Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
НазваГлущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник
Сторінка14/15
Дата конвертації20.12.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Література > Закон
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

А трудова угода – це документ,яким регламентують стосунки між установою та штатним працівником;

^ Б контракт – це документ, яким регламентують стосунки між установою та позаштатним працівником;

В контракт може бути змінений тільки за угодою сторін. Складеною в письмовій формі.

Завдання 12 . Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки.

1. Орендар що належним чином виконував зобов’язання за цим Договором має переважне право перед іншими особами на відновлення Договору. 2. Сторони визначають розмір і характер внесків грошові, майнові горошова участь. 3. Організація-постачальник бере на себе зобов’язання в певні терміни передати організації що купує товар у власність певну продукцію. 4. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фахівцем і підприємством які з боку останнього реалізуються керівником (адміністрацією) підприємства а у необхідних випадках також іншими працівниками підприємства. 5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за договором у разі якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. 6. За виконання обов’язків передбачених цим контрактом Фахівцеві виплачується грошова винагорода що містить у собі щомісячні виплати розміром 3500 гривень виплати за виконання обов’язків з високою якістю за цим контрактом одноразові виплати за виконання окремих завдань обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього. 6. Ціни на товар що постачаються за даним Договором договірні в кожному окремому випадку і призначаються в національній валюті (гривнях) за метричну одиницю.
Завдання 13. Складіть тексти договорів:

 • між установами про оренду приміщення;

 • про матеріальну відповідальність за товарно-матеріальні цінності;

 • між юридичними особами про виконання будівельно-монтажних робіт.

Завдання 14. Напишіть частину контракту “3. Студент зобов’язується”, доповнивши початки фраз:

 1. Оволодіти всіма видами ...

 2. Сумлінно виконувати обов’язки ...

 3. Приступити у місячний термін до ...

Завдання 15. Продумайте і запишіть частину контракту “Інші умови контракту”, дописавши речення:

 1. Контракт про оплату за навчання має бути... . Зарахування на перший (чи відповідний) курс проводиться... .

 2. У разі відрахування студента з університету за незадовільне навчання або за порушення Правил внутрішнього розпорядку, кошти, які... .

 3. За несвоєчасні взаєморозрахунки винна сторона сплачує потерпілій пеню... .

Завдання 16. Відредагуйте уривки з договорів.

  1. НВП «Смарагд» в особі директора Клеванського Генадія Григорійовича , діючого на підставі Статуту підприємства, який в подальшому іменується «продавець», з одного боку та ООО « Плай» в особі заступника директора Степанюк Валентини Павлівни, що діє на підставі Устава, надалі названого «покупець», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:…2. Оплата проводиться в гривнах на розрахунковий рахунок Продавця, згідно п.п. 3.1. даного Договору. 3. Датою поставки рахується дата отримання товару Покупцем. 4. За порушення терміна передачі товару у власність Покупця по вині Продавця, згідно п.4.1. даного Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного банку України. 5. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до законодавства України в господарському суді .6. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору фіксуються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами і являються невід’ємною частиною даного Договору. 7. Якість молочних товарів повинна відповідати вимогам діючих стандартів, підтверджуватися якісним посвідченням завода-виробника чи сертифікатом якості.


Самостійна робота
Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченніЛітература

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2005. – С. 506-507.

2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В.Різуна. – Київ: Либідь, 2003. – С.125-127.

3. Читай і знай : Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.114-115; 119-124.

Завдання 17. Дайте відповіді на запитання:

 1. Коли між сурядними частинами складного речення ставиться кома?

 2. У яких випадках між частинами складносурядного речення кома не ставиться?

 3. Коли між частинами складносурядного речення ставиться тире?

 4. Коли в складносурядному реченні можливе вживання крапки з комою?

 5. Які розділові знаки вживаються між частинами складнопідрядного речення?

 6. Коли між частинами складнопідрядного речення ставиться тире, кома з тире? Наведіть приклади.

 7. Коли у складнопідрядному реченні ставиться кома між двома сполучниками (або сполучником і сполучним словом, або між сполучними словами? Наведіть приклади.

Завдання 18. Поясніть пунктограми у наведених складносуряднихх реченнях.

1.У науковому центрі з розміщення продуктивних сил обґрунтовуються теоретичні положення раціоналізації територіального поділу праці, і держава, враховуючи це, має можливість практично втілювати заходи для стабільного розвитку економіки.2. ВВП визначається за доданою вартістю, або економісти використовують видатковий підхід.3. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом перших двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції – протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду. 4. До системи нотаріальних органів входять державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, однак у населених пунктах, де немає нотаріусів, окремі нотаріальні дії вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування. 5.Відповідно до ч. 1 ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади є лише народ, як певна сукупність людей, і саме народ здійснює владу.6. На площі дебатували маніфестанти виступали депутати обласної ради.7. Хто вивозив за межі України метал і хто це дозволив? 8. Хай буде спокій у ваших оселях і збуваються всі добрі задуми. 9. На хвилину раптом стихли голоси і зупинилися слухачі. 10. У хаті холодно і мене морозить. 11. На конференції доповідали працівники і виступали гості.

Завдання 19. Поставте необхідні розділові знаки у складних реченнях . Поясніть розділові знаки у наведених складнопідрядних реченнях.

А. 1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою ( ст.103). 2. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою (ст.64).3. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України (ст.89) 4. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визначаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності (ст.152). ( З Конституції України).

Б. 1. Незважаючи на те що в нормативному правовому регулюванні суспільних відносин головне й визначальне місце займає закон підзаконні акти теж мають дуже важливе значення у житті будь-якого суспільства відіграючи допоміжну і деталізуючи роль.2. Якщо є заперечення народних депутатів щодо пропозиції головуючого на пленарному засіданні Верховна Рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання. 3. Незважаючи на те що за радянських часів у вузах країни викладався курс державного права дискусії щодо термінів «державне право» і « конституційне право» були проведені у 1970 та 1972 рр. .4.За роки державної незалежності України урядовці зробили чимало змін для того щоб прийнята на п’ятому році її незалежного існування Конституція діяла у більш – менш сприятливому політичному середовищі 5. Коли розміри одержуваного прибутку задовольняють компанію вона може спрямувати свої зусилля на підтримання чи підвищення обсягів продажу навіть якщо прибуток і сягатиме найбільших показників.6. Для тих маркетологів які працюють на інших ринках важливо пам’ятати що часові межі покоління « X« та «Y» в інших країнах можуть не збігатися з нашими оскільки крім наслідків Другої світової війни є ще багато національних та місцевих чинників. ( З підручників)

^ Практичне заняття 25.

Найтиповіші помилки під час перекладу професійних текстів українською мовою. Особливості редагування наукових текстів

План

1. Переклад як міжмовна комунікація: а) суть і види перекладу;

б) особливості наукового перекладу; в) автоматизований (комп’ютерний переклад).

2. Найтиповіші помилки під час перекладу професійних текстів українською мовою: росіянізми; кальки; деякі граматичні форми, характерні для російської мови, але не притаманні українській; неточне слововживання; неправильне формулювання, керування дієслів.

^ 3. Особливості редагування наукового тексту:

а) типологія мовних помилок у писемній формі комунікації

( логічні помилки, орфографічні помилки, лексичні помилки, морфологічні помилки; словотвірні помилки; синтаксичні помилки);

б) редагування як спосіб усунення помилок.

Література

 1. Бондаренко Т.Г. Різновиди помилок у мові перекладу// Вісник Черкас. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 1999. – Вип. 10. –С.107-110.

 2. Бондаренко Т.Г.Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К.,2001 – Т.2. – С.108-110.

 3. Бондаренко Т.Г. Морфологічні помилки у мові друкованих ЗМІ //Філологічні студії: Науковий часопис. – Луцьк, 2002. -№1. – С.4-12.

 4. Бондаренко В.В. Дубічинський В.В., Кухаренко В.М. Переклад науково-технічної літератури. – Харків, 2001.

 5. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові: Короткий словник-антисуржик для депутатів Верховної Ради. – К.:Либідь, 2002.

 6. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. – К.,1994.

 7. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. – Л.:Афіша, 2004.

 8. Словник-довідник з культури української мови /Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О. Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2006.

 9. www.r2u.org/ua - Російсько-український словник.

11. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. – С. 601-622.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.Які є види перекладу?

2. Які зустрічаються найтиповіші помилки під час перекладу? Наведіть приклади.

3. Що таке калька? Які існують шляхи уникнення кальок ?

4. Які синтаксичні помилки зустрічаються в наукових текстах Як їх можна усунути?

5. Які особливості побудови синтаксичних конструкцій з дієслівними формами на –но, -то?

6. У який спосіб можна усунути ненормативне вживання не властивих українській мові пасивних конструкцій?

7. Які існують коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів ?

Завдання 2. Запам’ятайте рекомендації, яких слід дотримуватися при переклад:

 1. Не перекладайте дослівно.

 2. Уникайте калькування.

 3. Пам’ятайте про керування.

 4. Враховуйте свроєрідність перекладання дієприкметників.

 5. Добирайте найточніший відповідник серед синонімів.

 6. Обережно ставтесь до перекладацьких можливостей комп’ютера.

 7. Пам’ятайте: особливо небезпечна мовна асиміляція, тобто втрата оригінальних рис української мови під впливом російської мови.

Завдання 3. Схарактеризуйте особливості синтаксичних помилок професійних текстів. Наведіть правильний варіант відредагованих речень.

А. 1. Закон « Про підприємницьку діяльність « прийнято Верховною Радою . 2. Міністерство зобов’язало загальноосвітні школи перейти на вивчення іноземної з другого, а не п’ятого класу.3. Більшість абітурієнтів будуть зараховані до університету та забезпечені гуртожитком.4. Керівник нашого відділу зацікавився і полюбив твори поета Максима Рильського. 5. Хочеться попередити і запобігти типовим помилкам, які допускають дилери при купівлі-продажу валют і цінних паперів. 6. Працівники фірм, банків, бізнесмени купують упорядковане житло, світлі квартири, простір, наповнений сонця і зелені. 7. Ніхто з відповідальних працівників міністерства так і не змогли відповісти на запитання делегації страйкарів. 8. Більшість фахівців, з якими обговорювалися строки приватизації цих підприємств, вважає, що вона повинна відбутися якнайшвидше.

Б.1 .»Київські відомості» писали про охорону зелених насаджень столиці неодноразово. 2. Зазначені промовцем недоліки , на жаль, властиві і характерні молодим спеціалістам відділу збуту нашої фірми. 3. Випускники нашого університету від щирого серця дякували декана філологічного факультету за прекрасну роботу з майбутніми фахівцями. 4. Було посіяно зернових 700га, ячменю 200га, жита 300 га , ярової пшениці 200га та бобових 50 га. 5. Нами надсилаються Вам зауваження до стандарту пакунків. 6. Відповідальність за дотримання правил безпеки покладається на директора підприємства. 7. Отримані дослідниками результати мали велике значення для майбутнього нової наукової установи . 8.Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофільовується на виготовлення товарів широкого вжитку.

Завдання 4. Знайти в поданих реченнях помилки, повязані з порушенням лексичної норми. Виправити текст.

1. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музикальних колективів, конкурси, вікторини. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командировку. 3. Під час обговорення проблеми текучості кадрів думки більшості присутніх на засіданні співпали. 4. До характеристики прикладається: атестат, справка з місця роботи, виписка з протоколу зборів трудового коллективу. 5. Нова секретарка англійської не знала, але мовою володіла доброю. 6. Зараз ми все робимо вірно. 7. Після палкої промови ювілярові було вручено вітальну адресу. 8. Між цими державами встановилич дружні взаємини. 9. Багато студентів-філологів виїхало на діалектичну практику.

Завдання 5. Знайдіть серед поданих прикладів помилки слововживання :

У відповідності з технічними умовами – відповідно до технічних умов – згідно з технічними умовами; за наказом директора – по наказу директора – згідо з наказом директора – згідно наказу директора; по закону – за законом – згідно з законом; по аналогії з відомими подіями; за аналогією з відомими подіями – за аналагією до відомих подій – за аналогією між відомими подіями; протягом тижня – на протязі тижєня по ініціативі працівників – ініціативи працівників – за ініціативою працівників; одержати за рахунком – одержати по рахунку – одержати згідно з рахунком ; відсутній через хворобу – відсутній по хворобі – відсутній у звязку з захворюванням міроприємство по – заходи до – заходи для заходи щодо; з багатьох причин – по багатьом причинам.

Завдання 6. Перекладіть українською мовою, поясніть правопис слів:

Гонец, шприц, Лазарь, кончик, ходят, соревнуешься, Теркин, видишь, Семушкина, Муравьев, объезд, разъяснить, сельский, скользкий, Поволжье, редкостный, поздний, горячий, богатырь, диаграмма, дисциплина, Наседкин, Алексеев, Столетов.

Завдання 7. Запишіть переклад тексту українською мовою. Доповніть його власними міркуваннями про переваги і недоліки машинного перекладу.

Перевод – деятельность, заключающаяся в передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, а также результат такой деятельности. Ее теоретическим осмыслением и оптимизацией занимается дисциплина, называемая наукой о переводе и включающая в себя несколько направлений, среди которых выделяются теория перевода, анализ перевода, методика обучения переводу. Особое место занимает машинный перевод – научная и одновременно технологическая дисциплина, связанная и с наукой о переводе, и с компьютерной лингвистикой. Как и многие другие разделы прикладной лингвистики, перевод по существу междисциплинарен – он связан не только с наукой о языке, но и с литературоведением, когнитивными науками, культурной антропологией, страноведением.

Завдання 8. Зредагуйте текст, послуговуючись коректурними знаками. Укажіть, які мовні норми порушено.

Спроби побудови більш справедливішого і рівноравного суспільства вживалися завжди. Для бородьби з антигромадськими силами створювалися організації з благородними программами. Нажаль ці ідеї були спотворені із-за егоїзму. Сьогодні ми спостерігаємо як моральність і благородні принципи уступають місце прагненню власної вигоди, особливо у сфері політики. Деякі з філософських прагнень застерігають нас від любих занять політикою взагалі, так як політика стала синонімом аморальності. Політика, позбавлена етики, не підвищує благосостояння людей, а життя, позбавлене моральності, зводить людей до рівня твароин. Однак не можно утверджувати, що політика сама по собі «брудна». Скоріше засоби нашої політики спотворили її високі ідеї і благородні поривання, що були направлені на покращення положення людей. Природно, віруючі виражають свою стурбованість тим, що релігійні лідери «встряють» у політику (за Далай-ламою).

Завдання 9. Перекладіть поданий нижче текст двома способами: а) власний переклад з використанням словника; б) машинний переклад. Порівняйте обидва варіанти. Зробіть висновки.

Вербальный имидж – мнение, формируемое в процессе речевого общения (устного или письменного. В.О.Ключевский говорил: «Уметь разборчиво писать – первое правило вежливости». Теоретики предлагают способы формирования вербального имиджа:»разговаривать, а не говорить», « говорить то, что хотят услышать», «провоцировать улыбку», использованную речь, ободряемую обществом.

Если существуют проблемы с речью, вызывающие барьеры в речевом общении (неумение четко и ясно излагать мысли в беседе), следует избегать экспромтов в устной речи, тщательно готовиться к встрече с собеседником. На становление позитивного вербального имиджа влияют темп, выразительность, четкость устной речи. Опросы молодых людей, проведенные в прямом эфире телевидения, показали, что ни благоприятные внешние данные, ни богатство не могут сделать имидж невест привлекательным, если девушки беспомощны в вербальном общении. Умение общаться рождает взаимную нежность, счастье взаимного преодоления невзгод в жизни.

Самостійна робота
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconЛекція №1 Тема лекції
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -к.: А. С. К., 2003. — 400 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДовідково-інформаційні документи
Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А. С. К., 2002. — С. 79—142
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconОпераційна система unix навчальний посібник
Жуковецька С. Л. Операційна система unix: навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 123 с
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник icon"Общий (укр.)"
Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором,...
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник iconКроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)"
Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка