Методичні вказівки щодо виконання
Скачати 445.06 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір445.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯКУРСОВОЇ РОБОТИ
з дисциплін

Товарознавство (Харчові продукти)”
для напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.12

Дніпропетровськ

2012

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012. – 34 с.
Укладачі: О.Р. Сергєєва, ст. викладач, О.В. Кузьменко, ст. викладач
Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., професор.

ЗМІСТ


1. Мета і завдання курсової роботи

3

2. Загальна структура курсової роботи

4

3. Зміст курсової роботи

4

4. Порядок оформлення курсової роботи

7

4.1. Загальні вимоги

7

4.2. Нумерація

7

4.3. Таблиці

8

4.4. Формули

9

4.5. Посилання

10

4.6. Перелік використаних джерел

10

4.7. Додатки

11

5. Порядок виконання курсової роботи

11

6. Захист та оцінювання курсової роботи

12

Додатки:
А. Титульна сторінка

14

Б. Завдання на курсову роботу

15

В. Орієнтовна тематика курсових робіт

16

Д. Приблизний план курсової роботи

17

Ж. Вступ

19

З. Розділ 1

21

К. Розділ 2

23

Л. Висновки та пропозиції

31

М. Література

34^ 1. Мета і завдання курсової роботи
Курсова робота – це одна з форм самостійної науково-дослідної роботи студента вищого навчальною закладу.

Згідно з навчальним планом за спеціальністю „Товарознавство і торговельне підприємництво” у шостому семестрі студенти виконують курсову роботу з дисципліни „Товарознавство (Харчові продукти)”.

Головна мета курсової роботи – закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з проблем товарознавства; набуття практичних навичок з питань організації та проведення експериментальних досліджень відповідно до обраної теми.

При виконанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературою, аналізувати думки різних авторів щодо досліджуваної проблеми; висловити та обґрунтувати свою позицію; скласти докладний, логічно побудований огляд літератури, показати вміння самостійно організувати і в повному обсязі провести експериментальні дослідження, проаналізувати одержані дані з використанням комп'ютерної техніки і на цій основі зробити висновки та подати реальні, обґрунтовані пропозиції.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно. Вона закріплюється за студентом розпорядженням по факультету. У цьому розпорядженні вказується також науковий керівник. Бажано, щоб виконана студентом курсова робота стала частиною його майбутньої дипломної роботи.

Курсова робота з товарознавства обов'язково повинна мати експериментальну частину. Проведення експериментальних досліджень дає студенту можливість на практиці перевірити одержані теоретичні знання; впевнитися в життєздатності особистих ідей та можливості їх практичного втілення. У процесі експериментальних досліджень студент може використовувати не тільки стандартні методики визначення основних (регламентованих) показників якості продовольчих товарів, але й оригінальні і уніфіковані автором методи дослідження.

Разом з науковим керівником студент складає план курсової роботи та календарний графік її виконання, визначає об'єкт дослідження, методики, які будуть використані в процесі експериментальної роботи, узгоджує структуру та обсяг курсової роботи.

У процесі виконання курсової роботи студент підтримує постійний зв’язок з науковим керівником, інформує його про хід написання роботи, одержує необхідні наукові та методичні консультації.

^ 2. Загальна структура курсової роботи
Титульна сторінка (додаток А).

Завдання на курсову роботу (додаток Б).

Зміст 1-2 сторінки. Потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ – 2-3 сторінки. Дається обґрунтування актуальності і значення обраної теми, формулюються мета, завдання та об’єкт дослідження, визначаються методи дослідження та джерела інформації, структура.

^ Перший розділ (не перевищує 1/3 загального обсягу роботи, визначається як теоретичний розділ) структурно складається з 3-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми та критичний огляд джерел.

^ Другий розділ (не менше 1/2 загального обсягу роботи, експериментально-аналітичний розділ) присвячується дослідженню властивостей матеріалів, сировини, готової продукції, проведенню експертизи, діагностики, ідентифікації та сертифікації випробувань та обґрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують об’єкт дослідження.

Розділ має бути достатньо насиченим фактичною інформацією, яка відображає стан об’єкту дослідження за певний період.

^ Висновки та рекомендації – 3–5 сторінок. Це заключна частина роботи. Вона містить стислий конкретний виклад результатів аналізу, пропозицій, які зроблені студентом для покращення стану об’єкта дослідження. Текст висновків та рекомендацій повинен поділятися на пункти.

^ Перелік використаних джерел (літератури) містить відомості про всі використані джерела інформації.

Додатки містять матеріали допоміжного характеру – таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо.

Орієнтовний обсяг курсової роботи має складатися з 30-40 друкованих аркушів комп’ютерного набору формату А-4 (без врахування переліку використаних джерел та додатків).

Всі частини курсової роботи повинні бути логічно поєднані та переконливо аргументовані.
^ 3. Зміст курсової роботи
Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, визначаються її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, обґрунтовується послідовність вирішення завдань курсової роботи тощо.

^ Актуальність теми повинна обґрунтовувати значення проблеми дослідження.

Ступінь науковості обґрунтовує постановку наукової задачі та досягнуті результати в процесі її реалізації.

^ Об’єкт дослідження – методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?

^ Предмет дослідження – методологічна характеристика того, що знаходиться в межах об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає представлення про те як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження.

^ Мета дослідження – представлення про результат. Ставлячи мету, дослідник уявляє собі, який результат він має намір одержати, яким буде цей результат.

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів.

Методика – розглядається як інструкція діяльності по реалізації методу дослідження.
Теоретичну частину, а саме огляд літератури, слід виконати так, щоб всебічно, повно і системно розкрити теорію питання, взятого для дослідження; розповісти про сучасний стан досліджуваної проблеми; викласти та проаналізувати точки зору різних авторів щодо питань, які вирішуються в даній роботі; обґрунтувати свою особисту думку з цих питань.

Залежно від теми курсової роботи в огляді літератури можуть висвітлюватися такі питання:

стан та тенденції розвитку ринку товару

хімічний склад та харчова цінність товару;

характеристика чинників, що формують асортимент і якість товару (роль нормативної документації, характеристика та вплив сировини, вплив окремих технологічних операцій);

характеристика чинників, які впливають на зберігання якості товару (тара та пакувальні матеріали, умови транспортування, умови й терміни зберігання);

класифікація та характеристика асортименту досліджуваної групи товарів;

сучасні напрямки підвищення якості та зменшення втрат товарів у процесі товаропросування;

оцінка якості товару.

Недостатньо використовувати тільки підручники, стандарти та методичні рекомендації. Необхідно опрацювати додаткову літературу – монографії, наукові збірники учбових і науково-дослідних закладів, експрес-інформаційні випуски й реферативні журнали з проблематики дипломної роботи, галузеві журнали та газети.

Огляд літератури повинен показати рівень знань студента, його обізнаність з питань, які вирішуються в курсовій роботі, вміння логічно та аналітично мислити і письмово викладати свої думки. Тому студент не повинен дослівно переписувати матеріал з книжки. Необхідно творчо його опрацьовувати і по можливості давати критичну оцінку. Дуже важливо закінчити літературний огляд коротким підсумком (резюме) з обґрунтуванням необхідності роботи над даною проблемою.
Eкcпepимeнтaльнo–aнaлiтичнa чacтинa. У цій частині курсової роботи мова йдеться про кoнкpeтнi зpaзки споживчих тoвapiв, нa якиx пpoвoдилиcя дocлiджeння, пpo opгaнiзaцiю пocтaнoвки i пpoвeдeння eкcпepимeнтy, мeтoди дocлiджeння, пpo загальну характеристику підприємства що реалізує чи виробляє дану продукцію,. Якщo для викoнaння доcлiднoї poбoти викopиcтoвyютьcя зaraльнoпpийнятi мeтoдики, тo вoни дeтaльнo нe oпиcyютьcя, a poбитьcя лишe пocилaння нa джepeлa, в якиx вoни oпyблiкoвaнi (cтaндapти, мeтoдичнi вкaзiвки). Hoвi aбo yнiфiкoвaнi мeтoдики дocлiджeння oпиcyютьcя бiльш дeтaльнo.

Згiднo з тeмoю курсової poбoти cтyдeнт вивчaє динaмiкy acopтимeнтy визнaчeнoї гpyпи тoвapiв нa пiдпpиємcтвi (opгaнiзaцiї) зa ocтaннi 4-5 poкiв з нacтyпним aнaлiзoм oдepжaниx дaниx. Пpoвoдить дocлiджeння якocтi тoвapiв, якi зaплaнoвaнi тeмoю курсової poбoти, пpи нaдxoджeннi нa пiдпpиємcтвo (opгaнiзaцiю) в пepioд peaлiзaцiї aбo в пpoцeci збepeжeння. Peзyльтaти дocлiджeнь якocтi oднoймeннoгo тoвapy piзниx пocтaчaльникiв дoзвoлять poзpaxyвaти piвeнь його якоcтi.

Peзyльтaти eкcпepимeнтaльниx i aнaлiтичниx дaниx пoвиннi бyти oфopмлeнi y виглядi тaблиць, rpaфiкiв зa дoпoмoгoю пepcoнaльниx EOM i oбoв'язкoвo пpoaнaлiзoвaнi.
Висновки. В них дається оцінка одержаних результатів, стисло характеризується стан питання, методи вирішення поставленої мети, їх практичний аналіз, обґрунтування достовірності результатів.

Рекомендації повинні мати конкретний, адресний характер, бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

Текст висновків та рекомендацій повинен поділятися на пункти.

Перелік використаних джерел (літератури) містить опис книг, підручників, брошур, статей, методичних матеріалів, нормативних документів та інших джерел, на які є посилання в тексті роботи.
Додатки. У додатки виносяться матеріали допоміжного характеру: розширені таблиці, проміжні розрахунки, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, програмне забезпечення для розв’язання економічних задач тощо.
^ 4. Порядок оформлення курсової роботи
4.1. Загальні вимоги
Курсові роботи виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзацу – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам.

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.
4.2. Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова „розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки щодо виконання iconТематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання з...
Проведення наукових досліджень надає можливість слухачам отримати вміння правильного використання чинного законодавства, аналізу...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки щодо виконання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка