Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук
Скачати 366.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук
Сторінка1/4
Дата конвертації03.03.2013
Розмір366.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Катерина Таранік-Ткачук,

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної

освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

кандидат педагогічних наук, доцент;

Галина Шелехова,

завідувач лабораторії навчання української мови

Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Неоніла Шинкарук,

завідувач сектору суспільно-гуманітарної

освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Наталія Грабар,

завідуюча навчально-методичним кабінетом

української мови і літератури, вчитель-методист
На сучасному етапі розвитку мовної освіти виділяємо такі важ­ливі завдання навчання української мови учнів основної та старшої школи:

 • урахування виняткової ролі державної мови в суспільному й особистісному розвитку кожного громадянина й потреби на­лежною мірою оволодіти нею; необхідність збереження й подаль­шого її розвитку як безцінного культурного надбання попередніх поколінь українського народу і відповідальності школярів як громадян України в цій справі перед світовою спільнотою;

 • розвиток пізнавального інтересу до української мови як до феномена, вироблення в учнів здатності отримувати естетичне задоволення від сприймання усного українського слова, читання художньої літератури українською мовою;

 • формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів, оволодіння сучасними методами оперування знаннями, уміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології (Інтернет, дистанційні форми навчання та ін.);

 • забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо;

 • вироблення цілісного світогляду, знаходження сенсу життя як важливих умов удосконалення власної мовленнєвої здатності;

 • потреба дотримання загальнолюдських моральних норм як необхідної передумови уникнення конфліктних ситуацій та оптимального розв’язання їх у разі назрівання; розвиток в учнів уміння вести діалог, висловлювати власні думки й переконливо аргументувати їх;

 • прилучення учнів до загальнолюдських цінностей, яке найпро­дуктивніше можна реалізувати в процесі інтегративного вивчення української мови з використанням засобів музики й живопису, художньої літератури, спираючись також на історичні дані;

 • урахування компетентнісного підходу до навчання української мови, за якого забезпечується результат навчання, а не нарощування обсягу змісту;

 • забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань і набутих умінь та навичок з української мови, усебічний розвиток особистості, її нахилів, здібностей і талантів;

 • формування в учнів потреби в удосконаленні власної мовленнєвої здатності впродовж усього життя.

Вивчення української мови в 2011/2012 навчальному році в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою "Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.", затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року); у 10-11 класах – за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки (наказ від 28.10.2010 № 1021).

Вивчення мови як профільного предмета і визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій загальноосвітніх навчальних закладів урегульо­вано за рахунок наявності різнорівневих програм:

 • Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного на­вчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Техно­ло­гічний, природничо-математичний, спортивний напрями, сус­пільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стан­дарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.

 • Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного нав­чання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філо­софський профілі); філологічний напрям (профіль – іно­земна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.

 • Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного на­вчан­ня учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філо­логіч­ний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рі­вень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.

Типові навчальні плани старшої школи (листи Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543 та від 27.08.2010 №1/9-834) реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів за одним із трьох рівнів:

 • рівнем стандарту (навчальні предмети не є профільними чи базовими – наприклад, українська мова у фізико-математичному профілі);

 • академічним рівнем (навчальні предмети не є профільними, але є базовими – наприклад, українська мова в історичному профілі);

 • профільним рівнем (передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію – наприклад, українська мова у філо­логічному профілі).

 • Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Серед активних методів виділяють: евристичне спостереження, порівняння, кон­стру­ювання, моделювання, смислове бачення, символічне бачення, метод творчої реалізації тощо.

Що стосується особливостей структури уроку української мови в сучасних умовах навчання, важливо взяти до уваги врахування про­гресивних підходів – компетентнісного, особистісно зорієнто­ва­ного, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного, якими передбачено:

 • забезпечення мотивації (створення проблемної ситуації, з’ясу­вання необхідності набутих умінь під час виконання завдань на уроці для подальшого навчання, майбутньої трудової діяльності тощо, активізація опорних знань і вмінь учнів);

 • представлення теми й очікуваних навчальних результатів;

 • презентація необхідної для учнів інформації;

 • забезпечення виконання системи вправ і завдань, спрямованих на формування мовних, комунікативних, соціокультурних і оргдіяльнісних умінь;

 • оцінювання результатів уроку, підбиття підсумків, коригування набутих умінь і навичок, визначення нових тем (проблем) для їх розв’язання, складання плану подальшої роботи тощо.

Окрім того, важливо формувати в учнів креативну компетенцію – здатність до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; інтелектуальну компетенцію, яка передбачає здатність школярів працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати здо­буті знання в нестандартних ситуаціях тощо. Вагому роль у цьому відіграють різнорівневі завдання комунікативного спрямування, якими має бути передбачене диференційоване навчання української мови, що сприятиме розвиткові індивідуальних нахилів, здібностей учнів, розширенню їхніх пізнавальних і креативних можливостей.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:

 • Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Ску­­ратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с. (у 5-9 класах);

 • Українська мова. 10–12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Техно­ло­гічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспіль­но-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандар­ту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с. (у 10-12 класах).

Для реалізації допрофільної підготовки згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 № 99 "Про Типові навчальні плани загально­освітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів" розроблено навчальну програму з української мови:

 • Українська мова. 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням ук­ра­їнської мови. / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Ка­раман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

У цій програмі взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності в різноманітних сферах життя суспільства, сучасні організаційні форми, методи й технології навчання української мови, визначено стратегічні напрями (змістові лінії: мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяль­нісна) й основоположні дидактичні принципи (взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку; демократизації і гуманізації; особистісної орієнтації; комунікативно-діяльнісний; органічного поєднання навчан­ня мови й мовлення; здійснення поліфункціональності україн­ської мови у процесі навчання, практичної спрямованості навчання), які покладено в основу побудови змісту базових програм з української мови для учнів 8-9 класів.

З метою врахування нахилів, здібностей школярів і створення умов для навчання за обраним профілем у старшій школі вводяться курси за вибором і факультативи, що забезпечуватиме реалізацію особистісно зорієнтованого навчання, усвідомлення учнями своїх інтересів і пізнавальних потреб, а також спробу виявити себе в різних видах діяльності. Пропонуємо для використання в роботі програми курсів за вибором і факультативів, схвалених МОН України, й уміщених у виданні:

^ Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.

Курси за вибором у старших класах мають забезпечити індивідуальні інтереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профільних предметів, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтація на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання.

Важливим залишається організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів. Насамперед зауважимо щодо кількості годин на рік для додаткових курсів: факультативи розраховані на 9-17 годин опрацювання, мають "статус" необов’яз­ковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи обраний курс. Відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 р. № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загально­освітніх навчальних закладах" мінімальна наповнюваність груп під час проведення факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської – 4 учні. Ураховуючи вимоги Концепції профільної освіти, відвідувати курси за вибором мають усі учні класу.

Програма курсу за вибором розрахована на 35 годин на рік (одна година на тиждень). Заняття такого курсу є обов’язковими для від­відування учнями від початку навчального року до його завершення, а їхні навчальні досягнення у кінці навчального року мають бути оцінені.

Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8-9 класи) та профільної (10-11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними при­чи­нами, можливим є узгодження обраної програми з реальною си­ту­аці­єю. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право ско­ригувати кількість годин і ущільнити матеріал, ско­ри­гувавши про­гра­му до 17 годин на рік. Кількість годин на вивчення кожної теми, збіль­шення чи зменшення навчального матеріалу має бути скори­го­вано в календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому випадку скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу, схвалюватися й затверджуватися науково-методичною радою КОІПОПК. У пояснювальній записці до програми необхідно зазна­чити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством) розроблено скоригований варіант. Розроблення, нау­ково-методична експертиза та реалізація програм здійснюється від­повідно до Положення про навчальні програми для забезпечення варіа­тивної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних зак­ладів Київської області, затвердженим наказом головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 134 від 15.04.2011.

Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом з розробками занять в одному навчальному посібнику. Подаємо перелік деяких із них:

 • Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 124 с.

 • Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10-11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

 • Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

 • Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використання яких відбувається з метою забезпечити поетапне різнобічне й об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.

Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, так і підсумкового контролю. Їх можна пропонувати учням з різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.

Для ефективного впровадження тестових технологій у навчальний процес пропонуються схвалені МОН України збірники тестових завдань, які допоможуть учителеві-словеснику підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, пропонуються нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови й тестових завдань, різних за складністю й функціональним призна­ченням. Подаємо перелік зазначених вище збірників та посібників:

 • Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підго­товки до зовнішнього незалежного оцінювання: Орфографія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

 • Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оціню­вання: Морфологія. – К.: Генеза, 2010. – 88 с.

 • Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Синтаксис. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.

 • Босак С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Пунктуація: – К.: Генеза, 2010. – 128 с.

 • Данилейко О.Л. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення: – К.: Генеза, 2010. – 48 с.

 • Авраменко О. М., Блажко М. Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. − К.: Грамота, 2010. − 496 с.

 • Авраменко О. М. Українська мова та література. Завдання в тестовій формі. ІІ частина. − К.: Грамота, 2010. − 136 с.

Звертаємо особливу увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 "Про вико­ри­стання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчаль­них закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право вико­ристовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчаль­ні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства України.

Навчально-методична література, яка має гриф МОН України і схвалена до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно зазначається в "Переліку програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для вико­ристання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням україн­ською мовою" для основної і старшої школи, й друкується на початку навчального року в "Інформаційному збірнику" МОН України.

У наказі МОН України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти" (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 13-15 за 2008 рік, сторінки 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури
У межах реалізації Державного стандарту в наступному навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Катерина Таранік-Ткачук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка