Схвалено затверджую
Скачати 151.55 Kb.
НазваСхвалено затверджую
Дата конвертації17.03.2013
Розмір151.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Міністерство освіти ПМР

ДОЗ «Придністровський державний інститут розвитку освіти»

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні Вченої ради Ректор ДОЗ «ПДІРО»

Протокол №___ ________М.Я. Макарова

від «___»_________2010 р. «___»__________2010 р.
ПРОГРАМА

з навчального блоку

«Теорія і методика професійної діяльності»

курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури організацій освіти з російською мовою навчання


ПОГОДЖЕНО РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Проректор з НР на засіданні кафедри

___________С.К. Турчак загальноосвітніх дисциплін

Протокол №_____

«___»____________2010 р. від «___»____________2009 р.

Зав. кафедрою

__________О.М. Черніченко

Тирасполь, 2009

Укладач: І.О. Аношкіна, гол. методист з української мови та літератури кафедри загальноосвітніх дисциплін ДОЗ «ПДІРО»

Рецензенти: О.Л. Шлюшкіна – викладач кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка

Н.Я. Пустовойтенко – зав. кафедрою сучасних слов’янських мов, вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії Республіканського українського теоретичного ліцею

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміни в змісті й структурі загальної середньої освіти мають глибинний характер і потребують розв’язання проблем підвищення кваліфікації вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання.

Домінантною стає підготовка педагога, діяльність якого не обмежується викладанням власного предмета, фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв’язків, який усвідомлює значущість професійних знань в контексті соціокультурного простору. Важливим є його вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості.

Реалізуючи гуманітарну природу своєї професії, вчитель як вихователь і організатор навчального процесу не обмежується оцінкою навченості учнів, а стимулює їхні особисті досягнення.

З огляду на нову ситуацію в освітньому просторі ПМР педагог повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм та методів навчання тощо.

Саме тому виникла потреба в створенні програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації, яка розрахована на вчителів української мови та літератури організацій освіти з російською мовою навчання.

Програма спрямована на ознайомлення слухачів з сучасними досягненнями в сфері філологічної підготовки учнів та методики викладання української мови та літератури.

Мета програми – оновлення теоретичних та практичних знань вчителів, вдосконалення знань, вмінь та навичок з блоків програми, розкриття основних питань змісту та методики викладання української мови та літератури з урахуванням змін навчально-програмної документації з даного предмета.

Основними завданнями навчальної програми з курсу «Теорія та методика професійної діяльності» є:

– інформаційне забезпечення слухачів курсів підвищення кваліфікації сучасними знаннями наукового характеру з української мови та літератури;

– вдосконалення знань з методики викладання української мови та літератури в організаціях освіти, використовуючи при цьому сучасні освітні технології;

– розвиток у педагогів мотивації та способів самоосвіти;

– виявлення, вивчення та узагальнення позитивного педагогічного досвіду.

Програма складена з урахуванням оновлення змісту освіти в ПМР і спрямована на вивчення вчителем сучасних освітніх технологій в системі організацій загальної освіти.

Враховуючи основні напрямки, що відображають провідні завдання навчання та виховання, навчальний матеріал в програмі подається модулями на основі Базисного навчального плану підвищення кваліфікації спеціалістів системи освіти. Всі теми програми викладені з орієнтацією на розкриття змісту багатокомпонентної структури діяльності вчителя (організаторської, конструкторської, комунікативної та гностичної).

Слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури повинні знати:

– основні напрямки модернізації освіти;

– зміст Державного освітнього стандарту основної загальної, повної (середньої) освіти з української мови (офіційної) та літератури;

– зміст та структуру програми з української мови та літератури;

– зміст нормативних документів, навчально-методичної літератури, що регламентують викладання уроків української мови та літератури в організаціях освіти;

– мати уявлення про сучасні методики та окремі технології освітньої діяльності.

Програма складена з урахуванням оновлення змісту освіти в ПМР і спрямована на вивчення вчителем сучасних освітніх технологій в системі організацій загальної освіти.

Враховуючи основні напрямки, що відображають провідні завдання виховання, навчальний матеріал в програмі подається модулями на основі Базисного навчального плану підвищення кваліфікації спеціалістів системи освіти. Всі теми програми викладені з орієнтацією на розкриття змісту багатокомпонентної структури діяльності вчителя (організаторської, конструкторської, комунікативної, гностичної).

Програма складається з інваріантної та варіативної частини. Варіативна частина представлена спецкурсами.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА
Модуль 1. Основні напрямки модернізації системи освіти.

Тема 1.1. Шляхи модернізації предмета «Українська мова (офіційна) та література». Стан і завдання розвитку загальної освіти. Соціально-реабілітаційна функція освіти. Виховання та додаткова освіта як важливі елементи освітньої системи.

Нові педагогічні концепції освіти, сучасні методи та прийоми організації учнів на уроці. Майстерність вчителя в управлінні навчальним процесом.
Модуль 2. Стандартизація в системі освіти на сучасному етапі.

Тема 2.1. Основні принципи формування державних освітніх стандартів.

Тема 2.2. Державні освітні стандарти основної загальної та середньої (повної) освіти з української мови (офіційної) та літератури. Місце навчального предмета «Українська мова (офіційна) та література» в Базисному навчально-розвивальному плані 2006 р. Зміст та структура стандартів.

Модуль 3. Актуальні проблеми теорії професійної діяльності.

Тема 3.1. Актуальні проблеми формування та розвитку комунікативних умінь та навичок в процесі викладання української мови (офіційної) та літератури.

Удосконалення видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання і письмо). Методика їх проведення. Монологічне та діалогічне мовлення. Текст як одиниця мовлення.

Тема 3.2. Актуальні проблеми культури мовлення учнів та вчителів.

Поняття про культуру мовлення та аспекти її вивчення.

Комунікативний, етичний і нормативний аспект культури мовлення.

Норми сучасної української літературної мови. Мовленнєва відповідальність вчителя.

Тема 3.3. Нові форми контролю знань, умінь та навичок з української мови (офіційної) та літератури).

Види контролю за змістом: тематичний, проміжний, підсумковий; усний чи письмовий.

Усний екзамен з української мови (офіційної) та літератури. Структура білетів.

Тестування як форма перевірки знань. ЄДЕ: структура та зміст контрольно-вимірювальних матеріалів.

Тема 3.4. Сучасний стан розвитку українського літературознавства. Нове прочитання творів. методика викладання української літератури: структура уроку літератури, проблема типології. Принципи аналізу художнього твору. Огляд літератури ПМР.

Тема 3.5. Республіканський компонент як складова частина Державних освітніх стандартів.

Зміст республіканського компонента з української мови (офіційної) та літератури.

Шляхи впровадження республіканського компонента в навчально-виховний процес.

Тема 3.6. Реалізація принципу наступності при викладанні української мови (офіційної) та літератури.

Наступність у змісті, методичній системі і організації взаємодії дошкільних навчальних закладів – початкової школи, початкової – основної, основної – старшої школи.

Модуль 4. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.

Тема 4.1. Навчальне, програмно-методичне забезпечення предмета «Українська мова (офіційна) та література».

Тема 4.2. Види навчальних програм з української мови та літератури (типові, робочі, авторські).

Аналіз структури та змісту програми з предмета «Українська мова (офіційна) та література».

Основні вимоги щодо складання програм спецкурсів.

Тема 4.3. Функціональна роль підручника на уроці з точки зору реалізації Державного освітнього стандарту.

Перелік Базових програм та підручників, затверджених Міністерством освіти ПМР. Їх аналіз.

Тема 4.4. Сучасні дидактичні матеріали до уроків української мови та літератури.

Тема 4.5. Огляд новинок навчально-методичної літератури з навчального предмета «Українська мова (офіційна) та література».
Модуль 5. Сучасні технології професійної діяльності.

Тема 5.1. Основні принципи і методи навчання української мови (офіційної) та літератури.

Принципи навчання: науковість, систематичність і послідовність, наступність, наочність, доступність, принципи індивідуалізації.

Оптимізація вибору методів та засобів навчання при організації уроків різного типу. Позитивні та негативні сторони традиційного навчання.

Тема 5.2. Сучасні освітні технології.

Тема 5.2.1. Технологія проблемної освіти: концептуальні положення, особливості змісту та методики. правила організації уроку з використанням проблемності. Структура проблемного уроку. Навчально-дослідницька діяльність учнів як модель педагогічної технології: організація дослідницької роботи, правила оформлення, підготовка до виступу та захисту, критерії оцінювання.

Тема 5.2.2. Проектний метод навчання. Цільові орієнтири. Методика проведення уроків проектного навчання. Навчання на інтегрованій основі. Роль вчителя при проектуванні.

Тема 5.2.3. Педагогічні технології збереження здоров’я – запорука творчої активності учасників навчально-виховного процесу. Структура пояснювально-ілюстративного уроку. Вплив елементів структури уроку на функцію охорони здоров’я вчителя та учнів. Сильні та слабкі сторони пояснювально-ілюстративного уроку. Визначення домашнього завдання – одне з умов технологій збереження здоров’я.

Тема 5.2.4. Гра – як засіб виховання та формування культури особистості. Основні закономірності ігрових форм занять. особливості ігрової форми занять в різних вікових групах. Створення педагогічних умов використання ігрової форми на уроках української мови та літератури в позаурочний час.

Тема 5.2.5. Технологія комунікативного навчання. Принципи побудови змісту – мовленнєва спрямованість, функціональність, ситуативність, новизна, колективна взаємодія.

Текст. Комплексний аналіз тексту.

Тема 5.2.6. Особистісно зорієнтоване навчання. Принципи побудови уроків української мови в умовах особистісно зорієнтовано навчання.

Тема 5.3. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії.

Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії. особливості вивчення лексикології та фразеології. Методика навчання будови слова і словотвору. Основні поняття граматики. Особливості вивчення морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації.

Тема 5.4. Словникова робота на уроках української мови.

Лінгводидактичні основи словникової роботи. Зміст і форми словникової роботи. Словникові вправи. робота над словом на уроках граматики, літератури та інших предметів. Робота із словниками.

Тема 5.6. Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів.

Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аудіювання. Читання.

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо.

Аналіз тексту. Види переказів. Учнівські твори. Помилки в мовленні учнів.

Тема 5.7. Позакласна робота з української мови.

Роль і місце позакласної роботи в системі навчання української мови.

Форми і зміст позакласної роботи.

Шкільний кабінет української мови – осередок позакласної роботи.


Модуль 6. Використання комп’ютерних технологій в професійній діяльності.

Тема 6.1. Сучасні (інформаційні) комп’ютерні технології. Державна цільова програма «Інформатизація освіти»: цільові орієнтири, завдання, перспективи розвитку. Можливості використання комп’ютерних технологій на уроках української мови та літератури.

Тема 6.2. Інтернет-ресурси для вчителя української мови (офіційної) та літератури.

Тема 6.3. Демонстрація компакт-дисків та методика їх використання. Створення презентацій та методика їх використання на уроках української мови та літератури.

Модуль 7. Вивчення позитивного професійного досвіду.

Педагогічна практика в організаціях освіти ПМР з російською та українською мовою навчання. Моделювання занять з використанням різних педагогічних технологій. Практична робота над самоаналізом і аналізом уроків української мови та літератури.

Культура спілкування з учнем, методика роботи з батьками. Організація індивідуальної роботи з невстигаючими та обдарованими дітьми. Ведення документації з предмету.


^ ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
Спецкурси


  1. Викладання літератури Придністров’я: теорія і практика.

  2. Основні напрями роботи з розвитку мовлення учнів і принципи мовленнєвої підготовки учнів.ЛІТЕРАТУРА


1. Аношкіна І.О. Комплексна підготовка до єдиного державного екзамену з української мови. – Тирасполь, 2008. – 320 с.

2. Вульфов Б.З. Словарь педагогических ситуаций. // Педагогическое общество России. – М., 2001.

3. Глазова О., Кузнецов Ю. Програма факультативу з фразеології. 8 клас. // Методичні діалоги, №2, 2006.

4. Глазова О., Кузнєцов Ю. Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови». 7 клас. // методичні діалоги, №1, 2006.

5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – Академвидав, 2004. – 352 с.

6. Збірник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета «Українська мова (офіційна) та література». – Тирасполь, 2009.

7. Збірник організаційно-методичних матеріалів для вчителів української мови та літератури // ПВП (додаток), 2005.

8. Календарно-тематичне планування уроків української мови (для шкіл з російською мовою навчання). 5 – 11 клас. // ПВП (додаток), 2005.

9. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

10. Ксензова Г.Ю. Инновационные технологи обучения и воспитания школьников. // Педагогическое общество России. – М., 2001.

11. Матеріали республіканського компоненту. // ПВП, №4, 2003.

12. Методика викладання української мови в середній школі / За ред.. І.С. Олійника. – К.: Вища школа, 1989. – 439 с.

13. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк. – К.: Ленвін, 2004. – 400 с.

14. Методичні рекомендації щодо проведення республіканської предметної олімпіади. // ПВП, №7, 2002.

15. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвін, 2002. – 344 с.

16. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з української мови (для шкіл з російською мовою навчання). // ПВП, №7, 2002.

17. Оперчук О. Програма факультативного курсу «Українське ділове мовлення» для старшокласників. // методичні діалоги, №3, 2006.

18. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: Підручник-комплект. – К.: Ленвін, 2000. – 351 с.

19. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

20. Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. – К., 1989.

21. Практикум з методики навчання української мови в контексті сучасних вимог // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – №4. – С.120-125.

22. Сербенська О. Викладання української мови в контексті сучасних вимог // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – №4. – С. 120-125.

23. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. – М., 2001.

24. Харламов И.Ф. Педагогика в вопросах и ответах. – М., 2001.

25. Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання. – К., 1999. – 306 с.

26. Цимбалюк В.І. Літературно-мовний кабінет у школі. – К., 1976.

27. Шелехова В.І. Комп’ютерні технології у навчанні мови // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 33-35.

28. Шелехова Г.Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. – К., 1996. – 56 с.

29. Шелехова Г.Т. Сучасні підходи до навчання рідної мови в загальноосвітній середній школі // Українська мова і література в школі. – 1998. – №1. – с.12-16.


Екзаменаційні питання

для слухачів курсів підвищення кваліфікації
1. Державні освітні стандарти основної загальної, середньої (повної) освіти з української мови (офіційної) та літератури.

2. Зміст і принципи побудови програми з української мови (офіційної) та літератури. Перелік базових підручників.

3. Норми оцінювання знань, умінь та навичок учнів з української мови (в організаціях освіти з російською мовою навчання).

4. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Методика їх проведення.

5. Концепція викладання літератури Придністров’я як складової частини літературної освіти.

6. Використання республіканського компоненту на уроках української мови та літератури. Методика проведення уроків з використанням республіканського компоненту.

7. Методика викладання фонетики.

8. Удосконалення звуковимови і культури мовлення.

9. Особливості засвоєння лексики.

10. Особливості вивчення морфології.

11. Особливості вивчення синтаксису.

12. Навчання орфографії та пунктуації.

13. Методика роботи над усним і писемним висловлюванням.

14. Вивчення ділового мовлення на уроках мови.

15. Проведення уроків практичної риторики у 10-11-х класах.

16. Вивчення великих за обсягом художніх творів на уроках української літератури.

17. Вивчення теорії літератури.

18. Особливості аналізу художнього і поетичного творів на уроках української літератури.

19. Застосування проектного методу навчання на уроках української літератури.

20. Розвивальне навчання, його особливості.

21. Суть особистісно зорієнтованого навчання.

22. Розвивальне навчання. Методи та прийоми організації уроку української мови з використанням технології розвивального навчання.

23. Особливості комплексного аналізу тексту.

24. Зміст та структура контрольно-вимірювальних матеріалів ЄДЕ.

25. Позакласна робота з української мови та літератури.

Орієнтовні теми курсових робіт
1. Із досвіду використання елементів народознавства на уроках мови та літератури.

2. Використання методів і прийомів народної педагогіки у процесі вивчення мови і літератури та у позакласній роботі з учнями.

3. З досвіду організації позакласної роботи з української мови та літератури.

4. Особистісно зорієнтоване навчання як засіб створення умов для самовизначення і самореалізації школярів.

5. Система творчих вправ як засіб розвитку в старшокласників комунікативних і мовних умінь.

6. Сучасні комп’ютерні технології на уроках української мови та літератури.

7. Методика роботи над орфоепічними навичками старшокласників.

8. Попередження мовних помилок, викликаних явищем інтерференції.

9. Система роботи над виправленням орфографічних помилок.

10. Фразеологічна робота як засіб збагачення словника старшокласників.

11. Місце морфемного та словотвірного розборів у шкільному курсі української мови.

12. Розвиток культури мовлення учнів під час вивчення числівників.

13. Шляхи попередження та подолання граматичних помилок у письмовому й усному мовленні старшокласників.

14. Формування в учнів стилістичних умінь і навичок під час вивчення морфології.

15. Шляхи попередження та подолання стилістичних помилок у мовленні старшокласників.

16. Методика навчання учнів писати твори.

17. Методика використання проектного методу навчання на уроках української літератури.

18. Особливості вивчення біографії письменника.

19. Активізація творчої діяльності учнів у процесі вивчення літератури.

20. Розвиток усного і писемного мовлення на уроках літератури.

Схожі:

Схвалено затверджую iconЗатверджую
Програму розглянуто І схвалено цикловою комісією економічних та технологічних дисциплін
Схвалено затверджую icon«Схвалено»                      «Погоджено» «Затверджую»
Кожен учень зобов'язаний знати І виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі —
Схвалено затверджую icon«Схвалено» «Затверджую
До роботи в комп'ютерному класі допускаються особи, ознайомлені з даною інструкцією з техніки безпеки І правил поведінки
Схвалено затверджую iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
Спеціальну освіту, яка дозволяє викладати трудове навчання, має 21 вчитель (2008 – 2009 н р.– 21), 16 вчителів (2008-2009 н р. –...
Схвалено затверджую iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
У 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів обж та основ здоров’я працювало над удосконаленням педагогічної майстерності...
Схвалено затверджую iconЗатверджую
Програму розглянуто І схвалено на засіданні кафедри еконо­міки підприємництва 18 січня 2010 р., протокол №9 та на засіданні методичної...
Схвалено затверджую iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
П’ять учителі мають педагогічне звання старший вчитель: Гончерук О. Г. (Шамраївський нвк), Сушко С. О. (В. Половецький нвк) Каліновська...
Схвалено затверджую iconРозділ Методичні рекомендації Схвалено для використання у навчально-виховно...
Схвалено для використання у навчально-виховно му процесі Міністерством освіти І науки України
Схвалено затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Схвалено затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка