Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
НазваМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Сторінка1/6
Дата конвертації07.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-

педагогічної роботи
__________ Колот А. М.

“__” ______ 2010 р.

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань

з нормативної дисципліни “Українська словесність”, вибіркових дисциплін «Культура наукової мови» та «Мовна модель сучасного інформаційного простору»

Декан факультету міжнародної економіки і менеджменту

_________________________ Д.Г.Лук′яненко

Завідувач кафедри

_________________________ Л.С. Козловська

Київ 2010

Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а перш за все людини з науковим мисленням. Тому завданням „Українська словесність” є формування високої мовної компетенції в науковому спілкуванні, що інтегрує національний, культурний, психологічний компоненти. Програма має на меті: удосконалити гуманітарні знання студентів економічного вищого навчального закладу, підвищити загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх економістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній і науковій сферах комунікації, розширити межі суто професійної комунікації, сформувати стійкий інтерес до української художньої літератури та літературної мови як основи націоцентричного світогляду.

З метою підвищення рівня знань студентів з курсу “Українська словесність” та систематизації засвоєного матеріалу передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, виконання завдань для самостійного опрацювання, індивідуальних завдань, різні види контролю.
1.Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми

 1. Мова й література в системі культурних цінностей українського суспільства.

 2. Твори класиків української літератури як джерело збагачення лексикону особистості.

 3. Мова – суспільне явище. Функції мови.

 4. Поняття “національна мова”, “державна мова”.

 5. Мовне законодавство в Україні.

 6. Статус української мови як державної.

 7. Літературна мова. Етапи розвитку української літературної мови.

 8. Давня література й початки формування літературної мови.

 9. Усна й писемна форми української літературної мови.

 10. Сучасна українська літературна мова. Унормованість як основна ознака літературної мови. Види мовних норм.

 11. Основні характеристики мовної норми на сучасному етапі розвитку літературної мови.

 12. Функціональні різновиди української літературної мови. Їхні основні ознаки.

 13. Стильові різновиди сучасної літературної мови й фахова мова.

 14. Сучасна українська літературна мова. Характеристика наукового стилю.

 15. Сучасна українська літературна мова. Характеристика офіційно-ділового стилю.

 16. Сучасна українська літературна мова. Характеристика розмовного (кодифікованого) стилю.

 17. Науковий, офіційно-діловий, розмовний (кодифікований) стилі літературної мови як основа мови фаху.

 18. Роль художнього стилю у формуванні інтелектуального потенціалу фахівця-економіста.

 19. Класична українська література як етап формування й утвердження норм літературної мови.

 20. І.Котляревський – зачинатель нової української літератури та нової української літературної мови.

 21. Г.Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози й нової мови прозового твору.

 22. Українські поети-романтики як зачинателі літературної норми у творах художньої літератури.

 23. Новаторство мовно-поетичної творчості Т.Шевченка.

 24. Ознаки нової мовно-літературної доби в першій половині 19 ст.

 25. Театр корифеїв.

 26. Ознаки мовно-літературної доби в другій половині 19 ст.

 27. Динамічні процеси в сучасній літературній мові (90 рр. ХХ ст.-поч.ХХІ ст.).

 28. Культура мови. Шляхи удосконалення індивідуальної мови.

 29. Фонетичні й акцентуаційні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

 30. Орфографічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця.

 31. Принципи українського правопису.

 32. Характеристика лексичного складу української літературної мови за походженням та вживанням, за динамікою.

 33. Точність слововживання як ознака мови науки. Спеціальна лексика в наукових текстах.

 34. Багатозначність, синонімія, паронімія й омонімія в різностильових текстах.

 35. Синонімія, паронімія, омонімія й антонімія у фаховому тексті.

 36. Загальновживані слова. Свідоме й критичне використання жаргонізмів і діалектизмів у різних комунікативних сферах.

 37. Загальновживані слова, професіоналізми й терміни.

 38. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові та в економічній термінології.

 39. Виразність та образність мови, її чистота. Просторічні слова, жаргонізми, діалектизми, канцеляризми та професіоналізми, лайливі та вульгарні слова в лексиці та лексиконі окремої особистості.

 40. Поняття “фразеологізм”, “фразеологія”.

 41. Науковий стиль. Образні засоби в науковій мові.

 42. Українська лексикографія. Типи словників. Їхня характеристика. Специфіка тлумачення економічних термінів у загальномовних і спеціальних словниках.

 43. Енциклопедичні словники, їхня роль у навчанні та професійній діяльності.

 44. Лінгвістичні словники, їхня роль у навчанні та професійній діяльності.

 45. Сучасні лінгвістичні словники як основне джерело фахової та мовної інформації для студента.

 46. Термінологічні словники як основне джерело фахової інформації для студента.

 47. Термін і його ознаки. Термінологія в мові за професійним спрямуванням.

 48. Термін і терміносистема. Загальна характеристика сучасної української економічної терміносистеми.

 49. Поняття „граматична норма”. Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах.

 50. Синтаксичні конструкції в різностильових текстах.

 51. Текст як основна комунікативна одиниця різностильової комунікації.

 52. Культура мови усного та писемного професійного спілкування.

 53. Мовна компетенція майбутнього фахівця.

 54. Мовний етикет майбутнього фахівця-економіста.

 55. Основи культури усної мови. Роль орфоепічних норм в усному професійному спілкуванні.

 56. Публічний виступ як специфічна форма репрезентації усного професійного спілкування (доповідь, промова, лекція, бесіда).

 57. Ораторсько-повчальна проза, шкільна драматургія як оригінальна основа українського ораторського мистецтва.

 58. Види публічних виступів, їхня характеристика.

 59. Основи культури писемної мови. Нормативність як основна ознака наукового тексту. Форми писемної репрезентації результатів наукових досліджень: конспект, реферат, план, тези наукової доповіді, анотація.

 60. Сучасна наукова класифікація словників.

 61. Правила укладання бібліографії наукових досліджень. Правила оформлення цитат. Різновиди посилань (покликань).


III. Порядок організації самостійної та індивідуально-консультативної роботи, поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Українська словесність»
^ 3.1. Поточний контроль знань студентів

3.1.1. Мета поточного контролю

Поточний контроль знань має на меті виявити якісний рівень навчального процесу та його результатів у міжсесійний період, під час аудиторних (лекцій, семінарських, практичних занять) та індивідуальних занять, перевірки самостійно виконаних студентами індивідуальних завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни.

Поточний контроль знань студентів має діапазон оцінювання 80 до 0 балів за такою схемою:

п/п

Вид роботи

Зміст роботи

Оцінка
в балах


1

^ Обов’язкові завдання

Контрольні заміри засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок:а) семінари-дискусії, активність роботи в міні-групах, публічний виступ, відгук про твір сучасної української літератури, колоквіум

Активна участь у семінарах-дискусіях, роботі міні-груп, виступи, дискусії

12

б)вступний тест-контроль, експрес-опитування, тест-контроль

Правильність та повнота відповідей

16

в) презентація сучасних фахових словників (захист)

Оцінювання якості підготовлених матеріалів, презентацій

2

2

г) підсумковий модульний контроль

Якість виконання модульних завдань

20

3

Виконання завдань для самостійного опрацювання:1) словникова робота

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

10

2) питання для самостійного опрацювання

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

10

3) презентація сучасних фахових словників

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

10

^ Вибіркові завданняРеферат, анотація, творча робота, наукова робота, презентація новинок сучасної української художньої літератури

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

20

(два види завдань за вибором студента)

Роботу студентів оцінюють на семінарських та практичних заняттях, під час дискусій, мозкового штурму, роботи в міні-групах тощо. Велике значення має якість виконання контрольних зрізів у формі експрес-опитування, експрес- або тест-контролю, підготовка та презентація сучасних фахових словників та новинок сучасної української художньої літератури та ін.

Рівень знань студентів під час роботи на семінарських заняттях оцінюють у діапазоні від 0 до 30 балів.

Обов’язковим завданням для студентів є виконання модульної контрольної роботи, яка є видом проміжково-модульного контролю знань, та охоплює основні питання теоретичного курсу, виявляє практичні вміння та навики, здобуті студентом під час вивчення курсу. Модуль проводять за графіком на передостанньому занятті й оцінюють у діапазоні 20—16—12—0 балів. Завдання к/р містять як теоретичні питання, так і практичні завдання різного рівня складності.

Самостійна робота студентів полягає в:

 • опрацюванні теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • вивченні окремих питань, винесених на самостійне опрацювання;

 • опрацюванні лексичного мінімуму;

 • підготовці до семінарських занять;

 • підготовці до модульної контрольної роботи, поточних тест-контролів.


З урахуванням змісту, мети та основних завдань, самостійна робота студента має такі різновиди: самостійна підготовка до аудиторних занять, підготовка та захист рефератів; підготовка конспектів питань для самостійного опрацювання; опрацювання лексичного матеріалу; підготовка презентацій; виконання творчих завдань та науково-дослідна робота (підготовка до проблемних дискусій, парламентських слухань, участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, наукова робота студентів у науковому гуртку та літературній студії кафедри).

Важливим складником самостійної роботи студента, що сприяє налагодженню повноцінного діалогу між студентом та викладачем, є індивідуальні завдання. Їх вмотивоване використання в навчальному процесі сприяє якісному закріпленню на практиці отриманих теоретичних знань з курсу, визначенню ступеня, обсягів вивченого. Такі завдання виконують навчально-контрольну, тренувальну, коригувальну функції, у комплексі з іншими навчальними засобами сприяють утвердженню диференційного підходу до кожного студента, індивідуалізації навчання (орфографічні тренінги, підготовка рефератів, лексичні та граматичні завдання тощо).

Науково-дослідна робота студента полягає перш за все в участі в роботі наукового гуртка кафедри, який об′єднує зацікавлених мовно-літературною проблематикою, підготовці матеріалів, обговоренні на засіданнях, підготовці доповідей для участі в наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах тощо.

Творча діяльність студента, враховуючи гуманітарну специфіку кафедри, охоплює участь у літературній студії та виховних заходах кафедри, онлайновий діалог з викладачами на сайті кафедри, де представлено творчі доробки студентів тощо.

^ 3.1.2. Форми поточного контролю

Поточний контроль здійснюють під час проведення семінарських, практичних та самостійних (індивідуальних) заняттях. Основними формами поточного контролю з дисципліни є проведення семінарів-дискусій, парламентських слухань, активність роботи в міні-групах, презентація, колоквіум, а також експрес-опитування, експрес-контроль, тест-контроль, модульний контроль. Під час проведення аудиторних занять враховують регулярну й активну роботу студента, що виявляє певний рівень знань теоретичного та практичного матеріалу. Відповідь студента повинна бути самостійною, повною, чіткою, демонструвати творчий підхід до опрацювання матеріалу програми.

^ 3.1.3. Оцінювання результатів поточного контролю

Об’єкти поточного контролю

Об’єктами поточного контролю знань студентів є такі види їхньої навчальної діяльності:

 • активність роботи студентів, якість виконання завдань та участь у семінарських та практичних заняттяхдискусіях, парламентських слуханнях, робота в міні-групах тощо;

 • якість виконання контрольних робіт (експрес-опитування, експрес- або тест-контроль, лексичні т граматичні завдання);

 • виконання модульних завдань;

 • презентація (захист) сучасних фахових словників, новинок сучасної української художньої літератури;

 • участь у науковому гуртку, літературній студії, наукових конференціях тощо.

Матеріали для різних видів поточного контролю складено з урахуванням необхідного мінімуму знань, що його повинен засвоїти студент з відповідних тем; самостійність виконання завдань кожним студентом забезпечує багатоваріантність; зважаючи на значні обсяги теоретичного і практичного матеріалу для опанування, поточні види контролю складено так, щоб поступово підготувати студента до підсумкової контрольної роботи.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconДвнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” icon«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Медіація (примирення) новела кримінального права та кримінального процесу україни
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Міністерство освіти І науки україни двнз „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка