Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики
НазваУніверситет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики
Дата конвертації19.06.2013
Розмір64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > ДокументыУніверситет імені Адама Міцкевича у Познані

Відділення неофілології

Інститут російської фолології

Кафедра україністики
Пропонуємо ознайомитися з правилами та вимогами до оформлення статей, що. подаються до друку в черговий випуск рецензованого журналу Studia Ukrainica Posnaniensia.

Файли з текстом статті просимо надсилати за адресою: poznan.ukr@gmail.com

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Стаття може бути написана українською або польською мовами і ретельно вичитана автором. Стаття не повинна бути опублікована в іншому виданні, а також не повинна бути надана іншому журналу для розгляду щодо її публікації. Якщо подібне має місце, то це слід відповідно пояснити в примітках до статті, наданої до друку.

^ 2. Текст статті слід подавати в двох примірниках у друкованому вигляді та на диску (CD, DVD) в текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC або *RTF (можна також надіслати електронною поштою на вказану вище адресу); сторінки без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі ілюстрації, схеми та таблиці, що містяться в тексті, повинні бути оформлені в належному місці, а не наприкінці статті.

У файлі з текстом статті сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

3. Обсяг статті зі списком літератури й анотаціями не повинен перевершувати 8–ми сторінок формату А 4.

4. Для статей українською мовою анотації подавати польською та англійською мовами, для статей польською мовою — анотації українською та англійською (3–4 речення (обсяг 300–500 знаків) без ключових слів).

^ 5. Технічні параметри:

  1. Формат А 4, поля — 2,5 з усіх боків; шрифт Times New Roman; міжрядковий інтервал — 1; абзацний відступ — 0,6, кегль — 12.

  2. У першому рядку^ НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу статті): кегль — 12, заголовними літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.

  3. АВТОР: через рядок після назви статті — ім’я, прізвище — 12 кегль (шрифт напівжирний, заголовними літерами, вирівнювання по центру);

  4. ^ НАЗВА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ, МІСТО Й КРАЇНА — 12 кегль (шрифт звичайний, вирівнювання по центру);

  5. Якщо стаття написана українською мовою, пункти 2), 3), 4) дублюються польською мовою в такій самій послідовності і формі через рядок після українського варіанту з додаванням польської анотації, а потім так само англійською мовою з додаванням англійської анотації; якщо стаття написана польською мовою, то пункти 2), 3), 4) аналогічно подаються українською та англійською мовами з анотаціями.

  6. АНОТАЦІЇ подаються через один відступ відповідно двома мовами. Cлова АНОТАЦІЯ або STRESZCZENIE і ABSTRACT виділяємо прописним шрифтом. Текст анотації слід оформляти 10 кеглем, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині.

  7. ^ ОСНОВНИЙ ТЕКСТ: шрифт Times New Roman, кегль — 12 (звичайний), інтервал — 1; у тексті використовуються лапки „ ”, назви художніх творів або наукових праць подаються курсивом без лапок, цитати й назви періодичних виданьу лапках звичайним шрифтом. Прізвища вчених, письменників і под. обов’язково з ініціалом або повним ім’ям.

Текст подається без переносів і підкреслень, ілюстративний мовний матеріал або значущі терміни — курсивом; шрифти, відсутні у стандартній версії Office Word слід надсилати прикріпленим файлом електронною поштою або на диску CD.

Слід розрізняти довге тире (), коротке тире () і дефіс (-).

Необхідно ставити нерозривний пробіл між прізвищем та ініціалами (В. Виноградов) та тими словами, що не повинні розриваючись переходити на іншу сторінку – і т. д., ім. Лесі Українки, с. 234, № 5 та ін.

  1. ПОСИЛАННЯ на використані джерела необхідно подавати внизу кожної сторінки, а не в кінці статті. Кегль — 10, шрифт звичайний. Нумерація посилань послідовна до кінця статті, вирівнювання по ширині.

У посиланні ініціали, прізвище одного або кількох авторів подаються на початку розрідженим шрифтом (1,5 пт), після коми — назва джерела курсивом; якщо джерело міститься в іншій праці або періодичному виданні, після коми зазначається [в:] (мовою джерела) і подається назва праці курсивом без лапок або назва періодичного видання звичайним шрифтом в лапках; після назви кома, місто видання, рік видання (Увага! Перед роком видання після назви міста кома не ставиться), № періодичного видання (якщо є), сторінка, з якої подана цитата.

Якщо джерело є електронним ресурсом, після [в:] зазначається Електронний ресурс: http:// …….

^ УВАГА! Посилання і всі його компоненти подаються мовою джерела, наприклад: [в:] Электронный ресурс; [в:] Електронний ресурс; [w:] Źródło elektroniczne; с. 5; s. 157–171.

Якщо джерело повторюється, то в посиланні подається про це вказівка відповідною мовою: Там само, с. 10 або Tamże, s. 515; або Зазнач. джерело; або Ibidem.

Якщо автор посилається на думку або постулати групи науковців, то джерела подаються групою через крапку з комою в одному поклику.

^ Зразки оформлення посилань:

а) монографії, підручники, і т. д., напр.:

Т. Космеда, Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012, с. 59.

б) статті в наукових журналах, збірниках і т. д., напр.:

Т. А. Космеда, ^ Функционально-семасиологическое исследование имен предметно признаковой семантики, [в:] Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда, Очерки по функциональной лексикологии, Львов 1997, с. 251.

в) лексикографічні джерела, напр.:

^ Етимологічний словник української мови, Київ 2004, т.4, с. 554.

г) електронні ресурси:

Українські анекдоти, [в:] Електронний ресурс: http://ukr-anecdotes.com/rozdil/pro-teshhu/page/16.
Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок чи недоглядів оформлення. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Якщо автор не ліквідує зазначених недоліків упродовж указаного терміну редколегія залишає за собою право відхилити статтю.
Пропонуємо ознайомитися зі зразками оформлення статей українською і польською мовами.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
МЕТРИЧНІ КНИГИ — ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ)
^ МАРТА АБУЗАРОВА

Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Познань — Польща
KSIĘGI METRYKALNE JAKO PODSTAWA ŹRÓDŁOWA DADAŃ ONOMASTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE PARAFII GALICJI WSCHODNIEJ)
MARTA ABUZAROVA

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska
STRESZCZENIE. W artykule dokonana została analiza obszernego antroponimicznego oraz toponimicznego materiału, zawartego w księgach metrykalnych parafii we Wschodniej Galicji, który jest wykorzystywany przez językoznawców, historyków, etnologów i innych badaczy. Określona została jego wartość naukowa oraz potencjał informatyczny.
^ PARISH REGISTERS — THE SOURCE BASE OF ONOMASTIC RESEARCH

(BASED ON THE PARISHES OF EAST GALICIA)
MARTA ABUZAROVA

Poznan’ A. Mitskevych University, Poznan’— Poland
ABSTRACT. The article analyses extensive anthroponymic and toponymic material of parish registers of East Galicia parishes, which is used by linguists, historians, ethnologists and other groups of scientists in their researches. As a result it defines its scientific value and information potential.
(Текст статті українською мовою)……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

______________________

П.Чучка, ^ Прізвища закарпатських українців, [в:] Історико-етимологічний словник, Львів 2005, с. 198–200.

2 М. Савчук, Цілюща метафора, [в:] Електронний ресурс: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=207689.

3 В. Будний, ^ Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етно, [в:] Źródło elektroniczne: http://www.slovoichas.in.ua

М. М.Бахтин, К философии поступка, [в:] его же, Человек в мире слова, Москва 1995, c. 53.

5 Е. Абдуллаев, Современная русская литература Средней Азии: случай многослойного отражения, [в:] „Вопросы литературы” 2006, № 3, с. 322–323.

6 M. Wojciechowski, Pomarańczowy majdan, Warszawa 2006, s. 11.

7Tamże.

8 Там само, с. 15.

9Ю. Мушкетик, Колесо. Кілька думок з приводу сучасного українського пост авангарду, [в:] „Літературна Україна”, 1994, №  44, с. 1, 4; B.Bakuła, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 5090 XX wieku, Poznań 1999, s. 2829; N. Śniadanko, Ahatanhel, Wołowiec 2008, s. 87.

10 И. О. Тюменцев, Смута в России в начале XVII ст.: движение Лжедмитрия II, Волгоград 1999; его же, Источники по истории Смуты начала XVII столетия в России из Государственного архива Швеции в Стокгольме, „Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Философия” 1997, вып. 2, с. 120–124.

Схожі:

Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconІнформаційний Лист №1 Університет імені Адама Міцкевича у Познані...
Міжнародного науково-практичного семінару на тему «Україністика: вчора, сьогодні, завтра», що відбудеться 8–9 листопада 2013 року...
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Головні історичні віхи Демографічна характеристика Коротка характеристика політичного устрою Республіки Молдови
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconОсобливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар'єра” на...
Студент 4-го курсу Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра теорії та практики перекладу...
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” є складовою освітньо – професійної програми підготовки фахівців за...
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconТваринництво у фільварках подільського воєводства у xviii ст
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра археології, античності та середньовіччя
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconСезонна еміграція із західної україни в німеччину (1919–1939)
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconВеликобританія І питання кордону в польсько-радянських відносинах
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра нової та новітньої історії
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconРоберт вільям сітон-вотсон І українська революція
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії слов’янських країн
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconПриродний рух населення на правобережній україні у 80-х – на початку 90-х років xviii ст
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії слов’янських країн
Університет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології Інститут російської фолології Кафедра україністики iconУкраїнські емігрантські партії повоєнного часу (1945 – кінець 1950-х років)
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка