О. – гол. методист кафедри загальноосвітніх дисциплін ДОЗ «ПДІРО»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма спецкурсу «Основні напрямки роботи з розвитку мовлення учнів і принципи мовленнєвої підготовки» складена відповідно до Базисного навчального плану курсів підвищення кваліфікації та Програми підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури організацій освіти з російською мовою навчання і містить пояснювальну записку, тематичний план, огляд лекційного курсу, список рекомендованої літератури.

На сучасному етапі розвитку української мови в ПМР ставляться принципово нові вимоги до фахової підготовки вчителя української мови: підготовка творчого вчителя, здатного здійснювати комунікативно зорієнтоване навчання, формувати розвинену мовну особистість , творчо застосовувати інноваційні технології навчання української мови, проводити дослідницьку роботу з методики навчання української мови.

Програма спецкурсу спрямована на саморозвиток вчителя, осмислення ним нових освітніх концепцій навчання української мови в школі, оволодіння найоптимальнішими технологіями навчання української мови, а разом з тим технологіями власного інтелектуального розвитку.

Спецкурс адресований слухачам курсів підвищення кваліфікації української мови, який переорієнтує вчителя від традиційного засвоєння учнями знань мовної системи на засвоєння функціональних мовних одиниць у мовленні і практичне застосування їх у мовленнєвій практиці учнів – у всіх видах мовленнєвої діяльності: слуханні, читанні, говорінні, письмі.

Лекційний матеріал спецкурсу допоможе вчителям навчати школярів основних видів мовленнєвої діяльності, формувати в учнів мовленнєві вміння на основі засвоєння понятійної основи мовленнєвого розвитку, використовуючи переказ як вид роботи з формування в учнів усіх чотирьох видів мовленнєвих умінь, лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки до переказу, твори різних стилів і типів мовлення; навчати школярів продукувати усні і письмові висловлювання; навчати риторики, доповіді та інших публічних виступів; виховувати в учнів властивості гарного мовлення, навчати їх мовленнєвого етикету; формувати в них різні види мовленнєвих умінь; навчати будувати різні види висловлювань – розповіді, різні види описів і роздумів; поєднувати різні типи мовлення у структурі текстів, самостійно усувати типові помилки у побудові текстів.

Програма спецкурсу розрахована на 40, 16, 8 годин навчального часу і складається з 20 тем. Зміст кожної теми розкриває окремі компоненті роботи над розвитком мовленнєвих умінь і навичок

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


п/п


Назва теми

Види занять

Лекції

Лекції

Лекції

1.

Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема


2


2
2.

Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів


2

2

3.

Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння


24.

Ознайомлення з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями мовлення


25.

Формування в учнів поняттєвої основи мовленнєвої діяльності. Мова і мовлення


2


2
6.

Формування в учнів поняття про усне і писемне мовлення


27.

Формування в учнів поняття про монологічне і діалогічне мовлення


2


2
8.

Формування в учнів поняття про стилі мовлення


29.

Формування в учнів стилістичних умінь і навичок


2


10.

Уроки риторики як елемент роботи над формуванням виразності мовленнєвих умінь


211.

Формування в учнів поняття про текст як основу роботи над розвитком їх мовлення


2
12.

Аналіз тексту

213.

Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту


214.

Навчання школярів основних видів мовленнєвої діяльності і мовленнєвої умінь


215.

Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аудіювання, читання


2


2
16.

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо


2


2
17.

Переказ у системі роботи над формуванням мовленнєвих умінь


2


2


2

18.

Твір як вид роботи над формуванням мовленнєвих умінь


2


2


2

19.

Помилки в мовленні учнів

220.

Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок


2


2


2
Всього:

40

16

8

21.

Залік^ Зміст спецкурсу

Тема 1. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема: зміст поняття «мовленнєвий розвиток», проблема мовленнєвого розвитку учнів в історії методичної науки і в сучасній методиці навчання української мови, основні підходи до мовленнєвого розвитку учнів, складові та основні умови мовленнєвого розвитку.

Тема 2. Методика розвитку мовлення учнів. Об’єкт, предмет і система понять методики розвитку мовлення. Психолінгвістичне розуміння мовлення. Значення мовленнєвої підготовки учнів. Напрями роботи з розвитку мовлення учнів. Засвоєння норм української літературної мови. Методичні принципи мовленнєвої підготовки учнів.

Тема 3. Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння. Мовленнєвознавство як наукове підґрунтя методики розвитку мовлення учнів у школі. Принципи мовленнєвознавчих понять: розосередженість, поступове нарощення змісту поняття, практична спрямованість, свідомість. Основні групи мовленнєвознавчих понять.

Тема 4.Онайомлення з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями мовлення. Мовна норма. Мовленнєва норма. Комунікативні якості мовлення: змістовність, правильність, чистота, логічна послідовність, багатство мовних одиниць, точність , виразність, різноманітність, доречність, ясність, етичність, естетичність.

Тема 5. Формування в учнів поняттєвої основи мовленнєвої діяльності. Мова і мовлення. Зміст поняття «мовлення». Співвідношення понять «мова» і «мовлення». Мовлення як лінгвістичний і психологічний феномен, вид специфічної людської діяльності. Мовленнєва ситуація як організаційний компонент спілкування.

^ Тема 6. Формування в учнів поняття про усне і писемне мовлення. Усне і писемне мовлення, ознаки і властивості усного й писемного мовлення.

Тема 7. Формування в учнів поняття про монологічне і діалогічне мовлення. Психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення. Види діалогів.

^ Тема 8. Формування в учнів поняття про стилі мовлення. Зміст шкільного курсу стилістики. Стилі мовлення у шкільному вивченні.

Тема 9. Формування в учнів стилістичних умінь і навичок. Види стилістичних умінь і навичок.

Тема 10. Уроки риторики як елемент роботи над формуванням виразності мовленнєвих умінь. Формування риторичної особистості. Основні форми та прийоми роботи з стилістики.

Тема 11. Формування в учнів поняття про текст як основу роботи над розвитком їх мовлення. Текст, його ознаки. Тема та основна думка тексту. Абзац і мікротеми в тексті. Відоме і нове у реченнях тексту. Послідовний і паралельний зв’язок між реченнями в тексті.

Тема 12. Аналіз тексту. Принципи лінгвістичного аналізу тексту.

Тема 13. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту. Типи мовлення. Опис, розповідь, роздум. Поєднання в тексті різних типів мовлення .

Тема 14. Навчання школярів основних видів мовленнєвої діяльності і мовленнєвої умінь. Види мовленнєвої діяльності і мовленнєвих умінь. Взаємозв’язане навчання різних видів мовленнєвої діяльності і мовленнєвих умінь. Навчання школярів сприймати і продуктувати звуковий і графічний тексти.

Тема 15. Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аудіювання, читання. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Нерефлексивне й рефлексивне аудіювання. Аудіотекст. Система вправ з аудіювання. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Уміння й навички розуміння тексту. Види читання.

Тема 16. Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо. Говоріння як вид мовленнєвої діяльності. Форми говоріння. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Етапи підготовки учнів до письмових робіт. Види написання.

Тема 17. Переказ у системі роботи над формуванням мовленнєвих умінь. Значення переказу як виду роботи. Добір текстів для переказу. Види переказів. Лінгвістичний переказ тексту під час підготовки до переказу.

Тема 18. Твір як вид роботи над формуванням мовленнєвих умінь. Значення твору як виду роботи, підготовка до твору. Робота над змістом мовлення. Робота над мовним оформленням твору. Урок підготовки до твору. Взаємозв’язок переказів і творів у системі роботи з мовленнєвого розвитку учнів.

Тема 19. Помилки в мовленні учнів. Класифікації помилок. Мовленнєві помилки.

Тема 20. Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок. Облік типових мовних і мовленнєвих помилок. Уроки аналізу переказів і творів. Система вправ для попередження різних видів помилок.

Питання до заліку

1.Освітнє значення української мови як навчального предмета.

2.Методи організації навчальної діяльності учнів, спрямованої на формування комунікативних умінь .

3. Зміст поняття «мовленнєвий розвиток».

4. Система роботи з формування в учнів понятійної основи мовленнєвого розвитку.

5. Формування в учнів поняття про «мову» і «мовлення», ознаки. Властивості, усного й писемного мовлення.

6. Формування в учнів поняття про монологічне і діалогічне мовлення.

7. Формування в учнів поняття про стилістику і стилі мовлення.

8. Формування в учнів поняття про текст, його ознаки.

9.Формування в учнів поняття про тему та основну думку тексту.

10. Формування в учнів поняття абзац та мікротеми в тексті.

11. Формування в учнів про відоме і нове у реченнях тексту.

12. Формування в учнів поняття про послідовний, паралельний і ситуативний зв’язок між реченнями в тексті.

13. Формування в учнів поняття про типи мовлення (опис предмета, місцевості, стану природи, стану людини, характеристику людини, опис процесу праці, розповідь, індуктивний і дедуктивний роздум); поєднання в тексті різних типів мовлення.

14. Формування в учнів поняття «види мовленнєвої діяльності і мовленнєвих умінь», їх структура.

15. Значення переказу як виду роботи з мовленнєвого розвитку учнів.

16. Добір текстів для переказів.

17. Використання лінгвістичного аналізу тексту під час підготовки до переказу.

18.Роль і значення учнівських творів як засобу мовленнєвого розвитку учнів.

19.Взаємозв’язок переказів і творів у системі роботи з мовленнєвого розвитку учнів.

Список рекомендованої літератур

1.Амосов Н.М. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 320 с.

2.Арешенкова В.Ю. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій і середній школі // Українська мова і література в школі.- 1997.- № 1. – С.56-58.

3.Бабич Н.Д. основи культурі мовлення. – Львів, 1990. - 232с.

4.Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К., 1992. – 88с.

5.Баландина Н. Ф., Гриценко И. Л., Якубенко О. В. Русский язик: Коммуникативный курс: Учеб. пособие для 5 кл. общеобразовательных школ. – Харьков: Торсинг, 2003. – 304с.

6. Бандура О.М., Скрипниченко Н. Ф. Стилістичні вправи з евфонії в 4 класі // Українська мова і література в школі. – 1967. - № 9. – С. 65-67.

7.Білоусенко П. І., Пєстрєцов В. Дидактичні матеріализ розвитку зв’язного мовлення (проблемно-ситуативні завдання зв’язного мовлення) // Українська мова та література.- 1999. - № 32, серпень. – С. 11-12.

8.Біляєв О.М. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. – 1995. - № 1. – С. 37-44.

9.босак Н. М. Формування орфоепічно-фонетичної компетенції.- Одеса, 2003. – 192с.

10.Буяльський Б. Я. Поезія усного слова. Посібник виразного читання. – К.: Рад. школа, 1969. – С. 264.

11.Валентій Л. Мовний аналіз як метод навчання // диво слово. – 1996. – 351с.

12.Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. – М.: Рус. яз., 1993. – С. 12-19.

13.Глазова О. Ситуативні вправи для формування вмінь і навичок діалогічного мовлення: 6 клас // Дивослово. – 2003. - № 3. – С. 36-38.

14.Донченко Т. К. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема // Дивослово. – 2006. - № 5. – С. 2-5.

15. Донченко Т. К. Як навчити дітей мовленнєвої діяльності. – К.: Молодь, 1998. – 301 с.Ковалик І. І. Мова і мовлення та форми їх існування // Мовознавство. – 1979. - № 3. – С. 23-29.

16. Мовленнєва діяльність, 9-11 класи / Упоряд. Г. Р. Корицька. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 119с.

17.Виправлення недоліків вимови й мовлення учнів. – Тернопіль: Підручник й посібник, 1997. – 40с.

18.Палихата Е. Я. навчання діалогічного мовленнєвого спілкування учнів 5-9-класів. Посібник для вчителів. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2002. – 120с.

19. Скуратівський Л. В. Вивчення мовної теми як засіб мовленнєвого розвитку учнів // Українська мова і література в школі. – 2004. - №№ 7-8. – С. 5-10.

Схожі:

Схвалено погоджено icon«Схвалено»                      «Погоджено» «Затверджую»
Кожен учень зобов'язаний знати І виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі —
Схвалено погоджено iconПогоджено: Погоджено: Управління Державного Державна податкова казначейства в адміністрація в

Схвалено погоджено icon«погоджено» «погоджено» Голова Полтавської Президент Федерації облдержадміністрації...
День приїзду та реєстрація учасників турнірів А,Б,В: 26 червня 2009 року до 16: 00
Схвалено погоджено iconРобочий навчальний план І ступеня кзо «Незабудинська сзош І-ІІІ ст...

Схвалено погоджено icon«Погоджено» Голова пк «Погоджено» Головний санітарний лікар «Затверджено» Голова ради школи

Схвалено погоджено icon” Погоджено “ «Погоджено» ” Затверджую“

Схвалено погоджено icon“Погоджено” «Погоджено» “Затверджую”

Схвалено погоджено iconРозділ Методичні рекомендації Схвалено для використання у навчально-виховно...
Схвалено для використання у навчально-виховно му процесі Міністерством освіти І науки України
Схвалено погоджено iconЗатверджую погоджено

Схвалено погоджено iconЗатверджено погоджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка